National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Carsharing system and its use in the Czech Republic (South Bohemia)
VACHTOVÁ, Veronika
SUMARRY The theme of this bachelor thesis is ?The Car Sharing? which is one of the options how to reduce individual automobile transport. In the second part of this work the Car Sharing is applied to the selected region. Primarily the study of individual automobile transport contributed to the successful analysis, which showed the need to ponder on this issue. It is important to seek alternatives to reduce the adverse effects of automobile transport. The car sharing system sounds like very promising alternative that could be spread across the Czech Republic in the future. This would help reduce negative influence of the transport. Application of the system, which is described in the fourth chapter, could be the solution. The region which was selected for this project is one of the most beautiful landscapes in the Czech Republic. This suggested service would help those who not own the car.
Budoucnost biopaliv v evropském palivoenergetickém řetězci
Grygar, Filip ; Slavíková, Lenka (advisor) ; Czesaný, Slavoj (referee)
Tato práce se zabývá zaváděním biosložek do pohonných hmot v Evropské Unii a dopadem této činnosti na životní prostředí a ekonomiku států. Jedná se o snahu redukovat závislost na ropě, jejíž zásoby se dle odborníků snižují a taktéž o snahu omezit produkci emisí z automobilové dopravy, zejména skleníkových plynů, jež se nemalou měrou podílejí na klimatických změnách. Nárůst spotřeby ropy a produkce emisí během posledního století je vysoký a způsoben především zvyšujícím se počtem automobilů, který je ovlivněn mimo jiné, vyšší životní úrovní obyvatel Evropy. Cílem této práce je srovnat mezi sebou ideu Evropské unie o přechodu na biopaliva a zprávy světových organizací, které tento postup kritizují. Dalším cílem práce bude snaha zjistit, zda vůbec, a za jakých podmínek, a v jakém množství je zavádění biosložek výhodné a ekonomicky efektivní, vzhledem k nákladům na výrobu směsného paliva a nákladům na zavedení opatření včetně dopadu na státní rozpočet.
Problém velkých měst s automobilovou dopravou.
Batela, Štěpán ; Minárik, Pavol (advisor)
V mé práci se zabývám problémem velkých měst s automobilovou dopravou, v podobě negativních extrnalit, a jeho možným řešením formou zavedení mýtného.V teoretické části popisuji teorii externalit a uvádím dva nejrozšířenější názory na řešení problematiky extrnalit, které pochází od A.C.Pigoua a R.H.Coase.V analytické části jsem se zaměřil na města, kde už systém mýtného funguje zejména na Londýn a Stockholm.dále se podrobněji zabývám dopravní situací v Praze a možnou podobou mýtného. Výsledkem mé práce je zjištění, že mýtné má na dopravu ve městech pozitivní dopad.
Influence of automobile transportation on environment and possibilities of reduction of using of private automobiles
Knorová, Jana ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Hadrabová, Alena (referee)
Diplomová práce popisuje a analyzuje negativní vlivy automobilové dopravy na životní prostředí a hodnotí jejich ekonomické dopady. Zároveň nabízí možná řešení těchto negativních vlivů. Jedná se především o řešení ekonomická, ale okrajově také o možnost řešení pomocí vývoje nových technologií. Jednou z možností snížení dopadů automobilové dopravy na životní prostředí je omezení používání vozidel. Mezi nástroje ke snížení jejich počtu patří hlavně zavedení placených parkovacích zón a výstavba parkovišť typu P+R a K+R. Dalším řešením je systém car-sharingu. Tento systém je rozebírán z pohledu efektivnosti, variabilních a fixních nákladů a předpokladů pro fungování. Práce analyzuje vliv daně na pohonné hmoty, substituce MHD a cyklistikou, cla a mýtného.
Railway Transport in Czechoslavakia, 1918-1938
Růžička, Aleš ; Jakubec, Ivan (advisor) ; Tajovský, Ladislav (referee)
Cílem této práce je popsat historický vývoj železnice v českých zemích a její hospodářské souvislosti a analyzovat problematiku vybraných státních zásahů v odvětví dopravy. Teoretická část práce nastiňuje hlavní vývojové trendy železnice na našem území od jejích počátků až do období první republiky včetně mezinárodně-politických témat a poukazuje na její ekonomické aspekty (především z pozice průmyslu a zahraničního obchodu). Analytická část práce vychází zejména z přístupu rakouské školy ekonomie a analyzuje dopady i nezamýšlené důsledky postupného zestátňování soukromých železnic a regulace provozování soukromé automobilové dopravy. Tato práce se snaží přiblížit historii železniční dopravy a pomocí ekonomické analýzy prokázat nežádoucí důsledky státních zásahů nejen pro sektor dopravy, ale i ostatní odvětví ekonomiky.
Využití satelitni navigace v doprave
Pešek, Radim ; Traurig, Michal (advisor)
Práce se zaobírá uplatněním satelitní navigace v automobilové a námořní dopravě. Představuje nejznámější satelitní navigační systémy. Popisuje jejich historický vývoj a jejich činnost. Práce se zaobírá dalším uplatněním satelitních přijímačů v nákladní automobilové dopravě při výběru elektronického mýta. Porovnává rakouský (mikrovlnný) a německý(satelitní) model.
Vliv vývoje automobilismu a automobilové dopravy na životní prostředí
Knorová, Jana ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Kotíková, Eliška (referee)
Cílem práce je poukázat na negativní vlivy, kterými působí automobilová doprava na životní prostředí a snaha ukázat na možnosti jejich řešení jak technologicky tak pomocí právních úprav a jinými způsoby

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.