Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Revoluční rok 1989 na vlnách Radia Vaticana
Volfová, Viktorie ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Práce si vzala za téma odraz roku 1989 v rozhlasovém vysílání na české stanici Vatikánského rozhlasu. V Československu se jejich programy staly zejména pro katolické křesťany po nastolení totalitního režimu a navzdory rušení vyhledávaným zdrojem informací především o náboženském životě ve světě. Od tohoto převratného roku letos uběhlo 30 let a v listopadu si připomeneme dvě výročí, které na sebe na pozadí své doby navazují. Svatořečení Anežky, které spojilo národ a církev a bylo předzvěstí samotné sametové revoluce, jež je událostí druhou. Tato práce sleduje zejména ty příspěvky, které reflektují klíčové události onoho roku v naší zemi. První část je věnována charakteristice vysílání vatikánského rozhlasu, nastiňuje jeho vznik, představuje první českou redakci ale i redakci v roce 1989. Práce je reflexí vybraných příspěvků, proto se také v jedné ze svých své části zabývá jeho programovou skladbou. Druhá část představuje historický kontext a vývoj komunistického režimu ve sledovaném roce 1989 na pozadí vybraných relacích, kde hlavním zdrojem je zvukový archiv Ústavu pro studium totalitních režimů. Klíčová slova církev, Československo, rádio Vaticana, rok 1989, sametová revoluce, svatořečení Anežky České, totalita, Vatikánský rozhlas
Etika Emmanuela Lévinase
HUŠEK, Jakub
Práce nese název Etika Emmanuela Lévinase a jejím cílem je vyložit etickou koncepci tohoto originálního francouzského filosofa. V rámci práce je nejprve poukázáno na důležité vlivy, které měly význam pro Lévinasovo filosofické dílo. Další část práce pojednává o dialogickém personalismu jakožto filosofickém směru, do kterého je Lévinas nejčastěji řazen. Třetí, nejdůležitější část se zabývá motivy, které vedly Lévinase k rozpracování svých etických tezí, a následně jsou zpracovávány dílčí části těchto tezí. Ukazuje se, že základním aspektem jeho teorie je sociální vztah Já s Druhým, přes který vede cesta k transcendenci. Lévinasova koncepce je považována za etický obrat ve filosofii a je možné ji považovat za návrat zpět k člověku. Správně pojímanou etiku, založenou na vztahu, považuje Lévinas za "prima philosophia".
Komunikace politiků v období totality a demokracie. (Konkretizace na komparaci novoročních projevů G. Husáka a V. Havla)
Petrovická, Barbora ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vlivu totalitního a demokratického režimu na komunikační schopnosti a možnosti tehdejších prezidentů na našem území. Teoretická část vymezuje komunikaci politickou a nepolitickou. Zaměřuje se mimo jiné na charakteristiku totality a demokracie a popisuje povahu jazykového systému češtiny v obou režimech. Zahrnuje také stručnou historii novoročních projevů a jejich jazyková specifika, jelikož teoretická část je zaměřena právě na tyto komunikační příležitosti. Praktická část se zaměřuje na rozbor novoročních projevů posledního totalitního a prvního demokratického prezidenta, u každého se podrobně rozebírá právě jeden projev. Ohled je brán také na životní osudy těchto dvou osobností. Projevy posuzujeme z hlediska obsahového, lingvistického a psychologického, zřetel bereme také na povahu celé komunikace. V závěru se snažíme přinést komparaci obou řečníků a jejich komunikačních schopností. KLÍČOVÁ SLOVA komunikace, totalita, demokracie, novoroční projevy, Gustáv Husák, Václav Havel
Postavení a činnost státní a skryté církve v Československu v letech 1968-1989
Dušková, Denisa ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Kopeček, Michal (oponent)
(česky): Cílem této bakalářské práce je zmapovat poválečný vývoj skryté a oficiální církve na území Československa, a to konkrétně v letech 1968-1989. Práce je zaměřena především na činnost a postavení římskokatolické církve a jejího vztahu ke komunismem řízenému státu. Práce se pak zabývá převážně neoficiálními církevními aktivitami a podzemními skupinami, zejména společenstvím Koinótés vedeným klíčovou postavou skryté církve, Felixem M. Davídkem. Ústředním pramenem je pak soubor výslechových protokolů pořízených Státní bezpečností zabývající se tajnými církevními aktivitami společenství utvořeného kolem biskupa Fridolína Zahradníka.
Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890-1914)
Hylmar, Radek ; Heczková, Libuše (vedoucí práce) ; Wiendl, Jan (oponent) ; Merhautová, Lucie (oponent)
Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890-1914) Abstrakt Dizertace studuje český předválečný anarchismus jako modernistický směr zahrnující různé druhy aktivit, od politické propagandy přes návrhy sociálního uspořádání a promýšlení mravních hodnot až po úvahy o umění a literární tvorbu. Záměrem je představit literární texty anarchistů na pozadí ostatních typů vyjádření. Zároveň práce uvažuje o anarchismu v dobovém kontextu dalších politicko-sociálních, uměleckých a filozofických proudů, sleduje prolínání ideologických a estetických schémat českého anarchismu zejména se socialismem a feminismem, ale také s dekadencí, s filozofií Friedricha Nietzscheho nebo s projevy kruhu básníků a anarchistů v německém Friedrichshagenu. Práce se zabývá anarchistickým chápáním člověka a jeho vztahu ke světu a společnosti. Vzhledem ke koncentraci anarchistů na svobodného jednotlivce jsou prezentovány strategie emancipace od tradičních konvencí a institucí jako manželství, rodina nebo stát. Dále se práce věnuje reformám v oblasti morálky a všímá si podobností s feministickým obratem k vlastní tělesné a duševní zkušenosti jako východiska stanovení individuálních hodnot. Práce srovnává feministický důraz na intenzivní prožití vlastní smyslnosti a citovosti se specifickým užitím motivů...
