Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 295 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání auditorských postupů v České republice a Lotyšsku
Prihodjko, Anna ; Březinová,, Hana (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním postupů při auditu účetní závěrky vybrané společnosti v Lotyšské republice a v České republice, vyhodnocením úrovně harmonizace právních předpisů a vyhodnocením jejich náročnosti, míry regulace účetnictví ve zvolených zemích Evropské unie a popisem aplikací těchto právních předpisů v praxi.
Audit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktiv
Kučerová, Martina ; Nezval, Pavel (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zpracovat audit účetní závěrky společnosti DELTA, a. s. se zaměřením zejména na oblast dlouhodobého majetku. Vybraná akciová společnost se zabývá zpracováním a prodejem dřeva, a dále zásobováním sléváren a oceláren feroslitinami a kovy. Výchozími informacemi pro postup a vypracování auditu účetní závěrky jsou teoretická a analytická část práce, ze kterých se následně vychází v praktické části, kde jsou aplikovány vybrané auditorské postupy v oblasti dlouhodobého majetku a navrženy konkrétní doporučení pro společnost.
Auditorské riziko při plánování a testování výnosů v podmínkách českých účetních předpisů
STRNADOVÁ, Michaela
Cílem diplomové práce je provedení analýzy testů věcné správnosti zaměřených na vykazované výnosy u vybraných společností a následně vyhodnocení zjištěných rizikových oblastí. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část obsahuje definici, cíl, funkce a druhy auditu. Dále je vymezena právní úprava auditu a představena auditorská profese. V závěru první části jsou popsány jednotlivé fáze a činnosti, které se provádějí v rámci auditu účetní závěrky. První část je dále doplněna krátkou kapitolou věnovanou forenznímu auditu. Druhá část je věnována praktické aplikaci. Nejprve jsou stručně představeny vybrané účetní jednotky a následně je pro každou z nich stanovena hladina významnosti. Poté je zhodnocena úroveň vnitřního kontrolního systému a stanoveno auditorské riziko. Posléze jsou identifikovány externí a interní rizikové faktory, které mohou ovlivnit vykazované výnosy. V závěru jsou zhodnoceny dopady identifikovaných rizikových oblastí na riziko auditora a na případnou úpravu stanovených hladin významností.
Statistical Sampling Techniques in Carrying Out Financial Audits, and Computer Support Processing
Šimák, Roman ; Michálek, David (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
This Bachelor’s thesis describes statistical sampling techniques in carrying out financial audits. The first part is dealing with theoretical description of an auditor’s work, which on the basis on statistical sampling method is making a financial audit. The second part is dealing with the description of a computer program in which is auditor making a financial audit. There in the second part are also being described the current program options along with the statistical methods used in program. The end of thesis contains comparison with competition and economic evaluation.
Audit účetní závěrky a porovnání se zakázkami due diligence
Dvořáková, Sabina ; Roubíčková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá procesem auditu a due diligence účetní jednotky. Obsah práce je rozdělen na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu audit včetně popisu auditorských postupů a pojmu due diligence, na který navazují rozdíly a srovnání obou procesů. V praktické části je v jedné účetní jednotce proveden audit účetní závěrky a v druhé účetní jednotce je provedena služba due diligence.
Kontrola kvality v auditorské profesi
Hubáčková, Jana ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Soldát, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá velmi aktuální problematikou kvality auditorské profese, na níž jsou v rámci harmonizace auditu účetní závěrky a vůbec harmonizace účetního výkaznictví kladeny stále větší nároky a požadavky tak, aby výsledky provedených auditorských postupů byly mezinárodně srovnatelné. Práce je velmi úzce zaměřena a řeší především způsob, formu a provedení kontroly kvality auditorských subjektů v České republice, a to externím a nezávislým orgánem, tedy Komorou auditorů České republiky, respektive jejím kontrolním orgánem, Dozorčí komisí. Cílem práce je ověření hypotézy týkající se meziročního růstu kvality spisu auditora, přičemž se předpokládá, že růst kvality auditorových postupů a spisu auditora je umocněn provedením kontroly kvality ze strany interních či externích kontrolorů kvality. Tato hypotéza je v závěru práce potvrzena jakožto výsledek praktické části, ve které je analyzována a hodnocena kvalita konkrétního spisu auditora. Konkrétní spis byl pro účely práce zvolen tak, aby bylo možné srovnat kvalitu spisu před a po provedení interní kontroly kvality. Z této komparace vyplyne závěr, že kontrola kvality má na kvalitu auditorské profese středně silnou pozitivní závislost a její provádění je účinné.
Audit informačního systému v obchodní společnosti
Smetana, Jan ; Basl, Josef (vedoucí práce) ; Vyšohlídová, Pavla (oponent)
Práce se zabývá auditem informačního systému v obchodní společnosti. Hlavním cílem je zpracovat závěrečnou zprávu o auditu informačního systému v malé společnosti, která se zabývá velkoobchodním prodejem zboží. Dílčími kroky nutnými pro splnění hlavního cíle bylo shromáždění informací o dostupných metodách a postupech při provádění auditů, naplánování průběhu auditu a následně jeho provedení. V závěrečné zprávě o auditu je shrnuta řada zjištěných nedostatků společně s doporučeními pro jejich odstranění. Přínosem práce je seznam takovýchto doporučení, které společnost může aplikovat v praxi a zefektivnit průběh nastavených procesů.
Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury
Hos, Lukáš ; Kučera, Tomáš (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením technického stavu vodárenské infrastruktury. První část práce je teoretická, popisuje legislativními požadavky na hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, dále se zabývá metodami používanými v zahraničí. V další části práce je popsána metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury v aplikaci TEA Water. Tato aplikace byla v praktické části práce využita pro hodnocení vodárenské infrastruktury. Nejprve bylo provedeno testování aplikace na fiktivním vodovodu a poté na vybraných objektech skutečného vodovodu.
Well-being a užívání tabáku a alkoholu v české dospělé populaci
Oščipovská, Barbora ; Mravčík, Viktor (vedoucí práce) ; Drbohlavová, Barbora (oponent)
Od vzniku pozitivní psychologie se přesouvá zájem od patologie i na vliv pozitivních jevů na člověka. Koncept well-being začíná být více diskutován a stává se důležitou součástí protidrogových politik. Tato práce pojednává o vztahu mezi mírou užívání alkoholu a tabáku na jedné straně a well-being na straně druhé. Byla provedena online dotazníková průřezová studie. Pro zjištění míry kouření byla užita škála HSI (Heaviness of Smoking Index), pro informaci o míře užívání alkoholu bylo užito dotazníku AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) a pro měření well-being byl zvolen dotazník, který byl standardizován i pro českou populaci: SQUALA (Subjective Quality of Live Analysis). Data byla zpracována pomocí statistického programu IBM SPSS statistics 21, za použití analýzy rozptylu a korelace. Výsledky ukazují, že míra užívání tabáku s hladinou well-being souvisí. Hypotézu o tom, zda míra užívání alkoholu souvisí s well- being nešlo jednoznačně potvrdit, i když výsledky naznačují souvislost ve smyslu nižší kvality života se zvyšující se konzumací alkoholu. Klíčová slova: well-being, alkohol, tabák, česká populace, Heaviness of Smoking Index, AUDIT, SQUALA

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 295 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.