Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,937 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezinárodní pracovní migrace a pracující cizinci v Česku v době globální ekonomické krize 2008 - 2012
Obůrková, Soňa
Předkládaná disertační práce se věnuje aktuálnímu tématu mezinárodní pracovní migrace a pracujících cizinců v Česku v období globální ekonomické krize mezi roky 2008 a 2012. Jedná se o empirický výzkum, který vychází z kvalitativního a kvantitativního studia tématu. Předmětem výzkumu jsou pracující cizinci, přičemž rozlišujeme cizince v roli zaměstnanců a podnikatelů, cizince ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a z tzv. třetích zemí. Práce se rovněž věnuje otázce statistických dat, a to jednak z hlediska jejich dostupnosti a vypovídací schopnosti, tak i z hlediska objemu proudů mezinárodní pracovní migrace a stavu počtu pracujících cizinců v Česku. Vybrané ukazatele byly dále použity při studiu prostorového rozmístění pracujících cizinců v Česku včetně jejich podmíněností politické, sociální, ekonomické, geografické, demografické či kulturní povahy. Studie byla v tomto případě provedena s využitím kvalitativní i kvantitativní analýzy za použití korelační a regresní analýzy. V této souvislosti byly diskutovány i relevantní statistické údaje spadající do výše uvedených oblastí, které mohou strukturu prostorového rozmístění pracujících cizinců přiblížit a vysvětlit. V neposlední řadě je součástí této disertační práce i prvotní pokus o vytvoření definice vysoce kvalifikovaných...
Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský
Drebitková Malá, Alena
Práce se zabývá problematikou výuky písemného projevu na českých středních školách se zaměřením na ruský jazyk. V teoretické části autor zmiňuje základy lingvistické, psycholingvistické a didaktické. Definuje písemný projev a mapuje jeho situaci v různých metodických směrech ve výuce cizích jazyků. Dále prezentuje požadavky na písemný projev v základních dokumentech: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, mezinárodní zkoušky z ruského jazyka ТРКИ (Тест русского языка как иностранного) a česká státní maturitní zkouška z ruského jazyka. V praktické části nejprve podrobně analyzuje vybrané učebnice, které se využívají k výuce slohu na základních školách v Rusku a Česku a oba přístupy porovnává. Poté zkoumá vybrané učební soubory ruského jazyka české provenience, které se používají k výuce ruského jazyka v České republice, se zaměřením na cvičení vedoucích k rozvoji písemného projevu. Dále hodnotí výsledky získané z dotazníků, které byly zadány studentům ruského jazyka (absolventům středních škol) a učitelům, kteří ruský jazyk na středních školách vyučují. Cílem bylo zjistit jejich vztah k písemnému projevu v ruském jazyce a jejich praktické zkušenosti a problémy. Výsledkem práce jsou nově vytvořená cvičení na rozvoj písemného projevu pro ruský jazyk, pro úrovně...
Analysing and Visualizing Statistical Linked Data
Helmich, Jiří
Práce popisuje způsoby zpracování statistických dat v prostředí Linked Data, především s využitím metaformátu Data Cube Vocabulary. Její součástí je popis nástrojů, které souvisí s analýzou a vizualizací RDF dat nejen ze statistického prostředí. Nedílnou součástí je také popis nástroje Payola, na jehož vývoji se autor i nadále podílí. Výsledkem práce je zejména návrh a implementace systému, který umožňuje konverzi RDF dat dle slovníků Data Cube Vocabulary. Navržený systém byl implementován a integrován do aplikace Payola. Dále autor implementoval několik dalších rozšíření tohoto systému. V rámci popisu implementace jsou zmíněna také omezení vyplývající z integrace se systémem Payola. V závěru práce autor popisuje několik experimentů, v jejichž rámci aplikoval implementovaný systém na vybrané datasety. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Compositions for Violin by Modern Greek and Cypriot Composers Solon Michaelides, Alkis Baltas and Andreas Argyrou
Chira, Kyriaki ; Kubátová, Gabriela (vedoucí práce) ; Pecháček, Stanislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá soudobou tvorbou vybraných kyperských skladatelů pro housle. Po celá staletí, od starověku až dodnes, byl Kypr pod vlivem mnoha zahraničních dobyvatelů, včetně Arabů, Benátčanů, Franků, Osmanů a Angličanů, kteří prošli Kyprem a zanechali stopy na kyperském kulturním životě. Domorodí obyvatelé, okupanti a neustále migrující populace z Evropy, Asie a Afriky vytvořili multikulturní prostředí, kde jazyky, náboženství a dogmata, etnické tradice, vzdělání a životní úroveň byly rozmanité, v neustálé interakci a transformaci. Je nutno zmínit současné násilné rozdělení na řeckou a tureckou část, které se stále nedaří překonat. Tento konflikt zanechal nesmazatelnou stopu v oblasti hudební tradice. Kyperský folklor se odráží i v tvorbě moderní skladatelské generace, kterou alespoň částečně práce přibližuje. Autorka předpokládá, že v České republice jde o nepříliš známou problematiku a věří, že se i její prací povědomí o kyperské hudbě zvýší. Diplomová práce představuje tři moderní skladatele z Kypru a Řecka - Solona Michaelidese (1905- 1979), Alkise Baltase (*1948) a Andreas Argyrou (*1957) a jejich skladby pro housle. Solona Michaelidese je možno považovat za otce zakladatele moderní vážné hudby na Kypru, který nejen že napsal významná díla, ale i se významně zasloužil o rozvoj hudebního...
