Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hlavní dietní chyby u nemocných s primárním hyperaldosteronismem a esenciální hypertenzí
Hampl, Petr ; Petrák, Ondřej (vedoucí práce) ; Krátká, Zuzana (oponent)
Arteriální hypertenze patří k nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních komplikací v podobě cévních mozkových příhod, srdečního selhání, ischemické choroby srdeční a dalších projevů aterosklerózy. Její důsledky zhoršuje často po dlouhou dobu asymptomatický průběh onemocnění a interakce s dalšími rizikovými faktory, především s dyslipidémií, inzulínovou rezistencí, kouřením nebo obezitou. Tyto kombinace rizikových faktorů spolu s hypertenzí celkové kardiovaskulární riziko nemocných dále násobí. Přestože je arteriální hypertenze ovlivnitelná farmakologickou léčbou a úpravou životního stylu, představuje svojí vysokou prevalencí závažný zdravotní problém jak v České republice, tak v ostatních vyspělých zemích. Tato práce má za cíl zhodnotit stravovací návyky u nemocných s esenciální hypertenzí, tedy s multifaktoriální formou onemocnění bez konkrétní vyvolávající příčiny a u hypertoniků s primárním hyperaldosteronismem, který vzniká na podkladě autonomní nadprodukce aldosteronu. Tato forma onemocnění má sice specificky léčitelnou příčinu, ale její průběh a orgánové komplikace jsou často závažnější nežli u hypertenze esenciální. Dietní chování, spolu s dodržováním ostatních nefarmakologických opatření, může u obou typů pacientů do značné míry ovlivňovat projevy onemocnění, zlepšit odpověď na...
Terapie arteriální hypertenze v přednemocniční neodkladné péči a na urgentním příjmu
SYNKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce na téma Terapie arteriální hypertenze v přednemocniční neodkladné péči a na urgentním příjmu se zaměřuje na řešení stavů v případě náhlé eskalace tlaku krve pacienta. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizován krevní tlak včetně způsobů jeho měření, arteriální hypertenze a hypertenzní krize. Dále jsou zde popsány základní skupiny antihypertenziv a jejich využití u specifických skupin pacientů s arteriální hypertenzí. V praktické části bakalářské práce byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zmapovat, jakým způsobem je léčena arteriální hypertenze v přednemocniční neodkladné péči v rámci kompetencí zdravotnických záchranářů a směrnic na daném pracovišti zdravotnické záchranné služby. Druhým cílem bylo zmapovat, jakým způsobem je léčena arteriální hypertenze na urgentních příjmech daných pracovišť a třetím cílem bylo zjistit, jaké jsou rozdíly mezi terapií arteriální hypertenze v přednemocniční neodkladné péči a na urgentním příjmu. Výzkumné šetření bylo provedeno kvalitativní metodou sběru dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly vedeny se zdravotnickými záchranáři působícími na Zdravotnické záchranné službě v Jihočeském kraji v okresech Písek, Tábor a Český Krumlov. Dále se rozhovorů účastnili vybraní zdravotničtí záchranáři pracující na oddělení urgentního příjmu v nemocnici České Budějovice. Dle výsledků výzkumné části bakalářské práce lze usoudit, že dotazovaní zdravotničtí záchranáři mají dostatek zkušeností a vědomostí v oblasti péče o pacienta s arteriální hypertenzí a vědí, kdy je vhodné spojit se s lékařem ohledně možné terapie.
Kardiorenální syndrom a detekce časných změn funkce ledvin a myokardu včetně stanovení rizikových faktorů u asymptomatických pacientů s arteriální hypertenzí
Svěcený, Jakub ; Charvát, Jiří (vedoucí práce) ; Teplan, Vladimír (oponent) ; Jakabčin, Jozef (oponent)
Kardiorenální syndrom a detekce časných změn funkce ledvin a myokardu včetně stanovení rizikových faktorů u asymptomatických pacientů s arteriální hypertenzí Cílem předkládané práce bylo, zda i u pacientů s uspokojivě kompenzovanou arteriální hypertenzí je možné zjistit změny, které mohou souviset s vývojem kardiorenálního syndromu. U souboru 96 pacientů bylo během dvouletého sledování opakovaně provedeno 24hodinové monitorování krevního tlaku, sonografické vyšetření (echokardiografie, renální rezistivní index), řada laboratorních vyšetření kardiálních a renálních funkcí a byly analyzovány vztahy mezi hodnotami krevního tlaku a sledovanými kardiálními a renálními parametry. Při vstupním vyšetření byla zjištěna asociace mezi 24hodinovým diastolickým tlakem a glomerulární filtrací. Hlavním zjištěním během následného sledování byl vzestup renálního rezistivního indexu a jeho významná korelace s poměrem diastolického/ systolického tlaku bez závislosti na úpravách antihypertenzní medikace. Naproti tomu nebyly zjištěny žádné významné změny při posouzení kardiálních parametrů. Výsledky práce ukazují na význam sledování nejen systolického, ale i diastolického tlaku pro potenciální rozvoj poruch renální funkce. Vzhledem ke zjištěným výsledkům uzavíráme, že případný vývoj kardiorenálního syndromu závisí u...
