Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2
Horyna, Roman ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Jandová, Soňa (oponent)
Název: Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 Cíl: Ozřejmit koordinační podobnosti či rozdílnosti aktivace sledovaných svalů horní části těla v průběhu odpichu při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Metody: Komparační analýza elektromyografických signálů svalové aktivity v kombinaci s plošnou kinematickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Prokázali jsme statisticky významnou koordinační podobnost v elektromyografických záznamech preaktivace a aktivace svalů při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Flexory trupu musculus obliquus abdominis externus a musculus rectus abdominis vykazovaly na rozdíl od hlavních propulzních svalů musculus pectoralis major, musculus triceps brachii a musculus latissimus dorsi významně větší velikost preaktivace při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém oproti napodobivému cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Aktivace hlavních propulzních svalů při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 je významně větší než při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Běžkařský...
Ověření vlivu hyperoxie na výkon v team sprintu modifikovaném pro SkiErg
Schützová, Sandra ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název práce: Ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím výkon v team sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg Cíl práce: Cílem práce je ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím výkon v team sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg. Metody: Jedná se o kvalitativní výzkum prováděný na základě porovnávání hodnot srdeční frekvence, výkonu ve wattech a laktátu u deseti probandů. Porovnávány byly hodnoty naměřené po inhalaci koncentrovaného kyslíku a placeba. Výsledky: Pomocí měření srdeční frekvence, výkonu ve wattech a laktátu po inhalaci koncentrovaného kyslíku a placeba na přístroji SkiErg nebyl zjištěn pozitivní vliv. Dospěli jsme k závěru, že vliv inhalace koncentrovaného kyslíku byl v našem testu statisticky nevýznamný. Klíčová slova: běh na lyžích, síla, hyperoxie, srdeční frekvence, laktát
Porovnání vnitřního zatížení u střídavého běhu dvoudobého a soupažného běhu prostého při sprintu na kolečkových lyžích
Čechová, Anna ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název: Porovnání vnitřního zatížení u střídavého běhu dvoudobého a soupažného běhu prostého při sprintu na kolečkových lyžích Cíle: Cílem diplomové práce je porovnat vnitřní zatížení při dvousetmetrovém maximálním úseku mezi soupažným během prostým a střídavým během dvoudobým do 10,4 % stoupání na kolečkových lyžích pomocí přístroje Cortex Metamax 3B a přístroje SenzoStar GL Metody: Diplomová práce je koncipována jako empirický terénní výzkum, jejíž cílem je srovnat soupažný běh prostý a střídavý běh dvoudobý z hlediska vnitřního zatížení na kolečkových lyžích při sprintu. Testovaným subjektem bude skupina běžců na lyžích a dálkových běžců na lyžích. Výsledky: Pomocí naměřených hodnot vnitřního zatížení a naměřeného času jsme našli rozdíly při porovnání střídavého a soupažného způsobu běhu v konkrétních hodnotách SF, VO2/ kg, VE. Došli jsme k závěru, že střídavý běh dvoudobý je rychlejší než soupažný běh prostý do stoupání na kolečkových lyžích. Klíčová slova: Běh na lyžích, kolečkové lyže, Cortex MetaMax 3B, spotřeba kyslíku, srdeční frekvence, laktát
Výživa elitních běžců na lyžích v letní přípravě
Pilná, Petra ; Coufalová, Klára (vedoucí práce) ; Kinkorová, Ivana (oponent)