Hodnocení individuálního herního výkonu ve fotbale u hráčů kategorie U10
Kuta, Marek ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název: Hodnocení individuálního herního výkonu ve fotbale u hráčů kategorie U10. Cíle: Cílem práce je analyzovat úspěšnost vybraných herních dovedností v soutěžních utkáních v kategorii starší přípravky ve fotbale. Metody: Zkoumaný výsledný soubor tvořilo celkem 15 probandů včetně dvou brankářů s věkovým průměrem 10 let ± 0,5 roku. Probandi byli sledováni a hodnoceni v 5 utkáních. K získání jednotlivých údajů byla použita metoda analýzy. Naměřená data byla zaznamenána pomocí škálového systému do záznamového archu. Pro výzkum byly vybrány 3 fotbalové dovednosti - přihrávka, obcházení soupeře a převzetí míče. Pro určení věcné významnosti rozdílů byl použit neparametrický koeficient r. Výsledky: Významně vyšší úspěšnost přihrávky byla zjištěna na obranné polovině v porovnání s útočnou polovinou (85,84 % vs. 72,37 %; r = 0,83). V dovednosti "obcházení soupeře" byla zjištěna významně vyšší četnost na útočné polovině v porovnání s obrannou polovinou (28,37 vs. 21,67; koeficient r = 0,78), avšak nebyl zjištěn významný rozdíl v úspěšnosti na útočné polovině v porovnání s obrannou polovinou (57,39 % vs. 53,39 %; koeficient r = 0,27). V přihrávání byli hráči významně úspěšnější v porovnání s obcházením soupeře (77,46 % vs. 56,12 %; koeficient r = 0,85). V dovednosti "převzetí míče" dosáhli hráči významně...
Analýza a komparace boxerských stylů elitních amatérských boxerů Kuby a Kazachstánu
Čížek, Jakub ; Zdobinský, Adam (vedoucí práce) ; Pavelka, Radim (oponent)
Název: Analýza a komparace boxerských stylů elitních amatérských boxerů Kuby a Kazachstánu Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda jsou četnost využití úderových technik a vzdálenost, na kterou boxeři boxují, statisticky významné pro styl dvou aktuálně nejúspěšnějších zemí v amatérském boxu. Země mezi sebou byly komparovány z hlediska využití a úspěšnosti úderů a také v míře preference boje na dlouhou a střední vzdálenost. Metody: Použita byla metoda kvantitativního pozorování, kdy za pomoci sledování videozáznamů byla získána data. Část zápasů bylo vyhodnoceno zaznamenáváním výsledků ručně na papír, druhá část pak v programu BORIS. Všechna data poté byla přepsána do tabulkového procesoru Microsoft Excel, kde zároveň byla také zpracována. Zdrojem pro zisk dat byly veřejně dostupné videozáznamy z vrcholných soutěží v letech 2010-2020. Výsledky: Bylo zjištěno, že rozdíly mezi zeměmi ve sledovaných ukazatelích jsou insignifikantní a boxerské styly se v nich výrazně neliší. U četnosti využití úderových technik mezi koly byl signifikantní rozdíl zjištěn pouze mezi prvním a druhým kolem Kazachů. V případě zjišťování preference boje na dlouhou a střední vzdálenost mezi koly vyšel významný rozdíl u druhého a třetího kola kazašských boxerů. Klíčová slova: box, úder, analýza, komparace, video,...
