Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 169 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie
Chybová, Vendula
Bakalářská práce hodnotí vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie. Konkrétně analyzuje agrární obchod České republiky a zabývá se posouzením celkové jeho dynamiky, vývoje teritoriální a zbožové struktury a identifikací produktových skupin, které vykazují komparativní výhodu či nevýhodu vůči jednotnému trhu Evropské unie. Pro provedení analýzy využívá databázi CZSO.
Postavení a úloha rodinných farem v zemědělství USA
Dihel, Miroslav
Diplomová práce na téma Postavení a úloha rodinných farem v zemědělství USA se zabývá problematikou formování podnikatelské struktury a organizačních forem zemědělských podniků v USA. Zaměřuje se na vyjádření velikosti podniku, a to převážně z hlediska dosahovaných příjmů farem. Dle tohoto ukazatele jsou farmy seřazeny do jednotlivých velikostních skupin, které, jako klasifikaci, vytvořila výzkumná instituce amerického zemědělství -- Economic Research Service. Jednotlivé kategorie klasifikace jsou následně zkoumány z hlediska specializace, mimotržní koordinace, využívání lidské práce a finanční výkonnosti. V teoretické části vymezuje zemědělství v současné etapě vývoje a rovněž ekonomické důsledky formování agrobyznysu v zemědělství, stejně jako velikostní struktury zemědělských podniků a formování agrární politiky USA.
Charakter komoditní vertikály mléko - mléčné produkty
Bínová, Alice
Bakalářská práce se věnuje charakteristice komoditní vertikály mléka a mléčných výrobků v rámci agrobyznysu v České republice. V práci je vysvětlena komoditní vertikála obecně se zaměřením na komoditu s mlékem. Analyzuje a hodnotí stavy dojného skotu, produkci syrového mléka, nákup syrového mléka mlékárnami, spotřebu polotučného mléka a másla a jejich cenové hladiny v jednotlivých agrárních trzích od roku 2010–2020. Je zde uvedena charakteristika a popis výroby vybraných mléčných výrobků a zároveň popisuje mlékárenský sektor v České republice. Na základě zjištěných výsledků je v práci vyhodnocena soběstačnost v mlékárenském průmyslu, kdy je možnost navýšit vývoz mléka a mléčných výrobků do zahraničí. Cenové hladiny této komodity jsou určovány podle celosvětových cen, u kterých je naše syrové mléko pod průměrem ceny Evropské unie.
Zapojení malých pražíren v České republice do globálního hodnotového řetězce kávy
Bolečková, Kateřina
Diplomová práce se zabývá způsoby zapojení malých pražíren kávy v České republice do globálního hodnotového řetězce kávy. V práci jsou vymezeny hlavní specifika současného podnikatelského prostředí v agrobyznysu se zaměřením na fungování hodnotových řetězců/komoditních vertikál. Další část je věnována základní charakteristice kávy z pohledu technologie zpracování a identifikací globálního hodnotového řetězce zkoumané komodity. Dále je vymezena odvětvová skupina malých pražíren kávy v České republice a následující část práce se zaměřuje na identifikaci a vyhodnocení malých pražíren kávy do globálního hodnotového řetězce kávy.
Vývoj spotřebitelských preferencí na trhu vajec v ČR
Němcová, Monika
Bakalářská práce se zabývá tím, jaké má spotřebitel preference na trhu vajec. Úvodem pojednává o agrárním trhu, specificích poptávky a také vybrané komoditě, tedy vejci. Vejce jsou velmi důležitou potravinou ve výživě, a tak jsou součástí jídelníčku většiny lidí. Cílem práce je zjistit, jaké informace spotřebitele zajímají při nákupu vajec. Tyto informace jsou získány pomocí dotazníkového šetření a jsou zaměřeny na základní charakteristiky, jako jsou cena, barva skořápky, nebo zda jsou informace uváděné na obalu pro spotřebitele dostačující, případně, které další informace by dále uvítali.
Úprava státních podpor v rámci pravidel Evropské unie
Mikušová, Jana
Kontrola státní podpory ze strany EU je základním prvkem politiky hospodářské soutěže a nezbytnou zárukou účinné hospodářské soutěže a volného obchodu. I přes svoji důležitost byla tato oblast ochrany hospodářské soutěže upozaďována na úkor právní úpravy kartelů či zneužívání dominantního postavení na trhu. Předmětem zkoumání disertační práce je pojem státní podpora, tedy jakým způsobem je tento pojem vymezen v právní úpravě, v literatuře a v judikatuře se zaměřením na oblast malých a středních podniků a agrobyznysu. Disertační práce analyzuje vývoj státních podpor v současném období, tedy především jakým způsobem evropské instituce reagují na měnící se ekonomické podmínky. Práce je rozdělena do několika logických částí. První část práce se věnuje metodologii a metodám použitých v práci, na Coaseově teorému a case study je vysvětlen princip fungování spojení práva a ekonomie. Druhá část práce je zaměřena na primární a sekundární legislativu týkající se veřejných podpor. Třetí část práce se věnuje rozboru pojmu veřejné podpory z pohledu stávající judikatury a také vývoji chápaní pojmu v minulosti. Čtvrtá část práce se zabývá aktuálními změnami v přidělování státních podpor. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a jsou navrženy problematické okruhy, kterým by se Evropská unie a její instituce činné v oblasti právních předpisů měly zabývat v budoucnu.
Development on the US Soybean market
Lorencová, Veronika
Bakalářská práce se věnuje stavu sójových bobů na americkém a světovém trhu. Literární část charakterizuje obecné tendence ve vývoji zemědělství a zároveň popisuje klíčové znaky zkoumané plodiny. Analytická část shrnuje vývojové trendy produkce sójových bobů na americkém trhu který je dále porovnáván s dalšími významnými producenty této plodiny. V rámci světového prostředí dokumentuje vývoj nabídky a poptávky, zahraničního obchodu a analyzuje projevy vzrůstu konkurence v daném odvětví. Zpracované výstupy umožní posoudit postavení USA na světovém trhu z hlediska zvolené komodity a budoucí trendy zkoumaného sektoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 169 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.