Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Distributivní spravedlnost v kontextu transplantační medicíny
Urbanová, Anna ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá konceptem distributivní spravedlnosti v kontextu zdravotnictví, který posuzuje z pohledu transplantační medicíny. Obor transplantologie se celosvětově potýká s problémem nedostatku zdrojů, na rozdíl od ostatních medicínských odvětví se zde nejedná o finanční zdroje, nýbrž o životně důležité orgány. Ty je třeba ospravedlnitelným způsobem rozdělit mezi mnohonásobně větší počet pacientů na čekacích listinách. Práce si klade za cíl představit různé přístupy k takovéto alokaci a posoudit je z hlediska práva a etiky. V první části práce je představen pojem distributivní spravedlnosti s důrazem na právo na zdravotní péči. Dále je již pozornost zaměřena na transplantační problematiku, přičemž je stručně popsána historie transplantačních aktivit a vývoj celospolečenského vnímání této metody. Etickému diskurzu a provázejícím sporným otázkám, především pak těm, které mají velký potenciál ovlivnit obecný nedostatek orgánů, je pak věnována další část práce. V následujících kapitolách je podrobněji popsána současná právní úprava transplantací, a to jak na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. Ta tvoří právní rámec pro nastavení systému alokačních kritérií, na jejichž základě distribuce orgánů v praxi probíhá. Pro jejich posouzení je provedeno srovnání systému kritérií pro alokace...
Zavedení reportingového systému v konkrétní společnosti
Pavlová, Tereza ; Matyáš, Ondřej (vedoucí práce) ; Fibírová, Jana (oponent)
Předmětem diplomové práce je zavedení nového reportingového systému ve společnosti EDUA Group, s.r.o. Prvním cílem práce je analýza stávajícího stavu reportů. Součástí tohoto cíle je analýza zdrojových systémů společnosti, controllingu a samotných reportů. Na základě těchto poznatků byl stanoven druhý cíl práce, a to návrh nových reportů. S tímto cílem souvisí návrhy na zlepšení stávající situace v reportingu společnosti.
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži
Ficek, František ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Těšinová, Michaela (oponent)
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá rozborem distribuce rozvojové pomoci v Kambodži, konkrétně distribucí a alokací rozvojových projektů zaměřených na reprodukční zdraví a vzdělávání. V úvodní části je nastíněn historický vývoj a současná situace v Kambodži, dále je na základě odborné literatury diskutován současný přístup k rozvojové pomoci, problematika reprodukčního zdraví a vzdělávání a přetrvávající diskurz v alokaci rozvojové pomoci. Ve vlastní analýze byly hledány souvislosti mezi rozvojovými intervencemi a ukazateli reprodukčního zdraví a vzdělávání na provinční úrovni. Hlavním výsledkem práce je, že rozvojová pomoc v Kambodži je alokována s ohledem na úroveň rozvoje dané provincie pouze v několika případech, a tedy že převládá alokace ovlivněná jinými faktory, než je potřeba příjemce. Klíčová slova: Kambodža, rozvojová pomoc, alokace, distribuce, reprodukční zdraví, vzdělávání, oficiální rozvojová pomoc, nestátní neziskové organizace
Dopady projektů financovaných z OP VK do činností škol a školských zařízení.
