Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 322 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ochrana eshopů z pohledu práva duševního vlastnictví
Lokvenc, Dominik ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Tato práce si klade za cíl poskytnout základní a praktický přehled prostředků ochrany e-shopů z pohledu práva duševního vlastnictví tak, aby se mohl každý zakladatel či provozovatel e- shopu, jejich zástupce či příslušný zaměstnanec, nebo jakýkoli jiný čtenář, jehož daná problematika zajímá, seznámit s jednotlivými duševněprávními insituty a jejich případnou aplikací na konkrétní e-shop. V první části této práce je vysvětleno základní pojmosloví týkající se jak práva duševního vlastnictví, tak i samotných e-shopů. Kromě toho je v první části rovněž rozebírána charakteristika e-shopů, jakožto prostředku internetového obchodu. Koncept první části by tak měl usnadnit pochopení podrobnějšího rozboru jednotlivých duševněprávních institutů napříč zbývajícími částmi práce. V druhé části je rozebírána ochrana e-shopů z pohledu autorského práva. Dochází k popisu možností autorskoprávní ochrany e-shopu jako celku, jakož i jeho jednotlivých prvků. Jednotlivé aspekty jsou pak posuzovány nejen z pohledu české právní úpravy, ale i z pohledu práva Evropské unie, včetně případného přihlédnutí k německé judikatuře, či judikatuře USA. Rozbor každého e-shopového prvku pak doprovází řada praktických příkladů, pro vytvoření věrné představy o dané problematice na straně čtenáře. V třetí části jsou představeny aspekty ochrany...
Smluvní právo autorské
Skoupá, Linda ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Smluvní právo autorské Tématem této diplomové práce je smluvní právo autorské, které tvoří část práva duševního vlastnictví. Hlavním cílem této práce je důkladná analýza platné a účinné právní úpravy licenční smlouvy v právním řádu České republiky, jakožto hlavního institutu umožňujícího majetkové zhodnocení autorského díla. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol. Úvodní kapitola vysvětluje význam autorského práva pro současnou společnost a stručné popisuje strukturu práce. Druhá kapitola zkoumá prameny smluvního práva autorského na české, evropské i mezinárodní úrovni. Třetí kapitola poskytuje nezbytný úvod do terminologie autorského práva a práva duševního vlastnictví. Vysvětluje specifické pojmy tohoto právního odvětví, např. "autorské dílo" a "konstitutivní převod práva", které jsou klíčové pro pochopení samotného tématu práce. Čtvrtá kapitola popisuje samotnou licenční smlouvu a právní vztah z ní vzniklý, jeho účel, subjekty, předmět a obsah, zatímco pátá kapitola se zabývá tříděním licenčních smluv. Šestá kapitola se zaměřuje na problém zásad ovládajících licenční smlouvu a na její náležitosti. Kapitola sedm se zabývá dispozicí s licencí a kapitola osm způsoby zániku vztahu z licenční smlouvy. Kapitola devět obsahuje exkurz ke smlouvě o dílo, jež je druhým důležitým nástrojem smluvního práva...
Autor a interpret hudebního díla jako subjekty autorskoprávních vztahů v procesu vzniku a exploatace autorského díla
Kletenský, Jan ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Resumé Cílem práce je představit autorům a interpretům hudebního díla právní rámec úpravy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Jedná se o problematiku relativně složitou, a proto je dle mého názoru důležité, aby autoři a interpreti jako umělci měli alespoň základní představu o tom, jaká práva a povinnosti jim vznikají v procesu tvorby a exploatace hudebních děl a jaký právní rámec ochrany jim právo poskytuje. Zároveň je mi toto téma velice blízké, protože jsem sám autorem a interpretem hudebních děl. V první kapitole se zabývám hudebním dílem z hlediska jeho jednotlivých složek, a to jak z pohledu právního, tak i z hlediska hudební teorie. Vzhledem k tomu, že kritérium jedinečnosti autorského díla nevylučuje užití části jiných děl, zabývám se i otázkou legálních způsobů užití cizích děl v procesu vzniku autorských děl a dále i otázkou plagiátorství. V závěru první kapitoly zmiňuji i (pro hudební díla typický) vznik autorského díla spoluprací více autorů. V druhé kapitole představuji autorům katalog jejich osobnostních i majetkových práv se zaměřením na ty složky, které jsou relevantní vzhledem k hudebním dílům, včetně doby trvání jejich práv a postmortální ochrany autorských děl. Třetí kapitola se analogicky ke kapitole předchozí věnuje katalogu práv výkonných umělců a jejich postavení v...
Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí
Jeřábek, Tomáš ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Název: Porušování práv duševního vlastnictví v prostředí počítačových sítí Těžiště předkládané diplomové práce leží v popisu relevantní legislativy, judikatury a v rozboru druhů právních odpovědností. Legislativa je popsána od úrovně mezinárodních smluv, včetně dohody TRIPS a Internetových smluv WIPO, přes evropské směrnice až po české vnitrostátní právo, zejména autorský zákon a další vybrané normy občanskoprávní i trestní. Práce se zabývá také předpisy Francie a Spojených státu amerických, známých tvrdou linií ochrany autorských práv. Krátce je pojednáno o metodickém návodu Nejvyššího státního zastupitelství. Naváže rozbor civilních, správních a trestních odpovědností. Judikatura zahrnuje rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, dále rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Scarlett a několik zahraničních rozhodnutí, zejména nizozemských rozsudků ve věcech profesní asociace BREIN a amerického případu Betamax.
Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla
Faladová, Adéla ; Holcová, Irena (oponent) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Předložená rigorózní práce je věnována právu na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (droit de suite, resale right). Zachycuje historii prvotního uznání práva na odměnu ve Francii a posléze v mezinárodním právu autorském. Podrobně popisuje průběh přijímání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ a její následnou implementaci v členských státech EU a EHP. Pozornost je dále věnována několika vybraným zahraničním právním úpravám, jednak v členských státech EU (Francie, Německo, Irsko, Spojené království), jednak v tzv. třetích zemích (Austrálie, Kalifornie/USA, Nový Zéland). Součástí práce jsou také srovnávací tabulky porovnávající některé prvky práva na odměnu, jak jsou upraveny v jednotlivých právních úpravách různých států. Větší pozornost je věnována české právní úpravě, a to od jejích počátků v roce 1926 až po platnou právní úpravu z roku 2006. V závěru jsou zmíněny náměty pro další legislativní úpravy české právní úpravy, vycházející z dosavadních zkušeností s uplatňováním práva na odměnu v ČR a inspirované zahraničními právními úpravami.
Dokumentární film z hlediska autorského práva
Fořt, Ferdinand ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce s názvem Dokumentární film z hlediska autorského práva je prozkoumat a zhodnotit autorskoprávní specifika dokumentárních filmů. Nejprve je popsán dokumentární film jakožto kulturní fenomén se zvláštním vztahem k realitě - jsou uvedeny jeho možné definice, třídění a nastíněny etické otázky, které nabízí. Poté následuje krátký exkurz do dějin ochrany audiovizuálních děl (jak na území ČR, tak v mezinárodním kontextu), přičemž detailněji jsou rozvedeny části týkající se přímo dokumentárního filmu. V další části se práce věnuje pojmu audiovizuální dílo a autorství audiovizuálního díla podle účinného českého autorského zákona č. 121/2000 Sb. a snaží se vymezit hranice tohoto pojmu a jeho možné výklady zejména ve vztahu k dokumentárním a dalším non- fikčním filmům. Poté následuje kapitola zabývající se právní povahou protagonistů dokumentárního filmu neboli sociálních herců, která se liší od herců v hraném filmu, neboť sociální herci nepředvádějí umělecké výkony ve smyslu autorského zákona. Na tuto kapitolu navazuje část týkající se ochrany osobnosti sociálních herců v dokumentárních filmech, která se řídí obecnou úpravou ochrany osobnosti v zákoně č. 89/2012 Sb. občanském zákoníku, což může při tvorbě dokumentárních filmů vyvolávat značné problémy. Další kapitola se pak...
Internet a autorské právo-způsoby užití a rozsah ochrany díla (tradiční užití,peer to peer sítě, e-mail...)
Nebesář, Marek ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
79 Abstrakt Cílem této práce je popsat jednotlivé způsoby užití díla v oblasti internetu a způsob jejich ochrany v tomto specifickém prostředí. Jedná se o vysoce aktuální téma, neboť internet výrazně zasahuje do každodenního života dnešní společnosti a ovlivňuje tak i další vývoj právního řádu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První se věnuje obecně pojmům internet a autorské právo a je zde zachycen vývoj této oblasti soukromého práva na území samostatné České republiky, včetně uvedení pramenů vnitrostátních a mezinárodních. Druhá kapitola definuje autorské dílo, jeho jednotlivé druhy dle autorského zákoníku, osobu autora, užití díla ať již formou smluvní, nebo mimosmluvní a též důležité zpřístupnění díla prostřednictvím internetu. Ve třetí kapitole se autor zaměřuje na ochranu autorských práv v soukromoprávní i veřejnoprávní sféře a technické prostředky ochrany (DRM). Poslední, a z hlediska pojednávaného tématu nejdůležitější, čtvrtá kapitola obsahuje jednotlivé způsoby užití díla prostřednictvím internetu včetně jejich detailního popisu. Rozebráno je stahování a nahrávání, právní úprava v oblasti webových stránek, linking, framing, výměnné sítě technologií peer to peer a BitTorrent, jednotlivé systémy elektronické komunikace (e-mail, diskusní fóra, instant messaging) a na závěr užití děl na sociálních...
Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví
Kalíšek, Jindřich ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Ochrana počítačových programů, informačních systémů Jindřich Kalíšek - Disertační práce a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Strana 1 z 3 Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví Abstrakt disertační práce 1) Disertační práce Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví se zabývá hlavními i vybranými alternativními přístupy k právní ochraně počítačových programů, informačních systémů a příbuzných softwarových služeb. 2) Cílem práce je zanalyzovat a poskytnout aktuální konzistentní informaci především o dvou hlavních mezinárodně dostupných formách právní ochrany - ochraně právem autorským a průmyslově-právní ochraně počítačových programů, koncizně popsat jejich vývoj, současný stav a klíčové právní normy (mezinárodní, unijní a národní), které je upravují. 3) Disertační práce se skládá z úvodu, devíti kapitol a závěru. Práce se dělí na čtyři celky - úvodní výklad, část autorskoprávní, část průmyslově-právní a část srovnávací a závěrečnou. 4) V úvodu se čtenář seznámí se zkoumanou problematikou a základními teoretickými východisky a tezemi práce, jsou zde popsány její cíle, použité metody a stručně rozvrženo její členění. V kapitole 1 jsou definovány základní pojmy práce (data,...
Přehled zvláštních režimů ochrany u jednotlivých druhů autorských děl včetně srovnání s ochranou obecnou
Gelner, Radim ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Radim Gelner Přehled zvláštních režimů ochrany u jednotlivých druhů autorských děl včetně srov- nání s ochranou obecnou - diplomová práce Abstrakt Předmětem této práce je zkoumat právní ochranu autorských děl, konkrétně pak pro- středky, které zákon poskytuje oprávněné osobě (subjektu autorskoprávních vztahů) na obranu práv k autorskému dílu (předmětu autorskoprávních vztahů) proti neo- právněnému zásahu. V úvodu práce označujeme autorské dílo - objekt autorskoprávních vztahů - za rela- tivně neměnný rozlišovací prvek, jehož kategorizací lze dospět různým obsahům práva na ochranu autorského práva a ty následně vyložit. Následně toto kritérium zpřesňujeme. Rozlišovacím prvkem pro nás je nejen samot- ný druh díla, ale i režim, ve které dílo (druhově dále neurčené) vzniká. V případech, kdy určitému druhu díla náleží zvláštní úprava ochrany autorských práv - ať už z hlediska rozsahu či skladby prostředků k autorskoprávní ochraně určených nebo subjektů, které jsou aktivně legitimovány - označujeme toto dílo za dílo se zvláštním režimem právní ochrany. Obdobně postupujeme u děl, u kterých výše uvedené změ- ny v jejich autorskoprávní ochraně nastávají z důvodu odlišného režimu jejich vzni- ku. S ohledem na zkoumané téma využíváme i komparaci historických právních úprav autorského práva na území současné České...
Právo na náhradní odměnu při rozmnožování autorského díla - česká a německá úprava v evropském kontextu
Dvořák, Karel ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Právo na náhradní odměnu při rozmnožování autorského díla - česká a německá úprava v evropském kontextu Entitlment to levies in connection with reproduction of a copyright work - Czech and German regulation in European context Abstrakt Rozmnožování pro osobní potřebu je jednou z výjimek z práva autora dílo užít. Na základě konceptu, který vznikl v 60. letech v Německu je takové rozmnožování možné pouze tehdy, jestliže je autorovi za takovýto zásah do jeho ekonomických zájmů poskytnuta náhradní odměna. Jako i v jiných oblastech autorského práva je i v případě systému náhradních odměn nutné nalézt rovnováhu mezi zájmy autora a zájmy celé společnosti. Dalším typickým znakem souvisejícím s institutem náhradních odměn je technologický vývoj, který byl hybatelem i v případě zavedení systému náhradních odměn v 60. letech. Práce se v první kapitole věnuje důvodům zavedení systému náhradních odměn a způsobům jeho řešení. Tedy zavedení povinnosti platby náhradních odměn v souvislosti s určitými přístroji, nosiči a poskytováním některých služeb. Problematice náhradních odměn je věnována velká pozornost odborné i laické veřejnosti - jde o téma, které vzbuzuje často značné kontroverze. Z toho důvodu se autor práce rozhodl tématu věnovat a srovnat českou úpravu s úpravou německou. Právě komparace české právní úpravy s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 322 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.