Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava vyvlastnění z pohledu investora a znalce
Tesařová, Zdeňka ; Superatová, Alena (oponent) ; Hanák, Jakub (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá institutem vyvlastnění a vysvětlením základních pojmů, které se týkají této problematiky. Následně je přiblížena právní úprava institutu vyvlastnění se zaměřením na roli investora a znalce. Znalec určuje pomocí znaleckého posudku výši náhrady za vyvlastnění a náklady s ním spojených. Dále je specifikováno zapojení a úkoly investora, který vstupuje do vyvlastňovacího řízení. Cílem práce je zohlednit problematické aspekty vstupu investora a znalce do vyvlastňovacího řízení a naznačení jejich možných východisek.
Právní pozadí a hospodářsko-politické důsledky československé pozemkové reformy prováděné v letech 1918--1929
Zembová, Nathalie ; Váňa, Daniel (vedoucí práce) ; Dufek, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá pozemkovou reformou v období po vzniku samostatné Československé republiky mezi lety 1918-1929. Text se zaměřuje konkrétně na analýzu pozemkové reformy, a to z aspektu legislativního, národohospodářského a národnostního. Autorka se zamýšlí nad motivy jednotlivých politických stran té doby a jejich představami o cílech, podobě i nástrojích reformy, které jednotlivé strany prosazovaly. Jedním ze závěrů, které vyplynuly ze zpracování daného tématu, je v této souvislosti skutečnost, že reforma v jejich režii, hlavně v režii Agrární strany, byla přes voličský potenciál zejména venkovského obyvatelstva silným politickým nástrojem k upevnění pozic ve stranické struktuře mladého státu. V rámci politické argumentace využívaly politické strany dvou odůvodnění: první mělo podobu uspokojení tzv. hladu po půdě, kdy v počátcích státu přetrvávalo naprosto nerovnoměrné rozložení držby půdy. Její jednu třetinu vlastnila hrstka převážně německých a rakouských šlechtických rodů. V návaznosti na to, se pak reforma nesla v druhém duchu, a to v odčinění pobělohorských konfiskací, kdy reformou mělo být dosaženo nápravy křivdy spáchané na našem národě. Dalším cílem bylo zlepšení hospodářské situace odvětví zemědělství, a to cestou zrušení šlechtických a církevních latifundií a velkostatků, přičemž půda se měla následně rozdělit ve prospěch drobných zemědělců a bezzemků. Do reformy spadalo do roku 1930 přibližně 30 % státní rozlohy. Zhruba polovina z toho byla přerozdělena mezi nové vlastníky, ale značná část zůstala šlechtě, takže uspokojení výše uvedeného hladu po půdě nebylo úplné. Ostatní cíle se ale z části naplnily. Došlo k výraznému nárůstu drobných družstev, která se v průběhu let stala nejefektivnější i v zásobování sátu potravinami. Ta menší naopak krachovala nebo přežívala na úkor půjček z fondu Státního pozemkového úřadu, který tak zadlužil stát na několik následujících let. I přes nedostatky v zákonech a dalších normách, které průběh pozemkové reformy ve sledovaném období vymezovaly, byly cíle reformy částečně naplněny, takže pozemkovou reformu v Československu realizovanou ve 20. letech minulého století můžeme považovat za jednu z úspěšnějších i v rámci mezinárodního srovnání.
Ekonomická analýza mysliveckého práva
Hlaváček, Radim ; Dušek, Libor (vedoucí práce) ; Rod, Aleš (oponent)
Bakalářská práce řeší vázanost práva myslivosti na vlastnictví honebních pozemků v České republice. Cílem práce je rozdělení a popis honiteb na dva druhy podle vlastnictví honebních pozemků a následná ekonomická analýza výnosů a výdajů plynoucích z výkonu práva myslivosti v těchto honitbách. Dále je zkoumáno, jaký dopad má snížení minimální výměry potřebné pro vytvoření honitby na ekonomiku honiteb a zda by toto snížení vedlo k větší provázanosti práva myslivosti s vlastnictvím honebních pozemků. Provedený výzkum potvrdil existenci dvou druhů honiteb, které se liší jak z pohledu vlastnictví honebních pozemků, tak i výnosy a výdaji plynoucími z výkonu práva myslivosti. Rovněž ukázal, že by snížení minimální výměry honiteb zvýšilo svázanost práva myslivosti s vlastnictvím honebních pozemků. Ekonomický dopad snížení minimální výměry honiteb se nepodařilo jednoznačně určit.
