Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Pojetí astronomie ve výtvarném umění a kultuře v době rudolfínské
Hanušová, Veronika ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Cílem této bakalářské práce je shrnutí důležitých osobností rudolfinské Prahy, míst a uměleckých předmětů s nimi spjatými, které se vážou k astronomii za vlády císaře Rudolfa II. Na tyto astronomické předměty lze nahlížet jednak jako na objekty vědecké, v této práci však bude primárně vystižena jejich výtvarná kvalita. Pozornost je soustředěna na vybrané lokality, kde astronomové žili a pracovali. Tyto lokality jsou představeny v dobovém a evropském kontextu. Podstatná část práce se věnuje samotným předmětům spojeným se studiem astronomie, jako jsou například astronomické přístroje v rámci užitého umění, či vědecké publikace, které s sebou nesou vlastní výtvarné zpracování v podobě grafických příloh. Veškerá tato problematika je koncipovaná v návaznosti na osobnosti a společenské prostředí císařského dvora Rudolfa II.
Řídicí jednotka montáže astronomického dalekohledu
Cagaš, Martin ; Bidlo, Michal (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce rozebírá základní mechanismy a jejich implementaci při realizaci firmware řídicí jednotky montáže astronomického dalekohledu. Cílem je vytvořit samostatnou jednotku podporující potřebné funkce pro využití ve vědecké astronomii a astrofotografii. Jednotka je postavena na kombinaci mikrokontroléru realizujícího náročné výpočetní úkony, a FPGA mající na starost časově kritické funkce. Jednotka využívá vlastního algoritmu pro určování aktuálních souřadnic na nebeské sféře. Součástí práce je definice vlastního protokolu pro komunikaci s připojeným PC. Výsledkem práce je vestavěný systém zprostředkovávající základní funkce potřebné pro použití v astronomii s prostorem pro rozšíření o dodatečnou funkcionalitu. Přínosem práce je zapojení FPGA do problematiky jinak běžně řešené mikrokontroléry.
Commented translation: Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe. ZAMAROVSKY, Peter. 2nd ed. Prague: AGA, 2011, p. 9 - 29, 43 - 65. ISBN: 978-80-904582-1-5.
Karbysheva, Svetlana ; Molchan, Maria (vedoucí práce) ; Oganesjanová, Danuše (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Petera Zamarovského Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe (s. 9-29, 43-65) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Analýza originálu, Koncepce překladu, Typologie překladatelských problémů, Typologie překladatelských posunů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Štefánikova hvězdárna - posledních 45 let očima jejích pracovníků
Studená, Lenka ; Vaněk, Miroslav (vedoucí práce) ; Petráš, Jiří (oponent)
Hlavními cíli práce je přiblížit prostředí Štefánikovy hvězdárny a zároveň rozšířit poznatky o její bohaté historii, především té nedávno minulé. Nosnými pilíři tohoto poznání se staly rozhovory s pracovníky, kteří na Štefánikově hvězdárně působili v době takzvané normalizace, případně i dříve, z nichž někteří zde působí dodnes. Vedení rozhovorů probíhalo metodou orální historie. Práce se opírá rovněž o dostupnou literaturu, která se dotýká především metodologie, dále pak o články v novinách, které se vztahují k historii hvězdárny, případně významným událostem. Text se primárně zaměřuje na prožitky a pocity jednotlivých narátorů a kromě toho, že práce prezentuje jejich přímá svědectví, jsou zde detailně rozpracovány tematické okruhy, které se týkají odborné činnosti, vztahů, vnímání let 1968 a 1989 a dále promítání filmů o programu Apollo. Cílem práce není dospět k jednoznačným závěrům, ale snaží se promítnout prožitky narátorů do historického kontextu, případně je vysvětlit a zároveň nahlédnout do pracovního života zaměstnanců Štefánikovy hvězdárny. Klíčová slova: Štefánikova hvězdárna, demonstrátor, astronomie, normalizace, orální historie, rozhovor
Tadeáš Hájek z Hájku a jeho přínos renesanční době v Čechách
Karlík, Ondřej ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Práci zahajuji vstupem do dobového kontextu, kterému byl Tadeáš Hájek vystaven a v jehož rámci působil. Byla to doba renesanční, doba víry v magii a jiné hermetické nauky, ale také doba velkých vědeckých objevů a poznatků majících zásadní vliv například na proměnu tehdejší kosmologie. Mým záměrem na začátku práce je charakteristiku této doby vyložit. Další kapitola se zaměřuje hlavně na Hájkovu biografii a přehled jeho hlavních děl. Prostor zprvu dávám pojednání o Hájkově mládí a jeho studiích doma i v zahraničí. Následně píši o tom, v jakých oborech byl Hájek aktivní a jaká díla v těchto oblastech publikoval. Hájkovu činnost v lékařství a astronomii rozvádím obšírněji, neboť v nich byla jeho aktivita výraznější než v jiných oborech. V další části kapitoly o Hájkově životě se zabývám přátelstvím Hájka s Tychonem Brahem, které podle mne také stojí za pozornost. Kapitolu uzavírám objasněním Hájkova vztahu k alchymii. Následuje stěžejní kapitola práce, ve které představuji Hájkovo vědecké úsilí ve čtyřech oblastech, které neunikly jeho zájmu. Nejdříve v souvislosti s Hájkem pojednávám o astronomii, následuje medicína, pak botanika a nakonec pivovarnictví. Tyto čtyři oblasti jsem vybral z toho důvodu, že jim podle mého zjištění přispěl Hájek svým úsilím největší měrou, a je na nich navíc dobře zřejmá velká...
Tvorba elektronického kurzu - Astronomie
LUKSCH, Tomáš
Cílem bakalářské práce je tvorba výukových materiálů k předmětu Astronomie vyučovanému na pedagogických fakultách. Tyto výukové materiály zahrnují prezentace, použitelné v průběhu výuky, zároveň zahrnují i podrobnější texty určené k individuální výuce. Součástí práce je i vyhledání dalších zdrojů zaměřených na téma astronomie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.