Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní
Čermáková, Žofie ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Mezinárodní spolupráce při správě daní Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem mezinárodní spolupráce při správě daní. Vzhledem ke globalizaci, která umožňuje daňovým subjektům provozovat ekonomické aktivity víceméně kdekoliv se tato problematika stala velice aktuální. I když správní spolupráce v oblasti daní má svůj počátek ve středověku, největší vývoj zaznamenala v posledních desetiletích. Hlavními aktéry na poli spolupráce jsou kromě jednotlivých států mezinárodní, mezivládní organizace jako například OECD a OSN a samozřejmě také Evropská unie. Všichni tyto aktéři vydávají právní předpisy, které upravují mezinárodní spolupráci při správě přímých daní. Nejdůležitějšími předpisy na mezinárodní úrovni jsou především bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které tvoří základ spolupráce mezi státy. Dalším důležitým předpisem je multilaterální Úmluva o vzájemné správní spolupráci jíž se účastní již 146 jurisdikcí. Nelze opomenout ani Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD a OSN, které jsou hojně využívány při uzavírání již zmíněných bilaterálních smluv. Hlavním právním předpisem Evropské unie týkajícího se tohoto tématu je směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC). Tato směrnice a další, kterými byla novelizována upravují průběh mezinárodní spolupráce při správě...
Výměna informací mezi soutěžiteli se zaměřením na obchodní asociace
Stoláriková, Monika ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se soustřeďuje na výměnu informací mezi soutěžiteli jako samostatné kartelové jednání se zaměřením na procesy a aktivity, které probíhají v rámci činností obchodních nebo profesních asociací. Cílem diplomové práce je komplexně zmapovat přístup, který se v interpretační a aplikační praxi Evropské komise, respektive evropských soudů v této oblasti vyvíjel. Na základě teoretických poznatků a analýz práce definuje kritéria, která se při hodnocení výměny informací uplatňují a snaží se určit v aktuálním právu Evropské unie hranici mezi legální a nelegální výměnou informací mezi soutěžiteli. Po obsahové stránce je práce rozdělena do pěti kapitol. První uvádí obecnou definici výměny informací mezi soutěžiteli a podrobně vysvětluje, v čem spočívá hraniční charakter tohoto fenoménu. Druhá kapitola popisuje základní způsoby výměny informací. S ohledem na zaměření této diplomové práce představuje rozšířený pohled na nepřímou výměnu informací prostřednictvím společného orgánu, tj. výměnu informací prostřednictvím obchodní asociace. Třetí kapitola diplomové práce nabízí obecnou analýzu článku 101 odst. 1 SFEU ve vztahu k dohodám o výměně informací. Je složena z pěti částí a každá se věnuje popisu jedné z podmínek pro naplnění kartelového jednání. Kapitola obsahuje poměrně detailní analýzu...
Financial Secrecy and Its Impact on Cross-Border Deposits
Džmuráň, Daniel ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Role daňových rájů a jejich přispění ke globálnímu problému skrývání majetku a krácení daní byla popsána mnohými empirickými výzkumy. Učinit přítrž rozsáhlým daňovým únikům skrze offshore centra má za cíl globální iniciativa s názvem 'Tax haven crackdown', jež byla spuštěna roku 2009 pod záštitou G20 a OECD. Její výsledky a celková efektivita na cestě k eliminaci globálního problému daňových úniků jsou však často zpochybňovány. Tato práce přináší nové poznatky právě na poli empirické evaluace této iniciativy. V první části práce nalézám negativní dopad bilaterálních smluv o výměně bankovních informací na depozita v daňových rájích vlastněná subjekty z ostatních zemí, čímž potvrzuji výsledky předchozích výzkumů. Dále rozšiřuji existující výzkum přesunutím pozornosti na prostředky uložené subjekty z daňových rájů na účtech v ostatních zemích. Docházím k závěru, že také v tomto případě vede podpis smlouvy o výměně informací k poklesu depozit. V poslední části propojuji data o přeshraničních depozitech s indikátorem míry finančního tajemství, čímž představuji zcela nový přístup k výzkumu provázanosti finančního tajemství a pohybů na bankovních účtech. Výsledkem je identifikace významně pozitivní korelace mezi hodnotou přeshraničních depozit v zemích, jež nejsou daňovými ráji, a mírou finančního...