Název: Výživa elitních běžců na lyžích letní přípravě. Cíle: Cílem bakalářské práce popsat výživu vytrvalostních sportovců závodících v běžeckém lyžování při letní přípravě. Zjistit, jaká je jejich energetická bilance a poměr živin. Dále jestli užívají doplňky stravy. Ke sběru dat byla využita anketa obsahující otevřené otázky týkající se typu a množství zkonzumovaných potravin. Dále obsahuje otázky týkající se pohybových aktivit, konkrétněji typ aktivity, průměrná tepová kvence, počet ujetých/ uběhlých kilometrů, intenzita a spálené elektronické podobě zaslána pěti mužů , kteří patří mezi reprezentanty České republiky běhu na lyžích Výsledky: Tři z pěti elitních běžců na lyžích se nachází gativní energetické . Největší rozdíly se ukázaly v příjmu sacharidů a nejmenší příjmu bílkovin. Průměrné procentuální zastoupení živin ve stravě všech pěti elitních běžců na lyžích je 46,4 % sacharidů, 34,4 % tuků, 17,4 % bílkovin z celkového energetického příjmu. Příjem bílkovin činí 1,9 g/kg tělesné hmotnosti. Čtyři z pěti probandů užívá pravidelně doplňky stravy, mezi nejčastěji užívané patří BCAA a iontový nápoj. Klíčová slova: ěžecké lyžování, bílkoviny, energetický příjem, energetický výdej,
Komparace dynamických schopností v klasických disciplínách lyžování
Kožíšek, Čestmír ; Gnad, Tomáš (vedoucí práce) ; Chrástková, Martina (oponent)
Název diplomové práce: Komparace dynamických schopností v klasických disciplínách lyžování Cíl: Cílem práce je porovnání dynamických schopností běžců a skokanů na lyžích ve srovnání s kontrolní skupinou žáků z běžné populace ve věku od 12 do 15 let. Objasnění, zda tréninkový proces těchto dvou skupin má vliv na rozvoj dynamických schopností oproti jiné sportovní populaci (kontrolní skupině). Metody: Diplomová práce je koncipována jako empiricko - teoretická a jejím cílem je analýza výsledků testovaných osob k ověření hypotéz. Celkem se testování účastnily tři skupiny probandů po deseti. Testování proběhlo v horizontálních skocích (skok daleký z místa, desetiskok střídnonož, trojskok sounož) a ve vertikálních skocích (squat jump, counter movement jump). U všech testů se hodnotil nejlepší ze tří pokusů. Výsledky: Rozvoj dynamických schopností pomocí tréninkového procesu ovlivňuje výsledky testovaných skupin. Skokani na lyžích dosáhli nejlepších výsledků v horizontálních i vertikálních skocích ve srovnání s běžci na lyžích. Obě sportovní skupiny měly výrazně lepší měřené výkony než kontrolní skupina, která nepodstupuje dlouhodobý systematický rozvoj dynamických schopností. Klíčová slova: tělesná zdatnost, sportovní výkon, běh na lyžích, skoky na lyžích, squat jump (SJ), counter movement jump (CMJ),...
Zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy A-týmu ČR v běhu na lyžích
Sováková, Nikol ; Gnad, Tomáš (vedoucí práce) ; Jindra, Matouš (oponent)
Název: Zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy A-týmu ČR v běhu na lyžích Cíle: Cílem práce je zjistit odůvodněnost potřeby zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy národního týmu ČR v běhu na lyžích Metody: Výzkumné šetření bylo provedeno ve výzkumném designu zakotvené teorie. Jako metoda sběru dat byl využit polostrukturovaný rozhovor, data byla vyhodnocena s použitím otevřeného, axiálního a selektovaného kódování Výsledky: Teorie vytvořená na základě provedených rozhovorů s dvanácti respondenty (6 mužů a 6 žen), členy českého reprezentačního týmu v běhu na lyžích hovoří o tom, že začlenění mentálního kouče do přípravy národního týmu ČR v běhu na lyžích je žádoucí Klíčová slova: běh na lyžích, psychologická příprava, mentální kouč, sportovní výkon
Porovnání tréninkové přípravy běžců na lyžích distančních a dálkových závodů
Lanková, Lada ; Gnad, Tomáš (vedoucí práce) ; Chrástková, Martina (oponent)
Název: Porovnání tréninkové přípravy běžců na lyžích distančních a dálkových závodů. Cíl práce: Cílem práce je porovnání a zhodnocení tréninkové přípravy a aplikovaných tréninkových prostředků u dvou vybraných běžců na lyžích dálkových a distančních závodů. Metody: Případová studie, ve které bude použita metoda literární rešerše, analýzy dat a komparace dat ke zhodnocení tréninkové přípravy dálkového a distančního běžce na lyžích. Výsledky: Porovnáním evidence tréninkových ukazatelů distančního a dálkového běžce na lyžích jsme došli k závěru, že tréninková příprava dálkového závodníka dosahuje větších objemů oproti distančnímu závodníkovi. Dalším překvapivým zjištěním byly dosažené nižší intenzity zatížení v tréninkové přípravě u distančního závodníka v porovnání s dálkovým závodníkem. Klíčová slova: běh na lyžích, sportovní trénink, roční tréninkový cyklus, tréninkové ukazatele.
Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2
Horyna, Roman ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Jandová, Soňa (oponent) ; Hnízdil, Jan (oponent)
Název: Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 Cíl: Ozřejmit koordinační podobnosti či rozdílnosti aktivace sledovaných svalů horní části těla v průběhu odpichu při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Metody: Komparační analýza elektromyografických signálů svalové aktivity v kombinaci s plošnou kinematickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Prokázali jsme statisticky významnou koordinační podobnost v elektromyografických záznamech preaktivace a aktivace svalů při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Flexory trupu musculus obliquus abdominis externus a musculus rectus abdominis vykazovaly na rozdíl od hlavních propulzních svalů musculus pectoralis major, musculus triceps brachii a musculus latissimus dorsi významně větší velikost preaktivace při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém oproti napodobivému cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Aktivace hlavních propulzních svalů při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 je významně větší než při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Běžkařský...
Testování dyspraxie u mladých běžců na lyžích a u dětí a adolescentů rozvíjejících všestrannost
Novotná, Eliška ; Kraus, Josef (vedoucí práce) ; Zounková, Irena (oponent)
Tato diplomová práce v teoretické části shrnuje poznatky o vývojové dyspraxii, respektive vývojové poruše koordinace a zabývá se problematikou pohybových aktivit u této poruchy. Součástí teoretické části je také charakteristika aktivit, kterým se věnují probandi z praktické části této práce a jejich možné využití v intervenci. Praktická část se zabývá hodnocením úrovně motorických dovedností u mladých běžců na lyžích a u dětí ze sokolského oddílu všestrannosti. K hodnocení jsme využili testovou baterii Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2). Dalším cílem je odhalit, zda úroveň motorických dovedností koreluje s úrovní pozornosti, kterou jsme vyšetřili Testem pozornosti d2. Posledním cílem práce je zjistit, zda se liší úroveň motorických dovedností chlapců a dívek věnujících se stejnému sportu. Nebyl nalezen rozdíl mezi motorickými dovednostmi běžců na lyžích a dětí z oddílu všestrannosti. Prokázal se však statisticky významný rozdíl mezi výsledky jednotlivých komponent testu MABC-2, tento rozdíl byl zjištěn v komponentě rovnováhy. Nebyla prokázána korelace mezi úrovní motorických dovedností a pozorností. Nebyl zjištěn ani rozdíl v úrovni pohybových dovedností mezi chlapci a dívkami.
Specifické hry a aktivity na kolečkových lyžích pro běžce na lyžích ve věku 12-14 let
Korbelář, Tomáš ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název práce: Specifické hry a aktivity na kolečkových lyžích pro běžce na lyžích ve věku 12 - 14 let Cíle práce: Vytvořit a experty ověřit soubor her a aktivit na kolečkové lyže pro mladé lyžaře běžce ve věku 12-14 let. Metody: První metodou využitou v této práci byla analýza dostupných českých i zahraničních dokumentů o hrách a aktivitách, poté byl vytvořen soubor her a aktivit, který byl revidován pro trénink na kolečkových lyžích. Následovala verifikace souboru her a aktivit na kolečkové lyže za pomoci panelu expertů složeného ze zkušených a licencovaných trenérů běžeckého lyžování a dále expertů na běžecké lyžování. S nimi byl proveden nestrukturovaný rozhovor spojený s diskuzí o jednotlivých hrách a aktivitách. Výsledky: V první části výsledků se nachází kapitola o pomůckách využívaných v námi vytvořeném souboru. Páteřní část tvoří revidovaný a verifikovaný soubor her a aktivit na kolečkové lyže pro mladé lyžaře běžce ve věku 12-14 let. Panel expertů provedl verifikaci a formou variant a doporučení přidal ke konkrétním hrám a aktivitám své nápady a návrhy. Na závěr výsledkové části vznikla na základě diskuze s panelem expertů kapitola, rozdělující soubor podle třech nejdůležitějších hledisek. Těmi jsou bezpečnost, prostor a počet soutěžících. Klíčová slova: běh na lyžích, hra, kolečkové lyže,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.