Národní úložiště šedé literatury 39 záznamu nalezeno  1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam probiotik ve výživě žáků druhého stupně základní školy
Ouřadová, Věra ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Vodáková, Jitka (oponent)
Pozitivní účinek konzumace probiotik na zdraví člověka byl objeven již na počátku minulého století a je průběžně dokládán a upřesňován řadou vědeckých studií. Neustále se objevují další probiotické mikroorganismy a na trh jsou přinášeny nové probiotické potraviny a potravinové doplňky. Zda tomuto trendu odpovídá i narůstající informovanost a zájem široké veřejnosti o konzumaci probiotik však zůstává otázkou. Práce se zabývá problematikou probiotik po teoretické stránce, jejich biologickou podstatou, historií, výrobou a pozitivními účinky na zdraví konzumenta. Dále bylo jejím cílem zjistit, jaké povědomí mají žáci druhého stupně základní školy o probioticích a jaký význam mají v jejich výživě. K tomuto účelu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi vybranými žáky daného stupně vzdělávání a jeho výsledky jsou diskutovány v závěru této práce. Klíčová slova: probiotika, výživa, vědomosti, základní vzdělávání
Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném regionu
Sajdlová, Magdalena ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
NÁZEV: Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném regionu AUTOR: Bc. Magdalena Sajdlová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra školní a sociální pedagogiky, oddělení výchovy ke zdraví VEDOUCÍ PRÁCE: Peadr. Eva Marádová, Csc. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny základní informace týkající se problematiky HIV a AIDS - podstata onemocnění, přenos onemocnění, způsob šíření, principy diagnostiky, možnosti terapie. Dále jsou popsány základní principy prevence pro široké vrstvy obyvatelstva a základní principy výuky, vzdělávání a prevence na základní škole. Ve výzkumném šetření je uvedeno, jakým způsobem je problematika HIV a AIDS vyučována ve třech osmých ročnících základních škol a tercii víceletého gymnázia. Informace byly získány studiem a hodnocením ŠVP jednotlivých škol, metodou dotazníkového šetření, strukturovaným rozhovorem s pedagogem, který problematiku HIV a AIDS vyučuje a školním metodikem prevence. Výsledky škol jsou pak vzájemně porovnány. Na základě vyhodnocení výsledků je zpracováno doporučení pro jednotlivé školy. KLÍČOVÁ SLOVA: HIV/AIDS, charakteristika onemocnění, prevence onemocnění
Vývoj školství na Pelhřimovsku se zaměřením na malotřídní školu v Častrově
Kovářová, Hana ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
1 ABSTRAKT Cílem diplomové práce bylo na základě použitých školních kronik zpracovat vývoj malotřídní školy v Častrově v okrese Pelhřimov a poukázat na přínos získaných poznatků pro práci ve škole. Teoretická část se věnuje studiu pamětních knih a v širším pohledu také celému regionu Pelhřimovsko. Praktická část popisuje projekt realizovaný se žáky této školy. Cílem bylo seznámit žáky prostřednictvím aktivizujících metod s historií školy v Častrově a zapůsobit na jejich vztah ke škole i k místu, kde žijí.
Možnosti podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace migrantů
Marynych, Yaroslava ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Ústředním tématem diplomové práce je problematika podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů na základních školách. Teoretická část práce se v jednotlivých kapitolách věnuje vymezení základních pojmů (migrace, akulturační strategie, druhá generace, žák cizinec), shrnutí poznatků z dosavadních výzkumů věnovaných druhé generaci migrantů, analýze legislativního rámce, jenž zkoumanou problematiku provází a vymezení potenciálních rizik, jež přináší migrační pozadí žáků. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké specifické bariéry vznikají v procesu vzdělávání a integrace žáků z druhé generace ukrajinských migrantů a jaké formy a prostředky podpory v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění využívají učitelé u těchto žáků. Potřebná data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vybranými pedagogy, s mladými lidmi z druhé generace ukrajinských migrantů a s odborníkem v oblastí podpory integrace mladých migrantů. Výsledkem výzkumu je vymezení specifických potřeb žáků z druhé generace ukrajinských migrantů zejména v naplnění vzdělávacího potenciálu, v rozvoji jazykových kompetencí a ve formování pozitivního sebepojetí a psychické pohody, dále popis možností podpory prostřednictvím podpůrných opatření prvního stupně a realizací multikulturní, osobnostní a sociální výchovy, a...
