Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Commented Translation: Measurements in Electrotechnics and Audiotechnics
Šustrová, Pavlína ; Krhutová, Milena (oponent) ; Kotásek, Miroslav (vedoucí práce)
The concern of this thesis is a commented translation of an instructional text used in university courses Measurement in Electrical Engineering and Measurement in Audio Engineering. The translation was created for the use of future foreign students attending said courses. The commentary puts forth the reasoning behind the motivation to carry out the translation, views and theories applied during the translation process, encountered issues and their individual solutions, including specific examples, as well as a brief linguistic study of the text. In addition to the translation, this thesis describes the concept of glossaries that would accompany each set of instructions in the text. The final product of the translation is ready to be assessed to be an official study material.
English optative sentences as translation counterparts of Czech sentences introduced by kéž
Tesař, Jan ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Jančovičová, Ivana (oponent)
Tato práce se zabývá tím, jakými způsoby lze v angličtině vyjádřit přání. Zatímco v češtině tvoří přací věty samostatný větný typ, v angličtině se k vyjádření přání využívá různých konstrukcí, které se řadí pod věty zvolací. Práce proto aplikuje kontrastivní přístup, aby tyto konstrukce mohly být analyzovány. Anglické prací věty jsou tak identifikovány z původem anglických textů pomocí českých překladů využívajících částici kéž, která je považována za ukazatel toho, že úlohou české a odpovídající anglické věty je vyjádřit přání. Příklady k analýze jsou z anglicko-českého sub-korpusu paralelního překladového korpusu InterCorp. Sto příkladů je analyzováno z hlediska syntaktické struktury a formy slovesa. Formální způsoby vyjádření jsou pak analyzovány ve vztahu k adresátovi, času a splnitelnosti přání. Anglické přací věty zahrnují, kromě nejčastějšího typu začínající hlavní větou I wish, různé konstrukce včetně vzácně se vyskytujících nepravidelných vět. Tyto konstrukce jsou pak blíže popsány v analytické části práce. KLÍČOVÁ SLOVA přací věty, částice kéž, překladové protějšky, paralelní korpus, angličtina, čeština
Lexical stress variability in English/Variabilita anglického slovního přízvuku
ŽIŽKA, Vít
Cílem bakalářské práce: "Variabilita anglického slovního přízvuku" je popsat základní problematiku spojenou s umístěním přízvuku v angličtině se zaměřením na lexikální jednotky, které mají více možností umístění přízvuku, aniž by se měnil jejich význam. Praktická část práce se pak zabývá sběrem lexikálních jednotek s variabilním přízvukem, na jejímž konci bude uveden abecední seznam variujících slov spolu s transkripčním přepisem jednotlivých přízvukových variant.
České překlady historických románů Bernarda Cornwella
ROLNÍK, Ondřej
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním, analyzováním a srovnáváním existujících českých překladů románů současného britského autora Bernarda Cornwella, hledá chybná, sporná i příkladná řešení překladových situací a navrhuje také vlastní postupy. Práce zahrnuje i autorský překlad románu Redcoat.
Významy slovesa would a jejich relativní frekvence
MÍKOVÁ, Denisa
Cílem této Bakalářské práce je přiblížit různé významy modálního slovesa would a určit, které významy jsou nejvíce užívané v anglickém jazyce. V teoretické části se práce zaměřuje na popis jednotlivých významů slovesa would a zároveň obsahuje příklady užití jednotlivých významů ve větách. V praktické části bylo zjišťováno, které významy jsou nejčastěji užívané jak v mluveném, tak v psaném jazyce.
A Comparative Analysis of French Expressions in English
ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
Tato bakalářská práce na téma "A Comparative Analysis of French Expressions in English" se zabývá problematikou francouzských výpůjček v současné angličtině a jejich významu. V teoretické části se práce zabývá významem, jeho druhy a přístupy k jeho popisu. Další kapitola krátce načrtne historii vlivu cizích jazyků na angličtinu a poté se již konkrétněji zaměřuje na vliv francouzštiny a její stopy ve slovní zásobě současné angličtiny. Praktickou část práce představuje analýza šedesáti dvou francouzských výpůjček v současné angličtině, které jsou vnímány jako sémanticky odlišné od svých francouzských protějšků. Cílem práce je prozkoumat jejich význam a užití v angličtině a francouzštině a následně určit, do jaké míry se jejich význam skutečně liší.
Anglické slangové výrazy v mluvě současné české mládeže
HOLÁKOVÁ, Natálie
Bakalářská práce se věnuje problematice anglických hovorových a slangových výrazů, které v naší mateřštině a především v lexikonu dospívající mládeže postupně zdomácněly a jež jsou nedílnou součástí jejich lexikální zásoby. Těžištěm práce je současný běžně užívaný hovorový jazyk a slang mladé generace v oblasti hudby a filmu. V teoretické části práce podává informace o historii a vývoji slangu, dále mapuje zdroje slangu a důvody používání slangu. Analytická část vychází z dotazníkového výzkumu, který tvoří stěžejní část praktické části práce. Na jeho základě byly získány a zpracovány informace o výskytu a různorodosti studentské slangové terminologie užívané mezi českými studenty.
Užívání výpůjček v současné norštině a nizozemštině
Bartásková, Pavla ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Hrnčířová, Zdeňka (oponent)
Tématem práce je zhodnocení situace rozšíření a způsobu užívání anglických výpůjček v norštině a nizozemštině v médiích. Problematika je předložena na pozadí historického vývoje přejímání do těchto jazyků a zároveň je vysvětlována v současných tendencích užívání anglických slov v neanglicky mluvících zemích. Pro zdokumentování oficiálního přístupu norských a nizozemských novinových redakcí k výpůjčkám jsou do práce zařazeny výsledky průzkumu mezi jednotlivými redakcemi. Na základě principů uplatňovaných v norštině a nizozemštině na přejatá slova, které jsou představeny v teoretické části práce, jsou posuzovány anglické výpůjčky z konkrétních publikovaných článků norských a nizozemských internetových zpravodajských deníků. Pozornost je věnována celkové frekvenční analýze anglických výpůjček v norštině a nizozemštině, analýze oblastí slovní zásoby s výrazným zastoupením výpůjček a dále pak morfologickému a ortografickému přizpůsobování přejatých výrazů ve sledovaných jazycích. Údaje zjištěné pro norštinu a nizozemštinu jsou v každé z kapitol porovnávány a interpretovány. Klíčová slova: angličtina, nizozemština, norština, přejímání, výpůjčky, žurnalistický styl

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.