Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Resortní bezpečnostní cíle
LYSÁKOVÁ, Adéla
Abstrakt Cíl práce: Cílem předkládané studie je popsat zásady bezpečné identifikace pacientů sestrou a používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika. Dalším cílem je definovat postupy pro prevenci záměny výkonu, lokalizace nebo pacienta na operačním sále a charakterizovat postupy hygieny rukou při poskytování zdravotní péče. Následujícím cílem je popsat program prevence, redukce pádů a dekubitů u hospitalizovaných pacientů. Poslední cíl je zaměřen na ústní a telefonickou ordinaci léků a hlášení výsledků vyšetření pacienta a na postup předávání pacientů. V souvislosti s těmito cíli bylo stanoveno osm výzkumných otázek. Způsob dosažení cíle: Pro naplnění cílů práce byla zvolena kvalitativní výzkumná metoda, která byla realizována prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Pro výběr komunikačních partnerů byla zvolena metoda záměrného výběru. Výzkumné šetření probíhalo ve třech vybraných nemocnicích v Jihočeském kraji. Anonymního dotazování se zúčastnilo celkem 20 komunikačních partnerek. Hloubkové rozhovory byly prováděny s hlavní sestrou, manažerkou a manažerem kvality, perioperačními sestrami, sestrami z interního a neurologického oddělení a oddělení následné péče. Vědecké přínosy práce: Výzkumná studie se zabývá aktuální problematikou bezpečnosti hospitalizovaných pacientů. Vědecké výsledky výzkumného šetření jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost. Výzkumná studie by mohla být podnětem pro management nemocnic v rámci zdokonalování systému poskytování bezpečné péče. Získané poznatky a závěry: Hospitalizace pacienta v nemocnici představuje pro pacienta vždy riziko. Z hlediska minimalizování nežádoucích událostí a poškození pacienta musí zdravotnický personál bezpečně identifikovat pacienta, bezpečně používat riziková léčiva, předcházet nežádoucím událostem při operačních výkonech, dodržovat hygienu rukou a bariérové ošetřovatelské techniky. Zároveň musí zdravotnický personál správně postupovat při ústní nebo telefonické ordinaci léků a hlášení výsledků vyšetření pacienta a také při předávání pacientů. Dále je v zájmu zdravotnických pracovníků minimalizovat riziko pádu a předcházet vzniku dekubitů u hospitalizovaných pacientů.
Pochybení sester při ošetřování nemocných
MUSILOVÁ, Saskie
Teoretická východiska: Každý pacient má právo na bezpečnou ošetřovatelskou péči. Pochybení zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotní péče je vnímáno velice negativně a to jak zdravotníkem, tak i laickou veřejností. Cíle práce: Pro výzkumné šetření této práce byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jak se k možným omylům při poskytování ošetřovatelské péče staví sestry. Druhým cílem byla snaha zjistit, co dělají pro to, aby k chybám nedošlo. posledním cílem bylo, jak případně zdravotní sestry řeší různá pochybení, to vše bylo předmětem této bakalářské práce. Výzkumné otázky: Byly stanoveny otázky, které měly být zodpovězeny v průběhu výzkumného šetření se sestrami. První otázka zněla, jakým způsobem sestry řeší situaci při vzniklém pochybení? druhou otázkou bylo, která pochybení, dle názoru sester, se vyskytují nejčastěji? Poslední zněla, jak se sestry staví k vlastnímu pochybení? Použité metody: Pro realizaci výzkumu bylo použito kvalitativní šetření, formou polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky: z rozhovorů vyšlo několik výsledků, které byly přehledně přepsány a následně byla vytvořena kategorizace. Nejčastější chyby na obou odděleních byly: sestry připravily špatný lék, nezkontrolovaly identifikaci a podaly lék špatnému pacientovi, a také občasné vykonávání nekompetentních úkonů. Na interním oddělení se objevují nejčastěji chyby, jako je nedodržení standardních postupů při vykonávání jednotlivých úkonů, a to kvůli zjednodušení práce. Na chirurgickém oddělení sestry za lékaře přepisují v dokumentacích ordinace, a ten to následně podepíše. Nejčastější příčinou chyb je lidský faktor, kdy při hektickém dni sestry cítí stres a únavu. Závěry a doporučení pro praxi: Tento výzkum může sloužit sestrám jako doporučení pro praxi, co dělat, pokud jsou nuceny od nařízených vykonávat nekompetentní výkony.Dále se sestry mohou seznámit a uvědomit si svá nejčastější pochybení na oddělení. A na základě některých rad, které jsou v této práci uvedeny se jim vyvarovat. Klíčová slova: pochybení a omyly, všeobecné sestry, moderní ošetřovatelství, bezpečnost pacientů
Bezpečná ošetřovatelská péče
HAVELKOVÁ, Hana
Bezpečí pacientů je celosvětovým problémem a my se stále více zamýšlíme nad možnostmi zvyšování kvality poskytované péče, což je prioritou všech poskytovatelů zdravotní péče, sester nevyjímaje. Nesmíme zapomínat ani na pacienty a jejich blízké, neboť jsou našimi partnery a sestra by měla usilovat o to, aby se sami pacienti aktivně podíleli na péči o své zdraví, a tím získali důležitou roli v prevenci některých nechtěných pochybení. Teoretická část diplomové práce byla věnována podrobnější analýze pojmu bezpečí a bezpečné péče a následně rozebírala možné prostředky podporující bezpečnou péči a s nimi spojená negativa. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké prostředky jsou využívány pro zachování úrovně bezpečné ošetřovatelské péče u všeobecných sester studujících specializační vzdělávání. Bylo stanoveno šest hypotéz. K dosažení cíle diplomové práce a ověření stanovených hypotéz bylo použito kvantitativní šetření s technikou dotazníku. Sledovaný soubor tvořily sestry z celé České republiky, studující v měsíci únoru 2010 specializační vzdělávání v NCO NZO v Brně. Z výsledků výzkumu vyplývá, že dotazované sestry nevyužívají dostatek prostředků, které by mohly napomoci snížení rizika vzniku pochybení vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečné ošetřovatelské péče. K navrhovaným opatřením směřujícím ke zvýšení používání prostředků pro zachování úrovně bezpečné ošetřovatelské péče jednoznačně patří prohloubení podvědomí o jejich existenci. Je nutné rovněž důsledně apelovat na management, aby více využíval různých prostředků a informoval o nových postupech a provedených analýzách pravidelně všechen zdravotnický personál, nejen sestry. Vedoucí pracovníci by měli provádět pravidelné a podrobné analýzy proběhlých mimořádných událostí, stanovit rizika pochybení a realizovat opatření pro minimalizaci nežádoucích událostí. Výsledky šetření budou poskytnuty odborné veřejnosti, publikovány v odborných periodikách a mohou sloužit jako podklad pro srovnávání dalších výzkumných šetření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.