Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fenomén Airbnb a regulace krátkodobého sdíleného ubytování v České republice
Bubeníková, Simona ; Vaceková, Gabriela (vedoucí práce) ; Nekola, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou krátkodobého sdíleného ubytování, konkrétně fenoménem Airbnb a jeho regulací v Praze. Hlavním cílem mé práce je zmapovat vývoj krátkodobého sdíleného ubytování v České republice se zaměřením na fenomén Airbnb a jeho regulací. Dílčím cílem je zjistit, jaké postoje a názory zaujímají hlavní aktéři k regulacím Airbnb v ČR. Dalším dílčím cílem je zjistit, jak problematiku Airbnb řeší vybraná evropská města, která již mají s regulacemi zkušenost. Posledním parciálním cílem je zkoumat, jak pandemie covid-19 změnila fungování Airbnb. Analytická část práce je realizována pomocí sekundárních dat, jejichž podklad tvoří úřední, archivní, virtuální dokumenty a výstupy masových médií. Bylo zjištěno, že Praha má na Airbnb srovnatelnou nabídku (co se týče počtu ubytování v poměru na počet obyvatel) s evropskými městy jako je Amsterdam či Barcelona. V zavádění regulací do praxe ale značně zaostává. Výroky a postoje drtivé většiny zkoumaných aktérů ukazují shodu v nutnosti zavedení jisté míry regulace. Práce přispívá k lepšímu pochopení problematiky Airbnb na pražském trhu a také k diskuzi o tom, zda je snaha aktérů dostatečná, aby vedla ke změně legislativního rámce krátkodobého ubytování v ČR.
Spatial analysis of Airbnb apartment locations in Prague
Kroutil, Filip ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Nevrla, Matěj (oponent)
Tato práce se zabývá studiem determinantů prostorového rozdělení ubytování Airbnb v Praze, hlavním městě České republiky. Toto rozdělení pak následně srovnává s rozdělením tradičních forem ubytováním jako na příklad hotelů. Analýza je postavena na dvou datových vzorcích. První obsaahuje informace o všech evidovaných ubytováních na stránkách Airbnb v listopadu 2019. Druhý pak obsahuje data o hotelovém ubytování z března 2020. V této analýze jsou použity metody indikátorů prostorových asociací a metody nejmenších čtverců. Výsledky ukazují jednodušší distribuci Airbnb jednotek oproti hotelům, avšak s vyšší koncentrací Airbnb ubytování v centru města. Tato práce také poskytuje model s dobrými predikčními schopnostmi popisující hustotu Airbnb jednotek na kilometr čtvereční v jednotlivých městských částech. Poznatky této práce by mohly pomoci lepšímu porozumnění umisťování Airnb jednotek ve městě a mohly by tak poskytnout podklady pro budoucí regulaci tohoto segmentu.
Vztah nájemce a pronajímatele ve srovnání se službou Airbnb
Dvořáková, Pavla ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Vztah nájemce a pronajímatele ve srovnání se službou Airbnb Abstrakt Cílem mé diplomové práce je zanalyzování materie nájmu dle obecných i zvláštních ustanovení Občanského zákoníku spolu s poukázáním na rozdílnou a dnes velice problematickou právní úpravu online služby Airbnb. Jelikož mají ustanovení o nájmu silně protekcionistickou povahu vůči nájemci, který je ve vztahu k pronajímateli slabší smluvní stranou, rozvádím i stěžejní práva a povinnosti každé ze smluvních stran. Základním pramenem diplomové práce je nejen Občanský zákoník spolu s dalšími vnitrostátními předpisy, které nám dnes již detailně upravují většinu institutů s nájmem souvisejících, ale i neopomenutelná zahraniční právní úprava, která je především v souvislosti se službou Airbnb velice zajímavým zdrojem inspirace pro budoucí vývoj nejen na území České republiky. Vlastní text je rozdělen do pěti částí. První z nich definuje nájem dle obecných ustanovení Občanského zákoníku spolu s jeho podstatnými znaky, které tak umožňují snadnější pochopení speciální úpravy o nájmu bytu a domu. Také odpovídá na otázku, v jakých právních předpisech nalezneme jedno ze základních lidských práv, a to právo na bydlení. Druhá část pojednává o online službě Airbnb, která je i nadále jedním z nejprobíranějších a nejaktuálnějších témat ve vztahu k bydlení a...
Zdieľaná ekonomika a cestovný ruch
Žabková, Tatiana
Žabková, T. Sdílená ekonomika a cestovní ruch. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Sdílená ekonomika je poměrně novým, dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Za období přibližně deseti let svého působení si získala oblibu milionů lidí po celém světě. Internetový portál Airbnb nabízející sdílení obývacích prostor a zaznamenávající své rapidní rozšiřování, patří mezi hlavních představitelů sdílené ekonomiky. Cílem práce je proto zjistit, zda má Airbnb dopad na hotelový průmysl, konkrétně v Slovenské republice. První část, která se týká teoretických východisek, blíže seznamuje čtenáře se sdílenou ekonomikou a Airbnb. Ve druhé, analytické části, je provedena deskriptivní analýza Airbnb a hotelového průmyslu na Slovensku. Následně jsou pomocí analýzy panelových dat zodpovězeny jednotlivé hypotézy související s vlivem Airbnb na slovenský hotelový průmysl. V diskusi jsou získané výsledky blíže okomentované a v závěru je naznačen možný budoucí rozvoj Airbnb ve státě.
