Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 212 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Životní dráhy adolescentů s rizikovým chováním
Dvořák, Václav
Téma bakalářské práce se zaměřuje na životní dráhy adolescentů s rizikovým chováním, která se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se autor zabývá otázkou, proč se adolescenti začínají chovat rizikově, a podrobně popisuje faktory, které k tomuto chování vedou, včetně rodiny, výchovy, vrstevníků a školy. Dále se autor věnuje situaci adolescentů s rizikovým chováním v kriminálním světě a pojednává o různých aspektech kriminální kariéry, včetně participace, frekvence a délky kariéry. V práci se také nachází kapitola o primární prevenci ve školství a závěrečná část se zaměřuje na dva provedené výzkumy, které sledovaly vliv rodiny a záškoláctví na rozvoj rizikového chování. V teoretické části bylo využito několik grafických znázornění týkajících se výzkumů a projevů rizikového chování. V rámci bakalářské práce byl proveden kvalitativní výzkum, který měl za cíl zjistit vliv socializačních činitelů na rozvoj rizikového chování adolescentů. Výzkum byl proveden pomocí rozhovoru s čtyřmi respondenty, kteří měli anebo májí zkušenosti s rizikovým chováním.
Stres žáků středních odborných škol
Kumanová, Veronika
Bakalářská práce se zabývá stresem žáků 2. a 3. ročníků středních odborných škol. Cílem bakalářské práce je zjistit na základě výzkumného šetření v rámci konkrétní střední odborné školy, s jakými stresovými situacemi se žáci setkávají, který z obranných mechanismů nejčastěji využívají ke zvládání stresu, případně jaké další aktivity jim napomáhají k jeho odbourávání. V teoretické části je cílem popsat a vy-světlit základní pojmy související se stresem, jako jsou stresory, stresová reakce, druhy stresů a přiblížit pojem odolnost vůči stresu. Jsou zde zmíněny také aktivity, které slouží ke zvládání stresu, jako jsou copingové strategie, obranné mechanismy či jiné aktivity. Empirická část je zaměřena na to, kolik žáků se setkává s působením distresu ve školním prostředí a které stresory jsou pro ně nejvíce stresující. Soustředí se také na to, jakými aktivitami nejčastěji žáci stres zvládají.
Rizikové chování u žáků středních odborných škol
Čermáková, Hana
Tématem bakalářské práce je rizikové chování u žáků středních odborných škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je cílem popsat, poznat a interpretovat míru výskytu rizikového chování na střední odborné škole. Současně činitele, které mohou ovlivnit vznik rizikového chování a popsány jsou i formy, které se u žáků nejčastěji vyskytují. Práce se zabývá taktéž prevencí a poradenskými službami. V praktické části je popsána metodologie výzkumného šetření, výsledky kvantitativního výzkumu s jejich popisem a následné shrnutí hlavních výsledků s hlavní výzkumnou otázkou a dalšími specifickými výzkumnými otázkami a diskuzí.
Rizikové chování u žáků na základní škole
ANDRAŠIOVÁ, Miroslava
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rizikového chování u žáků druhého stupně na běžné základní škole. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je s ohledem na odbornou literaturu popsána problematika rizikového chování, odpovídající vývojové období žáků druhého stupně a strategie řešení tohoto chování. V praktické části bylo cílem zjistit výskyt jednotlivých vybraných druhů rizikového chování, formu preventivních opatření a řešení těchto projevů v rodině i ve škole. Výzkumu se zúčastnilo 177 žáků sedmých, osmých a devátých tříd z jedné vybrané školy. Vyhodnocení výzkumu probíhalo na základě dotazníkového šetření a výsledky byly poskytnuty i vybrané škole jako podklad pro tvorbu její preventivní strategie na následující školní rok.
Volný čas a jeho vliv na rizikové chování dospívajících
Babcová, Tereza ; Burešová, Karolína (vedoucí práce) ; Tvrzová, Ivana (oponent)
(česky): Tématem diplomové práce je volný čas a jeho vliv na rizikové chování u dospívajících. Cílem práce bylo charakterizovat vztah mezi způsobem trávení volného času a rizikovým chováním u dospívajících. První část práce je věnována teoretickým východiskům pro výzkum. Jsou zde vymezeny pojmy volný čas a jeho specifika u dospívajících, zvláštní pozornost je věnována i zájmové činnosti. Následně je charakterizováno období dospívání. Závěr teoretické části se věnuje rizikovému chování, jeho jednotlivým formám a faktorům, které ho ovlivňují. Druhá část práce je věnována výzkumnému šetření, které proběhlo na Semilsku. Na základě analýzy odborné literatury a realizovaných výzkumů se podařilo sestavit výzkumný nástroj - dotazník. Pomocí analýzy získaných dat pak bylo možné naplnit cíl práce a charakterizovat tak vztah mezi způsobem trávení volného času a projevy rizikového chování u dospívajících. Byl prokázán vliv pravidelné účasti na zájmové činnosti jako jednoho s protektivních faktorů rizikového chování. Dále byl statisticky potvrzen vztah mezi místem a způsobem trávení volného času a rizikovým chování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Důležití dospělí ve vývoji a rozvoji dospívajících
Vávrová, Kateřina ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou důležitých dospělých v kontextu vývoje a rozvoje dospívajících. Teoretická část práce se zaměřuje především na zmapování základních charakteristik vztahů důležitých dospělých s dospívajícími. Dále obsahuje popis sociálního vývoje v dospívání, výchozích konceptů dané problematiky a několika vybraných oblastí působení důležitých dospělých. V empirické části je uveden návrh výzkumného projektu. Ten je zaměřen na zmapování základních charakteristik vztahů důležitých dospělých s dospívajícími v České republice a dále zjištění, zda existuje souvislost mezi tímto vztahem a vnímanou akademickou účinností.
