Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Budoucnost historického a kulturního dědictví: aplikace big data v digitálních humanitních vědách
Hryshyna, Kateryna ; Řehořová, Irena (vedoucí práce) ; Gvoždiak, Vít (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zachování kulturního dědictví v kontextu digitálních humanitních věd. Hlavním tématem této práce bude představení moderních nástrojů a technologií zaměřených na zachování kulturní paměti v Evropě. Cílem práce bude zmapování přínosu a potenciálních rizik digitálních infrastruktur CESSDA, ARIADNE PLUS a DARIAH-EU pro zachování kulturního dědictví. Práce bude rozdělena na tři části - v teoretické části bude stručně představeno téma digitálních humanitních věd a jejich studia, pojem big data, a rovněž proměny digitálních archivů v kontextu digitálních humanitních věd. Analytická část se zaměří na zmapování aktuální situace zachování kulturního dědictví v Evropě. Poslední, praktická část, nabídne analýzu výhod a nevýhod digitálních infrastruktur ARIADNE PLUS, CESSDA a DARIAH-EU jak pro zachování kulturního dědictví, tak i pro výzkum v sociálních a humanitních vědách.
Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Klasifikace korozního poškození historického olova a systém prostředků pro jeho konzervaci
Kouřil, Milan ; Ďurovič, Michal ; Bartl, Benjamin ; Strachotová, Kristýna Charlotte ; Msallamová, Šárka
Mnohé muzejní a archivní instituce se v současnosti potkávají s problematikou koroze olověných sbírkových předmětů, uložených v depozitářích, způsobenou citlivostí olova vůči těkavým organickým sloučeninám (VOC), zejména vůči kyselině octové. Zvláštní skupinou těchto olověných předmětů jsou olověné buly (kovové pečeti), které bývají obvykle připojeny k pergamenovým listinám pomocí textilního závěsného materiálu. Metodika zavádí systém kategorizace korozního poškození olověných pečetí a hodnocení podmínek jejich uložení a navrhuje postupy konzervačních opatření vhodné pro možné varianty výsledky průzkumu stavu pečetí a expozičních podmínek. Navržené konzervační postupy jsou založeny především na eliminaci agresivních složek prostředí volbou vhodných obalových materiálů a použitím sorbentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Autor a svět textu
Šteffl, Jan ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
Ve své práci se na jedné straně věnuji společným východiskům konceptu autora v kontextu filosofie a literární vědy, především ve dvacátém století. Na druhé straně hledám specifika jednotlivých oborů a autorů, kterými se od ostatních liší. První kapitola představuje úvod do problematiky a počátky konceptu autora u Fichteho. Následující kapitola pak předkládá hermeneutické principy a osvětluje funkci hermeneutického kruhu na pozadí teorie čtení textu a rozumění. Ve třetí kapitole jsou v rámci strukturalismu pojednáni Roman Jakobson a Jan Mukařovský. První ukazuje schéma mezi mluvčím a adresátem, druhý pak specifika role básníka. V další kapitole přecházím k poststrukturalismu a všímám si vývoje pojmů, jako je archiv, diskurs a změn v chápání role autora. Poslední kapitola se věnuje oralitě a narativu v kontextu autora jako vypravěče. Reflektován je rovněž pojem světa fikce.
Větrání archivu
Hudeček, František ; Fišer, Jan (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Větrání depozitářů s sebou nese určitá specifika. Cílem je zachování kulturně nebo jinak cen-ných předmětů uskladněných na dlouhé časové úseky, s ohledem na ekonomičnost provozu. Tomu je nutné přizpůsobit návrh větrání. Součástí objektu jsou i vedlejší prostory, které je nut-no taktéž adekvátně větrat. Zpracovaný projekt je následně zhodnocen z hlediska kvality vnitřního mikroklimatu v depozitářích (CFD simulace) a z hlediska energetické náročnosti provozu (simulační pro-gram TRNSYS). Hlavním sledovaným parametrem v depozitářích je stáří vzduchu. Výsledky jsou zhodnoceny kvalitativně i kvantitativně a jsou naznačena možná opatření pro zlepšení kvality větrání. Předmětem energetické simulace je získání celkové roční spotřeby pro provoz hlavních vzdu-chotechnických jednotek. Pro získání referenční hodnoty je navíc zpracován odhad energetic-ké spotřeby pro vytápění a chlazení celého objektu. Výsledky jsou vzájemně porovnány a jsou navržena a zpracována opatření pro výrazné snížení spotřeby energie.
