Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 171 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Společnost národů a kolektivní bezpečnost: reakce na Mnichov a Zimní válku
Linhart, Kryštof ; Švec, Luboš (vedoucí práce) ; Kolenovská, Daniela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá reakcí Společnosti národů na klíčové události československých a finských dějiny, Mnichov a zimní válku. Práce zkoumá výše zmíněné události z pohledu Společnosti národů s cílem zjistit, jaké faktory ovlivnily reakci SN, s přihlédnutím k samotné podobě Paktu a znění jednotlivých článků zabývajících se kolektivní bezpečností. Práce nabízí pohled na samotný vznik Společnosti národů, výslednou podobu Paktu a nejvýznamnější meziválečné iniciativy mírového řešení sporů. Hlavní náplní práce je zkoumat reakci Společnosti národů na Mnichov a zimní válku, přičemž v každé z kapitol věnujících se danému problému je představena situace, ve které se SN v daném roce nacházela (jaro-léto 1938, podzim 1939), a dále je kladen důraz na faktory, které měly vliv na chod této mezinárodní organizace ochraňující mír a ovlivnily její reakci na zkoumané události. Jedná se o selhání při řešení předešlých krizí 30. let (Habeš), předložení či nepředložení sporu k projednání a vliv velmocí, zejména Velké Británie a Francie. Následná komparace reakce SN na agresi zkoumá za použití tří hlavních ukazatelů hlavní faktory, které reakci ovlivnily.
Vliv počítačových her na agresivní chování žáků staršího školního věku
Zavadilová, Petra ; Kučírek, Jiří (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma, které je v současné době poměrně hojně diskutované na celosvětové úrovni. Jedná se o téma vlivu počítačových her s prvky agrese a násilí na agresivní chování u dětí a dospívajících. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část diplomové práce je tvořena pěti kapitolami, ve kterých jsou soustředěny teoretické poznatky vstahující se k tomuto tématu. V empirické části byla použita kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor tvořilo pět žáků 9. ročníku ZŠ. Hlavním cílem bylo zjistit, zda žáci staršího školního věku subjektivně vnímají, že hraní počítačových her s prvky agrese a násilí posiluje jejich agresivní chování. Dílčím cílem bylo zjištění postojů žáků staršího školního věku k násilným a agresivním scénám v počítačových hrách a zmapování zásahu počítačových her do každodenního života žáků z hlediska preferencí počítačových her a času, který jim během dne věnují. Kvalitativní výzkumné šetření odhalilo, že čtyři z pěti informantů skutečně subjektivně pociťují, že počítačové hry s prvky agrese a násilí posiluje jejich agresivní chování v běžných každodenních situacích. Jako nejpreferovanější počítačové hry byly uváděny hry, které jsou označeny jako PEGI 18, což jsou hry...
Percepce násilí vůči různým věkovým skupinám u dětí na základních školách a víceletých gymnáziích
Havelková, Šárka ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
1. ABSTRAKT § Klíčová slova: násilí, konflikt, agrese/agresivita, týrání, zneužívání, zanedbávání, šikana, pachatel, oběť, děti, dospělí, senioři, sebepoškozování, sebevražda Ráda bych se v diplomové práci zaměřila na to, jak děti definují násilí, co všechno násilí zahrnuje, jak si představují pachatele a jak oběť, jaký je rozdíl v percepci násilí vůči různým věkovým skupinám a jak by se případnému násilí bránily. V teoretické části se nejprve věnuji samotnému pojmu násilí, pojmům jemu podobným či synonymním a jejich vysvětlení podle českých i zahraničních autorů. Dále jsem přikročila k tématům, jako je násilí k dětem, k dospělým a k seniorům, sebepoškozování, sebevraždy a důsledky násilí. V praktické části jsem zkoumala percepci násilí u žáků druhého stupně základní školy v porovnání se studenty stejného věku na víceletém gymnáziu. Zaměřila jsem se na žáky a studenty šestých tříd/prim a devátých tříd/kvart. Dotazníkové šetření bylo provedeno na školách v hlavním městě, ve velkoměstě, ale také v menším městě.
Agresivní chování u dětí s poruchou autistického spektra
Nováková, Hana ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Kucharská, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá agresivním chováním u dětí s poruchou autistického spektra. V rámci diagnóz poruch autistického spektra se vyskytuje poměrně široká škála projevů agresivního chování. Naším cílem bylo zjistit, o jaké projevy se jedná a v jaké míře se vyskytují. Práce byla rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část výzkumnou. V teoretické části jsme se zabývali otázkou problémového chování, především pak agresivním chováním. Dále jsme se věnovali problematice poruch autistického spektra, klasifikaci jednotlivých diagnóz, historickému vývoji autismu a rozborem jednotlivých oblastí (triádou), které jsou narušeny. Ve výzkumné části prezentujeme provedený empirický výzkum zaměřený na zjištění projevů agresivního chování u dětí s poruchou autistického spektra. Potřebná data jsme získali prostřednictvím dotazníkového šetření. Jako soubor respondentů jsme zvolili rodiče dětí s poruchou autistického spektra.
Šikana na prvním stupni základní školy
Švecová, Lucie ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Krčmářová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice šikany v dětském kolektivu na prvním stupni základní školy, a to z pohledu učitelů, kteří mají s tímto fenoménem osobní zkušenost. Práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část přináší aktuální poznatky zahraniční i tuzemské odborné literatury. Jsou zde popsány a diskutovány poznatky o příčinách, formách, aktérech šikany a porovnána různá doporučená řešení problematiky a v neposlední řadě taktéž široká škála preventivních metod. Empirická část je založena na případových studiích řešení šikany na 1. stupni ZŠ, které jsou realizovány formou polostrukturovaného rozhovoru s pěti učitelkami z různých prostředí a zemí, které v minulosti problematiku šikany ve třídě řešili. Výsledky přináší pohled na odlišné postupy, které zainteresovaní lidé volili, co efektivnímu řešení problematiky pomáhalo a co mu naopak bránilo, jak se s překážkami v řešení problému potýkali, jaká následná opatření byla ve třídě zavedena, a jaké způsoby prevence učitelé ve svých třídách využívají. Práce taktéž obsahuje srovnání situace a způsobů řešení šikany v českých a dvou zahraničních školách. KLÍČOVÁ SLOVA šikana v dětském kolektivu, primární škola, agresivita, oběť, agresor, zkušenosti učitele, diagnostika, intervence, prevence
Zbraň (nejen) jako umělecké dílo
Dirga, Pavel ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Záměrem této bakalářské práce je představení různých druhů zbraní, nejen jako předmětů každodenní potřeby, ale i jako předmětů, které mají nějakou uměleckou hodnotu. Cílem je představení fenoménu zbraní nejen jako předmětů, které jsou určené k různým druhům praktického využití, ale také jako výtvarných a uměleckých artefaktů s estetickou i funkční hodnotou. Hlavní metodou pro vypracování bakalářské práce je studium odborné literatury a dalších textů, nebo materiálů, vztahujícím se k zadanému tématu. Práce je rozdělena do několika kapitol podle druhů zbraní (chladné, palné) a podle jednotlivých kontinentů, kde se zbraně vyskytovaly. Dále je práce zaměřena na fenomén zbraně ve filmovém průmyslu, na otázku souvislosti zbraně a násilí a rovněž i na problematiku prevence násilí, šikany a kriminality. Klíčová slova: umělecké dílo, zdobení, zbraň, střelná zbraň, chladná zbraň, násilí, agresivita, prevence

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 171 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.