Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Terorismus a cestovní ruch v Egyptě
Vítková, Markéta
Vítková, M. Terorismus a cestovní ruch v Egyptě. Bakalářská práce. Brno: Mende-lova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem terorismu na cestovní ruch v Egyptě. Jejím cílem je zjistit, zda má terorismus v Egyptě dopad na jeho příjezdový cestovní ruch. V první části práce jsou popsány obecné vlivy terorismu na cestovní ruch a v druhé části je pomocí regresní analýzy vyhodnocen vliv terorismu v Egyptě.
Analýza 20 let Euro-středomořského partnerství
Bartoňová, Eva
Cílem diplomové práce je analýza vývoje vybraných států Euro-středomořského partnerství v oblasti politiky, ekonomiky a životní úrovně. Práce se v teoretické části zabývá popisem vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a státy Středomoří v časovém období 1995 až 2015 a analytická část zkoumá vývoj států směrem k naplnění cílů Partnerství, mezi které patří vytvoření společného prostoru míru, stability a prosperity. Zahrnuto je i srovnání vývoje ve vybraných oblastech s členskými státy Evropské unie.
Vývoj vybraných socioekonomických faktorů a jejich vliv na stabilitu Egypta v období 2005 - 2015
Bartáková, Michaela
Cílem předložené bakalářské práce je analyzovat faktory vedoucí ke změně úrovně bezpečnosti v Egyptě v letech 2010-2011 a jejich dopad na současný politický režim a hospodářství země. Práce se věnuje především klimatickým podmínkám a jejich změnám způsobujícím výkyvy v sektoru zemědělství a nedostatečnou zemědělskou produkci. Analyzuje nutriční příjem obyvatel Egypta a potravinovou dostupnost v zemi před a po vypuknutí Arabského jara.
Development of the status of women in Iran and Saudi Arabia
Nečasová, Aneta
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem postavení žen v Íránu a Saúdské Arábii. Autor uvede čtenáře do historického pozadí a postavení žen během Arabského jara. Je zde analyzována role žen v rodinném životě, ženských hnutích a feminismu. Dále jsou představeny nejaktuálnější případy spojené se ženskými právy. Poté jsou charakterizovány muslimské ženy v Evropě a následuje možný vývoj postavení žen v Iránu a Saudské Arábii.
Geopolitical situation of Jordan after the Arab Spring
Motyčková, Eliška
Cílem této práce je porovnat geopolitickou situaci Jordánska po Arabském jaru a nastínit další možný vývoj situace na Blízkém východě. Arabské jaro, které vypuklo v roce 2011, souhrnně označuje sérii lidových povstání a revolucí v arabských zemích, která volala po změně nepříznivé ekonomické a politické situace, a vyústila v několik dosud trvajících občanských válek přitahující pozornost světových velmocí. Ačkoliv je Jordánsko malá země bez významných přírodních zdrojů a ekonomického vlivu, hraje důležitou roli v geopolitickém vývoji v celém regionu. Tato práce je logicky rozdělena do několika kapitol, které pojednávají o politickém dění před rokem 2011, popisuje události samotného Arabského jara včetně vnitropolitických změn v Jordánsku, a následně porovnává, jak se liší geopolitický vývoj současnosti od toho před Arabským jarem.
Operation Odyssey Dawn: President Obama's decision-making process
Buriánek, Petr ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Intervence do Libye představuje anomálii v rámci prezidentství Baracka Obamy během jeho osmi let ve funkci. Tato diplomová práce analyzuje rozhodovací proces vedoucí k tomuto bezprecedentnímu kroku. Cílem této analýzy je prozkoumat vliv některých prezidentových poradců a spojenců na jeho rozhodnutí za použití Bureaucratic Politics Model Grahama Allisona. Data pro tuto studii byla čerpána z veřejných projevů Prezidenta Obamy, memoárů některých členů administrativy a akademických sekundárních zdrojů. Po představení obecného kontextu tato diplomová práce blíže zkoumá vybrané období od 15. února do počátku Operace Unified Protector 31. října. Tento časový úsek čtyřiceti pěti dní je dále rozdělen do přehlednější analýzy dle týdnů s použitím metody process tracingu. Vývoj v samotné Libyi je propojen se změnami přístupu v Americké administrativě a měnících se spojenectví mezi členy prezidentského poradního týmu. Bureaucratic Politics Model je využit k analýze specifických taktik použitých Americkými představiteli k prosazení jimi preferovaného scénáře. Studie také testuje aplikovatelnost několika nových metodologických přístupů v rámci Bureaucratic Politic Model jako perspektivu palácové politiky, individuálních vyjednávacích výhod versus organizačních vyjednávacích výhod a vliv spojeneckých států jakožto...
Vývoj evropské podpory demokracie na příkladu Tuniska ve 21. století s důrazem na vývoj po Arabském jaru
Linhart, Jakub ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Tato práce zkoumá vývoj evropské podpory demokracie v druhé dekádě 21. století, resp. po Arabském jaru. Zkoumání skladby evropské podpory je založeno na podrobném rozboru tuniského příkladu. Po získání tohoto přehledu je zkoumán vývoj celkové podpory Evropské unie v Maroku, Egyptě a v regionálním měřítku. Z tohoto výzkumu vyplývá, že v druhé polovině desátých let dochází k nárůstu financí směřujících na podporu demokracie, a to jak absolutně, tak relativně (ve srovnání s financemi pro jiné sektory). Tato práce analyzuje možné důvody pro tento nárůst, mezi nimiž je zařazena např. snaha kompenzovat demokratický deficit EU, či reakce na migrační krizi. Zároveň však tato práce rozebírá limity tohoto vývoje a argumentuje, že např. potřeba stability v evropském sousedství bude omezovat následující vývoj evropské podpory demokracie.
Politicko-geografická analýza postavení islamistických stran v Egyptě a Tunisku
Jelínek, Antonín ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Islamistická hnutí působí napříč celým regionem severní Afriky a Blízkého východu. Mateřskou a zároveň nejvýraznější organizací se stalo Muslimské bratrstvo, jehož myšlenky se rychle rozšířily i do okolních zemí. Byť jsou jednotlivá hnutí v různých zemích odlišná, tak mají jeden společný atribut, a tím je počátek jejich činnosti ve sociální sféře, kde se věnovala charitativním aktivitám. Teprve později vstoupila na politickou scénu. Hlavním cílem diplomové práce je porovnat činnost a úspěšnost Muslimského bratrstva (Strany svobody a spravedlnosti) v Egyptě a Hnutí islámského odporu (Strana obnovy) v Tunisku v rámci tamějších politických systémů. Práce se také snaží ověřit platnost teorie konfliktních linií a nalézt nejvhodnější linii, na jejímž základě se dělí elektorát islamistických stran v obou dvou porovnávaných zemích. Významný zlom v činnosti islamistických hnutí znamenaly události Arabského jara, kdy krátce po nich v obou dvou zemích vyhrála parlamentní volby. V Egyptě měla však politická participace Muslimského bratrstva krátkého trvání. Nyní působí v ilegalitě a nachází se ve stavu hluboké deprese. Oproti tomu v Tunisku se Straně obnovy dařilo více a stala se plnohodnotnou součástí politického systému. Klíčová slova: Islamismus, Egypt, Tunisko, Arabské jaro, Muslimské bratrstvo, Hnutí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.