Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výkonová motivace a soutěžní úzkost hráčů ledního hokeje
Duda, Tomáš ; Mudrák, Jiří (vedoucí práce) ; Peřinová, Radka (oponent)
Název: Výkonová motivace a soutěžní úzkost hráčů ledního hokeje Cíle: Hlavním cílem této závěrečné práce je zjistit, jak výkonová motivace sportovců souvisí s emočními důsledky jejich účasti ve sportu, tj. s jejich zaujetím, ale také úzkostí či negativními emocemi souvisejícími s vyhořením. Metody: Jedná se kvantitativní dotazníkovou studii, které se účastnilo 53 profesionálních či poloprofesionálních hráčů ledního hokeje. Účastníci studie vyplnili dotazníkovou baterii zjišťující různé aspekty jejich výkonové motivace (Perception of Success Questionnaire, Dweck Mindset Instrument, Sport motivation scale-6), pozitivní a negativní emoce vztahující se k jejich sportovní aktivitě (Athlete Engagement Questionnaire, Athlete Burnout Questionnaire, Competitive State Anxiety Inventory) a teamovou kohezi (Youth Sport Environment Questionnaire). Následně byla data zpracována Spearmanovou korelační analýzou a vícečetnou lineární regresní analýzou. Výsledky: Vysoké hodnoty byly naměřeny u odhodlání, integrované regulace, vnitřní motivace a orientace na úkol. Nízké hodnoty se vyskytovaly u vyhoření a amotivace. Z výsledků je patrné, že u sportovců převažuje zaujetí nad vyhořením a orientace na úkol nad orientací na ego. To vede k tomu, že mají tendenci se zlepšovat. Negativní vztah na vyhoření byl naměřen u...
Existencialism and its Implementation in Education
Krivdová, Annamária ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Tato práce si klade za cíl nastínit nejvlivnější myšlenky existencialismu a dát je do souvislosti s naším každodenním životem. První část se zaměřuje na pět existenciálních spisovatelů a jejich nejhlubší příspěvky. Oslovuje díla Dostojevského, Kierkegaarda, Nietzscheho, Sartra a Camuse. Druhá část se skládá z dvanácti podkapitol, řešících otázky svobody, determinismu, úzkosti, utrpení, autenticity, odpovědnosti a hledání smyslu života. Tato část se snaží uvést otázky existenciální filozofie do praktického využití a zdůraznit její trvalý vliv a význam v dnešním světě. Je postavena ve formě dvanácti lekcí a nabízí různé příklady a pohledy na podnětné koncepty uvedené v první části.
Vliv distanční výuky na psychiku žáků středních škol, se zaměřením na úzkost a depresi
Šimonová, Lucie ; Kučerová, Olga (vedoucí práce) ; Adámková, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem distanční výuky na psychiku žáku středních škol a zaměřuje se na úzkost a depresi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které odpovídají cílům práce. Teoretická část vysvětluje pojmy úzkost a deprese a popisuje jejich příznaky, možné příčiny a způsoby řešení. Také zmiňuje další pojmy, které mají k úzkosti a depresi blízko, avšak neměly by se vzájemně zaměňovat. Práce se dále zabývá obdobím adolescence, adolescenty 21. století a problémem digitalizace. V praktické části byl zvolen kvantitativní výzkum reprezentovaný dotazníkem, který vyplnilo 283 respondentů. Analýza dat ukázala, že distanční výuka vážně postihla psychické zdraví studentů SŠ a měla na ně negativní vliv. Z příznaků deprese působila největší problém špatná nálada, která výrazně postihla 62,4 % respondentů. Dále to byla chuť nic nedělat, pocit žití neplného života, ztráta energie a únava a unavitelnost. Tyto příznaky významně postihly přes 57 % respondentů. Z úzkostných příznaků studenty nejvíce trápily bolesti, které výrazně postihly 53,5 % respondentů. Dále to bylo vyhýbavé chování, anticipační úzkost, nervozita a strach, které významně postihly přes 40 % respondentů. Výzkum také zahrnoval prvky kvalitativní metodologie, které shromáždily výpovědi studentů k tomu, jaké konkrétní...