Popis a analýza činnosti Hasičského záchranného sboru Letiště Praha, a.s. za období let 2015-2019.
Šimková, Veronika ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Popis a analýza činnosti Hasičského záchranného sboru Letiště Praha, a.s. za období let 2015-2019. Cíle: Cílem diplomové práce je popsat Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a.s., zhodnotit a statisticky vyjádřit prostřednictvím grafů analýzu zásahové činnosti Hasičského záchranného sboru Letiště Praha, a.s. za období od 1.1.2015-31.1.2019. Metody: Získání dat od interního pracovníka, studium dostupné literatury a následná rešerše. Využita byla metoda popisné statistiky a metoda porovnání statistických dat mezi jednotlivými roky. Analýza získaných dat byla rozdělena podle typů a počtu událostí za jednotlivé roky v období let 2015-2019 a následně byla vyhodnocena a mezi sebou porovnána prostřednictvím tabulky a grafických znázornění. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je popis Hasičského záchranného sboru Letiště Praha, a.s. a analýza činnosti této požární jednotky pražského letiště v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Klíčová slova: analýza, činnost, hasiči, sbor, výjezd
New Approaches Towards Automated XSS Flaw Detection
Steinhauser, Antonín ; Tůma, Petr (vedoucí práce) ; Vorobyov, Kostyantyn (oponent) ; Bureš, Miroslav (oponent)
Cross-site scripting (XSS) chyby tvoří jednu z kategorií bezpečnostních chyb webových aplikací. Útočník díky těmto chybám může do zranitelné webové aplikace podstrčit vlastní škodlivý vstup, který je poté zobrazen ve výstupní webové stránce, aniž by byl patřičně zakódován (sanitizován). Pokrok v tech- nologiích webových aplikací i webových prohlížečů v poslední době přinesl různé preventivní mechanismy zužující prostor XSS útoků, nicméně tyto preventivní mechanismy jsou většinou selektivní a zabraňují pouze některým XSS chybám. Mezi chyby, které byly novými preventivními mechanismy vesměs opomenuty, patří tzv. kontextuální XSS chyby. Ke kontextuální XSS chybě dochází, pokud je potenciálně škodlivý vstup webovou aplikací sice sanitizován před jeho zo- brazením ve webové stránce, nicméně použitá sanitizace je nekompatibilní s kontextem webového prohlížeče, ve kterém je sanitizovaná hodnota zobrazena. Dalším typem XSS chyb, který je sice již lépe znám, ale přesto je jeho prevence nedostatečná, patří tzv. uložené XSS chyby. Aplikace obsahující uložené XSS chyby ukládá škodlivý vstup do trvalého uložiště, aby jej později zobrazila v jiné webové stránce a (případně) jinému klientovi....
Faust a úloha mýtu ve filozofii českých myslitelů: Bratránek, Masaryk, Patočka
Čechová, Tereza ; Marek, Jakub (vedoucí práce) ; Chavalka, Jakub (oponent)
NÁZEV: Faust a úloha mýtu ve filozofii českých myslitelů: Bratránek, Masaryk, Patočka AUTOR: Tereza Čechová KATEDRA: Obecná antropologie VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jakub Marek, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce Faust a úloha mýtu ve filozofii českých myslitelů: Bratránek, Masaryk, Patočka, se zabývá faustovskou tématikou a její rolí v jednotlivých dílech uvedených filozofů. V diplomové práci je stručně obsažen vznik a vývoj faustovského mýtu, jeho nejznámější literární zpracování, i jeho podoba na českém území. Stěžejní kapitoly práce pak tvoří ty, jež jsou zaměřené na takové texty uvedených myslitelů, které se zaobírají právě faustovskou tématikou. Výsledné analýzy a komparace jsou přínosem v oblasti vyobrazení a uspořádání úlohy faustovského mýtu v české filozofii, a to především z důvodu odlišných přístupů, cílů i metod bádání, které ve svých pracech F. T. Bratránek, T. G. Masaryk a Jan Patočka využívají. KLÍČOVÁ SLOVA: Faust, mýtus, smlouva s ďáblem, Goethe, česká filozofie, filozofie dějin, Jan Patočka, F. T. Bratránek, T. G. Masaryk

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,937 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.