Volnočasové aktivity ve Velešíně v letech 1900 - 1950
SVOBODOVÁ, Jana
Práce se zabývá zkoumáním volnočasových aktivit ve městě Velešíně v letech 1900 až 1950. Tvoří ji čtyři kapitoly. V první kapitole se zaměřuji na vymezení pojmu volný čas, pojetí volného času obecně a z historického hlediska. Druhou kapitolu věnuji historii a náboženství v Čechách v kontextu politicko-společenském a náboženském v období 1900-1950. Třetí kapitolu věnuji městu Velešínu. Zde propojuji historii a náboženství v Čechách s kulturou, školstvím a životem ve Velešíně ve vztahu k volnočasovým aktivitám. Hlavní myšlenkou čtvrté kapitoly je popsat kompletně volnočasové aktivity ve městě Velešíně se zaměřením na volnočasové spolky ve Velešíně. V práci je použita metodologie historické práce formou sběru dat ze všech dostupných pramenů a literatury.
Volnočasové aktivity - kostel svatého Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců v letech 1950 - 2016
ŠMAUSOVÁ, Ivana
Práce se zabývá shrnutím volnočasových aktivit při záchraně zříceniny kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců. V první a druhé kapitole popisuje vývojové fáze výstavby kostela a jeho dějiny. Třetí kapitola se zaměřuje na devastaci sakrální stavby po roce 1950. Následující dvě kapitoly se zabývají volným časem v souvislosti s volnočasovými aktivitami dobrovolníků při záchraně památky. Poslední kapitola práce pojednává o trávení volného času návštěvníků při kulturních akcích v obnoveném kostele.
Archivace záběrů v redakcích zpravodajství a sportu České televize
Ondrejčík, Gustav ; Záruba, Robert (vedoucí práce) ; Kruml, Milan (oponent)
Diplomová práce popisuje proces archivace záběrů v redakcích zpravodajství a sportu v České televizi. Redakce zpravodajství připravuje pořady a vysílání pro programy ČT1 a ČT24. Redakce sportu zase obstarává obsah pro program ČT sport a připravuje také zpravodajskou relaci Branky, body, vteřiny vysílanou na ČT1. Vzhledem k těmto zmíněným faktům vyprodukují obě redakce značné množství audiovizuálního materiálu. Práce zkoumá, jakým způsobem je následně tento odvysílaný materiál archivován. Mají obě redakce systematicky a komplexně vytvořený postup pro archivaci záběrů a pořadů? A jsou tyto archiválie snadno dohledatelné, dostupné a použitelné pro další vysílání? V práci je shrnuta historie archivace zpravodajského a sportovního audiovizuálního materiálu. Zmíněn je zároveň stěžejní proces digitalizace, který umožňuje přepis a záchranu starých archiválií uložených na páskových nosičích. Autor se po nastínění historie archivace soustředil na současnou metodiku procesu a popsal systém archivace v redakcích zpravodajství a sportu. Kdo archivaci obstarává a jaké systémy a programy se pro to používají? Na závěr byla rozebrána budoucnost archivace z hlediska perspektivy technologií.
Archivace záběrů v redakcích zpravodajství a sportu České televize
Ondrejčík, Gustav ; Záruba, Robert (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Diplomová práce popisuje proces archivace záběrů v redakcích zpravodajství a sportu v České televizi. Redakce zpravodajství připravuje pořady a vysílání pro programy ČT1 a ČT24. Redakce sportu zase obstarává obsah pro program ČT sport a připravuje také zpravodajskou relaci Branky, body, vteřiny vysílanou na ČT1. Vzhledem k těmto zmíněným faktům vyprodukují obě redakce značné množství audiovizuálního materiálu. Práce zkoumá, jakým způsobem je následně tento odvysílaný materiál archivován. Mají obě redakce systematicky a komplexně vytvořený postup pro archivaci záběrů a pořadů? A jsou tyto archiválie snadno dohledatelné, dostupné a použitelné pro další vysílání? V práci je shrnuta historie archivace zpravodajského a sportovního audiovizuálního materiálu. Zmíněn je zároveň stěžejní proces digitalizace, který umožňuje přepis a záchranu starých archiválií uložených na páskových nosičích. Autor se po nastínění historie archivace soustředil na současnou metodiku procesu a popsal systém archivace v redakcích zpravodajství a sportu. Kdo archivaci obstarává a jaké systémy a programy se pro to používají? Na závěr byla rozebrána budoucnost archivace z hlediska perspektivy technologií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.