Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie rozptylu nebezpečného polutantu v podzemní místnosti
Nosek, Štěpán
Tato studie zkoumala proudění vzduchu a šíření polutantů v podzemní místnosti s využitím dvou různých metod ventilace: přirozeného a nuceného větrání. Experiment byl prováděn na zmenšeném modelu místnosti v aerodynamickém tunelu pomocí fyzikálního modelování. Základními cíli bylo porozumět chování proudění vzduchu a rozptylu pasivních polutantů v reálném prostředí za izotermních podmínek.
New particle formation measurement down to 1.2 nm at noak
Holubová, Adéla ; Zíková, Naděžda ; Ždímal, Vladimír
Atmospheric aerosols influence Earth’s climatic system and human health. Role of aerosols in climatic system still includes uncertainties strongly influencing model simulations (Zhao et al. \n2018). One of the uncertainties is caused by secondary aerosol formation and their consequent growth. Nucleation of aerosol particles is a process determined by presence of aerosol precursors in atmosphere and by ambient atmospheric conditions (Dada et al. 2017). \nSince new particle formation (NPF) events have been observed in many types of environment (Kulmala et al. 2004), we have focused on NPF events at background station in the Czech Republic, representative for central European region. In this study we investigate NPF process of aerosol clusters from 1.2 nm in size.\n
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Different Boundary Conditions For LES Solver PALM 6.0 Used for ABL in Tunnel Experiment
Řezníček, Hynek ; Geletič, Jan ; Bureš, Martin ; Krč, Pavel ; Resler, Jaroslav ; Vrbová, Kateřina ; Trush, Arsenii ; Michálek, Petr ; Beneš, L. ; Sühring, M.
We tried to reproduce results measured in the wind tunnel experiment with a CFD simulation provided by numerical model PALM. A realistic buildings layout from the Prague-Dejvice quarter has been chosen as a testing domain because solid validation campaign for PALM simulation of Atmospheric Boundary Layer (ABL) over this quarter was documented in the past. The question of input data needed for such simulation and capability of the model to capture correctly the inlet profile and its turbulence structure provided by the wind-tunnel is discussed in the study The PALM dynamical core contains a solver for the Navier-Stokes equations. By default, the model uses the Large Eddy Simulation (LES) approach in which the bulk of the turbulent motions is explicitly resolved. It is well validated tool for simulations of the complex air-flow within the real urban canopy and also within its reduced scale provided by wind tunnel experiments. However the computed flow field between the testing buildings did not correspond well to the measured wind velocity in some points. Different setting of the inlet boundary condition was tested but none of them gave completely developed turbulent flow generated by vortex generators and castellated barrier wall place at the entrance of the aerodynamic section of the wind tunnel.
PHYSMOD 2022 - International Workshop on Physical Modeling of Flow and Dispersion Phenomena
Jurčáková, Klára ; Kellnerová, Radka
The objective of PHYSMOD is to bring together the community active in physical and numerical modeling of flow and dispersion processes occurring in the lowest part of the atmosphere using wind tunnels, water channels, or CFD models. PHYSMOD provides a forum where the most recent advances in fluid modeling, state-of-the-art in experimental work, and newly emerging research areas are discussed in an open-minded and friendly atmosphere. One of the main purposes is to encourage broader collaboration between researchers and transfer knowledge between the laboratories as well as generations. \n\n
Second-order model for atmospheric turbulence without critical Richardson number
Caggio, M. ; Schiavon, M. ; Tampieri, F. ; Bodnár, Tomáš
The purpose of this communication is to present a derivation of the non-dimensional vertical gradients of the mean wind speed and mean potential temperature expressed in terms of the so-called similarity functions for very stable conditions of the atmosphere where theoretical approaches provide conflicting results (see e.g. Luhar et al. [19]). The result is based on the analysis of the second-order model equations in the boundary layer approximations in which new heat flux equations are proposed. The model employs a recent closure for the pressure-temperature correlation, avoiding the issue of a critical treshold for the Richardson number.
Urban Ventilation Dependence on Geometric Configuration
Kukačka, Libor ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Carpentieri, Matteo (oponent) ; Uruba, Václav (oponent)
Název práce: Ventilace městské zástavby v závislosti na jejím geometrickém uspořádání Autor: RNDr. Ing. Libor Kukačka Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Cílem práce je výzkum vlivu geometrie městské zástavby na její ventilaci za použití fyzikálního modelování proudění v aerodynamickém tunelu. Za účelem měření advektivního a turbulentního transportu znečištění uvnitř složité geometrie městské zástavby, navíc ve vysokém časovém rozlišení, byla vyvinuta speciální měřící metoda. Touto metodou bylo nejprve proměřeno šíření znečištění napříč křižovatkou uvnitř zjednodušené zástavby z přízemního bodového zdroje umístěného v uličním kaňonu, a to pro čtyři různé směry větru. Následně bylo simulováno šíření znečištění ve složitější zástavbě, přičemž bylo použito přízemního liniového zdroje znečištění vlastní konstrukce, pomocí něhož byly modelovány emise z automobilové dopravy. V rámci tohoto experimentu byly proměřeny tři typy uličních kaňonů s různou geometrií při kolmém a šikmém směru větru na podélnou osu kaňonů. Na základně proměření svislých bočních a vodorovných ploch uzavírající uliční kaňony byl zjištěn zásadní vliv geometrie městské zástavby a směru nabíhajícího větru na procesy ventilace. Zatímco v...
