Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové postupy pro hodnocení betonu v existující konstrukci
Juřenová, Jana ; Kocáb, Dalibor (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se snaží rozšířit povědomí o možnosti využití ultrazvukové impulzové metody pro diagnostiku stavebních konstrukcí. Klade důraz na využití nedestruktivních metod, vyzdvihuje jejich schopnost poskytnout srovnatelné výsledky s tradičními destruktivními metodami hodnocení, a to se současnou minimalizací zásahu do konstrukce. Součástí práce je informování o postupech stanovení charakteristické pevnosti betonu v tlaku u stávajících konstrukcí, jak je definováno v normě ČSN EN 13791 aktualizované v roce 2021. Práce se zaměřuje především na kalibraci výsledků z nedestruktivního nepřímého měření s výsledky získanými destruktivně pomocí jádrových vývrtů.
Návrh a posouzení železobetonové nebo zděné konstrukce
Skočdopole, Jakub ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením ŽB stropní desky a šikmého sloupu 2NP vícepodlažního objektu. První část je věnovaná návrhu bodově podepřené desky, křížem vyztužené desky a šikmého sloupu ukloněného od svislé konstrukce o 15° dle metody mezních stavů. V program SCIA Engineer byl vytvořen prostorový 3D model, který sloužil k určení vnitřních sil v konstrukci. Správnost výsledků modelu byla ověřena metodou součtových momentů. Druhá část se zabývá studií vlivu šikmosti sloupů na konstrukci, kdy byla ukloněna jedna řada sloupů v 2NP a následně se porovnával vliv této změny na konstrukci a statický posudek. Pro studii byly zvoleny referenční sklony: 0°; 15°; 30°; 50°, kdy pro každou variantu byl vytvořen dílčí prostorový 3D model konstrukce. Přílohou bakalářské práce je podrobný statický výpočet dle platných norem ČSN EN, výkresová dokumentace a studie vlivu šikmosti jedné řady sloupů na ŽB konstrukci.
Modelování smykové únosnosti betonových nosníků
Večeře, Jakub ; Lehký, David (oponent) ; Novák, Drahomír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modelováním vyztužených betonových nosníků a porovnáním jejich L-D křivek (load-deflection) s křivkami, které byly získány v rozsáhlém experimentu na univerzitě v Lodži pod vedením prof. Renaty Kotynia, dr.hab. K porovnání byla použita data dvou vybraných nosníků shodných tvarů, délek a pevností betonu, jeden byl vyztužený ocelí a druhý kompozitem tvořeným skelnými vlákny (GFRP). Modelování je provedeno nelineární lomovou mechanikou konečných prvků (2D) v softwaru ATENA, zejména je kladen důraz na správné namodelování soudržnosti mezi betonem a výztuží. Modelování bylo provedeno ve 2D i 3D.
Návrh 3D tiskové hlavy pro míchání aditiv do cementových směsí
Vícha, Daniel ; Dočkal, Aleš (oponent) ; Škaroupka, David (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh 3D tiskové hlavy pro cementokompozitní směsi (betony). Zařízení umožňuje aditivování základní složky směsi pomocí tekutého urychlovače tuhnutí, následnou aktivní homogenizaci směsi a její dávkování v místě tisku. Při 3D tisku cementových směsí často dochází ke ztrátě vzpěrné stability výtisku, tudíž je nutné, aby tištěný materiál obsahoval aditiva zajišťující urychlení tuhnutí směsi. Tato aditiva však způsobují ucpávání hadic při čerpání směsi do tiskové hlavy v důsledku předčasného ztuhnutí směsi. Tudíž vhodnějším řešením je přimíchávání těchto aditiv v tiskové hlavě. Cílem tedy bylo vyvinout 3D tiskovou hlavu, která umožní homogenní rozmíchání aditiv ve směsi, čímž dojde k odstranění komplikací, které jsou spojeny s čerpáním. Byl navržen funkční prototyp tiskové hlavy, složený z míchací a extruzní komory. Na tomto prototypu byla ověřena efektivita míchání díky numerickým simulacím v programu Particleworks. Následně byl prototyp podroben experimentu se směsí bez urychlovače tuhnutí, kde byla zkoumána pumpovatelnost skrze tiskovou hlavu. Na základě numerických simulací bylo zjištěno, že navržený prototyp zajišťuje dostatečnou homogenitu urychlovače tuhnutí s cementovou směsí, čímž by mělo dojít k odstranění problémů spojených s čerpáním urychlené směsi. Díky oddělené míchací komoře lze efektivitu míchání řídit změnou otáček motoru pohánějícího míchací hřídel. Tisková hlava byla navržena tak, aby bylo možné extruzi při přejezdech tiskové hlavy přerušit, což bylo zajištěno vytlačením směsi do volného prostoru komory se šnekovým podavačem. Na základě provedených experimentů a numerických simulací lze tedy konstatovat, že vytvořená tisková hlava má potenciál zlepšit kvalitu 3D tisku cementových směsí a také odstranit problémy spojené s čerpáním.
Návrh předpjatého mostu o jednom poli
Daněčková, Monika ; Panáček, Josef (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh předpjatého mostu o jednom poli. Z uvedených variant byl vybrán deskový most. Účinky zatížení byly vypočítané ručním výpočtem na prutovém modelu a v programu SCIA Engineer 22.0. pomocí deskového modelu. Následně byla konstrukce posouzena na mezní stavy.
