Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Užívací práva k půdě
Šmíd, Michal ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Resumé Cílem této práce je komplexně pojednat o historii, vývoji, současnosti a budoucnosti užívacích práv k půdě a to především s ohledem na specifické vlastnosti půdy jako předmětu občanskoprávních vztahů. Práci lze rozdělit do tří oddílů - historie a vývoj užívacích práv, popis a problematiku platné právní úpravy užívacích práv a srovnání této úpravy s návrhem nového občanského zákoníku a úpravou nájemních vztahů na Slovensku. Z důvodů větší přehlednosti však netvoří komparativní část práce samostatnou kapitolu, nýbrž je obsažena v jednotlivých kapitolách vztahujících se k daným užívacím institutům. V první části práce se zabývám historií pozemkových reforem na území českých zemí, dle kterých je patrné, jak úzce byly pozemkověprávní vztahy spojené se sociálními a politickými změnami na našem území. Po roce 1948 se instituty užívacích práv staly jedním z hlavních nástrojů budování socialistické společnosti, kdy se prosazovala zásada "půda patří těm, kdo na ní hospodaří". Další část mé práce je zaměřena na platnou právní úpravu užívacích práv, kdy hlavním užívacím institutem je institut nájmu dle občanského zákoníku, který je lex specialis k ostatním právním předpisům, jež problematiku nájmu rovněž upravují. V této části se podrobněji zabývám jednotlivými náležitostmi nájemní smlouvy a dalšími s nimi...
Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě
Krčmářová, Jana ; Szabó, Péter ; Kala, Lukáš ; Doležalová, H. ; Snášelová, M. ; Králík, T. ; Jobbiková, J. ; Vávrová, K. ; Weger, J. ; Ehrenbergerová, L. ; Martiník, A. ; Chládová, A. ; Kotrba, R. ; Houška, J. ; Lojka, B.
Současné intenzivní a industriální zemědělství v České republice přináší mnoho ne-gativních dopadů na životní prostředí. Agrolesnictví, tj. pěstování stromů na země-dělské půdě při současném zachování zemědělské produkce, může tyto negativní dopady minimalizovat. Dřeviny pěstované v agrolesnických systémech (ALS) plní produkční funkci a zároveň mají významné ekosystémové a mimoprodukční funk-ce. Cílem této metodiky je definovat agrolesnictví, charakterizovat jednotlivé typy a odhadnout jejich rozsah v ČR. Cílem je poskytnout podkladové materiály, na jejichž základě je možné založit agrolesnické systémy na zemědělské půdě. Výsledkem je jasná definice, klasifikace a charakterizace jednotlivých ALS v ČR. Dále je odhadnuto rozšíření jednotlivých ALS v Česku a jejich historické kořeny. Vlastní metodika zaklá-dání ALS navrhuje vhodný design, sortiment doporučených dřevin a popisuje postup správné výsadby a péče o dřeviny. Důležitou součástí metodiky je analýza legisla-tivního prostředí pro výsadbu dřevin na zemědělské půdě, ekonomické hodnocení ALS a také vytipování vhodných dotačních titulů pro takovou výsadbu. V neposlední řadě metodika shrnuje existující osvětu a vzdělávání v agrolesnictví v Čechách.
Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Krčmářová, Jana ; Bahenský, František ; Brendzová, Alica ; Kala, Lukáš ; Szabó, Péter
Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.
SASHA
Kadaňka, Petr ; Mazanec, Martin (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Ústředním tématem práce je interpretace pocitů týkajících se problematiky mizejících krajinných hodnot na úkor neřízeného extenzivního rozvoje příměstských oblastí. Jedná se o subjektivní myšlenkový produkt několikaleté zkušenosti v rámci architektonické praxe, zahrnující mimo jiné i vlastní účast na obdobné invazivní výstavbě. Tato empirie vyústila v nepřetržité kladení si otázek dotýkajících se etického jednání a zodpovědnosti. Klíčovými pojmy jsou suburbanizace, sídelní kaše, development, satelitní město, periferie, transformace aury místa v „neauru”. Nedílnou součást práce reprezentují úvahy o obecné pozici objektu v rámci hierarchie (sub)urbánního prostoru. Objektem zde nejsou myšleny pouze pozitivní příklady mající podobu estetických, orientačních nebo vegetačních prvků. V centru zájmu je i jeho odvrácená forma — odpad, utilitární technické a funkční prvky nebo třeba zdánlivě nekonečná kolonizace veřejného prostranství osobními automobily. Kolonizace naší mysli. Všechny prostorotvorné objekty jsou zároveň i psychotvorné. Jejich mentální dopad může působit blahodárně, může vzbuzovat afekt nebo pohnutí. Co ale když objekty ve veřejném prostoru zcela chybí? Urbánní objekt nemá daleko k pozici artefaktu, rekvizity každodenního života, která člověku nepatří fyzicky, ale duševně.