Reflexní účinek manipulační léčby na krevní tlak
Martínek, Josef ; Bitnar, Petr (vedoucí práce) ; Slabý, Kryštof (oponent)
Tématem bakalářské práce je Reflexní účinek manipulační léčby na krevní tlak. Účelem této práce je shrnutí dosavadních poznatků, které hovoří o vztahu manipulační léčby a následných změn krev-ního tlaku. Jedním z cílů je objasnit možnost využití manipulační terapie v léčbě arteriální hyper-tenze. V práci jsou probrány některé další metody manuální terapie pro širší přehled a možnost porovnání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I.
Gregor, Stanislav ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I. Autor: Stanislav Gregor1 Vedoucí diplomové práce: Josef Malý1 Konzultant diplomové práce: Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Česká lékárnická komora Úvod: Arteriální hypertenze představuje závažný zdravotní problém. Přestože je včasnému záchytu a léčbě arteriální hypertenze věnována značná pozornost, arteriální hypertenze zůstává u řady pacientů nedostatečně kompenzována. Cíl práce: Cílem práce bylo analyzovat možnosti farmaceutické péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze. Metodika: Měření krevního tlaku bylo realizováno od začátku října do prosince 2012 ve veřejné lékárně v Moravské Třebové. Měření krevního tlaku prováděl farmaceut pomocí validovaného a kalibrovaného tonometru. Další údaje byly získány na základě řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Data byla vyhodnocena v programu Microsoft Excel 2007 a zpracována pomocí frekvenční analýzy. Dále byla realizována retrospektivní analýza lékových problémů u pacientů užívajících farmakoterapii nebo doplňky stravy. Výsledky: Údaje byly získány od 196 klientů lékárny (31 % mužů a 69 % žen, průměrný věk 56 let). 63 klientům lékárny byly naměřeny hodnoty krevního tlaku odpovídající...
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II.
Panáčková, Kateřina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II. Autor: Kateřina Panáčková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 Konzultant: PharmDr. Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Lékárna Luna, Plzeň Úvod: Arteriální hypertenze je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v České Republice. Nejen z tohoto důvodu by neměla být podceňována dostatečná zdravotní osvěta a včasný záchyt klientů ohrožených tímto onemocněním. Cíl práce: Cílem práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Sběr dat probíhal ve veřejné lékárně v České Lípě v období od 1. 5. 2013-27. 6. 2014. Měření krevního tlaku bylo součástí řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Do připraveného formuláře byly zaznamenány tyto údaje: sociodemografická charakteristika respondenta, jeho vztah k měření krevního tlaku v lékárně, výskyt rizikových faktorů arteriální hypertenze respektive aterosklerózy a jiných onemocnění v anamnéze, užívaná léčiva včetně doplňků stravy, výsledek vlastního měření a navržená intervence. Vlastní měření krevního tlaku probíhalo v souladu s platnými doporučeními....
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III.
Smíšková, Petra ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III. Autor: Petra Smíšková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Úvod: Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému, a to nejen v České republice, proto je velmi důležité se zaměřit na prevenci tohoto onemocnění a její včasnou diagnostiku, aby se neprojevila až ve fázi zdravotních komplikací. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Praze od konce dubna 2013 do začátku dubna 2014. Vlastnímu měření krevního tlaku předcházelo získání odpovědí na vybrané otázky formou řízeného rozhovoru. Získané údaje byly vyplněny do tištěného formuláře. Jednalo se o: socio-demografickou charakteristiku účastníka; jeho vztah k měření krevního tlaku; výskyt rizikových faktorů AH, resp. aterosklerózy; onemocnění v anamnéze a užívaná léčiva včetně doplňků stravy. Výsledek měření krevního tlaku nebo navržené intervence byly také zaznamenány do uvedeného formuláře. Dále byly retrospektivně hodnoceny...
Analýza měření krevního tlaku v lékárnách v ČR I.
