Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pěstování a využití bylinek na 1. stupni základní školy
KŮŽELOVÁ, Kristýna
Tato diplomová práce je zaměřena na pěstování a následné využití bylinek (léčivých rostlin) ve výuce na 1. stupni základní školy. V literární části jsou obsaženy informace o pěstování a sběru bylinek, přehled vybraných druhů a účinky těchto léčivých rostlin. Součástí diplomové práce je tvorba výukového programu pro žáky vybrané třídy na téma pěstování a využití bylinek. Práce se dále zabývá i dotazníkovým šetřením na vybraných základních školách, kde byla zjišťována aktuální úroveň pěstování a využívání bylinek na 1. stupni základních škol. Výsledky dotazníku slouží k vytvoření obrazu o tom, zda pedagogové využívají školní zahrady či vnitřní prostory škol k pěstování léčivých rostlin neboli bylinek.
Sociální pedagog jako asistent pedagoga na základní škole
ZAHRADNÍK, Daniel
V minulých letech došlo ke změně legislativy v zajištění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. dětí s potřebou podpory ve všech typech škol. To mimo jiné znamená, že ve školách se častěji objevují děti se SVP, které budou pro úspěšné zapojení potřebovat podporu asistenta. Jako asistent pedagoga může pracovat také absolvent oboru Sociální pedagogika. Cílem práce bude jednak zjistit a popsat, jak probíhá spolupráce asistenta pedagoga s žákem (žáky), učiteli a rodiči v běžné ZŠ a jak tuto spolupráci jednotliví aktéři vnímají a hodnotí. Dalším cílem bude zjistit, jak hodnotí asistenti pedagoga s různým typem vzdělání svou připravenost na tuto práci v některých oblastech. V teoretické části bude na základě rešerší z literatury reflektována problematika vzdělávací a společenské inkluze a popsány související žádoucí změny v přístupech školy a pedagogů. Bude vymezena role asistenta pedagoga, zmapován obsah jeho práce a definovány potřebné kompetence. Pro praktickou část práce, zaměřenou na asistenty pedagoga v konkrétní základní škole, bude zvolen kvalitativní výzkumný přístup.
Význam probiotik ve výživě žáků druhého stupně základní školy
Ouřadová, Věra ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Vodáková, Jitka (oponent)
Pozitivní účinek konzumace probiotik na zdraví člověka byl objeven již na počátku minulého století a je průběžně dokládán a upřesňován řadou vědeckých studií. Neustále se objevují další probiotické mikroorganismy a na trh jsou přinášeny nové probiotické potraviny a potravinové doplňky. Zda tomuto trendu odpovídá i narůstající informovanost a zájem široké veřejnosti o konzumaci probiotik však zůstává otázkou. Práce se zabývá problematikou probiotik po teoretické stránce, jejich biologickou podstatou, historií, výrobou a pozitivními účinky na zdraví konzumenta. Dále bylo jejím cílem zjistit, jaké povědomí mají žáci druhého stupně základní školy o probioticích a jaký význam mají v jejich výživě. K tomuto účelu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi vybranými žáky daného stupně vzdělávání a jeho výsledky jsou diskutovány v závěru této práce. Klíčová slova: probiotika, výživa, vědomosti, základní vzdělávání
Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném regionu
Sajdlová, Magdalena ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
NÁZEV: Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném regionu AUTOR: Bc. Magdalena Sajdlová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra školní a sociální pedagogiky, oddělení výchovy ke zdraví VEDOUCÍ PRÁCE: Peadr. Eva Marádová, Csc. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny základní informace týkající se problematiky HIV a AIDS - podstata onemocnění, přenos onemocnění, způsob šíření, principy diagnostiky, možnosti terapie. Dále jsou popsány základní principy prevence pro široké vrstvy obyvatelstva a základní principy výuky, vzdělávání a prevence na základní škole. Ve výzkumném šetření je uvedeno, jakým způsobem je problematika HIV a AIDS vyučována ve třech osmých ročnících základních škol a tercii víceletého gymnázia. Informace byly získány studiem a hodnocením ŠVP jednotlivých škol, metodou dotazníkového šetření, strukturovaným rozhovorem s pedagogem, který problematiku HIV a AIDS vyučuje a školním metodikem prevence. Výsledky škol jsou pak vzájemně porovnány. Na základě vyhodnocení výsledků je zpracováno doporučení pro jednotlivé školy. KLÍČOVÁ SLOVA: HIV/AIDS, charakteristika onemocnění, prevence onemocnění
