Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
The new Administrative Procedure Code in comparison with the earlier regulation
Mikitka, Vladimír ; Sládeček, Vladimír (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Cieľom tejto práce je poukázať na zmeny, ktoré nastali prijatím nového zákona v porovnaní s predchádzajúcou úpravou. Zámerom však nie je úplne porovnanie novej a predchádzajúcej právnej úpravy. Takýto postup by vyžadoval rozsiahlejšie pojatie celej problematiky, ktoré rozsahom presahuje potreby diplomovej práce. Jadrom celej práce je rozbor niektorých prostriedkov, ktoré slúžia k preskúmavaniu rozhodnutí vydávaných správnymi orgánmi a ich porovnanie s úpravou predchádzajúcou.
Princip subsidiarity správního řádu
Jemelka, Luboš ; Mikule, Leoš (vedoucí práce) ; Průcha, Petr (oponent) ; Kopecký, Martin (oponent)
Jemelka, L. Princip subsidiarity správního řádu, disertační práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012 V této disertační práci se zabývám principem subsidiarity správního řádu a tedy otázkou, zda a v jakém rozsahu se obecný předpis o správním řízení používal, používá, resp. měl by se používat v jednotlivých správních řízeních a jiných postupech správních orgánů. K tomuto tématu, které je mi profesně blízké, přistupuji z různých úhlů pohledu a snažím se v něm skloubit pohledy praktické i právně teoretické a nahlížet na české správní řízení de lege lata i de lege ferenda. Na úvod práce charakterizuji základní pojmy mající význam pro vyjádření vztahu mezi právními předpisy. Zdůrazňuji především možné významy pojmu subsidiarita a zejména pak jeho význam, který lze vyjádřit pravidlem lex specialis derogat legi generali. Věnuji se pak také dalším pojmům, jak je odkaz, analogie apod. Ve svém pohledu na působnost a s ním související subsidiaritu správního řádu se neomezuji pouze na současnou právní úpravu, ale poukazuji rovněž na to, zda a v jaké podobě platil princip subsidiarity správního řádu v minulosti, resp. jak se přístup k němu vyvíjel v čase. Je proto nezbytné zmínit úpravu předchozích správních řádů - zejména správního řádu z roku 1928, 1955 a 1960. Historický pohled na...
Zásady správního řízení
Mach, Šimon ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Abstrakt- Zásady správního řízení Diplomová práce se zabývá analýzou zásad správního řízení. Cílem práce je podrobná analýza jednotlivých zásad správního řízení, tvořících základní model všech správních řízení. V kapitole první rozebírám metodou historicky komparativní původ jednotlivých zásad a proměny, ke kterým v pojetí těchto základních postulátů docházelo v rámci vývoje kodifikované úpravy správního řízení. Hlavní částí práce je analýza jednotlivých zásad, pro jejichž náležité uchopení je analýza pramenů těchto normativů, která tvoří obsah kapitoly druhé. V rámci analýzy pramenů zásad se věnuji úrovni národní i mezinárodní. Kapitola je dělena dle tradičně uznávané hierarchie právních norem a její první subkapitola je tedy věnována principům obsaženým v ústavním pořádku. Druhou subkapitolu tvoří pojednání o zásadách vyplývajících z mezinárodního práva, přičemž pozornost je věnována jak závazným mezinárodním dokumentům, tak nezávazným dokumentům soft-law. První část této kapitoly je věnována zásadám vyplývajícím z tvorby Rady Evropy a jejich aplikovatelnosti na úpravu národní. V druhé části se zabývám úpravou správních procesů Evropské Unie a komparuji systémy úpravy správního řízení užívané na úrovni národní a úpravu této organizace. Třetí kapitola je věnována samotné analýze zásad správního řízením,...
