Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodinný dům v Domaníně
Raiskubová, Lenka ; Jechová, Marie (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby rodinného domu. Novostavba je situována na okraji zastavěného území vesnice Domanín blízko Uherského Hradiště. Jedná se o dvoupodlažní dům se sedlovou střechou, sklep a garáž vedle domu. Půdorys budovy je obdélníkového tvaru. Dům má 142 m2. Svislá nosná stěna je zděná z pálených tvárnic vyplněných minerální vatou. Horizontální konstrukční systém je navržen z prefa-monolitického systému. Střešní konstrukce na domě je krov. V prvním patře v severní části domu se nachází zádveří, technická místnost, koupelna a samostatné WC. Obývací pokoj a kuchyně jsou orientovány na jihozápadní stranu. Ve druhém patře jsou dva pokoje a jedna ložnice, společná šatna, koupelna se sprchovým koutem a vanou a samostatné WC. Na domě je navrženo 10 fotovoltaických panelů, které pokryjí spotřebu elektrické energie od května do září. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla se nachází v technické místnosti. Z technické místnosti jsou rozvody umístěny podhledech. Systém je navržen tak, aby poskytoval rychlost větrání pozadí 330 m3/h. Dům je vytápěn podlahovým vytápěním doplněným ručníkovými radiátory v koupelnách. Zásobník teplé vody akumuluje teplou vodu z tepelného čerpadla vzduch-voda. Teplá užitková voda je dodávána z 230l zásobníku teplé vody. Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže a následně využívána k zalévání zahrady. Součástí projektu je tepelně-technické posouzení objektu, posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení a proslunění, posouzení požárně-bezpečnostní řešení stavby. Projektová dokumentace byla vypracována v programu Archicad.
Detached house Sadová
Balog, Diana ; Vlach, František (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
The aim of my bachelor thesis is to design a two-story detached house. The project is divided into two parts. The first part contains the architectural and construction solutions for the project documentation required for building permission, while the second part contains building environment engineering. The project also includes a fire safety solution, Building Energy Performance Certificate, daylighting assessment and an assessment of acoustics. The building is located in the cadastral unit Sadová in Brno. It is situated on a flat plot. The building´s architectural appearance blends into the surrounding development. Building is based on reinforced concrete strip foundations. The building is designed in the masonry construction system consisting of ceramic blocks and it has a flat roof. The house is insulated by the ETICS system. The load-bearing walls in the garage are made of ceramic blocks filled with mineral wool insulation. The garage has a flat green roof. The floor slab structure is designed as a prefabricated system with ceramic blocks and reinforced concrete. The main entrance is oriented to the north. On the first floor is situated a social zone that consists of living room with kitchen, office, entrance, walk-in closet, bathroom and WC. On the second floor is located a private zone consisting of master bedroom with two walk-in closets, two children´s bedrooms and a bathroom. The building is connected to the sanitary and stormwater sewer, water supply system and electricity. Rainwater management on the property is designed with stormwater tank. The building is heated by an air-to-water heat pump that distributes heat throughout the house using floor heating. In the bathrooms, there is electrical heating system by ladder radiator. Air exchange in the house is provided by a mechanical ventilation system with heat recovery.
Vzduchotechnika autosalonu s dílnou
Kordula, Lukáš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce pod názvem Vzduchotechnika autosalonu s dílnou je zaměřená na návrh vzduchotechnického systému pro autosalon s dílnou pro automobily nacházející se v Brně. Pro objekt jsme navrhli dvě vzduchotechnické jednotky, kdy jedna obsluhuje autosalon a druhá obsluhuje dílnu pro automobily. Pro místnost autosalonu má jednotka za cíl chladit v letních měsících a topit v zimních. U místnosti autodílny bylo cílem odvést škodlivé emise z pracovního prostředí dílny. V práci jsou použity metody návrhu vzduchotechnických systémů, včetně vhodných zařízení. Výsledkem práce jsou dva návrhy vzduchotechnických jednotek, které jsou přizpůsobeny potřebám a podmínkám prostředí autosalonu a dílny, s důrazem na energetickou účinnost a udržitelnost. Teoretická část se zaměřuje na akustiku ve vzduchotechnice. Výpočtová část řeší jednotlivé kroky potřebné k návrhu vzduchotechnické jednotky. Při návrhu byli použité softwary Teruna a AeroCad. Projektová část zpracovává potřebnou projektovou dokumentaci v daném rozsahu.
Energeticky úsporný rodinný dům s fitness centrem
Svoboda, Lukáš ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
PD ve stupni DPS novostavby dvoupatrového RD s provozovnou fitness centra situované v lokalitě Račice-Pístovice u Vyškova. Objekt je navržen s pravidelným protáhlým obdélníkovým půdorysem patra, v přízemí z něj vystupuje hmota posilovny do tvaru L. Obvodový plášť je řešen z přesných tvárnic Ytong s vnějším systémovým kontaktním zateplením a s dřevěnými okenními konstrukcemi s izolačním trojsklem. Stavba má sedlovou střechu. Koncepčně byl objekt řešen jako energeticky úsporný klasifikační třídou prostupu tepla obálkou budovy B - úsporná.
