Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu
Kolmačková, Aneta ; Kursch, Martin (oponent)
1 ABSTRAKT Cílem rigorózní práce je popsat problematiku e-learningového vzdělávání vojáků Armády České republiky (dále jen AČR) a prozkoumat, nakolik je tento způsob výuky efektivní vzhledem k potřebám cílové skupiny. Práce se věnuje problematice vzdělávání vojáků AČR a popisuje několik důležitých aspektů vzdělávacího procesu. V práci je kladen důraz na propojení vzdělávacího procesu a reálného života vojáků AČR. Zohledňuje etické a morální složky vzdělávacího procesu a zaměřuje se na požadavek individualizace v procesu vzdělávání. Dále práce popisuje problematiku e-learningu. Jeho výhody a nedostatky a zaměřuje se na adekvátnost zavedení tohoto vzdělávacího prostředku ve vztahu k potřebám a nárokům kladeným na vojáky AČR. Výzkumná část práce klade za úkol prozkoumání efektivity e-learningu ve výchovně- vzdělávacím procesu vojáků AČR a snaží se odhalit možné nedostatky tohoto způsobu vzdělávání. Dále práce analyzuje, zda e-learning, jakožto výchovně vzdělávací prostředek naplňuje atributy způsobu vzdělání zrovna výše uvedené skupiny.
Subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV pedagogy ZŠ
Šírerová, Karina ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV pedagogy ZŠ Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce bylo zkoumat u pedagogických pracovníků pražských základních škol jejich subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV. Metody: Prostřednictvím empirického výzkumu bylo zjišťováno subjektivní hodnocení postgraduálního vzdělávání v oblasti inkluzivní TV pedagogy pražských ZŠ, které bylo uskutečňováno v rámci projektu Pohyb pro inkluzi. Pro sledování názorů a postojů pedagogických pracovníků bylo využito anonymní anketní šetření vlastní konstrukce obsahující 22 zjišťovacích otázek. Anketní šetření vyplnilo přes Google Forms celkem 19 respondentů (18 žen a 1 muž), kteří splňovali požadavky pro zařazení do cílové výzkumné skupiny. Výsledky: V práci bylo zjištěno, že všichni účastníci výzkumu vnímají zvýšení kompetencí pro práci se žáky se SVP. Dále byly zmapovány výhody a nevýhody prezenční a distanční formy dalšího vzdělávání. Dotazovaní se až na tři jedince shodli, že u nich docházelo ke studiu materiálů zasílaných v rámci distančních doškolovacích akcí. Jako největší motivaci k účasti na prezenčním vzdělávání respondenti považují chuť obohatit své dosavadní znalosti a svou absenci přisuzují nevyhovujícímu datu, času a místu konání akce. Při dotazování, jaké...
Vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách
Pelikánová, Anna ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Kazík, Petr (oponent)
Diplomová práce zkoumá problematiku uměleckého vzdělávání dospělých, konkrétně pak problematiku uměleckého vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách v Praze a ve Středočeském kraji. Diplomová práce vychází z toho, že je toto vzdělávání dospělými relativně málo využíváno, ačkoli je díky široké síti základních uměleckých škol v České republice dobře dostupné. S ohledem na tuto skutečnost zkoumá diplomová práce příčiny nepříliš častého využívání této formy vzdělávání dospělých a předkládá návrh, který by mohl vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách rozšířit. V teoretické části práce je nejprve vymezeno zájmové vzdělávání dospělých a dále kulturní a estetické vzdělávání dospělých se zaměřením na umělecké a hudební vzdělávání. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se základním uměleckým školám a asociacím, které je sdružují. V analytické části jsou analyzována statistická a další data týkající se studia pro dospělé na základních uměleckých školách v Praze a Středočeském kraji. Výzkum je doplněn dotazníkovým šetřením, na nějž navazují návrhy pro častější využívání studia pro dospělé. V závěru jsou výsledky práce shrnuty. KLÍČOVÁ SLOVA andragogika, základní umělecké školy, vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání, zájmové vzdělávání, umělecké vzdělávání
Analýza systému řízení dalšího profesního vzdělávání v oblasti zdravotnictví
Trubačová, Lenka ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Cílem rigorózní práce je analýza systému řízení dalšího profesního vzdělávání a monitoring procesu adaptace zaměstnanců - nelékařských zdravotnických pracovníků (NZP) z Ukrajiny v Thomayerově nemocnici. Thomayerova nemocnice je přímo řízená ministerstvem zdravotnictví a patří mezi státní zdravotnická zařízení. Na vzdělání zaměstnanců je zde kladen velký důraz, proto je trend, aby přímo v nemocnicích byla centra vzdělávání, které slouží k přípravě absolventů či ostatních zaměstnanců na úspěšnou profesní dráhu v jimi zvoleném oboru. Lze zde prohloubit znalosti a dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání a teď nově také slouží ke vzdělávání NZP z Ukrajiny. Nedostatek sester je ožehavým tématem dneška a změna ve vzdělávání tuto kritickou situaci nevyřešila. Jednou z možností jak řešit kritický nedostatek sester je jejich vyhledávání v zemích s podobnou kulturou a jazykem. Jednou z těchto zemí je Ukrajina, která je geograficky blízko. Ministerstvo zdravotnictví se zapojilo do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny." V projektu bylo v jeho začátku úspěšně zařazeno 15 poskytovatelů zdravotních služeb z České republiky a mezi nimi je i Thomayerova nemocnice, kde je snahou doplnit chybějící personál. Pro svou práci jsem zvolila...
