Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rodinný dům v Domaníně
Raiskubová, Lenka ; Jechová, Marie (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby rodinného domu. Novostavba je situována na okraji zastavěného území vesnice Domanín blízko Uherského Hradiště. Jedná se o dvoupodlažní dům se sedlovou střechou, sklep a garáž vedle domu. Půdorys budovy je obdélníkového tvaru. Dům má 142 m2. Svislá nosná stěna je zděná z pálených tvárnic vyplněných minerální vatou. Horizontální konstrukční systém je navržen z prefa-monolitického systému. Střešní konstrukce na domě je krov. V prvním patře v severní části domu se nachází zádveří, technická místnost, koupelna a samostatné WC. Obývací pokoj a kuchyně jsou orientovány na jihozápadní stranu. Ve druhém patře jsou dva pokoje a jedna ložnice, společná šatna, koupelna se sprchovým koutem a vanou a samostatné WC. Na domě je navrženo 10 fotovoltaických panelů, které pokryjí spotřebu elektrické energie od května do září. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla se nachází v technické místnosti. Z technické místnosti jsou rozvody umístěny podhledech. Systém je navržen tak, aby poskytoval rychlost větrání pozadí 330 m3/h. Dům je vytápěn podlahovým vytápěním doplněným ručníkovými radiátory v koupelnách. Zásobník teplé vody akumuluje teplou vodu z tepelného čerpadla vzduch-voda. Teplá užitková voda je dodávána z 230l zásobníku teplé vody. Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže a následně využívána k zalévání zahrady. Součástí projektu je tepelně-technické posouzení objektu, posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení a proslunění, posouzení požárně-bezpečnostní řešení stavby. Projektová dokumentace byla vypracována v programu Archicad.
Rodinný dům v Bohumíně
Kadlčková, Markéta ; Bantová, Sylva (oponent) ; Krupicová, Jana (vedoucí práce)
V mé bakalářské práci navrhuji nízkoenergetický dům. Území mého objektu je v malém městě Bohumín vedle Ostravy. Vstup do domu je z jihovýchodní strany. Objekt má dvě patra bez podsklepení a připojenou garáž s technickou místností. Objekt má šikmou střechu a nad garáží je navržena plochá střecha. V přízemí najdeme garáž, technickou místnost, závětří, sklad, kuchyň s obývacím pokojem, WC a pracovnu. V prvním nadzemním podlaží najdeme dva dětské pokoje, ložnici se šatnou, koupelnu a WC. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických cihel s kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu. Objekt je založen na základových pásech z prostý beton. V koncepčním řešení objektu jsou navrženy elektřina, vodovod, kanalizace, vzduchotechnika fotovoltaické panely umístněné na střeše budovy. Můj hlavní koncept návrhu je zaměřen na vytápění. Bude provedeno podlahové vytápění teplovodním potrubím s tepelným čerpadlem. Dešťová voda bude akumulována v nádrži a dále využívána k zavlažování zahrady. Přebytečná voda bude zasakována na pozemku objektu. Součástí dokumentace je i průkaz energetické náročnosti budovy.