Územní řízení
Stonišová, Tereza ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Vedral, Josef (oponent)
Diplomová práce "Územní řízení" se zabývá jednou z výsečí zvláštní části veřejného práva, tedy platnou právní úpravou územního řízení, která je součástí právní úpravy stavebního práva. Územní řízení jako řízení správní představuje spojnici mezi územně plánovací dokumentací a stavebním řízením, protože právě jen na základě územního rozhodnutí je možné provádět určité změny v území - tedy nejčastěji umisťovat do něj stavby nebo zařízení. Protože se jedná o jeden z rozhodujících zásahů do území, kde se střetávají veřejné a soukromé zájmy, analyzuje tato práce průběh tohoto řízení s důrazem na účastenství v tomto řízení a rovněž na alternativy, jak dosáhnout umístění určitého záměru v území. Práce analyzuje mnoho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který významným způsobem dotváří některé instituty územního řízení - z nejnovějších rozhodnutí zmiňme alespoň územní souhlas. Práce rovněž nastiňuje klíčové pojmy územního řízení tak, aby napomohla odborníkům i laikům v orientaci v této materii; rovněž pak analyzuje variantní formy územního řízení, kterým je územní souhlas či veřejnoprávní smlouva. Práce rovněž představuje jednotlivé kapitoly z dějin stavebního práva, jimiž se některé pojmy územního řízení, a rovněž právní úprava územního řízení, dostávají do širšího historického kontextu. Tato diplomová...
Zásady správního řízení
Mach, Šimon ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Abstrakt- Zásady správního řízení Diplomová práce se zabývá analýzou zásad správního řízení. Cílem práce je podrobná analýza jednotlivých zásad správního řízení, tvořících základní model všech správních řízení. V kapitole první rozebírám metodou historicky komparativní původ jednotlivých zásad a proměny, ke kterým v pojetí těchto základních postulátů docházelo v rámci vývoje kodifikované úpravy správního řízení. Hlavní částí práce je analýza jednotlivých zásad, pro jejichž náležité uchopení je analýza pramenů těchto normativů, která tvoří obsah kapitoly druhé. V rámci analýzy pramenů zásad se věnuji úrovni národní i mezinárodní. Kapitola je dělena dle tradičně uznávané hierarchie právních norem a její první subkapitola je tedy věnována principům obsaženým v ústavním pořádku. Druhou subkapitolu tvoří pojednání o zásadách vyplývajících z mezinárodního práva, přičemž pozornost je věnována jak závazným mezinárodním dokumentům, tak nezávazným dokumentům soft-law. První část této kapitoly je věnována zásadám vyplývajícím z tvorby Rady Evropy a jejich aplikovatelnosti na úpravu národní. V druhé části se zabývám úpravou správních procesů Evropské Unie a komparuji systémy úpravy správního řízení užívané na úrovni národní a úpravu této organizace. Třetí kapitola je věnována samotné analýze zásad správního řízením,...
Význam procesu posuzování vlivů záměru (EIA) na životní prostředí z pohledu správního řádu
Krystová, Karolína ; Humlíčková, Petra (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Resumé: Proces posuzování vlivů na životní prostředí je významným prostředkem preventivní ochrany práva životního prostředí. Tento proces je možno nahlížet ze dvou rovin, které tvoří samotné způsoby právní úpravy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. První rovinu představuje strategické posuzování (SEA), jehož předmět posuzování tvoří dokumenty, plány a jiné koncepční nástroje. Druhou rovinu představuje posuzování projektové (EIA), jehož předmětem jsou již konkrétní záměry staveb, technologií a jiných projektů s významným dopadem na životní prostředí. Tématem této diplomové práce je obecné i individuální srovnání svébytného procesu posuzování vlivů záměrů (tedy projektové posuzování - proces EIA) se správním řádem s cílem zjistit, zda je možné podřídit proces EIA správnímu řízení, či alespoň některým ustanovením správního řádu. Jako správní proces, který je veden orgány veřejné správy, podléhá proces EIA zároveň také ustanovením právních předpisů, které na činnost veřejné správy dopadají. Správní řád je základním právním předpisem, který upravuje správní právo procesní. Tato diplomová práce se tedy zabývá vztahem procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ke správnímu řádu v oblasti platné právní úpravy. V první úvodní kapitole je zhodnocena současná platná právní úprava zákona EIA i...
