Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Idea sebeřízeného učení z pohledu andragogiky
Yakubyak, Iryna ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá ideou sebeřízeného učení z pohledu andragogiky. Hlavní cílem této práce je charakterizovat a popsat sebeřízené učení u studentů vybrané pedagogické fakulty. Dílčím cílem je porovnat proces sebeřízeného učení z pohledu studentů prezenční a kombinované formy studia vybrané pedagogické fakulty. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zpočátku věnuje významu celoživotního učení a vzdělávání, posléze andragogickému východisku, v němž jsou shrnuty základní andragogické pojmy, historické hledisko andragogiky a andragogická didaktika. Významnou podkapitolou teoretické části je Knowlesova teorie vzdělávání dospělých. Poslední a klíčová kapitola teoretické části se věnuje historickému a filozofickému hledisku sebeřízeného učení, definuje pojem sebeřízené učení a vymezuje jeho úskalí. Dále jsou zde představené různé modely sebeřízeného učení a faktory determinující sebeřízené učení. Empirická část vychází ze základních poznatků o sebeřízeném učení získaných při zpracování teoretické části. Pro tuto práci byl zvolen kvantitativně orientovaný výzkum a jako nástroj pro sběr kvantitativních dat byl použit polostrukturovaný dotazník. Na konci této práce je diskuse a shrnutí výzkumných zjištění. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi studenty prezenční a...
Edukační role Knihovny Václava Havla
Pavlovský, Jakub ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá edukační rolí Knihovny Václava Havla, tedy její úlohou v oblasti vzdělávání dospělých jedinců. Cílů diplomové práce je několik. Kromě představení zmíněné knihovny, analýzy a charakteristiky kulturního a občanského dopadu této instituce na dospělého jedince, který se zúčastnil alespoň pěti vzdělávacích akcí v období jednoho roku, je to také identifikace jejího dopadu na rozvoj demokratické kultury. Práce dále charakterizuje občanské vzdělávání dospělých a jejich občanské kompetence, popisuje úlohu Knihovny Václava Havla v rámci kulturní andragogiky, v oblasti, která je zároveň přiblížena a popsána v historických souvislostech i pomocí soudobých prostředků. Cílem kulturní andragogiky je podpora dospělých při osvojování kulturních hodnot a uspokojování potřeb seberealizace. Podstatné místo mají v této práci i další zapojené kulturní instituce do občanského a zájmového vzdělávání dospělých. Uvedené cíle jsou ve výzkumné části propojené a prostřednictvím rozhovorů a metodou zpracování otevřeného kódování analyzovány, aby tak bylo zřetelné, jaký účinek mají aktivity Knihovny Václava Havla na návštěvníky. Výsledky výzkumu ukazují, že Knihovna Václava Havla je významným pomocníkem podílejícím se na vědomém i nevědomém procesu začleňování dospělých lidí do české i středoevropské...
Jaká je motivace seniorů ke studiu univerzit třetího věku?
BLAŽKOVÁ, Adéla
Předložená práce je zaměřena na motivaci ke studiu U3V. Hlavním cílem práce je pomocí výzkumu uvést nejčastější druhy motivace seniorů ke studiu U3V a dát je do souvislostí s aspekty, které tuto motivaci mohou ovlivňovat. Tato práce je zaměřena na motivaci jako takovou a věnuje se již stávající teorii motivace a snaží se ji využít pro poznání motivace ke studiu U3V. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část.
Porovnání vybraných edukačních platforem
Kubíčková, Karolina ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných edukačních platforem. Jejím cílem je analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. Teoretická část je zpracována na základě dohledané odborné literatury a dalších dostupných zdrojů a vymezuje pojmy související s problematikou, kterými jsou andragogika, metody vzdělávání dospělých a online vzdělávání. Představuje také aktuální trendy a cíle směřování vzdělávání v České republice. Závěrem teoretické části je shrnutí důležitých teoretických východisek, ze kterých dále čerpá výzkumná část práce. Z hlediska potřeby detailního zkoumání vybraných platforem byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu a metoda obsahové analýzy. Zkoumanými online vzdělávacími platformami byly Knowspread, Thinkific, Miro a BigBlueButton. Pro potřeby diplomové práce byly v rámci analýzy charakterizovány a představeny jejich funkce pro vytváření kurzu. Interpretace dat zprostředkovává přehlednou tabulku, ze které je patrné, že všechny výše zmíněné platformy obsahují funkce možnost nahrání souboru, vložení URL na externí multimédia / webovou stránku a funkci stáhnout vložený soubor. Další charakteristiky se liší na základě toho, zda se jedná o platformu umožňující synchronní, nebo asynchronní...
Speciální andragogika
Moravová, Tereza ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje dospělému jedinci se zdravotním postižením v procesu jeho učení a vzdělávání se. Je zde vyzdvižena hodnota vzdělání v současné společnosti a význam vzdělávání a vzdělání pro život jedince. V práci jsou představena základní teoretická východiska oblasti vzdělávání dospělých, se zacílením na osoby se zdravotním postižením. Tato východiska vycházejí z požadavků na celoživotní učení a z oblasti vědních disciplín, které se zabývají vzděláváním a výchovou dospělých jedinců. Dále je v práci charakterizována samotná oblast vzdělávání dospělých a jsou zde představena základní specifika oblasti vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením. Klíčové pojmy: Dospělá osoba se zdravotním postižením, celoživotní učení, andragogika, speciální andragogika, vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením a jeho charakteristiky.