Oldřich John - vzestup a pád politika
Pácl, Bohumil ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Tůma, Oldřich (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá osobností Oldřicha Johna, prvního předsedy Národního shromáždění republiky Československé pro roce 1948, vrcholného představitele sociální demokracie, jeho podílem na sloučení této strany s KSČ a na vzniku totalitního režimu, a následným politickým pádem spojeným se Státní bezpečností připravovaným procesem. Autor vyslovuje základní hypotézu, podle níž člověk talentem, schopnostmi a ambicemi předurčený pro politiku, svým jednáním, působením a činností výrazně přispěl k vítězství nedemokratického režimu, aby ho pak tento režim právě proto, že byl bytostný homo politicus, deprivoval a deklasoval. Zejména na základě pramenů je předkládán vývoj Johnovy politické dráhy, osobnostních rysů, vlastností, postupů a prostředků komunikace, které při svém působení ve veřejném životě využíval. V řešení bylo použito svědectví přímých účastníků Johnova jednání, dobových autentických záznamů a mediálních výstupů. Současně jsou podložena analýzou profilu a ambicí jedince, působícího v politice, kterou přináší teoretická literatura. Výsledky této práce umožňují vyslovit závěr o odpovědnosti politických elit v kontextu přeměny demokratické společnosti v totalitní, k níž došlo právě v únoru 1948.
Pojetí biblické narace v českém umění 20. století od konce 40. let do počátku normalizace
Filipcová, Marie ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Jindra, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá především specifiky českého umění v období komunistické totality. Hlavním cílem bylo, zaměřit se na umělce, kteří se vlivem okolností ocitli na okraji kulturní společnosti. S touto situací se ale smířili, protože se nechtěli zpronevěřit přesvědčení a hodnotám, jež vyznávali. Zásadním společným bodem takto svobodné tvorby je výběr námětů. V našem případě se jedná o biblickou tématiku, která nejprve v 50. letech souvisela s vyrovnáním se s existencialistickými pocity. A později s hledáním výtvarného výrazu, který by obsahoval duchovní přesah. V první části se věnujeme ikonografickým paralelám. Ve druhé jednotlivým autorům a souvislostem, které určovaly jejich tvorbu. Skupinu autorů, zde tvoří ti, kteří se tématikou zabývali soustavněji. Patří mezi ně: Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Ivan Sobotka, Věra Nováková, Mikuláš Medek, Jan Koblasa a Robert Piesen. Závěrem je připojeno pojednání týkající se soudobých filozofických tendencí, které jsou s tvorbou našich autorů spjaty.
Sbor národní bezpečnosti v letech 1945-1948
Ondrák, Vlastimil ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Práce se zabývá vznikem a formováním Sboru národní bezpečnosti v Československu a to obou složek, Veřejné bezpečnosti a Státní tajné bezpečnosti. Časově se práce soutředí na období let 1945-1948. Cílem práce je zformovat ucelený pohled na vývoj klíčového orgánu vnitřní bezpečnosti, jehož nejdůležitější složky se ocitly zcela pod kontrolou Komunistické strany Československa a stal se základním pilířem její moci až do roku 1989. Práce se bude dále zabývat organizací, počtem, předpisy, vybavením a činností SNB a jeho vztahem k zákonůmí včetně nezákonností prováděných samotným SNB. Práce bude vycházet z materiálů Archivu bezpečnostních složek v Praze Na Struze a v Siwiecově ulici, jeho brněnské pobočce v Kanicích, archivu Muzea policie České republiky a z publikace J. Dvořáčkové "Státní bezpečnost v letech 1945-1953". Klíčová slova Sbor národní bezpečnosti, policie, bezpečnost, Únor 1948, tajná služba, rozvědka, totalita
Vztahy mezi SSSR a USA v Televizních novinách Československé televize v roce 1981 na příkladu Salvadoru
Bezvodová, Michaela ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Práce Vztahy mezi SSSR a USA v Televizních novinách Československé televize v roce 1981 na příkladu Salvadoru se zabývá analýzou americko-sovětských vztahů v hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny Československé televize v roce 1981, a to na příkladu konfliktu v Salvadoru. Zároveň popisuje atmosféru vztahů dvou supervelmocí v průběhu studené války. V teoretické části přibližuje legislativní opatření spojená s totalitní mocí v Československé socialistické republice, představuje základní terminologii zpravodajství a otevírá otázku manipulace v médiích. Okrajově také přibližuje vztahy mezi SSSR a USA od konce 70. let až do začátku prvního funkčního období Ronalda Reagana a změnu politiky vůči Sovětskému svazu po odchodu Jimmyho Cartera z úřadu prezidenta. Praktická část pak sleduje vývoj americko-sovětských vztahů v průběhu celého roku 1981, jak jej reflektoval pořad Televizní noviny - čtvrtletně seznamuje se zásadními událostmi i jednáními a pomocí obsahové analýzy interpretuje význam totalitního zpravodajství na příkladu salvadorské občanské války a dalších politických meznících daného období. Cílem práce je představit komunistickou propagandu uplatňovanou v předním československém médiu, a otevřít tak otázky manipulace v médiích, vlivu a odkazu, jaké nese do dnešní doby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.