Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza a návrh způsobu využití bývalých obytných objektů v Brně na ulici Nové Sady
Dufková, Kateřina ; Šebesta, Petr (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konkrétním případem chátrajících staveb na ulici Nové sady, jenž patří mezi tzv. brownfields. Cílem práce je stanovit na základě analýz nejlepší budoucí způsob využití těchto budov a vytvořit nový vhodný návrh objektů s ohledem na okolní zástavbu. V závěru pak bude provedeno vyhodnocení celého projektu a jeho případného přínosu jak pro vlastníky řešených nemovitých věcí, tak pro okolí nového návrhu.
A Business Plan of a Selected Company
Sedláček, Jan ; Cupal,, Martin (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis is to propose a business plan for a start-up company providing expertise for legal purposes, authorized inspection and engineering services as well as occupational health and safety and fire protection expertise. The thesis includes a summary of the theoretical background concerning small enterprise management, business activities in the services sector and the design of business plans. The proposed business plan includes analyses of the internal and external situations and a specific road map to guide the future steps of the future.
Podnikatelský plán – ubytovací zařízení na rodinném statku
Kubíčková, Lucie ; Přidal,, Hynek (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem ubytovacího zařízení na rodinném statku. Náplní práce je na základě provedených analýz, návrhu marketingového, finančního plánu a zhodnocení rizik navrhnout malý podnik, který bude realizovatelný v podnikatelské praxi.
Použití statistických metod pro analýzu cestovního ruchu na Jesenicku
Hořava, Zdeněk ; Stoličný‚, Peter (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je statistická analýza současného stavu cestovního ruchu na Jesenicku. Teoretická část popisuje jednotlivé statistické metody, dále pak rozebírá základní pojmy cestovního ruchu a marketingu cestovního ruchu. Praktická část je věnována analýze současného stavu rozvoje cestovního ruchu na Jesenicku. Analýza má tři hlavní části. První je analýza cestovního ruchu pomocí časových řad, např. přírodní podmínky, kulturní a historické památky, doprava nebo ubytování. Druhá polovina analytické části se týká statistického zpracování dat z dotazníku. Výsledky analýzy jsou shrnuty ve SWOT analýze turistické oblasti Jeseníky. Poslední část práce obsahuje doporučení pro rozvoj cestovního ruchu na Jesenicku.
Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek
Cafourková, Jitka ; Bartoněk, Dalibor (oponent) ; Ježek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Zájmovou oblastí je Brněnská vinařská stezka. Celý projekt je realizován na platformě ArcGIS společnosti Esri. Data byla v terénu sbírána pomocí mobilní aplikace Collector Classic a kapesního přijímače GNSS Trimble R1. Projekt byl zpracován v programu ArcMap 10.4. a následně publikován na ArcGIS Online. Výsledkem práce je volně dostupná webová aplikace, ve které si uživatel může zobrazit průběh trasy dle různých kritérii a zájmových bodů. Práce mimo jiné zahrnuje základní databázové dotazy a jednoduchou analytickou úlohu nad měřenými daty. Jedním z výstupů práce pro prezentaci dat je i soubor ve formátu *.kmz.
Podnikatelský záměr – založení lékárny
Tenorová, Iveta ; Svobodová, Barbora (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Zaměřuje se na zpracování podnikatelského plánu pro založení nové soukromé lékárny v Moravanech u Brna. Práce obsahuje teoretické poznatky, týkající se základních pojmů související s podnikatelským záměrem. Následně se tyto pojmy uplatňují v praktické části, která se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu s vyčíslením nákladů na jeho provedení a následným ekonomickým vyhodnocením.
Marketingový mix vybraného hotelu
Saska, Marek ; Vudková, Lucie (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové mixu a dalších marketingových řešení pro malý hotel v Praze. Práce je rozdělena do tří tematických okruhů. První okruh pojednává o marketingu v teoretické rovině a vysvětluje pojmy spjaté s tématem. V druhém tematickém okruhu jsou zpracovány marketingové analýzy, konkurence a popis aktuální situace v hotelu. Posledním okruhem této práce je návrh marketingového mixu a další doporučení pro zlepšení jeho pozice na trhu.
Podnikatelský záměr
Garnolová, Veronika ; Tomek, Václav (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je podnikatelský záměrem realizace vlastního podnikání v oblasti finančního zprostředkování v oblasti pojištění a investic ve spolupráci se společností ZFP akademie, a. s. Oblast, kterou se ZFP akademie, a. s. zabývá, je zvyšování finanční gramotnosti občanů prostřednictvím pravidelně pořádaných vzdělávacích seminářů a prodej produktů vybraných partnerů v rámci speciální Kombinace a možnosti využití finančních programů samospotřebitelskou metodou.
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
Horáčková, Markéta ; Joura, Ivo (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Návrh obytného souboru je situován na ulici Pastviny v Brně- Komíně. Funkční náplní celého území je bydlení. Jedná se o okraj města, kde dochází k prolínání městského a vesnického charakteru bydlení. Navrženy jsou řadové domy, bytové domy a rodinné vily. Plně je využita orientace vůči světovým stranám a konfigurace terénu. Nově je navržena místní jednosměrná komunikace funkční třídy D, podskupiny D1, procházející skrze zadané území.
Analýza reportingu vybrané soukromoprávní korporace a návrhy jeho zlepšení
Hýsková, Markéta ; Kyjov,, Iveta Esterková, vedoucí ekonomického úseku Šroubárny (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá reportingem a jeho analýzou ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Pro splnění účelu práce je nejdříve věnována pozornost teoretic-kým východiskům daného tématu. Dále jsou v práci provedeny analýzy současného stavu ve společnosti. Na základě výsledků jsou navržena doporučení podporující zvyšování efektivity reportingu ve vybrané společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.