Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politika pozitivní diskriminace na amerických univerzitách: perspektiva Nejvyššího soudu 1978-2003
Mertová, Viktorie ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Americké univerzity ve svém přijímacím řízení často aplikují tzv. pozitivní diskriminaci, tedy zvýhodňování zástupců menšin odlišených obvykle na základě rasy či barvy pleti. Jedním z důvodů pro tuto politiku je to, že v šedesátých letech dvacátého století bylo nařízeno, že všechny instituce financované federální vládou musí přijmout pozitivní opatření jako boj proti diskriminaci menšin. Dalším důvodem je, že se univerzity pokoušejí na své půdě vytvořit pestré, rozmanité prostředí, které má zvyšovat kvalitu vzdělání. Takový postup vyvolává mnoho kontroverzí. Odpůrci této politiky se domnívají, že porušuje Čtrnáctý dodatek Ústavy, protože diskriminuje představitele většinové společnosti. Na toto téma ve Spojených státech proběhlo mnoho soudních sporů, několik případů se dostalo až k Nejvyššímu soudu. Bakalářská práce "Politika pozitivní diskriminace na amerických univerzitách: perspektiva Nejvyššího soudu 1978-2003" se zabývá tím, jak se vyvinul přístup Nejvyššího soudu Spojených států k této problematice od roku 1978, kdy proběhl první velký případ, do roku 2003, kdy soud o této otázce rozhodoval naposledy. Na základě analýzy rozsudků tří významných případů jsou představeny nejvýznamnější rozdíly mezi postoji a argumenty soudců za 25 let existence této problematiky.
Přístupy ke vzdělávání sociálně znevýhodněných v České republice a na Slovensku
Pekárková, Hana ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá vzděláváním sociálně znevýhodněných v prostředí České republiky a Slovenska. Představuje přístupy a podpůrná opatření obou zemí. Pozornost věnuje současné situaci ve vzdělávání sociálně znevýhodněných na různých stupních škol. Popisuje afirmativní akce, ke kterým v České republice patří např. přípravné třídy a asistenti pedagoga, na Slovensku nulté ročníky, asistenti učitele a celodenní výchovný systém. Práce se také zabývá několika projekty zaměřenými na sociálně znevýhodněné, jedním projektem na podporu romských dětí realizovaným v České Republice a třemi projekty zaměřenými na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, podporu jejich rodičů a pedagogů, které se realizovaly na středním Slovensku v letech 2011-2015. KLÍČOVÁ SLOVA vzdělávání, sociální znevýhodnění, Romové, afirmativní akce, přípravná třída, asistent pedagoga, celodenní výchovný systém
Dějiny a přítomnost afirmativních opatření (pozitivní diskriminace) v USA, České republice a dalších vybraných zemích.
Štědroň, Jakub ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Brouček, Stanislav (oponent) ; Sulitka, Andrej (oponent)
Výrazem afirmativní akce je myšlen soubor opatření, která usilují o zvýšení zastoupení žen a menšin na pracovním trhu, v oblasti vzdělávání či politice, kde byly tyto skupiny historicky znevýhodněny. Při hledání původu afirmativních opatření jsem začal na samém počátku americké historie, kde jsem na příkladu otroctví a segregace chtěl poukázat na to, jak silné a dlouhé toto znevýhodnění bylo. Od konce 60. let byl tento název používán pro politiku, která se nespokojila pouze se zákazem diskriminačních praktik na základě rasy, původu či pohlaví v oblasti zaměstnávání či vzdělávání, ale aktivně se zasazovala o zpřístupňování možností pro ty, kterým byly historicky upírány, poškozovaly je i nadále zažité praxe v některých oblastech vzdělávání a zaměstnávání či v nich byli vzhledem ke svému významu podreprezentováni. Ve snaze vykreslit tento fenomén nezkresleně jsem ve své práci dal prostor jak stoupencům afirmativních opatření, tak jejich kritikům. Byl jsem si též vědom, jak kontroverzně toto téma současná americká společnost vnímá. Práce dochází k závěru, že afirmativní akce tak, jak jsou v současnosti nastaveny, již nefungují efektivně. Klíčová slova: afirmativní akce, afirmativní opatření, pozitivní diskriminace, diskriminace, segregace, USA, Afroameričané, ženy, kvóty, Česká republika, Romové
Vyrovnávací akce a rovnost před zákonem.