Téma smrti v existenciální filozofii a jeho vliv na teologickou reflexi
Kuntová, Karolína ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce "Téma smrti v existenciální filozofii a jeho vliv na teologickou reflexi" pojednává o smrti z pohledu existencialistů jako Martin Heidegger, Jean - Paul Sartre, Karl Jaspers a Albert Camus. Autoři se zaměřují na člověka a jeho bytí, které je směřováním ke smrti. Zmiňují se o pojmech, které chápání pojmu smrti ovlivňují, jako například svoboda, úzkost, strach nebo vina. Tyto pojmy mají význam pro přijmutí smrti jako součásti lidského života a pomáhají člověku formulovat správné otázky k tázání po smyslu lidské existence. Nelze opomenout ani existenci Boha, kterou autoři, s výjimkou Karla Jasperse, odmítají. Diplomová práce se dále zabývá významem smrti a tím, co smrt pro člověka znamená. Autoři se zaměřují nejen na samotný okamžik smrti a subjektivitu smrti, ale i její význam v budoucnosti.
Psychická podpora a komunikace s rodinou novorozence na ARO, JIP
Morávková, Tereza ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Novák, Ivan (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Studijní program: Specializace ve zdravotnictví N5345 Studijní obor: Intenzivní péče MIP 5345T024 Bc. Tereza Morávková Psychická podpora a komunikace s rodinou novorozence na ARO/JIP Psychological support and communication with family on newborn resuscitation, ICU DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Mellanová, CSc. Praha ABSTRAKT Tato práce je teoreticko empirická a je zaměřena na psychickou podporu a komunikaci s rodiči, kteří mají novorozence na oddělení ARO nebo JIP. Věnuje se přístupu zdravotníků k těmto rodičům, a to především psychické podpoře spočívající v dostatečné a adekvátní komunikaci. Teoretická část začíná klasifikací novorozenců. Dále jsou popsány důvody pro intenzivní péči novorozenců a samotná péče o předčasně narozené děti. Následně jsou uvedeny psychické změny, ke kterým u rodičů hospitalizovaného novorozence na ARO nebo JIP dochází. V této kapitole je popsána i obecná charakteristika strachu a úzkosti. V další části jsou popsány důvody, možné projevy a následky prožívání strachu a úzkosti rodin, jejich individuální rozdíly a možný vliv na péči o novorozence a přístup ke zdravotnickému personálu. V další kapitole jsou uvedeny zásady komunikace s rodinou novorozenců na ARO/JIP. Jsou zde zmíněny jak komunikační prostředky, tak...
Opakovatelnost behaviorálních testů osobnosti
Žampachová, Barbora ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Adamová, Dana (oponent)
Personalita je koncept, který umožňuje popsat jev, kdy se mezi sebou systematicky liší chování jedinců stejného druhu. S personalitou souvisí chování jako explorace, aktivita, agrese, reakce na nové podněty a socialita. Jedinci se dělí podle explorační strategie na "fast" a "slow" explorers, podle agresivity a reakce na stres na "proactive" a "reactive" jedince. Pokud se určité skupiny chování objevují společně, mluvíme o behaviorálních syndromech. Definic personality je mnoho, ale většina z nich má společný požadavek na konzistenci v čase. Nástrojem k měření této konzistence je i tzv. opakovatelnost. Jedná se o výpočet korelace mezi opakováními stejného behaviorálního testu u stejného jedince. K výpočtu se používají buď Spearmanův nebo Pearsonův korelační koeficient, nebo častěji koeficient vnitřní korelace, který ke svému výpočtu používá složky rozptylu získané z ANOVA, GLMM nebo LMM. Vycházela jsem z předpokladu, že nejlépe opakovatelná budou chování, která vyžadují okamžitou odpověď na aktuální situaci. Pro testování této hypotézy jsem provedla metaanalýzu hodnot opakovatelnosti chování. Zjistila jsem, že nejlépe opakovatelná je agrese a socialita, nejhůře opakovatelná je explorace a boldness. Z dalších faktorů má vliv identita práce, ze které byla hodnota převzata, počet opakování, počet jedinců a...