Princip subsidiarity správního řádu
Jemelka, Luboš ; Mikule, Leoš (vedoucí práce) ; Průcha, Petr (oponent) ; Kopecký, Martin (oponent)
Jemelka, L. Princip subsidiarity správního řádu, disertační práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012 V této disertační práci se zabývám principem subsidiarity správního řádu a tedy otázkou, zda a v jakém rozsahu se obecný předpis o správním řízení používal, používá, resp. měl by se používat v jednotlivých správních řízeních a jiných postupech správních orgánů. K tomuto tématu, které je mi profesně blízké, přistupuji z různých úhlů pohledu a snažím se v něm skloubit pohledy praktické i právně teoretické a nahlížet na české správní řízení de lege lata i de lege ferenda. Na úvod práce charakterizuji základní pojmy mající význam pro vyjádření vztahu mezi právními předpisy. Zdůrazňuji především možné významy pojmu subsidiarita a zejména pak jeho význam, který lze vyjádřit pravidlem lex specialis derogat legi generali. Věnuji se pak také dalším pojmům, jak je odkaz, analogie apod. Ve svém pohledu na působnost a s ním související subsidiaritu správního řádu se neomezuji pouze na současnou právní úpravu, ale poukazuji rovněž na to, zda a v jaké podobě platil princip subsidiarity správního řádu v minulosti, resp. jak se přístup k němu vyvíjel v čase. Je proto nezbytné zmínit úpravu předchozích správních řádů - zejména správního řádu z roku 1928, 1955 a 1960. Historický pohled na...
The new Administrative Procedure Code in comparison with the earlier regulation
Mikitka, Vladimír ; Sládeček, Vladimír (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Cieľom tejto práce je poukázať na zmeny, ktoré nastali prijatím nového zákona v porovnaní s predchádzajúcou úpravou. Zámerom však nie je úplne porovnanie novej a predchádzajúcej právnej úpravy. Takýto postup by vyžadoval rozsiahlejšie pojatie celej problematiky, ktoré rozsahom presahuje potreby diplomovej práce. Jadrom celej práce je rozbor niektorých prostriedkov, ktoré slúžia k preskúmavaniu rozhodnutí vydávaných správnymi orgánmi a ich porovnanie s úpravou predchádzajúcou.
Základní procesní práva účastníků správního řízení
Moravec, Ondřej ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tato diplomová se zabývá základními procesními právy účastníků správního řízení. Jejím cílem analyzovat jejich zákonnou úpravu obsaženou zejména v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zhodnotit její zdařilost. Diplomová práce je rozčleněna do úvodní kapitoly, pěti kapitol a závěrečné kapitoly. Úvodní kapitola si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky práva na spravedlivý proces a základních procesních práv účastníků v kontextu českého správního řízení. První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů souvisejícím se správním řízením samotným. Druhá kapitola se soustřeďuje na bližší výklad k účastenství ve správním řízení a vymezení účastníků samotných. Účelem třetí kapitoly je shrnout rozdílné přístupy ke koncepci práva na spravedlivý proces a přednést výčet analyzovaných základních procesních práv účastníků správního řízení. Čtvrtá kapitola se pak ve svých čtrnácti podkapitolách věnuje jednotlivě každému z analyzovaných základních procesních práv. Pátá kapitola pojednává o aplikačním vztahu úpravy základních procesních práv ve správním řádu a zvláštních řízeních, což demonstruje na příkladu dvou zvláštních řízeních upravených zákonem o vysokých školách. V závěru je shrnuto zhodnocení zdařilosti zákonné úpravy základních procesních práv účastníků správního řízení.
Řešení podání v praxi vybraných KHS České republiky a problematika mimořádné události související s metanolovou kauzou.