Proudění a difúze uvnitř městské zástavby
Chaloupecká, Hana ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Název práce: Proudění a difúze uvnitř městské zástavby Autor: Hana Chaloupecká Katedra: Katedra meteorologie a ochrany prostředí Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., ÚT AV ČR, v. v. i. e - mail vedoucího: janour@it.cas.cz Abstrakt: Jedinečnost měst spočívá i v tom, že se zde nalézá výstavba rozličných tvarů. Hlavním tématem této práce je porovnání šíření koncentrací v zástavbách odlišných typů. Zabývali jsme se domy tvořenými jednotlivými kvádry dvou odlišných délek rozestavených rovnoběžně, poté na dvory. Ke zkoumání šíření znečištění v těchto sídlištích jsme zvolili metodu fyzikálního modelování. K tomuto účelu jsme v první části práce nejprve shrnuli teorii o mezní vrstvě atmosféry a fyzikálního modelování. Dále jsme se zabývali již experimenty. Měření probíhalo na modelu v měřítku 1 : 300 v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Novém Knínu. Ověřili jsme požadavky kladené na podobnost reálné mezní vrstvy a mezní vrstvy modelované v tunelu. Při samotném měření koncentrací v sídlištních zástavbách jsme nesledovali vlečku táhnoucí se od zdroje znečištění, ale studovali jsme úlohu k této inverzní. Měřili jsme koncentrace ve dvou pevných bodech vypouštěných postupně v různých bodech námi definovaných sídlišť. Výsledky ukázaly citlivost šíření koncentrací na tvar...
Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby
Kukačka, Libor
Název práce: Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby Autor: Libor Kukačka Katedra: Katedra meteorologie a ochrany prostředí Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., ÚT AV ČR, v.v.i. e-mail vedoucího: janour@it.cas.cz Abstrakt: Studium šíření znečišťujících látek v ovzduší městských aglomerací je jedním z důležitých úkolů výzkumu v oblasti životního prostředí. Hlavním tématem práce bylo kvantitativní studium proudění a difúze v symetrické městské zástavbě v závislosti na směru nabíhajícího proudění. V práci byla uvedena základní teorie k metodě fyzikálního modelování mezní vrstvy atmosféry. Měření probíhalo na modelu městské zástavby v měřítku 1:200 v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i. v Novém Kníně. Během měření byly ověřeny požadavky kladené na podobnost reálné mezní vrstvy a mezní vrstvy modelované v aerodynamickém tunelu. V oblasti pravoúhlé křižovatky byla pro několik směrů nabíhajícího proudu proměřena pole rychlostí proudění, koncentrací a toků pasivní příměsi. Výsledky prokázaly značnou citlivost struktury pole proudění na směr nabíhajícího proudu, což významně ovlivňovalo ventilaci ulic ve studované oblasti. Klíčová slova: znečištění ovzduší, mezní vrstva atmosféry, fyzikální modelování, difúze pasivní...
Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu
Nosek, Štěpán ; Kluková, Zuzana ; Kellnerová, Radka ; Jakubcová, Michala ; Jaňour, Zbyněk
V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato kvalitativní srovnání jasně poukazují na účinek simulované mezní vrstvy atmosféry (MVA) a konfiguraci otvorů na proudové charakteristiky uvnitř kravína. MVA mírně drsného terénu vytváří vyšší rychlosti jak u vstupních a výstupních otvorů, tak uvnitř kravina, než MVA velmi drsného terénu. Intenzita turbulence je však více závislá na konfiguraci otvoru. Například, ačkoli MVA byla velmi drsná, a tedy turbulentnější, byly v případě středních otvorů pozorovány nižší intenzity turbulence než u středně drsné MVA.
On the mechanisms of dimensional transition in stably stratified turbulent fluid layers
Caggio, M. ; Bodnár, Tomáš ; Schiavon, M.
The purpose of this short review communication is to present some recent results on the effects of stable density stratification on the three-dimensional turbulent dynamics of 'thin' fluid layers forced at intermediate scales. In particular, how the strati cation and the confinement affect the mechanism of kinetic and potential energy transfer between different scales. Results on two-dimensional vertically stratifed flows and possible applications for stably stratifed atmospheric boundary layer will be shortly discussed.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.