Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod
Šilhánková, Lenka ; Čáslavský, Josef (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně podávají při léčbě hypertenze a dalších kardiovaskulárních onemocněních. Jako zástupci byly vybrány acebutolol, atenolol a bisoprolol, jejichž schopnost eliminace byla pozorována u tří čistíren odpadních vod (ČOV) s různou technologií čištění a rozdílným počet ekvivalentních obyvatel. Pro dané analyty byla optimalizována metoda UHPLC s UV/VIS detekcí s využitím diodového pole (DAD). Rovněž byla část práce věnována optimalizaci izolace a zakoncentrování vzorku. Popsaná metoda nebyla ovšem vhodná pro analýzu reálných vzorků odpadní vody, protože ve většině případů nebyl překročen limit kvantifikace, nebo dokonce limit detekce. Proto by bylo dobré analyzovat daná léčiva metodou s vyšší citlivostí, např. pomocí hmotnostního detektoru. Získaná data nenesou vypovídající informace o účinnosti ČOV. Pouze v jediném případě bylo na odtoku detekováno konkrétní množství acebutololu. Na základě dosud provedené analýzy nelze jednoznačně konstatovat, zda kvalita vypouštěné vody z pohledu výskytu léčiv je optimální.
Stanovení nesteroidních protizánětlivých látek v odpadních vodách
Krůzová, Sabina ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výskytem nesteroidních a protizánětlivých léčiv v odpadních vodách. Jsou zde charakterizována tato léčiva a uvedeny konkrétní způsoby stanovení naproxenu a ibuprofenu ve vodě odebrané z čistírny odpadních vod. Kromě jejich charakteristiky jsou zde popsány i preanalytické a finální analytické metody používané pro stanovení léčiv v odpadních vodách. Analyzována byla odpadní voda z ČOV Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Odebrané vzorky byly přefiltrovány a zakoncentrovány pomocí extrakce na tuhou fázi (SPE) a následně analyzovány pomocí ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie, přesněji UHPLC s detektorem diodového pole. Pomocí těchto postupů a metod bylo zjištěno, že obsah naproxenu v odpadní vodě z ČOV VFU Brno byl pod limitem stanovitelnosti a ibuprofen nebyl ve většině případů detekován.
Stanovení léčiv v kalech z čistíren odpadních vod
Hájek, Radek ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení léčiv v čistírenských kalech. Stanovovány byly látky erythromycin a clarithromycin ze skupiny makrolidových antibiotik a ibuprofen, naproxen a diklofenak ze skupiny nesteroidních protizánětlivých látek. Analýze byl podroben vzorek kalu z městské čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích. Pro izolaci analytů z matrice byly zvoleny metody extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku (PSE) a extrakce pomocí ultrazvuku (USE). Přečištění a zakoncentrování extraktů bylo provedeno metodou extrakce tuhou fází (SPE). Pro kvantitativní stanovení zkoumaných látek byla použita ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC) s detekcí pomocí diodového pole (UV-VIS-DAD).
Preparation of hyaluronan oligosaccharides with N-acetylglucosamine at both ends of the chain using enzymatic catalysis
Gadová, Martina ; Hermannová,, Martina (oponent) ; Šílová, Tereza (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with preparation of odd-numbered hyaluronan oligosaccharides with N-acetylglucosamine at both ends of the chain using enzymatic catalysis by -Glucuronidase. The theoretical part focuses on present knowledge of hyaluronic acid and it fragments. It focuses on properties, enzymatic hydrolysis, application in different branches of science, but also analysis of oligosaccharides. One chapter is devoted to properties of enzyme -Glucuronidase. The experimental part deals with preparation of oligosaccharides type HANN. The reaction conditions for preparation of HA oligosacharides were optimized (pH, temperature) and the progress of enzymatic hydrolysis and the mixture composition after digestion were monitored by method UHPLC.. After optimization the mixture of oligosaccharides HANN was prepared and consenquently it was analysed by methods UHPLC and LC-MS. All the data were acquired in company Contipro Pharma, a.s., Dolní Dobrouč, Czech republic.
Vliv podmínek pěstování na biologicky aktivní látky v netradiční listové zelenině.