Energeticky úsporný rodinný dům v Předměřicích
Rybář, Aleš ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navržení rodinného domu s téměř nulovou spotřebou energie pro čtyř člennou rodinu. Navržený objekt se nachází v obci Předměřice v poměrně klidné oblasti. Objekt je dvoupodlažní s přistavěnou garáží, součástí které je dílna, hygienické zázemí a technická místnost pro umístění akumulace FVE. První patro rodinného domu je zastřešeno provětrávanou vazníkovou střechou a přistavěná část je kryta pultovou střechou. V přízemí rodinného domu se nachází velký společný obytný prostor, který je tvořen obývacím pokojem a kuchyní s jídelnou. Dále pracovna, koupelna s odděleným WC, prádelna, zádveří a technická místnost. První patro je koncipováno jako privátní zóna s ložnicí s oddělenou šatnou, dvěma dětskými pokoji, hygienickým zázemím a skladovacím prostorem. Stavba je založena na základových pasech. Svislé konstrukce jsou z keramických bloků zateplených minerální izolací s provětrávanou fasádou. Stropní konstrukce je systémová prefa-monolitická z keramobetonových trámů a keramických vložek. Dům je připojen na veřejný vodovou a splaškovou kanalizaci. Teplá voda je zajištěna tři-sta litrovým zásobníkem. Dešťová voda ze střech je akumulována pro další použití. Přebytečná dešťová voda a voda ze zpevněných ploch je vsakována. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn tepelným čerpadlem vzduch-voda. Otopný systém je navržen podlahovým vytápěním doplněným o elektrická tělesa. Na střeše objektu jsou na jižní stranu umístěné fotovoltaické panely napojené na akumulaci. Objekt je větrán nuceně rovnotlace jednotkou s rekuperací tepla. Některé místnosti, které nejsou součástí obytné části domu budou větrány přirozeně okny.
Vzduchotechnika autosalonu s dílnou
Kordula, Lukáš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce pod názvem Vzduchotechnika autosalonu s dílnou je zaměřená na návrh vzduchotechnického systému pro autosalon s dílnou pro automobily nacházející se v Brně. Pro objekt jsme navrhli dvě vzduchotechnické jednotky, kdy jedna obsluhuje autosalon a druhá obsluhuje dílnu pro automobily. Pro místnost autosalonu má jednotka za cíl chladit v letních měsících a topit v zimních. U místnosti autodílny bylo cílem odvést škodlivé emise z pracovního prostředí dílny. V práci jsou použity metody návrhu vzduchotechnických systémů, včetně vhodných zařízení. Výsledkem práce jsou dva návrhy vzduchotechnických jednotek, které jsou přizpůsobeny potřebám a podmínkám prostředí autosalonu a dílny, s důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Teoretická část se zaměřuje na akustiku ve vzduchotechnice. Výpočtová část řeší jednotlivé kroky potřebné k návrhu vzduchotechnické jednotky. Při návrhu byli použité softwary Teruna a AeroCad. Projektová část zpracovává potřebnou projektovou dokumentaci v daném rozsahu.
Modelování prostorové akustiky
Bernát, Michal ; Balík, Miroslav (oponent) ; Míča, Ivan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá geometrickými modelovacími metodami a jejich implementací v~prostředí Octave (Matlab), které je pro praktickou realizaci ideální. V první části je práce zaměřena na velmi zjednodušenou metodu zrcadlových zdrojů, která je schopna vypočítat a vykreslit impulzní odezvu pravoúhlých 2D místností. V další části je věnována pozornost metodě stejné, avšak rozšířené o možnost simulace trojrozměrných místností ve tvaru mnohostěnných hranolů. Nejdřívě je vysvětlena z hlediska teoretického a matematického, následně je i podrobně zdokumentována její implementace. Metoda rozšířená dokáže kromě grafického znázornění impulzní charakteristiky také vygenerovat její zvukovou reprezentaci a následně ji využít pro auralizaci, které je dosaženo za pomoci konvoluce definovaného vstupního zvuku s výslednou impulzní odezvou. K oběma metodám je uveden příklad použítí včetně vysvětlujících obrazových znázornění.
Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií
Kůst, Martin ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, vibrací a způsobu jejich výpočtů, tak teorii reproduktorů a jejich soustav. Je provedena numerická i experimentální modální analýza, jejichž porovnáním jsou zjištěny mechanické vlastnosti nového materiálu, včetně materiálového tlumení. Na to navazuje experimentální a numerická harmonická analýza, s výstupem v podobě numerického modelu popisujícího chování struktury při jejím buzení. Data jsou porovnána s modální analýzou vnitřního akustického prostoru a jsou určeny kritické tvary a jejich frekvence. V závěru práce jsou navrženy konstrukční úpravy zvyšující tuhost ozvučnic, jejichž vliv je vyhodnocován na vytvořených numerických modelech.
