Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu
Vlk, Petr ; Hýzl, Petr (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
V roce 2005 [1] byla představena revidovaná evropská norma 12697-11, která nabízí výběr ze tří odlišných metod zkoušení přilnavosti asfaltového pojiva na kamenivu. Statická metoda popsaná v části B má několik podobností s neplatnou švýcarskou normou pro stanovení afinity mezi asfaltem a kamenivem [2] a českou normou pro přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu ČSN 73 6161 [3]. Výsledkem této práce je porovnání statické metody uvedené v [3] a návrhu Švýcarského výzkumného projektu [4] o afinitě, který byl představen v říjnu 2010 na zasedání evropského výboru pro normalizaci (CEN) technické komise TC 227 pracovní skupiny WG1 v Oslu, se současnou revizí evropské normy 12697-11: 2005.
Pásový šikmý dopravník kameniva
Švásta, Petr ; Jonák, Martin (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro přepravu kameniva o zrnitosti do 150 mm. Funkční výpočet je zhotoven podle normy ČSN ISO 5048 Pásové dopravníky s nosnými válečky. Zpráva obsahuje stručný popis funkce, použití i konstrukce dopravníku a jeho částí. Na základě zadaných rozměrů je zpracován funkční výpočet transportéru, zjednodušený návrh konstrukce a napínacího zařízení dopravníku. K práci jsou připojeny výkresy napínacího zařízení a sestavy dopravníku.
Navrhování asfaltových směsí se zaměřením na odolnost proti účinkům vody
Kalfeřt, Martin ; Dašek, Ondřej (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
V této práci byly popsány a zkoušeny základní materiály pro návrh asfaltové směsi. Asfaltová směs byla podrobena různým zkouškám a na závěr na odolnost vůči vodě.
Effect of sub-micrometer structural features on rheology of polymer nanocomposites
Lepcio, Petr ; Chodák,, Ivan (oponent) ; doc.Ing.Marián Lehocký, Ph.D. (oponent) ; Jančář, Josef (vedoucí práce)
Polymer nanocomposites (PNCs) hold a great promise as future lightweight functional materials processable by additive manufacturing technologies. However, their rapid deployment is hindered by their performance depending strongly on the nanoparticle (NP) spatial organization. Therefore, the ability to control the nanoparticle dispersion in the process of PNCs preparation is a crucial prerequisite for utilizing their potential in functional composites. This work investigates solution blending of PNCs in a model glass forming polymer matrix, a bulk processing technique of a tailored NP spatial organization controlled by structural and kinetic variables of the preparation protocol. The presented results describe the differences between nanoparticle induced changes on the rheological behavior of a polystyrene solution under large amplitude oscillation shear (LAOS). High-affinity OP-POSS NPs seem to interact with the PS at low filler loadings and form stiffened aggregates, whereas low-affinity OM-POSS NPs remained rather uninvolved in the polymer deformation at these conditions. Furthermore, an interest was focused on the impact of the blending solvent on the NP spatial arrangement in silica/PMMA and silica/PS nanocomposites, which has already been suggested as the controlling parameter of the solid-state structure. An emphasis was put on the qualitative differences between “poorly dispersed” NP arrays which, by combination of rheological assessment and structural analysis (TEM, USAXS), were identified as chain bound clusters and two types of aggregates, one of thermodynamic and the other of a kinetic origin, which are characterized by substantially distinct formation kinetics and mismatched properties compared to individually dispersed NPs and each other. The currently observed types of NP dispersion were quantitatively linked with their rheological properties during the solution blending step and the amount of polymer adsorption and depletion attraction. The results were compared to the PRISM theory. Finally, the importance of NP spatial organization was demonstrated on the comparison of glass transition temperatures of various structures at constant chemical composition.
