Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inhibiční účinky kmene B. velezensis na rostlinné patogeny rodu Xanthomonas
Švecová, Magdaléna ; Palyzová, Andrea (vedoucí práce) ; Jelínková, Markéta (oponent)
Biologická kontrola je metoda aplikované ekologie, která využívá jeden organismus, případně jeho produkt, k inhibici jiného, patogenního, organismu. Využití této metody v ochraně rostlin by měla být oproti běžně používaným pesticidům šetrnější k životnímu prostředí. Jako biokontrolní činidlo může být využívána rhizobakterie Bacillus velezensis FZB42, která disponuje schopností potlačit růst jiných mikroorganismů. Xanthomonas campestris pv. campestris je fytopatogen, který způsobuje značné ztráty v zemědělské produkci. Tato diplomová práce měla prokázat, že bakteriální kmen B. velezensis FZB42 působí antagonisticky na fytopatogenní bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris SU ve směsné kultuře. Studie potvrdila, že antibiotický efekt kmene B. velezensis FZB42 proti X. campestris pv. campestris SU ve směsné kultuře závisí na počátečním množství buněk obou kmenů. Interakce dvou bakteriálních kmenů byla charakterizována prostřednictvím metabolomické analýzy, bylo potvrzeno, že B. velezensis FZB42 produkuje čtyři dominantní sekundární metabolity: lipopeptidy surfaktin, fengycin a bacillomycin a siderofor bacillibaktin, které vykazují antifungální a antibiotickou aktivitu. Inhibiční aktivita kmene B. velezensis FZB42 byla dále sledována SEM analýzou směsné kultury, kde bylo patrné poškození buněk X....
Možnosti využití nanočástic na bázi selenu v ochraně rostlin vůči bakteriálním patogenům
Wohlmuth, Jan
Práce je zaměřena na pozorování účinku nanočástic selenu [Se] na klíčních rostlinách zelí hlávkového, jehož semena byla inokulována bakterií Xanthomonas campestris pv campestris (Pammel) Dowson. V práci jsou shrnuty protokoly syntéz nanočástic pomocí různých metod. Zvláštní část byla věnována metodám syntézy selenových [Se] nanočástic. Byly popisovány metody běžné syntézy a metody biologické syntézy. Při použití přípravku, který obsahuje nanočástice byl jasně vidět vliv na bakterie inokulované na osivo. Zvyšující se koncentrace přípravku viditelně působila silněji. Využití SelenBactu se zdá být velmi perspektivní při aplikaci na osivo kontaminované bakterií Xanthomonas campestris pv campestris (Pammel) Dowson.
Studium rezistence perspektivních genotypů zelenin z čeledi Brassicaceae =: Study of the resistance of perspective vegetable genotypes from the Brassicaceae family /
Peňázová, Eliška
Disertační práce je zaměřena na testování odolnosti vybraných druhů rodu Brassica k černé bakteriální žilkovitosti a virovým mozaikám způsobených ekonomicky významnými patogeny čeledi Brassicaceae. Literární přehled obsahuje charakteristiku řešených patogenů – bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc), virů Turnip mosaic virus (TuMV) a Turnip yellow mosaic virus (TYMV) a uvádí současný stav studia rezistence k těmto patogenům u čeledi Brassicaceae. Práce dále popisuje moderní molekulární metody používané k detekci bakteriálních a virových patogenů. V rámci experimentální části byla nejprve optimalizována detekce patogenů Xcc, TuMV a TYMV metodami PCR a RT-PCR. Pro bakterii Xcc byl navržen systém Real time PCR s využitím TaqMan® sondy detekující část zur genu, který byl pro použití v diagnostice zpracován do formy certifikované metodiky. Pro zvýšení specificity byl tento systém dále zapojen do reakce Multiplex Real-time PCR. Následně byla u 6 hybridních kultivarů zelí sledována dynamika průběhu infekce bakterií Xcc. Pro testování odolnosti k černé bakteriální žilkovitosti byl optimalizován postup umělé inokulace za použití párátek namočených v suspenzi ze směsi izolátů Xcc HRIW 3811, 3971A a 1279A a naturálního izolátu SU1 pocházejícího z České republiky. Ve čtyřletém experimentu bylo takto otestováno celkem 42 homozygotních šlechtitelských linií a 4 hybridní kultivary, ze kterých bylo 5 linií doporučeno pro šlechtění na odolnost vůči černé bakteriální žilkovitosti. Pro detekci virů TuMV a TYMV byly testovány přístupy Real-time RT-PCR na bázi TaqMan® sondy i barviva SYBR Green, kdy cílovou oblastí detekcí byla část obalového proteinu. Detekce viru TuMV byla optimalizována pro přístup využívající SYBR Green, pro detekci viru TYMV byla doporučena reakce s TaqMan® sondou. Detekční systémy byly použity pro vyhodnocení umělých inokulací 6 hybridních kultivarů rostlin zelí jednotlivými viry. Testované rostliny nejevily vizuální příznaky napadení ani u jednoho z virů, jejich přítomnost ve vzorcích byla proto hodnocena metodou Real-time RT-PCR. Systém navržený pro virus žluté mozaiky tuřínu detekoval přítomnost TYMV ve všech testovaných vzorcích, virus TuMV byl detekován pouze ve dvou vzorcích. Negativní výsledky detekce ve spojení s absencí symptomů napadení naznačují u viru TuMV neúspěšnou inokulaci rostlin. Pro oba systémy bylo doporučeno jejich ověření na širším spektru virových izolátů před standardním použitím v diagnostice.
Ověření účinnosti ošetření osiva nízkoteplotním plazmatem s ohledem na zdravotní stav a produkční vlastnosti
Gazdík, Filip
Diplomová práca bola zameraná na overenie účinnosti ošetrenia osiva kapusty hlávkovej (Brassica oleracea var. capitata) nízkoteplotnou (studenou) plazmou a jej vplyv na zdravotné a produkčné vlastnosti rastlín a na účinok proti patogénu Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc). Ako doplnkové ošetrenie bola použitá pôdna huba Trichoderma virens (TVI). Z pokusu vyplynulo, že nízkoteplotná mikrovlnná plazma, pri zníženom tlaku, výkone 500 W a dobe pôsobenia 4 minúty, nemala významný vplyv na Xcc, ale mala však pozitívny vplyv, v kombinácii s Xcc a TVI, na vitalitu rastlín a ich výnos. Ďalej sa ukázalo, že toto ošetrenie malo v kombinácii s Xcc negatívny vplyv na klíčivosť rastlín. Ošetrenie nízkoteplotnou plazmou s použitými parametrami sa pre kapustu hlávkovú ukázalo ako nevhodné.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.