Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dřevěné kostely z Podkarpatské Rusi v ČeskoslovenskuKostel sv. Paraskevy v Blansku a kostel sv. Archanděla Michaela v Praze
Shyshova, Yuliana ; Ottová, Michaela (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zpracování problematiky dřevěných kostelů z 16.-18. století pocházejících z Podkarpatské Rusi, které byly v meziválečném období přesunuty na území Československé republiky. Práce byla zúžena s ohledem na množství archivního materiálu a zjištění, která z něj následně vyplynula. Práce pojednává o kostele sv. Paraskevy v Blansku a kostele sv. Archanděla Michaela v Praze. Práce poskytne o kostelech komplexní informace, které se týkají dějin staveb i jejich mobiliářů včetně současného stavu. Součástí práce bude též pokus o rekonstrukci ikonostasu v kostele sv. Paraskevy v Blansku. Práce se zaměří na politicko-náboženskou situaci na Podkarpatské Rusi a kulturně- historický kontext doby, v důsledku něhož tyto kostely získal do svého vlastnictví československý stát. Důkladná pozornost bude věnována nejen dnes využívanému kostelu sv. Paraskevy v Blansku, ale i kostelu sv. Archanděla Michaela, který byl zasažen požárem na území kulturní památky Letohrádku Kinských v Praze v roce 2020.
Beyond sectarianism: the dynamics of memory in Northern Irish muralism
Rava, Gabriella ; Řehořová, Irena (vedoucí práce) ; Asavei, Maria Alina (oponent) ; Kocián, Jiří (oponent)
Gabriella Rava- Doctoral Thesis Beyond Sectarianism: the Dynamics of Memory in Northern Irish Muralism Abstract: The present research aims to analyze the famous political murals of Northern Ireland within a renewed frame that moves beyond the theoretical dimension that has dominated the study of mural painting in the province. Proposing the concept of 'muralism', which allows for the adoption of a systematic and unitary perspective on this well-rooted practice, this work investigates its contemporary development through the analysis of some functions/trends underlying it. These are identified as: commodification and heritagization, transnationalism, commemoration, archival impulse and the related digitization and archiving of images of murals. These functions/trends, which encompass muralism both within the realm of material culture and digital practices, fall within a theoretical model that describes muralism as a dynamic system through which the communities of Northern Ireland have embodied and transmitted their own collective memories, especially those of the conflict. It is within this model, which highlights the dynamic nature and (auto)poietic character of muralism as a system of memory, that the aforementioned functions/trends are examined, moving on multiple levels of manifestation. These include...
Městská knihovna, Lausanne
Turčan, Andrej ; Křikavová, Iva (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Projekt novej mestskej knižnice a mediatéky v meste Lausanne vo Švajčiarsku, rieši koncept premeny starej priemyselnej platformy Sévelin, na novú spoločenskú a vzdelávaciu štvrť mesta s metropolitným životom. Dva objekty knižnice a mediatéky mestotvorne ukončujú racionálnu urbanistickú mriežku štvrte a vo svojom strede definujú námestie ako vstupný bod platformy a tiež ako priestor vystúpenia aktivít knižnice do ulíc mesta. Tu je napojená stanica metra ako zdroj života, preto má miesto predpoklady na úspešné fungovanie a život. Koncept knižnice – „dom v dome, mesto v meste“, predstavuje skupinu troch objektov umiestnených pod spoločnou strechu a fasádou. Domy knižnice dospelých, mládeže a administratívy definujú medzi sebou dve átriá, ktoré opticky a funkčne prepájajú život celej knižnice. Preto systém „mesto v meste“. Objekt mediatéky je vysunutý pred objem knižnice a naznačuje nové smerovanie našej kultúry a práce s informáciami.
Rozšíření podpory archivů v systému GVFS
Holý, Ondřej ; Charvát, Lukáš (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozšířením démona pro manipulaci s archivy v systému GVFS. Na základě analýzy současného stavu démona, možností knihovny LibArchive a podobných projektů bylo navrženo, implementováno a otestováno rozšíření. Hlavním přínosem tohoto rozšíření je snadná práce se soubory uvnitř archivu pomocí GIO API, které je využíváno množstvím aplikací běžících pod operačním systémem GNU/Linux. Obsažené soubory a složky v archivu lze nyní číst, přejmenovávat, přesouvat, kopírovat nebo mazat, dále lze vytvářet prázdné adresáře. Démon také umožňuje vytvářet nové archivy požadovaného formátu.