Doprovázení adolescentů, kteří po zkušenosti s úmrtím blízkého člověka procházejí existenciální krizí
Jiráková, Jana ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Matochová, Alžběta (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem doprovázení adolescentů, kteří po zkušenosti s úmrtím blízkého člověka procházejí existenciální krizí. Cílem práce je získat hlubší vhled do problematiky doprovázení truchlících adolescentů. Úvodní část práce je zaměřena na vztah člověka ke smrti v průběhu dějin a současný způsob zacházení se smrtí a zemřelými v naší společnosti, včetně role pohřebních rituálů. V práci je také popsáno vývojové období adolescence a vztah dospívajících ke smrti. Další část je věnována procesu truchlení, jeho jednotlivým obdobím, komplikacím, a především specifickým potřebám a projevům u adolescentů. Závěrečná část práce je zaměřena na proces doprovázení, jeho typy, způsoby, možné problémy, doprovázející osoby a charakteristiku existenciální krize.
Veřejné zdraví ve spojitosti se stravovacími návyky adolescentů
Duchoňová, Andrea ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Petr, Miroslav (oponent)
4 Abstrakt Souvislosti: Pozitivní ovlivňování zdravého životního stylu je dlouhodobý a pro společnost nezbytný proces. V současné době je používáno několik modelů a teorií sloužících tomuto účelu. Cíle: Vytvořit systematický literární přehled teorií a modelů podpory veřejného zdraví u adolescentů především v kontextu se stravovacími návyky. Metody: Diplomová práce je realizována formou pěti nezávislých přehledových studií. Jednotlivé studie byly vypracovány na základě doporučených postupů Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Pro získání relevantních literárních zdrojů byly použity dvě elektronické databáze - PubMed a Web o Science. Pro hledání v databázích byla použita stejná klíčová slova - adolescence, eating habits, diet, nutrition a názvy jednotlivých modelů/ teorií. Výsledky: Do systematického literárního přehledu bylo pro Health Belief Model zahrnuto 6 studií, 8 studií pro Transtheoretical Model, 7 pro Ekologický-sociální model, 8 pro Social cognitive model a 8 pro teorii nudgingu. Závěr: Vybrané modely a teorie mají pozitivní výsledky na stravovací návyky u adolescentů. Z důvodu vysoké diverzity determinačních faktorů je potřeba provést více studií věnujících se této problematice. Klíčová slova: adolescence, eating habits, diet, nutrition a názvy jednotlivých...
Postoj adolescentů k fenoménu sharentingu
Urban, Tereza ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozšířeným fenoménem sharentingu, tedy aktivitou, při níž rodiče sdílí fotografie, videa či detailní popisy svých dětí na sociálních sítích. Cílem práce je zjistit, jak se k této problematice staví samotní čeští adolescenti, kteří s ní mají přímou zkušenost. Kvalitativní výzkum se opírá o zjištění získaná skrze hloubkové rozhovory s jedenácti dospívajícími. Teoretická část se věnuje definici hlavních pojmů - adolescence a sharentingu - a staví je do kontextu s teoriemi Communication Privacy Management Theory a Impression Management Theory. V empirické části jsou pak představeny výsledky a závěry výzkumu. Výsledky analýzy ukázaly, že názor adolescentů na sdílení fotek dětí na sociálních sítích jejich rodiči je do značné míry ovlivněn tím, jak vnímají rizika s tímto fenoménem spojená. Ti z nich, kteří měli se sharentingem spíše negativní zkušenost, vnímali tuto aktivitu jako více rizikovou. Zároveň daleko více rizik v něm spatřovali ti z nich, kteří vnímají obecně sociální sítě jako potenciální hrozbu. Na druhou stranu, pokud jsou mezi rodiči a jejich dětmi kvalitně nastavena pravidla pro sdílení a rodiče respektují názor svých dětí, může být sharenting vnímán pozitivně i mezi samotnými dospívajícími a mohou z něj do určité míry dokonce profitovat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 212 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.