Problém svobody v existenciální filosofii
Grospičová, Simona ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
NÁZEV: Problém svobody v existenciální filosofii AUTOR: Bc. Simona Grospičová KATEDRA (ÚSTAV): Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. ABSTRAKT: Hlavním tématem této práce je pojetí svobody ve filosofii Jeana Paula Sartra a Sørena Kierkegaarda. Cílem této práce je vyložit svobodu z hlediska dvou vybraných existenciálních myslitelů, aby pak následně mohlo dojít k jejich komparaci. Práce se snaží ukázat, že svoboda nemusí být promýšlena pouze jako etická hodnota, nýbrž může být pojata také jako bytostná součást nás samých. Svoboda je kladena do souvislosti s pojmem existence, volby, úzkosti, absurdity, paradoxu a odpovědnosti. První kapitola je věnována tématu existencialismu obecně. Ve druhé kapitole jsou rozebrána Sartrova ateistická a ontologická východiska. Ve třetí kapitole je Sartrova svoboda vykreslena ve vztahu k projektu a volbě. Čtvrtá kapitola se soustředí na absolutní pojetí svobody u J. P. Sartra. V páté kapitole je Sartrova svoboda spojena s absolutní odpovědností. V šesté, sedmé a osmé kapitole je rozebráno Kierkegaardovo pojetí existence a svobody. V deváté kapitole dochází k porovnání těchto dvou myslitelů, přičemž jsou zde identifikovány dvě odlišné podoby svobody. KLÍČOVÁ SLOVA: svoboda, existence, odpovědnost, bytí, úzkost
Kierkegaardovo pojetí existence
Janatová, Kristýna ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
Tématem této bakalářské práce je "Kierkegaardovo pojetí existence". Pojednává o životě dánského filosofa Sørena Kierkegaarda a jeho filosofii. V práci je řešena problematika lidské existence a její tři základní stádia, která jsou zaměřena na estetiku, etiku a náboženství. Tato stádia jsou nejprve popsána a následně mezi sebou porovnána. Estetické stádium představuje první stupeň života, zatímco náboženské stádium je považováno za nejvyšší cíl lidské existence. Práce pojednává o zoufalství a úzkosti s ohledem na bytí lidské existence. Kierkegaardovu filosofii je třeba chápat jako nepřímé sdělení apelující na naši vlastní existenci. Práce poukazuje na nezastupitelný Kierkegaardův vliv na existencialismus. Klíčová slova: Existence, jednotlivec, bytí, víra, svoboda, subjektivita, úzkost, zoufalství, láska, smrt
Testová úzkost v kontextu maturitní zkoušky
Slavík, Radovan ; Valentová, Lidmila (vedoucí práce) ; Pavelková, Isabella (oponent) ; Grambal, Aleš (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou testové úzkosti u žáků středních škol v ČR v kontextu maturitní zkoušky a jejím vlivem na celkovou školní úspěšnost u této zkoušky. Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu realizovaného ve školním roce 2017/2018 na vzorku 439 žáků šesti pražských středních škol. Cílem studie bylo ověřit model testové úzkosti založený na Lazarově transakčním modelu stresu, Ellisově kognitivním modelu A-B-C a na dílčích navazujících modelech dalších autorů (např. Hodapp či Rost). Teoretický model užitý v rámci tohoto výzkumu tedy přistupuje k testové úzkosti jako k formě stresové reakce sestávající ze tří postupných kroků, kterými jsou: (A) spouštěč ve formě testové situace; (B) kognitivní hodnocení a (C) emoční a behaviorální dopady, jejichž součástí je školní (ne)úspěšnost. Kroky B a C se nadále skládají z dílčích komponent a výstupů. Kvantitativní data, která byla sebrána za využití široké testové baterie osmi sebeposuzujících dotazníků, anamnestického dotazníku a objektivních výsledků maturitní zkoušky umožnila hlubší statistické zpracování. Za využití Spearmanova korelačního koeficientu, faktorové analýzy a vícenásobné lineární regresní analýzy se podařilo snížit celkový počet položek původního teoretického modelu, a zároveň mezi těmito položkami odhalit vzájemné vazby a ověřit...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.