Novosad, Matouš ; Kosek, Jan (vedoucí práce) ; Urban, Michal (oponent)
Tématem této diplomové práce je problematika tzv. vyrovnávací akce, tedy společenského fenoménu, který se objevuje v různých formách v mnoha zemích světa zejména v průběhu druhé poloviny 20. století. Pro svou komplikovanost a přesah do mnoha různých společenských věd je vyrovnávací akce předmětem častých společenských diskusí. Vzhledem k oblastem, ve kterých jsou pozitivní opatření zaváděna, je téma rovněž všeobecně považováno kontroverzní a v některých zemích poměrně výrazně rozděluje celou společnost. Tato práce si klade za cíl prostřednictvím analýzy konkrétních příkladů pozitivních opatření v různých společenských podmínkách postihnout podstatu vyrovnávací akce a podrobit ji srovnání s jednotlivými aspekty pojmu rovnosti. Zájem této práce je směřován primárně na oblast sociologickou, psychologickou a legislativní s tím, že jako příklady posloužily především opatření z prostředí západní Evropy a Severní Ameriky. Cílem práce bylo sestavit mozaiku, která téma vyrovnávací akci vykreslí v jednotlivých dílčích společenských oblastech. Výsledek této práce není vzhledem k tématu zcela jednoznačný. Jako zásadní zjištění v této práci se ukázalo, že pro celý institut vyrovnávací akce je neprosto klíčovou otázkou, z jakého pohledu a za pomoci jakých kritérií je problematika zkoumána. Výstupem této práci...
Přístupy ke vzdělávání sociálně znevýhodněných v České republice a na Slovensku
Pekárková, Hana ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá vzděláváním sociálně znevýhodněných v prostředí České republiky a Slovenska. Představuje přístupy a podpůrná opatření obou zemí. Pozornost věnuje současné situaci ve vzdělávání sociálně znevýhodněných na různých stupních škol. Popisuje afirmativní akce, ke kterým v České republice patří např. přípravné třídy a asistenti pedagoga, na Slovensku nulté ročníky, asistenti učitele a celodenní výchovný systém. Práce se také zabývá několika projekty zaměřenými na sociálně znevýhodněné, jedním projektem na podporu romských dětí realizovaným v České Republice a třemi projekty zaměřenými na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, podporu jejich rodičů a pedagogů, které se realizovaly na středním Slovensku v letech 2011-2015. KLÍČOVÁ SLOVA vzdělávání, sociální znevýhodnění, Romové, afirmativní akce, přípravná třída, asistent pedagoga, celodenní výchovný systém
The issue of race in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States : the evolving interpretation of the Equal Protection Clause
Martinec, Tomáš ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Diplomová práce nazvaná The Issue of Race in the Jurisprudence of the Supreme Court of the United States: The Evolving Interpretation of the Equal Protection Clause analyzuje judikaturu Nejvyššího soudu Spojených států amerických týkající se Equal Protection Clause, tedy ustanovení zakotvující rovnou ochranu práv, a to konkrétně rozsudky Plessy v. Ferguson, Sweatt v. Painter, Brown v. Board of Education, Topeka, Regents of the University of California v. Bakke, Grutter v. Bollinger, Gratz v. Bollinger, Fisher v. University of Texas a Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action. Na analýze výše zmíněných rozsudků práce ukazuje, jak se postupem času vyvíjelo filozofické zakotvení Nejvyššího soudu, kdy po druhé světové válce byl soud silně ovlivněn přirozeně-právním myšlením, které mírně převážilo do té doby dominující pozitivně-právní filozofii, což vedlo k ústavněprávnímu etablování tzv. affirmative- action názorem soudce Powella v případu Bakke a zejména pak rozsudkem ve věci Grutter. Přirozenoprávní myšlení se však nikdy tak dominantním, jako byl v devatenáctém století právní pozitivismus ve věcech Gratz, což byl sesterský případ k případu Grutter, a zejména pak poslední rozsudky ve věcech Fisher a Schuette ukazují, že pozitivněprávní proud začíná, i vlivem změn v obsazení Nejvyššího soudu...
