Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Profesní rozvoj učitelů na vybrané střední škole
Zahálková, Laura ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá profesním rozvojem učitelů na vybrané střední škole v Ústeckém kraji. Cílem diplomové práce je zjistit, jaký je průběh profesního rozvoje učitelů na vybrané střední škole a přístup k němu, identifikovat případné bariéry jejich profesního rozvoje a na základě zjištění případně navrhnout opatření ke zlepšení. Přístupem se rozumí jejich vztah k profesnímu rozvoji. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s problematikou. V empirické části autorka využívá kvalitativní přístup s designem případové studie a analyzuje výsledky polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Výzkumný vzorek činí 8 učitelů vybrané střední škole a ředitelku školy. Závěrem autorka shrnuje získané poznatky, komparuje svá zjištění s jinými výzkumy a uvádí přínosy i limity práce. V návaznosti na výzkumná zjištění předkládá doporučení pro praxi, která reagují na mnohé bariéry, které respondenti vytyčili. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že se učitelé v různé míře profesně rozvíjí a rozvoj považují za přirozenou součást své práce. Jako bariéru identifikují například nedostatek času nebo nedostatečnou motivaci ze strany vedení. Vedení pak jako bariéru vnímá finanční zátěž a nevhodnou časovou organizaci vzdělávacích akcích. Znepokojivé výsledky souvisí se skutečností, že...
Postoj adolescentů k fenoménu sharentingu
Urban, Tereza ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozšířeným fenoménem sharentingu, tedy aktivitou, při níž rodiče sdílí fotografie, videa či detailní popisy svých dětí na sociálních sítích. Cílem práce je zjistit, jak se k této problematice staví samotní čeští adolescenti, kteří s ní mají přímou zkušenost. Kvalitativní výzkum se opírá o zjištění získaná skrze hloubkové rozhovory s jedenácti dospívajícími. Teoretická část se věnuje definici hlavních pojmů - adolescence a sharentingu - a staví je do kontextu s teoriemi Communication Privacy Management Theory a Impression Management Theory. V empirické části jsou pak představeny výsledky a závěry výzkumu. Výsledky analýzy ukázaly, že názor adolescentů na sdílení fotek dětí na sociálních sítích jejich rodiči je do značné míry ovlivněn tím, jak vnímají rizika s tímto fenoménem spojená. Ti z nich, kteří měli se sharentingem spíše negativní zkušenost, vnímali tuto aktivitu jako více rizikovou. Zároveň daleko více rizik v něm spatřovali ti z nich, kteří vnímají obecně sociální sítě jako potenciální hrozbu. Na druhou stranu, pokud jsou mezi rodiči a jejich dětmi kvalitně nastavena pravidla pro sdílení a rodiče respektují názor svých dětí, může být sharenting vnímán pozitivně i mezi samotnými dospívajícími a mohou z něj do určité míry dokonce profitovat.
Postoj vysokoškolských studentů ke sportu a pohybovým aktivitám
Šimurdová, Alžběta Anna ; Kotlík, Kamil (vedoucí práce) ; Peřinová, Radka (oponent)
Autor: Bc. Alžběta Anna Šimurdová Název: Postoj vysokoškolských studentů ke sportu a pohybovým aktivitám Cíle: Cíli práce je zjistit, zda se studenti vysokých škol věnují více sportu a pohybovým aktivitám v porovnání se skupinou pracujících občanů České republiky. Zda mají preferenci ve sportovních nebo jiných pohybových aktivitách. Dalším cílem je provedení analýzy a porovnání životosprávy uvedených skupin se zaměřením na stravu, závislosti a spánkový a denní režim. Metody: Práce má charakter kvantitativního výzkumu. Jako výzkumná metoda byl zvolen dotazník "SFSPA", který byl přepracován podle potřeb a východisek teoretické části této diplomové práce. Dotazník byl publikován pomocí formuláře na platformě Google Forms, ze které byly odpovědi převedeny do programu MS Excel. V programu MS Excel byla data dále zpracována do popisné statistiky, výsledky převedeny do grafů a vytvořeny kontingenční tabulky. Hypotézy jsme ověřili pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu. Výsledky: Do dotazníkového šetření se zapojilo 294 účastníků z České republiky. Z respondentů bylo 187 studentů vysokých škol a 107 pracujících občanů. Celkově se do výzkumu zapojilo 202 žen a 92 mužů. Výsledky ukázaly, že doba strávená sportem a pohybovou aktivitou se statisticky významně neliší mezi skupinou studentů a pracujícími osobami....
Postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství
BOBKOVÁ, Veronika
Postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství je důležitý ke kvalitní výuce na praxi studentů, proto se v této práci budeme tímto tématem zabývat. Důležitá je spokojenost na obou stranách, jak na straně sester, tak na straně studentů při jejich praxi v klinickém prostředí. Proto se snažíme nejčastější problémy ve výzkumu zjistit a najít pro ně řešení či upřesnit představy sester i studentů. Předmětem výzkumu je zjistit, jaký mají sestry na klinických pracovištích postoj ke studentům ošetřovatelství a popsat faktory, které ovlivňují postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství při praxi. Bylo stanoveno pět hypotéz. V diplomové práci byl využit kvantitativní výzkum. K dotazování byly použity nestandardizované dotazníky pro sestry a studenty sestavené na základě prostudovaných zdrojů, zkušeností a znalostí plynoucích z praxe. Dotazníkové šetření u sester probíhalo od 14. 1. 2022 do 11. 3. 2022. U studentů dotazníkové šetření probíhalo také od 14. 1. 2022 a z důvodu horší návratnosti byl výzkum prodloužen do 24. 3. 2022. Z výzkumu vyplývá, že postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství není odlišný v závislosti na délce praxe sester, ani v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání. Postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství se liší dle pracoviště, na kterém studentova praxe probíhá. Faktory, které ovlivňují postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství se neliší dle klinického pracoviště, ale liší se dle ročníku, v jakém se student nachází.
Postoj laické veřejnosti k problematice paliativní péče
VONEŠOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce je zaměřená na zjišťování postoje laické veřejnosti k problematice paliativní péče. Na základě stanoveného cíle byly vytvořeny následující hypotézy: H1: Postoj laické veřejnosti k problematice paliativní péče se liší dle věku. H2: Postoj laické veřejnosti k problematice paliativní péče se liší dle nejvyššího dosaženého vzdělání. H3: Postoj laické veřejnosti k problematice paliativní péče se liší na základě předchozí zkušenosti. V teoretické části práce je paliativní péče definována a rozdělená, dále je vymezeno, pro koho je určená, kde se s touto péčí lze setkat a jaké jsou nejčastější potřeby pacientů. Jsou zde také uvedeny důležitá historická data ve vývoji paliativní péče. Výzkumná část byla realizována za pomocí kvantitativního výzkumu. Sběr dat probíhal formou online dotazníků, který se skládal z 20 otázek zaměřených na paliativní péči, umírání a smrt. Výzkumný soubor tvořilo 180 respondentů. Při statistickém vyhodnocení dat byl využit Pearsonův korelační koeficient. Výzkumné šetření potvrdilo všechny 3 stanovené hypotézy. Vzhledem k věku bylo zjištěno, že starší lidé vnímají větší významnost paliativní péče, častěji ji spojují s péčí o nemocné a nemajetné, v porovnání s mladšími. Dále z výzkumu vyplynulo, že lidé s vyšším vzděláním spojují paliativní péči častěji s péčí o nevyléčitelně nemocné a péčí o celou rodinu nemocného. U poslední hypotézy bylo zjištěno, že lidé se zkušeností s paliativní péčí častěji chápou přínos péče a spojují paliativní péči s péčí o nevyléčitelně nemocné. Vzhledem k výsledkům byl zpracován informační leták, jehož cílem je přispět k osvětě tématu paliativní péče u laické populace.
Povědomí mužů v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina o nádorech varlat a jejich prevenci
PEROUTKOVÁ, Kateřina
Nádorových onemocnění varlat u mužu každoročně přibývá. Pro včasné odhalení je velmi duležitá prevence. Cílem práce bylo zmapovat povědomí mužu v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina o prevenci nádoru varlat a jejich postoj k samovyšetření varlat. Empirická část práce popisuje výzkum, který byl zaměřen na muže v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina, kteří jsou ve věku 20-50 let. Pro sběr informací byl použit kvantitativní výzkum ve formě dotazníku. Pro tento výzkum byly stanoveny 4 hypotézy. Na základě analýzy dat byly následně sledovány i další zajímavé vztahy. Pro vyhodnocení hypotéz byl použit Kruskaluv-Wallisuv test. Ze zkoumaných hypotéz bylo zjištěno, že znalosti mužu v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina o prevenci nádoru varlat se statisticky významně neliší v závislosti na věku ani nejvyšším dosaženém vzdělání. Poté bylo také zjištěno, že postoj mužu v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina k prevenci nádoru varlat se statisticky významně neliší v závislosti na věku ani nejvyšším dosaženém vzdělání. Pruzkum nám také odhalil, že postoj mužu v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina k samovyšetření varlat se statisticky významně neliší v závislosti na věku ani nejvyšším dosaženém vzdělání. Z dotazníkového šetření jsme mimo jiné zjistili, jestli muži chodí na preventivní prohlídky, zda byli poučeni o samovyšetření varlat, jestli samovyšetření varlat provádějí nebo, kde nejčastěji získávají informace o této problematice. Tato bakalářská práce muže posloužit jako zpětná vazba pro praktické lékaře a sestry pracující v primární péči o tom, jak jsou muži v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina informováni o nádorech varlat a jejich prevenci.
Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření
Schreková, Natalie ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Lukavská, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se snaží prozkoumat klima v hodinách tělesné výchovy a objevit neprozkoumané vnitřní souvislosti. Klima je zde chápáno v širším slova smyslu, tedy kromě vztahů mezi žáky a vztahů mezi žáky a učitelem je sledována také složka postojů k předmětu tělesné výchovy, proto je právě postoj jedním z ústředních témat celé práce. Literární rešerše se zpočátku soustředí na současnou situaci sportu a tělesné výchovy, dále uvádí dříve provedená zkoumání postojů žáků různého věku k tělesné výchově a představuje již vědecky potvrzené souvislosti s postoji k tělesné výchově. Kvantitativní výzkum byl zaměřen na žáky základních a středních škol na Vysočině, kteří byli testováni pomocí 3 nástrojů - postojového dotazníku převzatého z projektu MŠMT Cirkusová pedagogika, klimatického dotazníku od Ježka a Mareše a pomocí Hrabalova sociometricko-ratingového dotazníku. Prostřednictvím různých statistických testů jsem ověřila, že postoje k tělesné výchově se shodují s probádanou literaturou a pohybují se v mírně pozitivním pásmu, přičemž podíl žáků s negativními postoji tvoří necelých 10 %. Kromě toho se podařila prokázat souvislost mezi postoji k tělocviku a vnímanou obtížností tohoto předmětu, preferovaným typem volnočasových aktivit, účastí v týmových sportech a proměnnými z klimatického dotazníku,...
Výzkum postojů generace Z k fast fashion řetězcům
Kosaková, Michaela ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komplexního vztahu mezi zástupci generace Z a řetězci rychlé módy. Jejím cílem definovat základní aspekty nákupního vztahu ke značkám těchto řetězců a vyhodnotit hlavní postoje zástupců. Důraz je kladen také na udržitelnost, která je v módním průmyslu stále více zmiňovaným tématem. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je představena problematika rychlé módy na příkladu její historie a její novodobá forma spolu s marketingovými strategiemi. Dále je rozebírána také generace Z jak z pohledu jejich hlavních charakteristik, tak i spotřební chování. Praktická část se věnuje analýze hloubkových rozhovorů se zástupci generační skupiny, kteří přibližují své osobní názory a postoje k řetězcům rychlé módy a udržitelnosti. Pro výzkum byla využita metoda kvalitativního šetření, díky které je možné nahlédnout do větší hloubky a lépe zanalyzovat pocity a postoje respondentů.
Postoj fotbalových fanoušků ke kauzám v českém fotbalu
Roub, David ; Buriánková, Jitka (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Postoj fotbalových fanoušků ke kauzám v českém fotbalu Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit jaké je povědomí o korupční činnosti v českém fotbalu a jaký dopad má korupce na vnímání jednotlivých segmentů tohoto sportu v očích fanoušků. Metody: Výzkumná metoda, která byla použita při zjišťování dat bylo dotazníkové šetření. Dotazník byl vytvořen na internetovém serveru www.vyplnto.cz a posléze byl distribuován v elektronické formě pomocí soukromých kontaktů. Teoretická část vychází z rešerše literatury. Výsledky: Z výsledků šetření vyplývá, že obecné povědomí fotbalové veřejnosti o korupčních kauzách je poměrně široké. Dále je z výsledků patrné, že korupce je brána jako jeden z klíčových faktorů, který snižuje kvalitu a atraktivitu českého fotbalu a také jako určitá překážka v posunutí českého fotbalu na vyšší úroveň. Korupce také bývá spojována s Fotbalovou asociací České republiky, což je hlavní instituce českého fotbalu a celkově má tedy negativní dopad na image českého fotbalu. Klíčová slova: postoj, korupce, fotbal, image, fanoušci, kauza
Teambuildingové akce pro třídy dětí v inkluzi
Štufková, Markéta ; Pavlová, Ilona (vedoucí práce) ; Daďová, Klára (oponent)
(ČJ) Název práce: Teambuildingové akce pro třídy dětí v inkluzi. Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření metodiky pro využití jednodenní akce s názvem "teambuilding" pro třídy, ve kterých je začleněn žák se zdravotním postižením, se záměrem podpořit pozitivní utváření vztahů v rámci třídního kolektivu a ovlivnění postojů spolužáků k začlenění jedince se zdravotním postižením do výuky tělesné výchovy. V dílčím cíli jsme zkoumali, zda lze měnit postoje žáků k žákovi v inkluzi do školní tělesné výchovy pomocí kooperačních her a teambuildingových aktivit. Metody: V rámci teoreticko-empirické práce byla navržena a testována metodika jednodenního programu s prvky sportu a zážitkové pedagogiky (dále teambuildingu) cíleně zaměřená na zlepšení přijetí žáků se zdravotním postižením, sociálních vztahů ve skupině a obecně změnu postojů k inkluzi v tělesné výchově. Program byl testován na výzkumném souboru žáků 6. Ročníku ZŠ (n=19, průměrný věk 12 let) se třemi začleněnými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Efekt byl sledován pomocí dotazníků CAIPE-CZ a Adjective-Checklist, vytvořených pro hodnocení změny postojů k integraci žáka do hodin tělesné výchovy. Výsledky: V práci navržená metodika teambuildingu pro podporu pozitivního utváření postojů v inkluzivních třídách zahrnuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.