Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Grey Literature and National Archives
Šimůnková, Karolína ; Kunt, Miroslav
Národní archiv provádí výběr archiválií u pestré palety původců – od ústředních úřadů státní správy, přes výzkumné instituce až po fyzické osoby. V archiváliích se tak nacházejí všechny typy šedé literatury – výzkumné zprávy, cestovní zprávy, dříve utajované tisky, digitální věstníky, mapy, studie aj. Specifickým příkladem jsou internetové a intranetové stránky. Příspěvek na příkladech ukazuje nakládání s šedou literaturou, která v archivnictví není odlišována od jiné (úřední) produkce. Seznámí posluchače také s možnostmi Národního archivního portálu při popisu a ukládání jednotlivých datových souborů určených k trvalému uchování.
Prezentace: Simunkova_Kunt_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Simunkova_Kunt_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Simunkova_Kunt_video - Stáhnout plný textMP4
Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. Příspěvek se dále zaměří na nakládání s digitálními kopiemi děl, jež existují výhradně v digitální podobě (tj. nelze je digitalizovat) a existuje veřejný zájem na jejich zachování. Příspěvek analyzuje výjimky z autorského práva dle stávající právní úpravy a možný vývoj právního rámce pro digitální archivy v rámci připravovaného nařízení o jednotném digitálním trhu EU.
Plný text: Fulltext_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Koscik_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-Koscik - Stáhnout plný textMP4
Schwarzenberský archivář a knihovník František Tyl (1830-1899)
POTUŽNÍKOVÁ, Eliška
Cílem bakalářské práce s názvem "Schwarzenberský archivář a knihovník František Tyl (1830-1899)" je zpracování studie o jeho životě a díle. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V prvních kapitolách je nastíněn vývoj šlechtických archivů se zaměřením na jižní Čechy, další kapitola pojednává o archivářích v těchto archivech (Třeboň, Český Krumlov). Následující kapitoly se zabývají historií orlicko-zvíkovského panství včetně historie orlického archivu, kde František Tyl po dlouhá léta působil. Samostatná kapitola je věnována osobnosti Františka Josefa Tyla jako archiváře a historika. Součástí práce je mimo jiné edice korespondence s archivářem Františkem Tischerem a historikem Josefem Kalouskem, která se v současné době nachází v Archivu Národního muzea v Praze.
In Out, In Out, And Shake It All About: A Moving Story of Data
Stevenson, Jane
The Archives Hub blends data. We bring together descriptions of archives, archival resources and repositories in a way that enables us to present an effective and valuable service through our website. We spent two years creating an entirely new system that was built upon the principle of bringing in data from different sources and providing that data for different purposes. I would like to give some insights from our experience of doing this, and consider whether we have created something innovative and with inherent potential for future development. I will talk about the architecture that we wanted to create, the workflow that we believed to be essential to our aims, and the challenges that we faced in being able to create a blend of data that could be successfully deblended in different ways. It required a great deal of thought and planning in terms of what we wanted to achieve, how we should process the data to fulfil those aims, and how we would work with data contributors, who were essential to our success. Over a year after going live with the new service, have we achieved our aim of more consistent, standardised data, and have we provided the realistic potential for the data to be re-used? I will give examples of where I think we have fulfilled our aims and where we still have issues. I will argue that the ability to blend/deblend relies upon systems and technology, but it also relies upon people and their habits, expectations, understanding and ambitions.
Prezentace: idr-1247_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: ELAG2018-Stevenson - Stáhnout plný textMP4
Možnosti využití historických podkladů pro potřeby pozemkových úprav
HERBSTOVÁ, Terezie
Bakalářská práce řeší využití historických podkladů pro potřeby v pozemkových úpravách. Především se zabývá online mapovými aplikacemi, které jsou k dostání na různých mapových serverech. Práce je rozdělena do dvou částí, první je pojata jako literární rešerše a druhá jako průzkum dostupných mapových podkladů, především online map. Data bakalářské práce byla sbírána pomocí analýzy dostupných podkladů, jako je literatura a webové stránky založené na zpřístupnění map či WMS serverů. Průzkumem mapových podkladů jsem vytvořila seznam těch nejznámějších a nejdůležitějších mapových serverů pro potřebu pozemkové úpravy.
Mikroklima archívů
Onderek, Aleš ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá uchováváním inventářů v depozitářích. Dále se zabývá návrhem vzduchotechnického systému archívu. V poslední části diplomové práce je proveden experiment zabývající se zkoumáním vnitřního mikroklimatu depozitáře.
Šedý abART
Hůla, Jiří
Archiv výtvarného umění shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty a informace o současném výtvarném umění. V archivu je registrováno téměř 200 různých typů dokumentů, část z nich patří do šedé literatury, např. tisková zpráva, diplomová práce, soupis díla, katalogy z výstav, výroční zpráva aj. V příspěvku představíme naši šedou literaturu a způsob jejího zpracování a ukládání v informačním systému abART, který Archiv výtvarného umění vyvíjí od roku 2003. Zaměříme se také vyhledávání šedé literatury v systému, vazby mezi záznamy a dostupnost jednotlivých dokumentů.
Plný text: Fulltext_Hula_CZ - Stáhnout plný textPDF; Fulltext_Hula_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Hula_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Hula_EN - Stáhnout plný textPDF
videozáznam: NUSL2017-Hula - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.