Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,623 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cyber security analysis of photovoltaic systems for apartment buildings
Škoviera, Tomáš ; Kohout, David (oponent) ; Mikulášek, Michal (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on the security problem of a photovoltaic power plant, which is connected to the internet in order to configure it and remotely monitor statistics on electricity production and consumption. A photovoltaic system with an inverter from a selected company with parameters suitable for a small apartment building or a similarly sized building was analyzed. The main objective of the work is to analyze the communication interfaces and protocols through which the inverter communicates, in order to determine whether it is safe from a cybersecurity point of view to have such a system connected to the Internet. The work also includes performing several flooding attacks on the inverter to see if the inverter is able to detect that it is under attack and defend against it appropriately.
Pevnostní analýza rotoru turbodmychadla stacionárního spalovacího motoru
Kejval, Dan ; Kudláček, Petr (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Rotory turbodmychadel jsou vysoce namáhané součásti, které jsou vystaveny značnému tepelně-mechanickému zatížení. Tato diplomová práce poskytuje rešerši problematiky tohoto zatížení u rotorů turbodmychadel a zaměřuje se na analýzu teplotního pole a pevnostní analýzu rotoru turbodmychadla stacionárního spalovacího motoru za různých ustálených provozních stavů, zvláště na stav při maximálním tepelně-mechanickém zatížení. K analýze byl použit software Ansys Mechanical, který metodou konečných prvků umožňuje vypočítat teplotní pole a zároveň identifikovat a vyhodnotit kritická místa rotoru. Výsledkem práce je posouzení bezpečnosti rotoru, včetně rizika uvolňování kroužků předepnutých na hřídeli rotoru.
Podnikatelský záměr na nákup, renovaci a prodej automobilů
Zábojník, Petr ; Mráček, Pavel (oponent) ; Ulč, Jakub (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr k nákupu, renovaci a prodeji automobilů. Je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část obsahuje obecné definice, které jsou nezbytné k porozumění využívaných pojmů. Analytická část je zaměřena na zkoumání vnějších i vnitřních vlivů, které mohou podnikatelský záměr ovlivnit. Návrhová část představuje samostatný podnikatelský záměr a všechny potřebné náležitosti k jeho uplatnění, včetně zhodnocení.
Extrakce informací z Wikipedie
Jurišica, Rudolf ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je snížit počet neznámých odkazovaných entit ve článcích české Wikipedie. Dosáhnuto toho bylo jednak za využití pomocných, již existujících řešení, tvořených výzkumnou skupinou KNOT na VUT FIT, a dále pak vytvořením sady programů. Tyto programy se automaticky spouští každý měsíc při vydání nové verze Wikipedie. Automaticky doplní znalostní bázi o nová jména, vygeneruje jejich odvozené tvary, a upraví samotné články přímo na Wikipedii.
Conceptual design of a manned mobile lunar habitat (vehicle)
Mikeš, Adam ; Porteš, Petr (oponent) ; Šálený, Vratislav (vedoucí práce)
The bachelor’s thesis deals with the construction of the lunar vehicle. The work describes cases of real use of the lunar vehicle. Further work deals with the construction of the chassis of the lunar vehicle. The task of the structural part is to design an ideal chassis for the lunar surface with an emphasis on weigh and simplicity of design. Design solutions are subsequently subjected to analysis in order to achieve effective results.
Finanční analýza výkonnosti podniku užitím kvantitativních metod
Kurskikh, Veronika ; Pištěková,, Anastasia (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza společnosti pomocí kvantitativních metod. Práce zahrnuje dvě části. První část představí základní teoretické pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky práce. Ve druhé části bude využito vybraných ekonomických ukazatelů k vyhodnocení současného stavu vybrané společnosti. V závěru práce budou uvedeny na základě analýzy současného stavu společnosti návrhy pro zlepšení finanční situace společnosti.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení
Dopita, Radek ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců v konkrétní společnosti. Úvodní část práce je věnována teoretickým základům odměňování zaměstnanců, které byly čerpány z relevantní odborné literatury. Ve druhé části je provedena analýza stávajícího stavu odměn ve vybrané společnosti, s ohledem na vnitřní a vnější vlivy, které tento systém formují. Závěrečná část práce předkládá návrhy na úpravy systému odměňování, které by měly vést k lepší spokojenosti a loajalitě zaměstnanců.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Weissová, Ľuboslava ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the evaluation of the information system used by an unnamed state institution for the collection of data from obliged subjects. Within the thesis, the basic theoretical concepts are described, followed by an analytical part, where the state of the institution and the information system is assessed through appropriate analyses. The last part of the thesis is based on the results of the analyses and deals with suggestions for changes that would improve the current state of the information system and increase its efficiency.
Marketingová komunikace vybrané společnosti na zahraničním trhu
Nguyen, My Linh ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce, rozdělena na tři části, se zabyvá návrhem komunikačního mixu vybrané společnosti Knihobot, s. r. o., které je v procesu expanze na rakousky trh. Podnik se zabyvá prodejem repasovanych knih. První část se zabyvá teoretickym vychodiskem v souvislosti se zkoumanou problematikou. Následující část je složena z analyz současného stavu dané společnosti, jenž je rozdělena na mikroprostředí a makroprostředí. V této kapitole je dále zahrnuty i marketingovy vyzkum provedeny na základě kvalitativních a kvantitativních metod. V poslední části jsou vytvořené vlastní návrhy na základě analytické části, jenž se zabyvá návrhem komunikačního mixu na rakouském trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,623 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.