Rozvoj kreativity manažerů
Corvinová, Klára ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Rozvoj kreativity manažerů Tato diplomová práce je věnována problematice kreativity manažerů jako základní podmínky zvýšení produktivity podniku. V první polovině je uvedena charakteristika pojetí kreativity, včetně vymezení kreativity jako procesu a komplexu schopností. Kromě uvedeného obsahuje popis biologicko-psychosociálního modelu kreativity. Z první části práce vyplývá, že je rozvoj kreativity možný. Druhá polovina se soustřeďuje na vymezení problematiky kreativity manažerů a na její význam. Pozornost je věnována vnitřním a vnějším bariérám tvořivosti, které lze použitím vzdělávacích metod ze strany lektora a individuálních technik ze strany manažera do určité míry překonat. V závěru jsou uvedeny základní podmínky rozvoje kreativity v organizaci. Tyto znalosti slouží například pro lektora vzdělávání dospělých, manažera nebo pracovníka oddělení řízení lidských zdrojů.
Klíčové myšlenky andragogické koncepce Franze Pöggelera
Kosová, Barbora ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá klíčovými andragogickými myšlenkami Franze Pöggelera. Pöggeler byl významným německým andragogem druhé poloviny 20. století a je považován za jednoho ze zakladatelů andragogiky jako samostatné vědní disciplíny. Práce vychází především z Pöggelerovy ústřední andragogické publikace Erwachsenenbildung. Einführung in die Andragogik. (Vzdělávání dospělých. Úvod do andragogiky) z roku 1974. Cílem práce je interpretovat a systematizovat Pöggelerovy klíčové andragogické myšlenky a poskytnout ucelený obraz jeho koncepce andragogiky v kontextu jeho doby. Součástí práce je také kritické zhodnocení Pöggelerových andragogických myšlenek. Klíčová slova Franz Pöggeler, andragogika, vzdělávací proces, partnerství vzdělavatele a účastníka vzdělávání dospělých, plná dospělost, pomoc v životě, dialog, křesťanský aspekt
Komparace teorií učení se dospělých Malcolma Knowlese a Jacka Mezirowa
Jurečka, Pavel ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Šerák, Michal (oponent)
Cílem této práce je představit a porovnat teorii andragogiky Malcolma Knowlese a teorii transformativního učení Jacka Mezirowa. Obě teorie jsou ve Spojených státech velice oblíbené, ale v české literatuře se jim nevěnuje dostatečná pozornost. Srovnání probíhá na základě tří kritérií. Prvním kritériem jsou inspirační zdroje autorů teorií, druhým kritériem je pojetí vzdělavatele dospělých a třetím kritériem je pojetí učícího se. Klíčová slova Malcolm Knowles, andragogika, vzdělávání dospělých, Jack Mezirow, teorie transformativního učení
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání
Žufanová, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Palán, Zdeněk (oponent) ; Pisoňová, Mária (oponent)
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání Tato disertační práce se zaměřuje na popis a porovnání metod získávání zpětné vazby o kvalitě vzdělávání dospělých. Zabývá se jednak institucemi, které celoživotní vzdělávání poskytují a jednak institucemi/organizacemi (úřady veřejné správy a školami), které svoje zaměstnance do kurzů celoživotního vzdělávání posílají. V teoretické části disertace je provedena komparace analýza a zhodnocení přístupů ke zjišťování zpětné vazby o kvalitě a efektivitě vzdělávání z pohledu poskytovatele i odběratele služby. Výzkumná část se zabývá analýzou zpětné vazby o kvalitě celoživotního vzdělávání v 50 institucích, které vzdělávání poskytují a 340 institucích/organizacích, které se zabývají vzděláváním svých pracovníků. Z těchto 340 institucí/organizací je 32 orgánů veřejné a státní správy a 308 dalších organizací veřejného sektoru (školy a účelové organizace). V této části práce je uvedeno, jak tuto problematiku řeší a jaké jsou silné a slabé stránky zvolených přístupů. V závěrečné části jsou shrnuta zjištění a uvedena doporučení a náměty.
Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií
Tomczyk, Lukasz ; Mühlpachr, Pavel (oponent) ; Krystoň, Miroslav (oponent)
Tato práce obsahuje charakteristiku některých nejdůležitějších faktorů determinujících vzdělávání seniorů v oblasti nových médií. Učení se a vyučování cílové skupiny je zde znázorněno pomocí "neformálního systému vzdělávání", který tvoří tzv. univerzity třetího věku (U3V). Jednotlivé činnosti vzdělavatele a studentů, které souvisí s efektivním osvojováním obsluhy moderních technologií, jsou zde mimo jiné popsané v kontextu společenských změn, změny paradigmatu vzdělávání osob ve věku pozdní dospělosti, individuálních a skupinových charakteristik seniorů či institucionálních a teoretických řešení z oblasti andragogiky a geragogiky. Jedna z úvodních kapitol podrobně rozebírá fenomén celospolečenských změn, ovlivněných novými médii, a problematiku digitálního vyloučení seniorů. Hlavní část práce je jistým pokusem autora o praktickou odpověď na otázku, jakým způsobem je třeba vzdělávat starší osoby v oblasti nových médií v rámci struktur "neformálního vzdělávání". Je to návrh komplexního metodického konceptu, jenž vychází z teoretických poznatků v oboru andragogiky a z vlastní praxe autora, získané při práci v počítačových oddílech U3V. Tuto část doplňuje závěrečná kapitola, která se podrobně zabývá funkcí a rolí geragoga na U3V. Text věnuje zvláštní pozornost problematice kvality vzdělávání seniorů,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.