Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 360 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Moderní aplikace vytápění rodinného domu
Šoupal, Filip ; Brázdil, Marian (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na rešerši základních zdrojů, způsobů a možností vytápění moderních rodinných domů. Práce je členěná do tří částí, z nichž první je zaměřená na výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění, při využití obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. Další část podrobně popisuje a porovnává způsoby vytápění s ohledem na současné emisní normy. V závěru dochází prostřednictvím provedených výpočtů k technicko-ekonomickému srovnání varianty současného plynového kotle s variantami automatického kotle na uhlí a moderního tepelného čerpadla na modelovém domě. Pro větší přehlednost je práce doplněna o obrázky a tabulky.
Možnosti ve vytápění rodinného domu
Vaculík, Štěpán ; Špiláček, Michal (oponent) ; Toman, Filip (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem možností ve vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou představeny různé druhy zdrojů tepla pro rodinné domy, včetně jejich rozdělení a popisu principu provozu. V druhé praktické části probíhá stanovení tepelných ztrát vybraného domu a s jejich využitím pak návrh spolu s ekonomickým porovnáním ideálních zdrojů tepla.
Technologická řešení pro úspory energie v průmyslu
Cyž, Antonín ; Miklas, Václav (oponent) ; Konečná, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je rešerší známých technologických řešení pro úspory energií v průmyslových procesech. První část obsahuje popis metodiky pro předběžnou analýzu spotřeb energií v podniku a jisté zákonem dané povinnosti podniků v této oblasti. Následuje popis a možné využití jednotlivých technologických zařízení. Teoretická část práce pak hodnotí a popisuje možnosti ke zvýšení energetické účinnosti průmyslové prádelny. Na závěr je pak rozebrána ekonomicko – energetická bilance konkrétního provozu včetně zhodnocení finanční návratnosti investic.
Vytápění objektu pro vzdělávání
Zetocha, Adam ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje návrhu otopné soustavy objektu pro vzdělávání. Teoretická část pojednává o základních vlastnostech a typech tepelných čerpadel. Výpočtová část řeší samotný návrh otopné soustavy a jejich dílčích prvků. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda. Vytápění je realizováno pomocí otopných těles. V technické zprávě je popsáno celé technické řešení soustavy a také požadavky na provedení.
Vytápění prodejny
Straka, Štěpán ; Formánek, Marian (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh teplovodního systému vytápění a přípravy teplé vody v komerčním objektu určeném pro prodej podlahových krytin. Teoretická část se zabývá systémem podlahového vytápění. Výpočtová část řeší návrh systému vytápění pomocí deskových otopných těles a podlahového vytápění, návrh systému přípravy teplé vody, nuceného větrání, potřebných doplňkových zařízení celé soustavy a návrh vratové clony ve skladovacím prostoru. Zdrojem tepelné energie budou dva závěsné plynové kondenzační kotle v kaskádovém zapojení. Ohřev teplé vody bude zajištěn nepřímo ohřívaným stacionárním zásobníkem. Nucené větrání budou zabezpečovat vzduchotechnické jednotky s vodním ohřívačem a zpětným získáváním tepla.
Vytápění rekreačního objektu s využitím obnovitelných zdrojů
Sokol, Radek ; Horká, Lucie (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění rekreačního objektu ve Vysokém Mýtě pomocí tepelného čerpadla. Teoretická část se věnuje problematice přípravy teplé vody. Výpočtová část bakalářské práce obsahuje návrh vytápění rekreačního objektu pomocí teplovodního podlahového vytápění. Zdrojem tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtu je také příprava teplé vody a návrh všech potřebných zařízení systému.
Vytápění bytového domu
Segeďa, Petr ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám vytápěním bytového domu v Jablůnce. Jedná se o novostavbu bytového domu se 4 nadzemními podlažími. Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody pro tento objekt. V teoretické části se zabývám používanými materiály pro potrubí otopné soustavy ve vytápění a armaturami, které se užívají pro vytápění. Ve výpočtové části je zpracován návrh zdroje tepla, otopné soustavy, ohřívače teplé vody a otopných těles. Poslední, projektová část, obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci na úrovni prováděcího projektu.
Vytápění objektu s restaurací
Čechlovská, Michaela ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění objektu s restaurací. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je ukončen plochou střechou. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace a následně ve druhém nadzemním podlaží penzion. Práce je rozdělaná do tří částí, které se skládají z teoretické, výpočtové a projektové části. Teoretická část se zabývá seznámením s tepelnými čerpadly. Základními informacemi, historií, principem fungování a rozdělením tepelných čerpadel dle druhu. Podrobněji je rozebráno tepelné čerpadlo typu země/voda. Výpočtová část se věnuje samotnému návrhu vytápění a návrhu přípravy teplé vody. Objekt je vytápěn pomocí podlahového vytápění a soustavy otopných těles. Jako tepelný zdroj je navrženo tepelné čerpadlo země/voda se svislými kolektory (vrty). Větrání budovy v prvním podlaží nucené za pomoci dvou vzduchotechnických jednotek a v druhém podlaží přirozené. Příprava teplé vody je zajištěna formou dvou nepřímotopných zásobníku pro předehřev a dohřev teplé vody. Předehřev teplé vody solárními kolektory. Projektová část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.
Vytápění bytového domu
Burýšková, Jana ; Počinková, Marcela (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh vytápění a ohřevu teplé vody bytového domu v Brně. Otopná soustava byla navržena jako dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem. Otopnými plochami jsou desková a trubková tělesa. Zdrojem tepla pro řešený objekt jsou dva plynové kondenzační kotle v technické místnosti. Smíšený ohřev teplé vody bude řešen v nepřímotopném ohřívači. V teoretické části se práce zabývá druhy otopných soustav a otopných těles.
Systém řízení hotelového pokoje
Žák, Jan ; Jirgl, Miroslav (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a implementací řídicího systému pro přístup, vytápění a osvětlení objektu hotelového typu. Práce obsahuje analýzu potřeb zákazníka, z níž vychází návrh a konečné řešení. To je modulární a umožňuje i vzdálené řízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 360 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.