Vývoj školství na Pelhřimovsku se zaměřením na malotřídní školu v Častrově
Kovářová, Hana ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
1 ABSTRAKT Cílem diplomové práce bylo na základě použitých školních kronik zpracovat vývoj malotřídní školy v Častrově v okrese Pelhřimov a poukázat na přínos získaných poznatků pro práci ve škole. Teoretická část se věnuje studiu pamětních knih a v širším pohledu také celému regionu Pelhřimovsko. Praktická část popisuje projekt realizovaný se žáky této školy. Cílem bylo seznámit žáky prostřednictvím aktivizujících metod s historií školy v Častrově a zapůsobit na jejich vztah ke škole i k místu, kde žijí.
Možnosti podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace migrantů
Marynych, Yaroslava ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Ústředním tématem diplomové práce je problematika podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů na základních školách. Teoretická část práce se v jednotlivých kapitolách věnuje vymezení základních pojmů (migrace, akulturační strategie, druhá generace, žák cizinec), shrnutí poznatků z dosavadních výzkumů věnovaných druhé generaci migrantů, analýze legislativního rámce, jenž zkoumanou problematiku provází a vymezení potenciálních rizik, jež přináší migrační pozadí žáků. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké specifické bariéry vznikají v procesu vzdělávání a integrace žáků z druhé generace ukrajinských migrantů a jaké formy a prostředky podpory v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění využívají učitelé u těchto žáků. Potřebná data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vybranými pedagogy, s mladými lidmi z druhé generace ukrajinských migrantů a s odborníkem v oblastí podpory integrace mladých migrantů. Výsledkem výzkumu je vymezení specifických potřeb žáků z druhé generace ukrajinských migrantů zejména v naplnění vzdělávacího potenciálu, v rozvoji jazykových kompetencí a ve formování pozitivního sebepojetí a psychické pohody, dále popis možností podpory prostřednictvím podpůrných opatření prvního stupně a realizací multikulturní, osobnostní a sociální výchovy, a...
Školní družina jako významný prvek pro trávení volného času dětí pohledem vychovatelek
Válková, Lenka ; Šťastný, Vít (vedoucí práce) ; Dvořák, Dominik (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje školním družinám, jedná se o hluboký popis fungování školních družin ve všech aspektech jejich činnosti. Školní družiny patří mezi školská zařízení, jsou jednou z nejdůležitějších organizací pro trávení volného času dětí mladšího školního věku, přesto je jim věnována jen malá pozornost. Práce v teoretické části přináší základní informace o volném čase a možnostech trávení volného času, prostředí a funkci školních družin, osobnosti vychovatelů, ale také charakterizuje dítě mladšího školního věku, kterému je školní družina určena. Jedna kapitola teoretické části se věnuje dosavadnímu stavu zkoumání dané problematiky. V empirické části přibližuje prostředí školních družin v hlubokém popisu jejich veškerých organizačních záležitostí, činností, přináší názor vychovatelek na hlavní přínos školních družin pro děti a uvádí názory na možnosti zlepšení fungování školních družin z pohledu vychovatelek. Práce také přináší názory vychovatelek, jaké činnosti považují u dětí za nejoblíbenější. Podstatná část empirické části je věnována jednotlivým činnostem, řízeným a spontánním. Řízeným činnostem se vychovatelky věnují v rozsahu jedné třetiny z celkového času až jedné poloviny. Strukturu řízených činností tvoří jednotlivé činnosti, kterým vychovatelky přiřadily procentuální...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.