Soubor komunitního bydlení v Brně-Komíně
Raková, Markéta ; Pekár, Pavel (oponent) ; Novák, Antonín (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce byl návrh polyfunkčního domu v rámci souboru komunitního bydlení, který se nachází v lokalitě bývalých zahrádek při ulici Řezáčova v městské části Brno-Komín na rozhraní mezi stávající urbánní strukturou původního sídliště panelových domů a volné krajiny. Uzavřený areál v současnosti tvoří bariéru mezi cyklistickou a pěší trasou pod Palackého vrchem a stávající zástavbou. Z toho vyplývá určitá příležitost toto území nově zprůchodnit a více zpřístupnit lidem. V lokalitě je navrženo celkově pět bytových domů, které mají pět nadzemních podlaží, z toho poslední je ustoupené s vegetační střechou a terasami. Polootevřená kompozice budov reaguje na stávající urbanistickou strukturu a zástavbu panelových domů. Vzniká místo zpřístupněné nejen obyvatelům komunity, ale i veřejnosti. Pro návrh polyfunkčního domu byly zásadní principy tzv. Baugruppe výstavby, trvalé udržitelnosti, prefabrikace a s tím spojené rychlosti výstavby a variability navrhovaných vnitřních prostor. Dále klade důraz na vytvoření místa podporující interakci mezi obyvateli komunity. Práce má dále za cíl pracovat se dřevem jako významným prvkem pro snížení emisí CO2 a ovlivnit postoj architekta a stavebníka k tomuto materiálu z hlediska požárního a enviromentálního. Z těchto důvodů je objekt navržen jako hybridní dřevostavba v kombinaci dřeva a betonu. Tento systém umožňuje rychlou, flexibilní a hospodárnou výstavbu a efektivní kombinaci vlastností jednotlivých materiálů. Komunikační systém domu je navržen jako pavlačový, který pro účely komunitního bydlení nabízí další možnosti setkávání obyvatel. Provozně je objekt řešen jako polyfunkční dům s převládající bytovou funkcí. Pro obyvatele komunity jsou v přízemí domu k dispozici společné prostory ve formě co-workingu, kavárny a komunitní dílny. Také poslední páté ustoupené podlaží je věnováno uživatelům domu. Disponuje prostory wellness a apartmánem pro ubytování případných návštěvníků obyvatel domu. Uživatelé mají dále k dispozici i další společné místnosti jako je např. kolárna, kočárkárna a prádelna.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby knihovny ve Veselí nad Moravou
Vančo, Lenny ; Průcha, Aleš (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovanie technologického projektu pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby. Pre spracovanie som si vybral novostavbu knihovni v meste Veselí nad Moravou. Projekt vytvorila Ing. Katarína Božková v rámci svojej diplomovej práce na fakulte stavebnej VUT v Brne. Jedná sa o budovu občianskej vybavenosti. Súčasťou knižnice je kníhkupectvo a kaviareň. Technologický predpis je spracovaný pre ŽB monolitické stropy. Ďalej budem spracovávať vzťahy dopravných trás, výkaz výmer, návrh zariadenia staveniska, návrh strojnej zostavy, bezpečnosť práce, kontrolný a skúšobný plán a časový plán.
Návrh stropní konstrukce průmyslové stavby pro zvýšené zatížení
Landa, Tomáš ; Olšák, Martin (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem stropní nosné konstrukce pro zatížení 15 kN/m2. Návrh byl zpracován na základě předaných podkladů. Pro zadaný problém byl vypracován předběžný návrh konstrukce a jejich prvků. Provedena statická analýza v programovém systému SCIA Engeneer (včetně kontroly ruční zjednodušenou metodou). Výsledkem této bakalářské práce je statický výpočet a výkresová dokumentace řešených konstrukcí.
Hodnocení vlastností betonu v konstrukci
Horvát, Martin ; Misák, Petr (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá úplne novou normou, nedeštruktívným skúšaním pevnosti betónu, za pomoci ultrazvuku a odrazových tvrdomerov typu Original Schmidt a SilverSchmidt. Pomocou regresných vzťahov získaných z meraní so vzťahmi uvádzaných v literatúre.
Studium možností využití superabsorpčních přísad do betonů
Kubíček, Matyáš ; Jančář,, Josef (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem samohojení trhlin v cementových kompozitech. V teoretické části jsou ve čtyřech kapitolách popsány mechanismy, které ovlivňují trvanlivost betonu nebo jsou schopny ji prodloužit. V první kapitole se věnuji přísadám do betonu, které ovlivňují spotřebu vody v betonu. Tato kapitola je zaměřena na plastifikační přísady. Ve druhé kapitole řeším ošetřování betonu, jak dlouho ho ošetřovat a jaké jsou způsoby jeho ošetřování. Ve třetí kapitole píšu o sanacích, o dodatečném prodloužení životnosti stavebních konstrukcí pomocí různých technologií a mechanismů. Čtvrtá a poslední kapitola teoretické části je nejobsáhlejší a pojednává o mechanismech samohojení betonů pomocí nejrůznějších druhů mikroorganismů, které svými produkty zacelují trhliny. Dále pak o vápenných laktátech, které se s mikroorganismy často kombinují pro zlepšení účinků samohojení. O nekovových polymerních vláknech přírodních i synteticky vyráběných přidávaných do betonu pro zlepšení vlastností. V posledních podkapitolách se zmiňuji o využití koloidních roztoku SiO2 a zejména o superabsorpčních polymerech, jejichž zkoumání má v této práci hlavní roli. V experimentální části je zkoumán vliv množství superabsorpční přísady v betonu na schopnost samohojení. Zkoumána je především schopnost zacelení trhlin, které budou uměle vytvořeny po namíchání betonové směsi, při uložení betonu do forem. Dále bude zkoumán vliv účinku superabsorpční přísady v různých uloženích. Následně budou vzorky zkoušeny na pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.