FRIEDBERGEROVÁ, Markéta
V současné době se většina zeleniny, která je vyprodukována na evropském kontinentě, vypěstuje ve sklenících. Tento způsob skýtá značnou řadu výhod: nižší spotřebu vody a tepla, ochranu proti škůdcům či meteorologickým jevům, jako jsou například kroupy, a tím pádem i vyšší výtěžnost. Nicméně, jednou z podstatných nevýhod těchto zařízení je fakt, že sklo není propustné pro UV-B záření, které podporuje biosyntézu flavonoidů, látek, jež mají blahodárné antioxidační účinky pro lidský organismus. Tento nežádoucí vliv je možné eliminovat instalací LED (Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční dioda) osvětlení do skleníků. Je to z toho důvodu, že tato svítidla poskytují široké spektrum elektromagnetického záření čili vlnových délek, které rostliny využívají pro celou řadu svých procesů. V této diplomové práci byl zkoumán vliv podmínek pěstování na obsah biologicky aktivních látek, zejména kvercetinu a kemferolu v netradičních druzích asijské listové zeleniny, konkrétně Namenii, Sagami, Golden Lion, Choy Sum a Tatsoi. Všechny zmíněné odrůdy byly pěstovány ve dvou osevech (jarní a podzimní) ve skleníku a na záhoně v letech 2019-2021. Nejvyšší koncentrace celkového kvercetinu byla zaznamenána u jarního osevu Namenie vypěstované v roce 2019 na záhoně 1241 mg/kg sušiny. Rovněž nejvyšší obsah celkového kemferolu 1753 mg/kg sušiny byl zjištěn u Namenie, jednalo se o podzimní osev roku 2020, rovněž vypěstovaný na záhoně. Po přepočtu na čerstvou hmotu byly získány stejné výsledky, hodnota u kvercetinu byla 103 mg/kg čerstvé váhy a u kemferolu 142 mg/kg čerstvé váhy.
Liquid Chromatography Methods for Analysis of Actinomycete Secondary Metabolites - Potential Antibiotics
Kameník, Zdeněk ; Nesměrák, Karel (vedoucí práce) ; Cvačka, Josef (oponent) ; Bosáková, Zuzana (oponent)
(CZ) Tato disertační práce obsahuje vědecké výsledky dosažené v oboru analytické chemie, konkrétně kapalinové chromatografie. Většina těchto výsledků byla uveřejněna v prestižních zahraničních časopisech v pěti publikacích. Navíc obsahuje práce některé významné, dosud nepublikované výsledky. Z obecného pohledu přispěla tato práce k současným snahám vynakládaným za účelem objevu nových antibiotik. Konkrétně byly v rámci této práce využity techniky vysokoúčinné kapalinové (HPLC) a ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC) pro analýzu antibiotik a sekundárních metabolitů aktinomycet. První tematický okruh popisuje vývoj metod kapalinové chromatografie pro analýzu prekurzorů linkomycinu a jejich analogů a derivátů linkomycinu. Metody byly využity pro studium biosyntézy antibiotika linkomycinu a pro získání účinnějších derivátů linkomycinu pomocí mutasyntézy. Druhý tematický okruh je věnován alternativním přístupům pro analýzu antibiotik. Chromatografické kolony s povrchově porézními částicemi byly porovnány s kolonami obsahujícími částice menší než 2 μm. Kolony s povrchově porézními částicemi, které jsou kompatibilní s HPLC, se ukázaly být vhodnou alternativou k druhému uvedenému typu kolon, který lze využít pouze pro UHPLC. Toto zjištění však platí pouze pro analýzu tetracyklinů v kyselých...