Modelování prostorové akustiky
Bernát, Michal ; Balík, Miroslav (oponent) ; Míča, Ivan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá geometrickými modelovacími metodami a jejich implementací v~prostředí Octave (Matlab), které je pro praktickou realizaci ideální. V první části je práce zaměřena na velmi zjednodušenou metodu zrcadlových zdrojů, která je schopna vypočítat a vykreslit impulzní odezvu pravoúhlých 2D místností. V další části je věnována pozornost metodě stejné, avšak rozšířené o možnost simulace trojrozměrných místností ve tvaru mnohostěnných hranolů. Nejdřívě je vysvětlena z hlediska teoretického a matematického, následně je i podrobně zdokumentována její implementace. Metoda rozšířená dokáže kromě grafického znázornění impulzní charakteristiky také vygenerovat její zvukovou reprezentaci a následně ji využít pro auralizaci, které je dosaženo za pomoci konvoluce definovaného vstupního zvuku s výslednou impulzní odezvou. K oběma metodám je uveden příklad použítí včetně vysvětlujících obrazových znázornění.
Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií
Kůst, Martin ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, vibrací a způsobu jejich výpočtů, tak teorii reproduktorů a jejich soustav. Je provedena numerická i experimentální modální analýza, jejichž porovnáním jsou zjištěny mechanické vlastnosti nového materiálu, včetně materiálového tlumení. Na to navazuje experimentální a numerická harmonická analýza, s výstupem v podobě numerického modelu popisujícího chování struktury při jejím buzení. Data jsou porovnána s modální analýzou vnitřního akustického prostoru a jsou určeny kritické tvary a jejich frekvence. V závěru práce jsou navrženy konstrukční úpravy zvyšující tuhost ozvučnic, jejichž vliv je vyhodnocován na vytvořených numerických modelech.
Akustické emise budov
Smažinka, Josef ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.
Akustická analýza mechanických hodinek
Dohnal, Marek ; Balík, Miroslav (oponent) ; Sigmund, Milan (vedoucí práce)
Tato práce je zamerena na problematiku analýzy vlastností mechanických hodin na základe akustického záznamu chodu. Jsou zde teoreticky rozebrány vady a poruchy mechanických hodin a jejich kompenzace. Zvláštní pozornost je venována poruchám, které je možné vycíst z akustického záznamu chodu hodin. Dále je zde rešena nejvhodnejší metoda záznamu s ohledem na minimalizaci okolního akustického rušení. Hlavní soucástí je experimentální merení vstupních dat, na jejichž základe je vytvoren program pro urcení presnosti chodu a prípadných poruch mechanických hodin.
Budova občanské vybavenosti
Tesař, Ondřej ; Svoboda, David (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh základní umělecké školy ve Slavkově u Brna jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepenou budovu občanské vybavenosti s plochými střechami. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první je řešeno konstrukční řešení stavby, ve druhé návrhem koncepčního řešení technických systému budovy a součástí třetí části je zpracování hlukové studie. Objekt je provozně rozdělej na dvě provozní části se společným vchodem – prostory výuky základní umělecké školy a koncertní sál. První z nich se nachází v západní části budovy a je tvořeno prostory sekretariátu, šesti učebnami, místností určenou pro hudební nauku, sborovnou, skladem a hygienickým zázemím. Druhou část na východní straně objektu zaujímá koncertní sál společně s galerií, foyer, přípravnou místností účinkujících a také hygienickým zázemím. Technické zařízení budovy je umístěno ve druhém nadzemním podlaží. Konstrukční systém stavby je zděný, založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo je navrženo z keramických zdících prvků. Stropní konstrukce je řešena železobetonovými monolitickými stropy. Střešní konstrukce je volena plochá, nad prostory výuky ZUŠ se zatěžkávacím kačírkem a FVE panely a nad koncertním sálem extenzivní plochou střechou. Fasáda novostavby je navržena v kombinaci zeleně s provětrávací fasádou z velkoformátového obkladu. Technika prostředí stavby řeší vytápění a chlazení objektu tepelnými čerpadly. Výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickými jednotkami. Práce obsahuje také návrh systému nakládání s dešťovými vodami, které se v objektu využívají ke splachování toalet a závlaze zeleně. Dále je navržen systém FVE a umělé osvětlení vybraných místností. Hluková studie je zpracována na problematiku neprůzvučností stavebních konstrukcí, dobu dozvuku vybraných místností a studii urbanistické akustiky. Poznatky z této části byly dále implementovány do samotného konstrukčního návrhu stavby.
Návrh a realizace akustických úprav laboratoře
Ješko, Petr ; Rášo, Ondřej (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Práce pojednává o problematice akustiky uzavřených prostor. Zabývá se situací, kdy je potřeba snížit dobu dozvuku v některých třetinooktávových pásmech. Přináší srovnání postupů klasické metody řešení pomocí výpočtu středního činitele zvukové pohltivosti prostoru a následného experimentálního přidávání akustických absorbérů zaujímajících různou plochu a metody, která využívá software pro akustické simulace na 3D modelu. Také se zabývá návrhem difuzoru typu Reflection Phase Grating.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.