Analýza akustických vlastností inovovaných materiálů na bázi dřeva
Svojanovský, Jan ; Nop, Patrik (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Obsahem práce je zkoumání inovačních materiálů na bázi dřeva z akustického hle-diska, tedy vliv vnitřní struktury daného dřevěného materiálu na veličiny jako rychlost šíření zvuku, jeho akustický odpor nebo na jeho akustickou konstantu. Cílem bylo posoudit vzorky, každý vyroben a zpracován jiným způsobem. Byly změ-řeny hmotnosti a rozměry vzorků. Pomocí ultrasonic timeru byly změřeny časy zvukových impulzů procházejících všemi vzorky ve všech jejich osách, aby byl pozorovatelný vliv vlá-ken na rychlost zvuku v materiálu. Dále se určily ostatní veličiny popisující akustiku mate-riálu. Všechno měření probíhalo za pokojových podmínek (pokojové vlhkosti), šest náhod-ných vzorků bylo přeměřeno po dvou týdnech umístěných v klimatizaci s výrazně menší vlhkostí vzduchu. V závěru byly všechny vzorky porovnány jak mezi sebou, tak i s materiály běžně po-užívanými na výrobu hudebních nástrojů nebo akustických prvků. Ke každému vzorku bylo připsáno případné využití v hudebním odvětví.
Akustické emise budov
Smažinka, Josef ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.
Akustická analýza mechanických hodinek
Dohnal, Marek ; Balík, Miroslav (oponent) ; Sigmund, Milan (vedoucí práce)
Tato práce je zamerena na problematiku analýzy vlastností mechanických hodin na základe akustického záznamu chodu. Jsou zde teoreticky rozebrány vady a poruchy mechanických hodin a jejich kompenzace. Zvláštní pozornost je venována poruchám, které je možné vycíst z akustického záznamu chodu hodin. Dále je zde rešena nejvhodnejší metoda záznamu s ohledem na minimalizaci okolního akustického rušení. Hlavní soucástí je experimentální merení vstupních dat, na jejichž základe je vytvoren program pro urcení presnosti chodu a prípadných poruch mechanických hodin.
Budova občanské vybavenosti
Tesař, Ondřej ; Svoboda, David (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh základní umělecké školy ve Slavkově u Brna jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepenou budovu občanské vybavenosti s plochými střechami. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první je řešeno konstrukční řešení stavby, ve druhé návrhem koncepčního řešení technických systému budovy a součástí třetí části je zpracování hlukové studie. Objekt je provozně rozdělej na dvě provozní části se společným vchodem – prostory výuky základní umělecké školy a koncertní sál. První z nich se nachází v západní části budovy a je tvořeno prostory sekretariátu, šesti učebnami, místností určenou pro hudební nauku, sborovnou, skladem a hygienickým zázemím. Druhou část na východní straně objektu zaujímá koncertní sál společně s galerií, foyer, přípravnou místností účinkujících a také hygienickým zázemím. Technické zařízení budovy je umístěno ve druhém nadzemním podlaží. Konstrukční systém stavby je zděný, založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo je navrženo z keramických zdících prvků. Stropní konstrukce je řešena železobetonovými monolitickými stropy. Střešní konstrukce je volena plochá, nad prostory výuky ZUŠ se zatěžkávacím kačírkem a FVE panely a nad koncertním sálem extenzivní plochou střechou. Fasáda novostavby je navržena v kombinaci zeleně s provětrávací fasádou z velkoformátového obkladu. Technika prostředí stavby řeší vytápění a chlazení objektu tepelnými čerpadly. Výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickými jednotkami. Práce obsahuje také návrh systému nakládání s dešťovými vodami, které se v objektu využívají ke splachování toalet a závlaze zeleně. Dále je navržen systém FVE a umělé osvětlení vybraných místností. Hluková studie je zpracována na problematiku neprůzvučností stavebních konstrukcí, dobu dozvuku vybraných místností a studii urbanistické akustiky. Poznatky z této části byly dále implementovány do samotného konstrukčního návrhu stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.