Výměna informací mezi soutěžiteli se zaměřením na obchodní asociace
Stoláriková, Monika ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se soustřeďuje na výměnu informací mezi soutěžiteli jako samostatné kartelové jednání se zaměřením na procesy a aktivity, které probíhají v rámci činností obchodních nebo profesních asociací. Cílem diplomové práce je komplexně zmapovat přístup, který se v interpretační a aplikační praxi Evropské komise, respektive evropských soudů v této oblasti vyvíjel. Na základě teoretických poznatků a analýz práce definuje kritéria, která se při hodnocení výměny informací uplatňují a snaží se určit v aktuálním právu Evropské unie hranici mezi legální a nelegální výměnou informací mezi soutěžiteli. Po obsahové stránce je práce rozdělena do pěti kapitol. První uvádí obecnou definici výměny informací mezi soutěžiteli a podrobně vysvětluje, v čem spočívá hraniční charakter tohoto fenoménu. Druhá kapitola popisuje základní způsoby výměny informací. S ohledem na zaměření této diplomové práce představuje rozšířený pohled na nepřímou výměnu informací prostřednictvím společného orgánu, tj. výměnu informací prostřednictvím obchodní asociace. Třetí kapitola diplomové práce nabízí obecnou analýzu článku 101 odst. 1 SFEU ve vztahu k dohodám o výměně informací. Je složena z pěti částí a každá se věnuje popisu jedné z podmínek pro naplnění kartelového jednání. Kapitola obsahuje poměrně detailní analýzu...
Výměna informací pro internetový prodej v oblasti cestovního ruchu
Macháček, Pavel ; Kreps, Jakub (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou modelu a metodiky pro funkční schéma transferu elektronických dat, za účelem výměny elektronických informací v oblasti prodeje služeb cestovního ruchu. Součástí diplomové práce je analýza stávající situace a z ní plynoucí vymezení nedostatků. Na základě této analýzy je navržen model a metodika pro funkční schéma transferu elektronických dat v cestovním ruchu.
Mezinárodní spolupráce v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní na úrovni OECD a EU
Burešová, Lucie ; Finardi, Savina (vedoucí práce) ; Tecl, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá mezinárodní spoluprací v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní na úrovni OECD a EU. Práce nejprve popisuje, proč k mezinárodním daňovým únikům dochází, jaké nejčastější podoby mívají a také jak nadnárodní společnosti využívají mezinárodního, někdy až agresivního, daňového plánování ke snížení daňové zátěže. V další části jsou posléze specifikována rozličná opatření, která již byla v rámci OECD a EU přijata a která se teprve chystají. Každé přijaté opatření na mezinárodní úrovni je dáno do souvislosti s tím, co doposud zavedla i ČR. Vzájemná výměna informací mezi státy patří k nejdůležitějším nástrojům v boji proti daňovým únikům, proto v poslední části práce byla provedena analýza výměny informací na dožádání a SVI ČR se smluvními zeměmi, která byla realizována na základě veřejně dostupných dat z Výročních zpráv Finanční správy ČR a také na základě dat, jež byly obdrženy z Oddělení mezinárodní daňové spolupráce GFŘ - přímých daní.
Směrnice o úsporách 2003/48/EEC a její aplikační problémy
Búry, Tomáš ; Kubátová, Květa (vedoucí práce) ; Schvábová, Andrea (oponent)
Směrnice o úsporách představuje aktuální snahu Evropské unie čelit daňovým únikům na svém území. Primárním cílem práce je proto zhodnocení účinnosti předmětné směrnice v praxi. Komplexní analýza začíná teoretickou částí, která důsledně popisuje mechanismy, na kterých je směrnice založena a rozebírá teoretické koncepty mezinárodního zdanění. Značná pozornost je věnována i historickému vzniku a vývoji snah EU zamezit daňovým únikům. Kritické zhodnocení ekonomických dopadů směrnice v praxi přináší poměrně jednoznačný závěr o její nízké efektivitě. Vlastní právně-komparativní analýza implementace směrnice ve vybraných členských státech ovšem prokazuje, že nedostatečné praktické výsledky nejsou způsobeny nekorektní transpozicí. Nedostatky tedy spočívají spíše v nedokonalém vymezení předmětu směrnice. Práce končí rozborem nejdůležitějších aplikačních problémů a kriticky posuzuje možnosti jejich řešení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.