Ženy a zemědělství v Africe
Daňková, Julia
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku žen v zemědělství rozvojových zemí se zaměřením na Afriku. Teoretická část popisuje postavení žen v několika oblastech, jako jsou vlastnická práva či změna klimatu. Praktická část tato témata aplikuje na konkrétní africký region, přičemž provedená SWOT analýza namířená na Ministerstvo pro výživu a zemědělství Ghany umožňuje hlubší proniknutí do dané problematiky. Cílem práce je popsat nedostatečně silné postavení žen v rozvojových zemích Afriky se zaměřením na Ghanu, přinést komplexní náhled do celé problematiky a navrhnout příslušná opatření, která by pozici žen nejen v agrárním sektoru, ale i uvnitř celé společnosti, upevnila.
Právní úprava vyvlastnění z pohledu investora a znalce
Tesařová, Zdeňka ; Superatová, Alena (oponent) ; Hanák, Jakub (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá institutem vyvlastnění a vysvětlením základních pojmů, které se týkají této problematiky. Následně je přiblížena právní úprava institutu vyvlastnění se zaměřením na roli investora a znalce. Znalec určuje pomocí znaleckého posudku výši náhrady za vyvlastnění a náklady s ním spojených. Dále je specifikováno zapojení a úkoly investora, který vstupuje do vyvlastňovacího řízení. Cílem práce je zohlednit problematické aspekty vstupu investora a znalce do vyvlastňovacího řízení a naznačení jejich možných východisek.
Mezinárodní srovnání práv spojených s akvizicemi nemovitostí
Mazáček, David ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Šimečková, Táňa (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy nemovitostí v nové úpravě občanského zákoníku v České republice ve vazbě na původní úpravu občanského zákoníku a ve vazbě na zahraniční úpravu této problematiky ve vybraných zemích. Účelem práce je posoudit přínosnost nové úpravy občanského zákoníku v oblasti nemovitostí ve světle dopadů na investorské prostředí na realitním trhu v České republice. Tato analýza je pak doplněna o pohled na přeshraniční akvizice nemovitostí a to v obou rovinách -- koupě nemovitostí zahraničními investory v České republice a koupě nemovitostí občany České republiky v zahraničí. Tato práce se tak snaží odpovědět na několik otázek. Jedná se otázku nové právní úpravy nemovitostí v novém občanském zákoníku -- možná rizika, dopady a zhodnocení normy jako takové. Dále se jedná o otázku přibližování české právní úpravy ostatním evropským legislativním úpravám této problematiky (zde byly k porovnání vybrány země: Německo, Rakousko, Velká Británie, Itálie a Francie). V pohledu na přeshraniční akvizice nemovitostí pak tato práce řeší problematiku vyváženosti práv, a to jak cizích státních příslušníků mezi sebou při akvizici nemovitosti v České republice, tak vyváženost těchto práv i mezi občany České republiky a těmito zeměmi při recipročním procesu akvizice. Celou problematiku pak rámuje zamyšlení se nad vhodností liberálního nebo naopak lehce protekcionistického přístupu k zahraničním investorům do nemovitostí v současném socio-politickoekonomickém stavu světového dění.
Vliv path dependence na ekonomický růst v tranzitivních ekonomikách
Gabrielová, Ludmila
Diplomová práce se zabývá neformálními institucemi a fenoménem path depen-dence (závislosti na minulém vývoji) a jeho vlivem na ekonomickou výkonnost. Cílem práce je zhodnotit vliv path dependence na ekonomický růst vybraných tranzitivních ekonomik. Teoretická část obsahuje tematickou rešerši věnující se formálním a neformálním institucím, path dependence a vztahu mezi institucio-nálním rámcem ekonomiky a ekonomickou výkonností. Druhá část obsahuje socio-ekonomickou charakteristiku sledovaných ekonomik, která zahrnuje formální in-stituce a průřezovou analýzu se zahrnutím institucionálních proměnných pojímají-cích neformální instituce. V poslední části je pak zhodnocen samotný vliv path de-pendence.