Prouza, Jakub ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Analýza měření krevního tlaku v lékárnách v ČR I. Autor: Jakub Prouza Vedoucí diplomové práce: Josef Malý1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Arteriální hypertenze je jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů současnosti a k její terapii je nutné přistupovat komplexně. Kromě lékařské péče může ke zlepšení zdravotního stavu pacienta výrazně přispět i správně prováděná farmaceutická péče a měření tlaku krve v lékárně. Cíl: Cílem práce bylo popsat a analyzovat na vzorku lékáren České republiky podmínky měření tlaku krve. Metodika: Data byla získávána pomocí dotazníkové studie v letech 2012 a 2013 ve třech okresech. Průzkum byl realizován pomocí 2 dotazníků, které vyplňovali pracovníci lékárny za pomoci proškoleného tazatele. První dotazník byl vyplňován pověřeným pracovníkem zastupujícím lékárnu a obsahoval otázky charakterizující lékárnu. Dále pak otázku, je-li v lékárně měřen tlak krve. Pokud byl měřen následovaly otázky na frekvenci měření, přístrojové a prostorové vybavení lékárny. Druhý dotazník byl vyplňován pracovníky lékáren, kteří se na měření tlaku krve podíleli. Obsahoval otázky charakterizující demografii respondenta, otázky o technice měření tlaku krve a teoretické znalosti. Získaná data byla vyhodnocena...
Charakteristika velkých tepen u primární a sekundární - endokrinní hypertenze
Rosa, Ján ; Widimský, Jiří (vedoucí práce) ; Mlíková Seidlerová, Jitka (oponent) ; Špinar, Jindřich (oponent)
Tuhost cévní stěny, vyjádřena pomocí aortální rychlosti šíření pulzní vlny (PWV), představuje nezávislý kardiovaskulární rizikový faktor. Cílem této práce bylo zhodnotit aortální tuhost cévní stěny u jednotlivých forem primární a sekundární (endokrinní) hypertenze. K vyšetření jsme používali přístroj SphygmoCor (AtCor Medical) využívající aplanační tonometrie. Prokázali jsme, že pacienti s rezistentní esenciální hypertenzí měli oproti pacientům se středně těžkou esenciální hypertenzí vyšší PWV při srovnatelném klinickém krevním tlaku (TK). Nejvýznamnější prediktor PWV byl noční TK. Prokázali jsme vyšší PWV u primární hyperparatyreózy (PH), jak u pacientů se současnou hypertenzí (ve srovnání s pacienty s esenciální hypertenzí [EH]), tak i u pacientů s PH bez hypertenze (ve srovnání s normotenzními kontrolami), a to nezávisle na klinickém TK a věku. Po operaci došlo k významnému poklesu PWV. Neprokázali jsme korelaci PWV ani s hladinami kalcia, ani s parathormonem. Při stále trvající diskuzi o indikaci chirurgické léčby u asymptomatických pacientů s PH naznačují výsledky naší práce potenciální přínos v redukci kardiovaskulárního rizika. I u pacientů s primárním hyperaldosteronismem jsme prokázali vyšší PWV ve srovnání s pacienty s EH. Naše výsledky ukazují na prospěch chirurgické léčby proti...
Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů
Hošková, Lenka ; Málek, Ivan (vedoucí práce) ; Tesař, Vladimír (oponent) ; Špinarová, Lenka (oponent)
Souhrn Zavedení kalcineurinových inhibitorů (CNI) do imunosupresivních režimů výrazně zlepšilo prognózu nemocných po transplantaci srdce. Mezi nejvýznamnější komplikace vyvolané vedlejšími účinky CNI patří arteriální hypertenze a porucha funkce ledvin. Cílem práce bylo ověřit, zda kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu renin-angiotenzinového systému (RAS) bude stejně účinná v léčbě hypertenze jako standardně podávaná kombinace antihypertenziv. Druhou hypotézou bylo posoudit, zda účinná kombinační léčba hypertenze (duální RAS nebo standardní kombinace antihypertenziv) povede ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí. Léčba arteriální hypertenze zahrnující kombinaci inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a antagonisty receptorů pro angiotenzin II (AT1 blokátoru) byla stejně účinná ve srovnání se standardně podávanou kombinací antihypertenziv. V obou studiích bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku. Podávání kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS vedlo ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin jak v experimentu, tak v klinické části, kde se nefroprotektivní efekt zesílené blokády RAS projevil příznivějšími výsledky glomerulární filtrace a výrazným snížením albuminurie. V experimentální práci...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.