Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.08 vteřin. 
Plunging Brno into darkness: Measuring the contribution of public lighting to the total luminance of the night sky
Novák, F. ; Baxant, P.
The article deals with the description of measurements of night sky luminance in urban agglomeration with emphasis on the determination of changes in the values of these luminances when public and architectural lighting is temporarily turned off. The measurements took place in Brno, the second largest city in Czech Republic, with the population around 382 thousand. The presented paper is one of the perspectives on the impact of human activity on the surrounding environment and an example of a possible solution to quantify the impact of the introduction of technologies that directly or indirectly affect the environment not only for humans, but also for almost all forms of life.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Pojetí astronomie ve výtvarném umění a kultuře v době rudolfínské
Hanušová, Veronika ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Cílem této bakalářské práce je shrnutí důležitých osobností rudolfinské Prahy, míst a uměleckých předmětů s nimi spjatými, které se vážou k astronomii za vlády císaře Rudolfa II. Na tyto astronomické předměty lze nahlížet jednak jako na objekty vědecké, v této práci však bude primárně vystižena jejich výtvarná kvalita. Pozornost je soustředěna na vybrané lokality, kde astronomové žili a pracovali. Tyto lokality jsou představeny v dobovém a evropském kontextu. Podstatná část práce se věnuje samotným předmětům spojeným se studiem astronomie, jako jsou například astronomické přístroje v rámci užitého umění, či vědecké publikace, které s sebou nesou vlastní výtvarné zpracování v podobě grafických příloh. Veškerá tato problematika je koncipovaná v návaznosti na osobnosti a společenské prostředí císařského dvora Rudolfa II.
Technické řešení modernizace 2 m dalekohledu
Pintr, Pavel
Popis technického řešení modernizace 2 m dalekohledu v Ondřejově.
Řídicí jednotka montáže astronomického dalekohledu
Cagaš, Martin ; Bidlo, Michal (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce rozebírá základní mechanismy a jejich implementaci při realizaci firmware řídicí jednotky montáže astronomického dalekohledu. Cílem je vytvořit samostatnou jednotku podporující potřebné funkce pro využití ve vědecké astronomii a astrofotografii. Jednotka je postavena na kombinaci mikrokontroléru realizujícího náročné výpočetní úkony, a FPGA mající na starost časově kritické funkce. Jednotka využívá vlastního algoritmu pro určování aktuálních souřadnic na nebeské sféře. Součástí práce je definice vlastního protokolu pro komunikaci s připojeným PC. Výsledkem práce je vestavěný systém zprostředkovávající základní funkce potřebné pro použití v astronomii s prostorem pro rozšíření o dodatečnou funkcionalitu. Přínosem práce je zapojení FPGA do problematiky jinak běžně řešené mikrokontroléry.
Commented translation: Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe. ZAMAROVSKY, Peter. 2nd ed. Prague: AGA, 2011, p. 9 - 29, 43 - 65. ISBN: 978-80-904582-1-5.
Karbysheva, Svetlana ; Molchan, Maria (vedoucí práce) ; Oganesjanová, Danuše (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Petera Zamarovského Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe (s. 9-29, 43-65) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Analýza originálu, Koncepce překladu, Typologie překladatelských problémů, Typologie překladatelských posunů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Štefánikova hvězdárna - posledních 45 let očima jejích pracovníků
Studená, Lenka ; Vaněk, Miroslav (vedoucí práce) ; Petráš, Jiří (oponent)
Hlavními cíli práce je přiblížit prostředí Štefánikovy hvězdárny a zároveň rozšířit poznatky o její bohaté historii, především té nedávno minulé. Nosnými pilíři tohoto poznání se staly rozhovory s pracovníky, kteří na Štefánikově hvězdárně působili v době takzvané normalizace, případně i dříve, z nichž někteří zde působí dodnes. Vedení rozhovorů probíhalo metodou orální historie. Práce se opírá rovněž o dostupnou literaturu, která se dotýká především metodologie, dále pak o články v novinách, které se vztahují k historii hvězdárny, případně významným událostem. Text se primárně zaměřuje na prožitky a pocity jednotlivých narátorů a kromě toho, že práce prezentuje jejich přímá svědectví, jsou zde detailně rozpracovány tematické okruhy, které se týkají odborné činnosti, vztahů, vnímání let 1968 a 1989 a dále promítání filmů o programu Apollo. Cílem práce není dospět k jednoznačným závěrům, ale snaží se promítnout prožitky narátorů do historického kontextu, případně je vysvětlit a zároveň nahlédnout do pracovního života zaměstnanců Štefánikovy hvězdárny. Klíčová slova: Štefánikova hvězdárna, demonstrátor, astronomie, normalizace, orální historie, rozhovor
Tadeáš Hájek z Hájku a jeho přínos renesanční době v Čechách
Karlík, Ondřej ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Práci zahajuji vstupem do dobového kontextu, kterému byl Tadeáš Hájek vystaven a v jehož rámci působil. Byla to doba renesanční, doba víry v magii a jiné hermetické nauky, ale také doba velkých vědeckých objevů a poznatků majících zásadní vliv například na proměnu tehdejší kosmologie. Mým záměrem na začátku práce je charakteristiku této doby vyložit. Další kapitola se zaměřuje hlavně na Hájkovu biografii a přehled jeho hlavních děl. Prostor zprvu dávám pojednání o Hájkově mládí a jeho studiích doma i v zahraničí. Následně píši o tom, v jakých oborech byl Hájek aktivní a jaká díla v těchto oblastech publikoval. Hájkovu činnost v lékařství a astronomii rozvádím obšírněji, neboť v nich byla jeho aktivita výraznější než v jiných oborech. V další části kapitoly o Hájkově životě se zabývám přátelstvím Hájka s Tychonem Brahem, které podle mne také stojí za pozornost. Kapitolu uzavírám objasněním Hájkova vztahu k alchymii. Následuje stěžejní kapitola práce, ve které představuji Hájkovo vědecké úsilí ve čtyřech oblastech, které neunikly jeho zájmu. Nejdříve v souvislosti s Hájkem pojednávám o astronomii, následuje medicína, pak botanika a nakonec pivovarnictví. Tyto čtyři oblasti jsem vybral z toho důvodu, že jim podle mého zjištění přispěl Hájek svým úsilím největší měrou, a je na nich navíc dobře zřejmá velká...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.