Motivace a bariéry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Skorková, Gabriela ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce je teoreticko empirická a zabývá se aktuálním tématem motivace a bariér dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách v České republice. Autorka si zvolila tuto oblast, protože téma považuje za důležité a zařazené do seznamu prioritních cílů MŠMT, jež dlouhodobě usiluje o zvýšení profesionality a zlepšení pracovních podmínek učitelů. V první kapitole se nachází definice učitelské profese dle odborné literatury, včetně specifik učitele střední školy. Dále se zaměřuje na další vzdělávání v kontextu celoživotního učení, především pak ve vztahu k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Stěžejní částí je kapitola, která se zabývá motivací pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. Východiskem jsou teorie motivace, dále jsou zde popsány možné motivy a bariéry k účasti na dalším vzdělávání. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se kariéře a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků, zjistit hlavní motivy pro účast na dalším vzdělávání a odhalit případné bariéry a dále prozkoumat přínos a možnou využitelnost dalšího vzdělávání v pedagogické praxi. Východiskem diplomové práce jsou obecné teorie dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzkum je...
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve fakultní nemocnici
Dubovický, Miroslav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávacích potřeb zaměstnanců, kteří jsou zaměstanci nemocnice i lékařské fakulty, respektive lékařů, ktěří vykonávají lékařskou i pedagogickou činnost. Práce v teoretické části je zaměřena na problematiku řízení a rozvoje zaměstnanců, a také právní ukotvení potřeby lékařů se neustále vzdělávat. Celoživotní učení, potažmo andragogika je nástrojem k aktivnšjšímu využívaní inovativních metod a nástrojů pro digitální rozvoj kompetencí. Analýzu vzdělávacích potřeb reflektují ekonomické, sociologické nebo sociálně politické analýzy zdůrazňující nutnost celoživotního vzdělávání bez ohledu na subjektivní či objektivní typologickou dimezi. Cílem předložené diplomové práce je analyzovat současný stav vzdělávacích potřeb lékařů, kteří vykonávají lékařskou i pedagogickou činnost s ohledem na nepřetržitý rozvoj digitalizace. Pro získání požadováných dat bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření a to dvě metody dotazování. Analýzou vzdělávacích potřeb lékařů fakultní nemocnice bylo zjištěno, že dotčená průmyslová revoluce, je jejich profesní součástí, a to nejen z důvodu subjektivní dimenze potřeb, ale také z důvodu chránění sama sebe a zaměstnavatele při jednotlivých výkonech.
Moderní metody rozvoje zaměstnanců v kontextu talent managementu
Baier, Milan ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Cílem předložené rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat moderní metody rozvoje pracovníků v kontextu talent managementu. Důraz byl kladen na využití kouchingu, mentoringu, sebeřízeného učení a e-learningu (webináře, online semináře, video learning a mobilní učení) při řízení kariéry a pracovního výkonu. Správně nastavený systém rozvoje a učení se na pracovišti umožňuje pracovníkům efektivní řízení pracovní kariéry. Získané znalosti a dovednosti mohou talentovaní využít v rámci tvůrčí činnosti a při rozvoji organizace. V teoretické části byla konceptualizována a sumarizována problematika dalšího profesního vzdělávání s důrazem na strategické řízení v rámci organizace. Podnikové vzdělávání tvoří pilíř a klíčový nástroj rozvoje pracovníků. Dále byla realizována analýza metod vzdělávání a rozvoje pracovníků primárně vytvořených či vhodných pro talentované dospělé jedince. Jako metodologické východisko bylo využito Gagného modelu nadání a talentu. Identifikace odlišností v přístupu k pracovníkům, kteří jsou zařazeni do programu talentovaných, a těch, kteří nejsou. Cílem výzkumné části bylo analyzovat metody vzdělávání a rozvoje talentovaných dospělých, sledovat frekvenci využití jednotlivých metod s důrazem na elektronické nástroje učení. Pomocí dotazníkového šetření byly zjišťovány různé...
Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Jaroš, Aleš ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapovat oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prozkoumat preferovaná témata a formy dalšího vzdělávání učitelů, porovnat poměr mezi osobní volbou učitele a potřebou školy. Analyzovat motivaci pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. Teoretická část definuje základní pojmy, vymezuje otázku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků legislativně. Zjišťuje strategie vzdělávací politiky. Porovnává vzdělávání učitelů v dobách minulých a dnes. Charakterizuje současné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dotkne se i jeho problematiky. Ve výzkumné části formou dotazníkového šetření zkoumá autor preferované oblasti dalšího vzdělávání učitelů na vybrané základní škole a zároveň tak porovnává situaci mezi osobní volbou učitele a realitou. Zkoumá motivační faktory učitelů k dalšímu vzdělávání. Polostrukturovaným rozhovor s vedením školy zjišťuje zájem učitelů o další vzdělávání, snaží se odhalit, zda a jakým způsobem ověřuje management školy obsah a výstup dalšího vzdělání učitelů pro školu, jestli vedení ponechává učiteli možnost výběru vzdělávacího programu a jaké klady a zápory vidí školní management v DVPP.
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.