Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Mandejská astrologie a magie
Vinklát, Marek ; Gebelt, Jiří (vedoucí práce) ; Kropáček, Luboš (oponent)
Práce seznamuje čtenáře s etickou definicí magie a s její mandejskou emickou definicí. Autor chronologicky a fenomenologicky systematizuje dějiny západního bádání o mandejských magických textech a posléze o nich sám fenomenologicky, filologicky a religionisticky pojednává. Poukazuje na metody, jichž je třeba užívat při zkoumání těchto nálezů a jevy, kterých je nutno si povšimnout. V některých případech poukazuje na nemandejské magické texty a hledá jejich možný vliv na texty mandejské. Autor užívá pramenné texty v mandejštině a především anglickou a německou sekundární literaturu.
Iatromathematika v raně novověkém lékařském diskursu: české země do r. 1620
Žytek, Jakub ; Černý, Karel (vedoucí práce) ; Vaňková, Lenka (oponent) ; Divišová, Bohdana (oponent)
Iatromathematika v raně novověkém lékařském diskursu: české země do r. 1620 Mgr. Jakub Žytek, M.Phil. Abstrakt: Předkládaná disertační práce zkoumá iatromathematiku neboli astrologickou medicínu v raně novověkém lékařství českých zemí do r. 1620 (prameny z let 1491-1619): jednak co nejkomplexněji představuje podobu této specifické a dobově zcela standardní medicínské nauky, jednak adekvátně posuzuje roli i význam iatromathematiky pro činnost raně novověkého lékaře a její pozici v systému dobové humorální medicíny jako celku. Téma iatromathematiky je přitom v českých dějinách lékařství takto systematicky zpracováno poprvé. Po vymezení historického rámce astrologie v evropských kulturních dějinách a konceptu astrologiae naturalis v tehdejší filosofii přírody práce nejprve mapuje tradici iatromathematiky ve středověkých pramenech českého původu a vývoj nauky v období raného novověku. Poté formou textových sond a interpretací analyzuje několik desítek nejrůznějších lékařských pramenů (pranostiky, minuce, almanachy, protimorové traktáty, flebotomické návody, regimenty zdraví, kalendáře), které tematizovaly vliv a působení nebeských těles na lidské zdraví. Práce prokazuje, že iatromatematika v raně novověkém lékařském diskursu představovala plně funkční typ medicínského vědění, které kontinuálně navazovalo na...
Haptické modely souhvězdí zvěrokruhu
VEŠKRNOVÁ, Iva
Předkládaná bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje problematice nevidomých a slabozrakých lidí a teorii vytváření haptických modelů. Dále se také zabývá vývojem zodiaku napříč dějinami a jeho zobrazováním ve vybraných památkách. Cílem praktické části je vytvoření celkem dvanácti haptických modelů souhvězdí zvěrokruhu. Modely jsou primárně určeny pro osoby se zrakovým postižením, ale poslouží i široké veřejnosti. Jako předloha ke ztvárnění slouží publikace "Hvězdy" od Joachima Herrmanna, kde jsou souhvězdí jednotně ztvárněna. Výsledné modely jsou vytvořeny z ostřené keramické hlíny a natřeny akrylovou barvou. Modely jsou doprovázeny souborem výkresů, které jsou vytvořené ve speciálně uzpůsobeném vektorovém grafickém editoru. Výsledný soubor modelů bude vystaven v Jindřichohradecké hvězdárně prof. Františka Nušla.
Tadeáš Hájek z Hájku a jeho přínos renesanční době v Čechách
Karlík, Ondřej ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Práci zahajuji vstupem do dobového kontextu, kterému byl Tadeáš Hájek vystaven a v jehož rámci působil. Byla to doba renesanční, doba víry v magii a jiné hermetické nauky, ale také doba velkých vědeckých objevů a poznatků majících zásadní vliv například na proměnu tehdejší kosmologie. Mým záměrem na začátku práce je charakteristiku této doby vyložit. Další kapitola se zaměřuje hlavně na Hájkovu biografii a přehled jeho hlavních děl. Prostor zprvu dávám pojednání o Hájkově mládí a jeho studiích doma i v zahraničí. Následně píši o tom, v jakých oborech byl Hájek aktivní a jaká díla v těchto oblastech publikoval. Hájkovu činnost v lékařství a astronomii rozvádím obšírněji, neboť v nich byla jeho aktivita výraznější než v jiných oborech. V další části kapitoly o Hájkově životě se zabývám přátelstvím Hájka s Tychonem Brahem, které podle mne také stojí za pozornost. Kapitolu uzavírám objasněním Hájkova vztahu k alchymii. Následuje stěžejní kapitola práce, ve které představuji Hájkovo vědecké úsilí ve čtyřech oblastech, které neunikly jeho zájmu. Nejdříve v souvislosti s Hájkem pojednávám o astronomii, následuje medicína, pak botanika a nakonec pivovarnictví. Tyto čtyři oblasti jsem vybral z toho důvodu, že jim podle mého zjištění přispěl Hájek svým úsilím největší měrou, a je na nich navíc dobře zřejmá velká...
Mandejská astrologie a magie
Vinklát, Marek ; Gebelt, Jiří (vedoucí práce) ; Kropáček, Luboš (oponent)
Práce seznamuje čtenáře s etickou definicí magie a s její mandejskou emickou definicí. Autor chronologicky a fenomenologicky systematizuje dějiny západního bádání o mandejských magických textech a posléze o nich sám fenomenologicky, filologicky a religionisticky pojednává. Poukazuje na metody, jichž je třeba užívat při zkoumání těchto nálezů a jevy, kterých je nutno si povšimnout. V některých případech poukazuje na nemandejské magické texty a hledá jejich možný vliv na texty mandejské. Autor užívá pramenné texty v mandejštině a především anglickou a německou sekundární literaturu.
Pragmatická a stylistická analýza horoskopů v periodikách
Heřmanová, Ivana ; Chejnová, Pavla (vedoucí práce) ; Janovec, Ladislav (oponent)
Diplomová práce s názvem "Pragmatická a stylistická analýza horoskopů v periodikách" se zabývá horoskopy z jazykového hlediska se zřetelem k pragmatickým a stylistickým aspektům. Cílem práce je formulovat typické znaky horoskopů na základě pragmatické a stylistické analýzy. Výchozí materiál pro rozbor tvoří celkem 1752 astrologických předpovědí z šestnácti periodik. V jednotlivých kapitolách blíže charakterizujeme původce a příjemce horoskopů, sledujeme vlastnosti cílové skupiny adresátů z hlediska věku, pohlaví, společenské role a statusu. Věnujeme se záměru a působení na recipienta, zhodnocujeme strategie, které původci horoskopů používají. Práce dále ukazuje, jak je v horoskopech využita slovní zásoba a jakými různými jazykovými prostředky dosahují produktoři komunikátů svého záměru. Analýza se zaměřuje i na tematickou stránku horoskopů.
Odraz znamení zvěrokruhu v tvaru - konvolut keramických nádob
RAABOVÁ, Eliška
Tato diplomová práce obsahuje v teoretické části seznámení s astrologií a zvířetníkem. Představuje zvířetník v průběhu dějin umění a zabývá se jeho symbolickým významem jako celku i jeho jednotlivých znamení. Dále se dotýká problematiky řeči výtvarných forem v psychologii umění. Praktická část je zaměřena na realizaci objektů, které vznikají na základě spojení tvarových prvků a významu astrologických znamení. Výstupem této části práce je konvolut 12 keramických objektů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.