Vývoj cen zemědělských pozemků
Bezák, Marian ; Doležalová, Monika (oponent) ; Hrubanová, Michaela (vedoucí práce)
Diplomová práce analýza vývoje cen zemědělských pozemků zkoumá vývoj zemědělských pozemků v lokalitě hodonínského okresu v letech 2015-2018. Pro práci jsou vytvořeny tři databáze porovnávacích vzorků – dle zdroje (realizované prodeje, exekuční prodeje a nabídkové prodeje), které jsou následně analyzovány a zkoumány. Výsledkem jsou vlastní zjištění a závěry včetně cenového indexu, které jsou srovnávány a konfrontovány s veřejnými agregovanými daty.
Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v Otrokovicích a Napajedlích
Jurčová, Anna ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je posoudit a interpretovat vliv územního plánovaní na ceny zvolených pozemků ve městech Napajedla a Otrokovice. Pro splnění tohoto cíle byly zvoleny příslušné lokality, u kterých bylo simulováno, že se nacházejí jednak v plochách nestavebních a jednak určených k zastavění, a to dle různých stupňů územního plánování. Pozemky byly uvažovány jako zemědělské, určené k zastavění a stavební. Ocenění bylo provedeno cenou zjištěnou za pomocí oceňovací vyhlášky a rovněž cenou obvyklou pomocí přímého porovnání. Ceny porovnávaných pozemků byly získány z realizovaných kupních smluv z katastru nemovitostí a z nabídek z realitních serverů. Závěrem budou výsledky v obou městech porovnány a budou vyhodnoceny faktory, které měly na zjištěné výsledky vliv.
Obchodování se zemědělskými pozemky
Machů, Michal ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá schémata jsou doplněna komentářem a připojeny dokumenty, které jsou nutné k provedení úspěšného obchodu.
Metody ochrany zemědělské půdy proti erozi
CHLASTÁKOVÁ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá metodami ochrany zemědělské půdy proti erozi. Teoretická část obsahuje obecné informace o erozi, jejích následcích a faktorech, které ji ovlivňují. Dále jsou uvedeny druhy eroze a organizační, agrotechnická a technická protierozní opatření. V praktické části práce jsou v zájmovém území popsány vybrané díly půdních bloků, na nichž se nachází erozně ohrožená půda a navržena vhodná opatření na snížení eroze. Dále jsou uvedeny faktory ovlivňující erozi ve sledovaném území a vyhodnoceno dodržování podmínek hospodaření na zemědělské půdě dle Standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy a navržena opatření pro zlepšení způsobu hospodaření.
Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků
Slavík, Jan ; Šestáková, Romana (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé ve třech stupních podle měnících se podmínek územního plánu . Na základě získaných výsledků je vyhodnoceno, jak změny jednotlivých stupnů územního plánování mají vliv na cenu pozemku a čím jsou rozdíly způsobeny.
Hodnocení rozlohy a změn zemědělské půdy v Česku 2006 - 2012
Hofrajtr, Martin ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Laštovička, Josef (oponent)
Hodnocení rozlohy a změn zemědělské půdy v Česku 2006 - 2012 Abstrakt Práce se zabývá hodnocením rozlohy a změn zemědělské půdy ve vybraných oblastech Česka na základě dat z let 2006 a 2012 s využitím dostupných mezinárodních a národních databází krajinného pokryvu a využití ploch. V praktické části je nejprve porovnávána kompatibilita klasifikačních systémů řešených databází a následně je pomocí funkcí softwaru ArcGIS provedena samotná analýza stavu a změn jednotlivých tříd zemědělské půdy ve dvou úrovních - národní a regionální. Celkový výsledek potvrdil očekávání, a to že se podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě zvyšuje na úkor orné půdy. Některé nesoulady mezi výsledky však poukazují na odlišný účel zkoumaných databází, a tím i na rozdíly v jejich parametrech a klasifikačních systémech. Jako perspektivní se ukazují metody DPZ, které umožňují zachytit reálný stav zemědělské půdy a jejich tříd. Klíčová slova: detekce změn, zemědělská půda, CORINE Land Cover, Urban Atlas, Registr půdy - LPIS

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.