Studium závislostí složení betonů na hodnoty modulů pružnosti
Křížová, Klára ; Kolář,, Karel (oponent) ; Adámek, Jiří (oponent) ; Ďurica,, Tibor (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Modul pružnosti je jednou ze základních charakteristik betonu definující jeho pružné deformace a hraje významnou roli při statickém návrhu konstrukcí. Vlivem současných trendů technologie betonu, nabízející širokou variabilitu návrhů složení betonů, dochází ke změnám nejenom pevnostních charakteristik, ale i modulů pružnosti betonu. Cílem disertační práce je studium závislostí různých složení betonů na modul pružnosti. Návrh složení betonu je koncipován s ohledem na použití různých typů cementů, minerálních příměsí, druhů a frakcí kameniva. Práce je převážně zaměřena na stanovení statického modulu pružnosti v tlaku s doplněním modulů dynamických. Zjištěné moduly pružnosti se v první fázi porovnají s tabelovanými hodnotami podle Eurokódu 2, které jsou odvozeny pro konkrétní pevnostní třídu betonu. Součástí této práce je sestavení hlavních technologických aspektů betonu, které mohou příznivě ovlivnit modul pružnosti.
Přenosný pásový dopravník kameniva
Šarman, Michal ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout přenosný pásový dopravník kameniva dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení přepravních strojů a zařízení, dále je práce zaměřena na vlastní návrh pásového dopravníku, funkční význam jednotlivých prvků, následuje volba komponentů a funkční výpočet dle ČSN ISO 5048. V závěrečné části je uveden maximální hmotnostní dopravní výkon dopravníku a celkové zhodnocení stroje. Práce je doplněna o výkresovou dokumentaci.
Hrubozrnné asfaltové směsi
Mucha, Ondřej ; Dašek, Ondřej (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na asfaltové směsi, které obsahují hrubozrnnější kamenivo, než umožňují v současnosti platné technické předpisy v České republice. Úvodní část práce je věnována složení asfaltových směsí, jejich rozdělením a využitím. Dále se práce zabývá zahraničními zkušenostmi s těmito druhy asfaltových směsí a jejich využitím v okolních evropských státech a ve Spojených státech amerických. Cílem této práce je získat teoretický přehled znalostí o hrubozrnných asfaltových směsí ze zahraničních zdrojů a výzkumů.
Experimentální ověření modulu pružnosti v tlaku jemnozrnných kompozitů na bázi silikátových pojiv
Hoduláková, Michaela ; Kucharczyková, Barbara (oponent) ; Kocáb, Dalibor (vedoucí práce)
Stavební materiály se od počátku svého vzniku neustále vyvíjí a také se stále hledají nové možnosti pro poznávání a zdokonalování jejich vlastností (zejména zlepšení mechanických a deformačních charakteristik). Tato diplomová práce je zaměřena zejména na zjištění a vyhodnocení hodnot modulů pružnosti jemnozrnných kompozitů s ohledem na hodnotu vodního součinitele, stáří a pevnost v tlaku zkoumaných materiálů. Dále pak jsou hodnoty modulů pružnosti porovnány mezi různými druhy zkoušených materiálů navzájem.
Analýza laboratorní zkoušky "Šíření trhliny ohybem na půlválcovém zkušebním tělese"
Petříček, Václav ; Dašek, Ondřej (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je provedení základních laboratorních zkoušek na kamenivu a asfaltovém pojivu, následně navržení české asfaltové směsi AC0 11+ a německé asfaltové směsi AC 11 DS a jejich porovnání po zkoušce odolnosti proti kopírování trhlin.
Problematika R - materiálu v asfaltových směsích typu SMA
Motl, Vojtěch ; Coufalíková, Iva (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku přidávání R – materiálu do obrusných vrstev asfaltových vozovek, konkrétně do vrstvy SMA 11S. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován pojem R-materiál, je vysvětleno jeho získávání a následné uplatnění při recyklaci za horka v obalovně. Praktická část se zabývá návrhem směsi s obsahem 30 % R-materiálu, přípravou zkušebních těles, popisem provedených zkoušek a výsledky těchto zkoušek. Výsledky jsou porovnány se směsí SMA 11S bez R-materiálu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.