Sdílená ekonomika a její vliv na cestovní ruch v Barceloně
Koldasová, Kristýna
Koldasová Kristýna. Sdílená ekonomika a její vliv na cestovní ruch v Barceloně. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce zkoumá pomocí ekonometrického modelu zkoumá vliv sdílené ekonomiky (Airbnb nabídky krátkodobého pronájmu) a dalších určených proměnných (HDP na obyvatele, ceny související s cestovním ruchem, frekvence letecké dopravy, počasí a roční období), na počet strávených nocí přijíždějících zahraničních turistů do Barcelony. Dále pomocí analýzy časové řady předpovídá vývoj poptávky po Airbnb do ledna 2017, kterou srovnává s identifikátory výkonnosti a finanční situace hotelových ubytovacích zařízení v daném období v Barceloně. Pomocí dotazníku charakterizuji klientelu Airbnb a další faktory hrající roli při výběru ubytování.
Sdílená ekonomika v cestovním ruchu
Galušková, Klára
Práce se zabývá problematikou sdílené ekonomiky v cestovním ruchu a skládá se ze dvou částí. V první části je ze sekundárních zdrojů vypracována literární rešerše za- měřená na pojmy cestovní ruch a sdílená ekonomika. Tato část je také věnována zhodnocení příležitostí a hrozeb sdílené ekonomiky a dále se věnuje představení společnosti Airbnb. V druhé části je provedeno dotazníkové šetření zaměřeno na ná- kupní chování potenciálních zákazníků při výběru ubytování. Též se zabývá tím, zda je k ubytování využíváno Airbnb a co k tomu respondenty vede. Dále je zjišťováno proč respondenti případně tuto službu negují. Závěr shrnuje a vyhodnocuje pri- mární data z dotazníkového šetření.
Investování do nemovitostí v České republice
Vašíková, Natálie
Bakalářská práce se zabývá hodnocením stanovených investičních modelů a ná-sledné formulování doporučení ohledně investičních strategií zaměřených na in-vestování do nemovitostí zejména za účelem krátkodobého a dlouhodobého pro-nájmu. Práce srovnává modely dlouhodobého a krátkodobého pronájmů v České republice z hlediska výnosnosti a určené lokality. V rámci literární rešerše budou definovány varianty investování do nemovitostí a faktory ovlivňující ceny nemovi-tostí. V dalších kapitolách bude charakterizována sdílená ekonomika platformy Airbnb a podrobně vysvětlena bude problematika daní a pojištění. V závěru práce jsou zjištěné výsledky formulovány do doporučení pro investory a je proveden expertní rozhovor s investory.
Nové trendy v cestovním ruchu
Grecová, Kateřina
Tato závěrečná práce se zabývá novými trendy v cestovním ruchu v rámci outgoingu. Zkoumán je současný stav povědomí o vybraných trendech cestování v období posledních dvou let a o jaké trendy je největší zájem mezi klienty z České republiky. Tento cíl práce je proveden pomocí dotazníkového šetření mezi českými turisty. Na závěr jsou výsledky dotazníku graficky a tabulkově znázorněny, analyzovány a vyhodnoceny.
Sdílená ekonomika v kontextu postmateriálních hodnot: případ segmentu ubytování v Praze
Svobodová, Tereza ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá úspěchem sdílené ekonomiky v segmentu ubytování v Praze. Východiskem jsou teorie chápající rozmach sdílené ekonomiky jako produkt vývoje sociálního a hodnotového, nikoliv pouze technologického. S využitím tzv. velkých dat v podobě všech volně dostupných recenzí sdíleného ubytování přes Airbnb a tradičního ubytování přes Booking za poslední dva roky jsou komparovány zkušenosti jejich uživatelů z hlediska uspokojení potřeb, potažmo naplnění hodnot. Ke zpracování jsou užity techniky pro dolování z textů, a sice strukturní modelování témat a analýza sentimentu. Hlavním zjištěním je, že v Praze modely sdíleného ubytování uspokojují společensky rostoucí potřebu naplňovat postmateriální hodnoty na trhu mnohem lépe než modely tradičního ubytování (hotely, hostely, penziony). Uživatelé Airbnb při popisu svých zkušeností mnohem častěji reflektují hodnoty sociální a emoční, i přestože ve většině sdílených ubytování v Praze nedochází ke sdílení fyzickému. Práce tak přináší v českém kontextu unikátní perspektivu na fenomén Airbnb a přispívá k diskusi nad tím, proč podíl sdílené ekonomiky na trhu s ubytováním v Praze roste, zatímco tradiční modely spíše stagnují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.