Politické strany v ČR a kvóty pro ženy do politiky
Pospíšek, Pavel ; Gelnarová, Jitka (vedoucí práce) ; Kotábová, Věra (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá postoje současných českých parlamentních stran k tématu zavádění kvót pro ženy do politiky. Klade si za cíl zjistit, jakou prioritu tomuto tématu přikládají ve svých programech a zda existuje rozpor mezi tím, co deklarují a kroky, které následně reálně podnikají. V současné době se percentuální zastoupení žen v politice pohybuje kolem 20 %. Česká republika se zatím nepokoušela o plošnou implementaci kvót pro ženy. Na vnitrostranické úrovni se však s přijetím různých podpůrných opatření u některých stran setkat můžeme. Autor práce analyzuje postoje současných parlamentních stran s přihlédnutím k vývoji percentuálního zastoupení žen v případě déle existujících subjektů. Také se zaměřuje na dvojí chápání politiky rovných příležitostí a rozdílnost náhledu na celé téma zavádění kvót pro ženy do politiky jako na afirmativní akci a na pozitivní diskriminaci.
Politika pozitivní diskriminace na amerických univerzitách: perspektiva Nejvyššího soudu 1978-2003
Mertová, Viktorie ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Americké univerzity ve svém přijímacím řízení často aplikují tzv. pozitivní diskriminaci, tedy zvýhodňování zástupců menšin odlišených obvykle na základě rasy či barvy pleti. Jedním z důvodů pro tuto politiku je to, že v šedesátých letech dvacátého století bylo nařízeno, že všechny instituce financované federální vládou musí přijmout pozitivní opatření jako boj proti diskriminaci menšin. Dalším důvodem je, že se univerzity pokoušejí na své půdě vytvořit pestré, rozmanité prostředí, které má zvyšovat kvalitu vzdělání. Takový postup vyvolává mnoho kontroverzí. Odpůrci této politiky se domnívají, že porušuje Čtrnáctý dodatek Ústavy, protože diskriminuje představitele většinové společnosti. Na toto téma ve Spojených státech proběhlo mnoho soudních sporů, několik případů se dostalo až k Nejvyššímu soudu. Bakalářská práce "Politika pozitivní diskriminace na amerických univerzitách: perspektiva Nejvyššího soudu 1978-2003" se zabývá tím, jak se vyvinul přístup Nejvyššího soudu Spojených států k této problematice od roku 1978, kdy proběhl první velký případ, do roku 2003, kdy soud o této otázce rozhodoval naposledy. Na základě analýzy rozsudků tří významných případů jsou představeny nejvýznamnější rozdíly mezi postoji a argumenty soudců za 25 let existence této problematiky.
Multikulturalismus v USA
Smejkal, Tomáš ; Kochan, Jan (vedoucí práce) ; Volenec, Otakar (oponent)
Cílem této práce je zmapovat historický vývoj multikulturalismu v USA, jakožto i zabývat se dnešními problémy spojenými s tímto fenoménem. V současné praxi tak například přicházím s rozborem hispanizace USA či zhodnocením používání tzv. afirmativní akce ve společnosti. V první části práce termín multikulturalismus teoreticky objasňuji. Ve druhé části procházím historií Spojených států a jejich milníků spojených právě s vývojem multikulturalismu. Ve třetí části dávám prostor současným problémům multikulturní společnosti v USA. V závěru práce rekapituluji hlavní body nezbytné pro pochopení zkoumané látky a zhodnocuji poznatky, ke kterým jsem došel. Dostávám se i k prognóze budoucnosti multikulturní společnosti USA.
Women in politics - a comparison of the Czech Republic and Germany
KUBÍČKOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce "Frauen in der Politik ein Vergleich" pojednává o zastoupení žen na různých úrovních politické sféry. Konkrétně jsou porovnávány dvě země Evropské Unie, a to Česká Republika a Německo. Práce se především zaměří na aktuální situaci v daných zemích a na míru užívání genderových kvót. V první části práce budou vysvětleny pojmy úzce související s tématem jako politická moc, gender, afirmativní akce, genderové kvóty a další. Druhá část práce bude pojednávat o konkrétní situaci v obou zemích, která bude následně porovnána. Dále se autorka zaměří na užívání genderových kvót a klasifikaci těchto kvót v Německu a České Republice. Situace v politické sféře bude ilustrována také pomocí vyhodnocení dotazníků na toto téma, vyplněných jednou českou a jednou německou političkou. Na závěr se autorka pokusí shrnout aktuální situaci a nastínit další vývoj v obou zemích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.