Vývoj UHPLC metody pro stanovení abirateronu acetátu a jeho oxidativní degradace
Vlčková, Nikol ; Křížek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kubíčková, Anna (oponent)
Cílem této práce bylo vyvinout a validovat metodu UHPLC pro stanovení farmaceuticky aktivní látky abirateronu acetátu v jeho práškové formě a provést nucenou degradaci pomocí peroxidu vodíku a zvýšené teploty. Kvůli nízké rozpustnosti abirateronu acetátu ve vodě, byla jako rozpouštědlo použita směs acetonitrilu a vody v poměru 1:1. Optimalizovaná separace probíhala na koloně Acquity CSH PHENYL-HEXYL (1,7 µm, 100 × 2,1 mm), jejíž teplota byla 45 řC, mobilní fáze se skládala z acetonitrilu a 0,1 % vodného roztoku kyseliny mravenčí a průtok činil 0,3 ml/min, dávkovaný objem činil 1 µl a byla použita gradientová eluce. Byl použit UV/VIS absorpční detektor s diodovým polem při vlnové délce 2665 nm a kvadrupólový hmotnostní detektor. Při validaci metody se testovala opakovatelnost, výtěžnost a meze detekce a stanovitelnosti. Také byla stanovena kalibrační závislost v rozmezí koncentrací 0,1 - 1∙10-4 mg/ml. Nucená degradace byla provedena na dvou sadách vzorků. K jedné sadě byl přidán 0,3 % peroxid vodíku. Obě sady vzorků následně byly skladovány za laboratorních podmínek a v degradační komoře, která byla nastavena na 50 řC po 1, 2 a 3 dny. Abirateron acetát vykazoval mírnou míru degradace bez přidání peroxidu vodíku jak za laboratorních podmínek, tak při zvýšené teplotě. Vzorky, ke kterým byl přidán 0,3...
Oxidační degradace ticagreloru
Kvapilová, Pavlína ; Kubíčková, Anna (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Tato práce se věnuje oxidační degradaci účinné farmaceutické látky ticagrelor, která je používána spolu s kyselinou acetylsalicylovou jako prevence proti aterotrombotickým příhodám u dospělých pacientů. V rámci této práce byla oxidace studována, jak tradiční cestou pomocí peroxidu vodíku, tak nově elektrochemickým přístupem. Oxidace byla prováděna 3% roztokem peroxidu vodíku při 50 řC v různých rozpouštědlech. V rámci práce byla dále vyvinuta elektrochemická metoda na oxidaci ticagreloru. Tato metoda byla poté optimalizována, aby bylo dosaženo, co nejvyšší účinnosti oxidace. V práci byl také zkoumán vliv excipientů na rychlost oxidace. Degradační produkty byly vyhodnocovány pomocí ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Struktury všech vzniklých degradačních produktů byly identifikovány pomocí QDA hmotnostního detektoru. Klíčová slova: UHPLC, elektrolýza, degradační studie, léčiva
Oxidative degradation study of abacavir
Šušová, Nikola ; Kubíčková, Anna (vedoucí práce) ; Sobotníková, Jana (oponent)
Táto práca sa venuje nútenej oxidačnej degradácií účinnej látky abakavir, používanej na liečbu pacientov infikovaných vírusom HIV. Bola vyvinutá a validovaná rýchla a citlivá metóda stanovenia abakaviru a jeho degradačných produktov pomocou ultra-vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie, ktorá umožňuje vyhodnotiť oxidačnú stabilitu abakaviru a tablety Ziagen. Vhodná chromatografická separácia sa dosiahla na kolóne Kinetex C18 použitím gradientovej elúcie s mobilnou fázou zloženej z acetonitrilu a octanu amónneho (c = 20 mmol dm−3 , pH = 7,0). Celkový čas analýzy bol 11 minút. Stanovenie abakaviru a jeho degradačných produktov bolo uskutočnené detektorom diódového poľa pri λ = 254 nm. Optimalizovaná metóda stanovenia abakaviru a jeho degradačných produktov bola ďalej použitá pre štúdium oxidácie abakaviru ako tradičným, tak i elektrochemickým prístupom. Štúdie nútenej degradácie v roztoku odhalili nestabilitu abakaviru v prítomnosti 3% peroxidu vodíka a počas elektrochemickej oxidácie. Bolo zistené, že pomocné látky v tablete spomaľujú degradáciu abakaviru približne o 10 %. Abakavir je zoxidovaný z 15 % peroxidom vodíka pri 25 řC po 24 hodinách, pri 50 řC po 1,5 hodine a po 5 minútach pri elektrochemickej oxidácií. Oxidácia abakaviru poskytla tri identifikovateľné a známe degradačné produkty....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.