LEŠTINOVÁ, Jana
V diplomové práci jsem mapovala práci krajských hygienických stanic při řešení podání a práci při mimořádné události v rámci metanolové kauzy. Pro praktickou část jsem zvolila kombinaci kvantitativní a kvalitativní formy výzkumu. Sběr dat proběhl formou dotazníku, obsahující 5 otevřených otázek. Tento dotazník jsem zpracovala osobně a následně zaslala elektronickou cestou na všech čtrnáct krajských hygienických stanic České republiky. Výzkumný soubor tvořily KHS Jihočeského kraje, KHS Vysočina a KHS Západočeského. Metodou sekundární analýzy dat byly jednotlivé odpovědi následně zpracovány a vyhodnoceny. Pro potřeby dotazníkového šetření byl vytvořen dotazník, který se skládal ze čtrnácti uzavřených otázek, týkajících se zejména znalostí a postojů dotazovaných respondentů na dané téma. Dotazníkového šetření se zúčastnili občané České republiky s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje. Dotazník byl umístěn na několika internetových serverech. Výzkumu se zúčastnilo 206 respondentů. Dotazníkové šetření probíhalo od března 2014 do července 2014. Stanovila jsem si několik cílů výzkumu. Prvním cílem bylo zjistit počet podání ke kontrole, které přijaly vybrané KHS České republiky v letech 2008 2013. Na KHS Jihočeského kraje, na KHS Vysočina i na KHS Západočeského kraje měl počet obdržených podání během posledních šesti let stoupající trend. Nejméně podání ke kontrole obdržela KHS Jihočeského kraje v roce 2009, KHS Vysočina v roce 2009 a 2010 a KHS Západočeského kraje v roce 2011. Lze vysledovat narůstající trend počtu podání ke kontrole u těchto vybraných KHS. Všechny tyto hygieny byly nejvíce podáními zaměstnávány v roce 2013, a to o desítky případů než v letech minulých. Dalším z dílčích cílů bylo zjistit, kolik alkoholu bylo během tzv. metanolové kauzy (v průběhu mimořádné události) na KHS Jihočeského kraje přijato, kolik alkoholu bylo otestováno a jaký podíl tvořil závadný alkohol s obsahem metanolu nebo isopropanolu. Územní pracoviště Jihočeského kraje v průběhu mimořádné akce, v prosinci 2012, odhalily z celkového počtu 670 vzorků 16 pozitivních na metanol či isopropanol. 11 z nich překročilo technologický limit na obsah isopropanolu a 5 na obsah metanolu. Součástí diplomové práce bylo také zmapovat informovanost občanů Jihočeského kraje o metanolové kauze a zjistit jejich názor na skutečnost, zda bezpečný alkohol (bez nadlimitního obsahu metanolu) poznají subjektivně bez testování. Dotazníkové šetření ukázalo, že 100 % dotazovaných, celkem tedy 206 respondentů, bylo informováno o metanolové kauze a měli o ní alespoň základní informace. 45 (22 %) z nich si myslí, že nebezpečný alkohol sami doma rozeznají. 53 (26 %) dotázaných osob nemělo informaci o možnosti testování podezřelých lihovin na hygienických stanicích. Ze 153 (100 % informovaných respondentů o testování) si 3 (2 %) nechávali osobně podezřelý alkohol testovat. Posledním cílem práce, bylo zjistit názor obyvatel týkající se hygienických stanic. Konkrétně zda by měly mít na svých internetových stránkách umístěn návod, jak podat stížnost, či podnět. 100 % (206) dotázaných respondentů se shodlo na tom, že by byla žádoucí přítomnost návodu ohledně zasílání a obsahu podání "stížností" na webových stránkách hygienických stanic. Výzkum zároveň ukázal, že 203 (99 %) dotázaných Jihočechů se domnívá, že by měly být orgány státní správy ohledně poskytování informací vstřícnější, než aktuálně jsou. Pouze 3 (1 %) na tuto otázku odpověděli, že přistup státní správy je dostatečně vstřícný.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.