Diff pro různé typy kancelářských dokumentů
Varga, Tomáš ; Volf, Tomáš (oponent) ; Chmelař, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním různých typů kancelářských dokumentů. Cílem práce je sestavení modulu do stávající aplikace mediadiff pro porovnávání dokumentů kancelářského balíku Open Office, mezi které patří textové dokumenty, prezentace a tabulkové procesory. V této práci jsou popsány algoritmy na porovnávání textu a stromových struktur. Dále jsou přiblíženy nejznámější kancelářské balíky a přístup k obsahu jejich dokumentů.
Archiv+
Závacká, Paulína ; Toman, Radek (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Miesto archívu je pre mňa spojené s motívom tajomstva a príťažlivej nedostupnosti. S príchodom digitalizácie sa mení prístup človeka k archívu a s neobmedzenou dostupnosťou aj jeho pocity pri manipulácií s archiváliami. V pohodlí digitáního sveta se vytráca motív obozretnosti a tajomstva pri práci v archíve alebo knižnici. Návrhom nového typu archívu sa snažím o vytvorenie uzavretého sveta badateľa oddeleného doplnujúcimi provozy od okolitého mesta. Do nej nieje prístup vyhradený pre privilegovanú skupinu, ale priestorovým konceptom docháza k prirozenej filtrácií verejných navštevníkov inštitúcie až k úzkej skupine ľudí.
Archiv+
Šana, Václav ; Hora, Jan (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Návrh se zabývá konceptem archivu architektury, v širším společenském rozsahu. Cílem je přistupovat k uchovaným informacím jako k určité, relativní hodnotě, kdy jsou jednotlivé prostory koncipovány s emočním překvapením. Dochází zde k řízené kolizi starého a nového přístupu, kdy atraktivní prostory obsluhují čistě racionální mechanické, systémy. Člověk procházející archivem by měl vnímat emocionální prožitky a po vyjití z archivu vnímat informace komplexnějším způsobem.
Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně
Sudolský, Filip ; Hrabec, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce bylo vytvoření architektonické studie novostavby Galerie letecké techniky a tradic letectví v Brněnských Medlánkách. Novostavba by měla být začleněna do prostředí stávajícího letiště sportovních letadel. Tomuto projektu předcházel před diplomový projekt, na který jsem se snažil navázat svým návrhem galerie. Řešený pozemek má svažitý charakter na volném terénu odloučen od četnější městské zástavby. Výchozím bodem pro návrh byla snaha o citlivý zásah do krajiny a zároveň hledání jistých referencí přímo v nejbližším okolí. Z dalekých rozhledů z místa stavby do okolí vznikla idea o zachování horizontální linie panoramatických křivek a spolu s prací s terénem a konstrukčním nárokům vznikla myšlenka vlněné krajiny s velko-rozponovou konstrukcí. Z potřeby zastřešit velkorozměrové exponáty v podobě letadel, a letecké techniky se konstrukce a její statické nároky staly startovacím bodem celého návrhu. Konstrukce je vytvořena prostorově příhradovým řešením a dominuje celému výstavnímu prostoru. Halový objekt je provozně i stavebně napojen na zázemí a ostatní využití galerie spolu s konferenčním sálem, kavárnou, studovnou, dílnou a administrativní částí. Jako jeden celek se jeví především při příchodu do areálu letiště, kdy je stavba zastřešena jednolitou organickou plochou, která ze ztrácí v okolním terénu. Samotná galerie však vystupuje z terénu a otevírá se směrem k vzletové a odletové ploše, kde také směřuje k hlavnímu výhledu do okolí. Objekt je také specifický svými vstupy, kde s jako hlavním vstupem je zamýšleno úzkým schodištěm ve střešní části. Tento vstup by měl lidem evokovat přistání letadel, kdy se letadlo při sestupu ponoří nejprve do oblak a následně se vynoří nad krajinou. Tedy člověk se ponoří do střešní plochy a objeví se v krajině, která je nahrazena galerií.
Zálohování dat a datová úložiště
Fišera, Michal ; Turák, Miroslav (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Téma této bakalářské práce je zálohování dat a datové úložiště. V bakalářské práci je zahrnut historický vývoj zálohování dat a popis současných technologií. Zároveň součástí práce je analýza současného stavu a návrh řešení pro firmu zabývající se programováním a nízkonákladovým tiskem.
Data Backup and Data Storages
Pajgerová, Dominika ; Veselý, Martin (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
This thesis focuses on backup, storage and restoration of data and data storage. It describes the issues and methods of data backup and data recovery in the company JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. The output of this thesis should be an optimal solution of the backup system.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.