Náboženství a vlastnická práva
Minárik, Pavol ; Chalupníček, Pavel (vedoucí práce) ; Lipka, David (oponent) ; Berggren, Niclas (oponent)
Náboženství a postkomunistické transformace jsou dvě z mnoha otázek, které získaly pozornost ekonomů a sociálních vědců v posledních desetiletích. Tato práce shromažďuje tři články, které se zabývají různými aspekty náboženství a transformace. První z nich se pokouší posoudit úlohu náboženství v transformace a jeho vliv na úspěchu země v tomto procesu. Dále také nastiňuje možnosti výzkumu v této oblasti. Druhý článek se snaží odhalit roli náboženství při tvorbě ekonomických a sociálních postojů lidí v postkomunistických zemích. Oba články docházejí k závěru, že na náboženství záleží; západní křesťanství se zdá být více v souladu s tržním hospodářstvím než ortodoxní křesťanství a islám, i když tato dvě náboženství nejsou nutně překážkou úspěšné transformace. Třetí článek se zabývá náboženskou participací v postkomunistických zemích. Ukazuje, že náboženské chování není zcela nezávislé na ekonomických podmínkách a že náboženská probuzení v postkomunistické éře lze interpretovat z ekonomického hlediska.
Vývoj zemědělského družstevnictví na území České republiky a jeho transformace od roku 1948
Vašíčková, Lucie ; Zeman, Karel (vedoucí práce) ; Krebs, Vojtěch (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza vývoje zemědělského družstevnictví od roku 1948 do současné doby se zvláštním zřetelem na transformaci zemědělských družstev a nedokončeného vypořádání závazků vůči družstevníkům. Jedná se o společensky aktuální téma, neboť vypořádání závazků zemědělských družstev vůči družstevníkům respektive členům družstev není do současné doby v široké míře dokončeno, čímž jsou tyto fyzické osoby kráceny na svých právech. Prostřednictvím této práce bych chtěla nalézt odpověď na otázku, jak je možné, že v restitučním procesu byly osoby oprávněné dle zákona vypořádány, avšak členové družstev nikoli. V teoretické části této práce budou charakterizovány dotčené pojmy a definice týkající se druhů vlastnictví, jak v centrálně plánované ekonomice, tak i v tržní ekonomice, základní pojmy a definice související s tématem kolektivizace a transformace družstev, apod. V praktické části bude nejdříve analyzován právní rámec upravující zemědělské družstevnictví v období centrálně plánované ekonomiky, ale i z období po roce 1989 až do současné doby. Dále bude zkoumán vývoj zemědělského družstevnictví se zvláštním zřetelem na období kolektivizace a transformace po roce 1989, aby mohla být tato dvě nejvýznamnější zlomová období vzájemně porovnána a vyhodnocena.
Privatizační proces v ČR v období transformace a po vstupu do EU
Pihrt, Josef ; Nečadová, Marta (vedoucí práce) ; Breňová, Lubomíra (oponent)
Cílem této práce je provést analýzu transformačního a privatizační procesu v České republice od roku 1989 s přesahem až do období po vstupu České republiky do Evropské unie. Cílem je také ověřit platnost tezí formulovaných v úvodu textu a nazvaných "1. transformační zákon" a "1. privatizační zákon". Privatizační proces v České republice je jedinečný, pokud jde o objem privatizovaného majetku a také použité metody privatizace. V textu jsou analyzovány jednotlivé privatizační metody (malá privatizace, velká privatizace, restituce). Samostatný prostor je věnován kupónové privatizaci a s ní úzce související problematice investičních privatizačních fondů. Popsán je také proces privatizace bank realizovaný v období 1999-2001. Zvláštní pozornost je věnována odhalování méně známých faktů, které však mnohdy měly zásadní vliv na průběh transformačního a privatizačního procesu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.