Školní družina jako významný prvek pro trávení volného času dětí pohledem vychovatelek
Válková, Lenka ; Šťastný, Vít (vedoucí práce) ; Dvořák, Dominik (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje školním družinám, jedná se o hluboký popis fungování školních družin ve všech aspektech jejich činnosti. Školní družiny patří mezi školská zařízení, jsou jednou z nejdůležitějších organizací pro trávení volného času dětí mladšího školního věku, přesto je jim věnována jen malá pozornost. Práce v teoretické části přináší základní informace o volném čase a možnostech trávení volného času, prostředí a funkci školních družin, osobnosti vychovatelů, ale také charakterizuje dítě mladšího školního věku, kterému je školní družina určena. Jedna kapitola teoretické části se věnuje dosavadnímu stavu zkoumání dané problematiky. V empirické části přibližuje prostředí školních družin v hlubokém popisu jejich veškerých organizačních záležitostí, činností, přináší názor vychovatelek na hlavní přínos školních družin pro děti a uvádí názory na možnosti zlepšení fungování školních družin z pohledu vychovatelek. Práce také přináší názory vychovatelek, jaké činnosti považují u dětí za nejoblíbenější. Podstatná část empirické části je věnována jednotlivým činnostem, řízeným a spontánním. Řízeným činnostem se vychovatelky věnují v rozsahu jedné třetiny z celkového času až jedné poloviny. Strukturu řízených činností tvoří jednotlivé činnosti, kterým vychovatelky přiřadily procentuální...
Adaptační kurz jako nástroj třídního učitele 2. stupně ZŠ k poznání třídního kolektivu
TENKLOVÁ, Eliška
Práce se zabývá vlivem participace třídního učitele na adaptačním kurzu na poznání kolektivu žáků. V teoretické části je věnovaná pozornost pojmům zážitková pedagogika a adaptační kurz. Dále popisuje různé druhy metodologií stavby adaptačního kurzu a navrhujeme možnosti participace třídního učitele při jeho realizaci. Výzkumná část popisuje kvalitativní studii o 3 respondentech, kteří v roli třídního učitele absolvovali adaptační kurz se svou novou třídou při různé participaci. Výsledky výzkumu popisují, jak třídní učitelé vnímají adaptační kurz jako nástroj jejich poznání žáků a třídy jako skupiny v závislosti na jejich participaci na adaptačním kurzu.
Vybrané problémy základního vzdělávání v Kambodži
Huňková, Zuzana ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá základním školstvím v Kambodži se zaměřením na dva vybrané problémy, a to finanční dostupnost základního vzdělávání a kvalitu kambodžských učitelů. Po popisu historického kontextu následuje rozbor současné situace v kambodžském základním vzdělávání a také kroků, které jsou pro zlepšení daných problémů realizovány. Empirická část diplomové práce je založena na vyhodnocení dvanácti polostrukturovaných rozhovorů s informátory s různými zkušenostmi se vzděláváním v Kambodži (pracovníci neziskových organizací, učitelé základních a nižších středních škol, nedávní žáci základních škol). Dosažená zjištění potvrdila význam problému kvality učitelů, která je spojována i s jejich nízkým vzděláním. Problém neformálních poplatků, které snižují dostupnost základního vzdělávání v Kambodži, byl potvrzen jen částečně. Ačkoliv tyto problémy zůstávají jak podle informátorů, tak i literatury velkými nedostatky v kambodžském základním vzdělávání, bylo doloženo, že se v posledních letech situace v těchto oblastech významně zlepšuje. Klíčová slova: základní vzdělávání, učitelé, Kambodža, dostupnost vzdělávání, kvalita vzdělávání
Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy
Hanzlík, Michal ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Tilinger, Pavel (oponent)
Název: Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy. Cíle: Hlavním cílem této práce byla analýza vědomostí, dovedností a úrovně pohybových schopností a postojů absolventů 9. ročníků ZŠ podle navrhovaných standardů pro tělesnou výchovu zpracovaných dle upraveného RVP ZV. Metody: Ke sběru a následnému vyhodnocení dat bylo použito dotazníkové šetření. Celkem bylo dotazováno sto čtyřicet žáků, přičemž sedmdesát žáků bylo z Písku a sedmdesát z Českých Budějovic. Dále byli dotazováni jejich učitelé tělesné výchovy. Výsledky: Výsledky analýzy nekorespondují s očekáváním, že žáci mají dostatečné vědomosti o činnostech ovlivňujících jejich zdraví a dovednosti v oblasti Tělesné výchovy. Žáci nemají dostatečné (všeobecné) teoretické znalosti z této oblasti. Klíčová slova: Standardy vzdělávání, základní vzdělávání, rámcové vzdělávací programy, tělesná výchova, pohybová gramotnost, kompetence žáka.

Národní úložiště šedé literatury : 39 záznamu nalezeno   1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.