Homolová, Klára ; Žufanová, Hana (vedoucí práce) ; Kitzberger, Jindřich (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE ABSTRAKT: Práce přináší souhrnnou informaci o vývoji a struktuře finanční podpory Evropské unie a možnostech jejího využití školami a školskými zařízeními. V další části se zabývá úskalími, se kterými se školy a školská zařízení potýkají při realizaci projektů, financovaných ze strukturálních fondů EU. Závěr práce obsahuje doporučení pro řídící orgány a náměty pro nová témata ve vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
Volba další vzdělávací dráhy u žáků devátých ročníků roudnických základních škol
Štubňová, Miroslava ; Greger, David (vedoucí práce) ; Walterová, Eliška (oponent)
Shrnutí Cílem diplomové práce s názvem Volba další vzdělávací dráhy u žáků devátých ročníků roudnických základních škol je na základě odborné literatury popsat faktory, které ovlivňují studijní kariéru jedince, především pak volbu vzdělávací instituce, na které se rozhodne realizovat vyšší sekundární vzdělávání, a empiricky tuto problematiku zmapovat v rámci města Roudnice nad Labem. Teoretická část je rozčleněna na základě jednotlivých faktorů, které významným způsobem ovlivňují, jakou vzdělávací instituci žáci v druhém pololetí devátého ročníku zvolí. Za tyto faktory považujeme sociálně-ekonomický původ jedince, jeho rodinu a pohlaví, dále psychologické a vývojové aspekty období dospívání, ve kterém je volba střední školy realizována. Tyto kategorie pak prezentujeme prostřednictvím českých i zahraničních výzkumů. Rovněž pak nabízíme pohled na přechod mezi nižším a vyšším sekundárním vzděláváním z hlediska legislativy a kariérového poradenství. Stěžejní částí diplomové práce je část empirická, kde je detailně popsán námi realizovaný kvantitativní výzkum a analyzována získaná data. Cílem výzkumného šetření je zmapovat, jak probíhá rozhodování o volbě další vzdělávací dráhy u roudnických žáků devátých ročníků, respektive (1) jaké jsou nejčastější charakteristiky škol volených roudnickými žáky, (2) jaké...
Analýza programovacího období 2007 - 2013 v zemích V4
HRONKOVÁ, Věra
Předmětem práce je analýza čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na území Visegrádských zemí v rámci programovacího období 2007 - 2013. Práce řeší především, kolik celkově bylo vyčerpáno z předpokládané finanční alokace a výsledné čerpání člení na oblasti, do kterých finance v příjmových zemích putují. Také zjišťuje, zda opravdu dochází k plnění závazků, které si země na počátku programovacího období 2007 - 2013 v operačních programech stanovily.
Vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra za podpory dotace ze strukturálního fondu EU
Girgleová, Klára ; Trávníčková, Sylva (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje vybudování centra a činnosti v oblasti fyzioterapie a získání dotace ze strukturálního fondu Evropské unie a náležitostmi s tím spojené. Prolíná praktickou část tvorby žádosti včetně všech částí žádosti samotné s teoretickými otázkami, ke kterým je potřeba přihlédnout.
Transformace jazyka C do VHDL
Mecera, Martin ; Kolář, Dušan (oponent) ; Masařík, Karel (vedoucí práce)
Práce popisuje proces transformace chování procesoru popsaného v jazyku C do jazyku VHDL. Jednotlivé kroky automatizované transformace jsou porovnány oproti manuálnímu návrhu procesoru. Práce vyzdvihuje výhody vnitřní reprezentace programu ve formě grafu. V práci jsou uvedeny optimalizace založené na několika faktorech. Jedním z nich jsou algebraické úpravy výrazů. Vhodnou aplikací vlastností matematických operátorů - asociativity, komutativity a distributivity - lze snížit dobu výpočtu nebo omezit prostorovou náročnost výpočtu. Zvláštní pozornost je věnována optimalizacím, které využívají paralelizmus dílčích výpočetních operací k plánování. Jsou diskutovány algoritmy plánování omezeného časem a prostorem. Práci uzavírá kapitola o alokaci zdrojů.
Evaluace finanční podpory podnikání
Gregor, Štěpán ; Víška, Jiří (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Cílem práce je analýza finanční podpory podnikání malých a středních podniků se zaměřením na Společný regionální operační program, jako nositele regionální podpory, financovaného ze zdrojů Evropské unie a následný výčet doporučení v rámci realizační fáze projektového cyklu, aplikovatelných zejména na úrovni konečného uživatele, jako vlastního příjemce podpory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.