Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metaanalýza: Motivace uživatelů používat mobilní aplikace sloužící k seznamování
Petrová, Angelika Nelly ; Soukup, Petr (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na motivace uživatelů zakládat si účet v rámci mobilních aplikací sloužících k seznamování. Práce zpracovává formou statistické analýzy již vzniklé studie zabývající se stejnou či obdobnou tématikou. Hlavním cílem této práce je spočítat velikosti účinků jednotlivých motivů ve spojitosti s pohlavím respondentů. V diplomové práci je nejdříve popsána historie online seznamování, jednotlivé mobilní aplikace zahrnuté do metaanalýzy, chování uživatelů v konkrétních fázích užívání těchto aplikací (nastavení profilu, selekce profilu ostatních, komunikace a její vývoj v čase), následuje metodologická část práce, kde je popsána již samotná metaanalýza, průběh její tvorby, její slabé i silné stránky. V další kapitole prezentuji výsledky proběhlé metaanalýzy a jejich interpretace, nechybí ani reflexe vlastní práce a doporučení pro budoucí výzkumy. Analýza napomohla k odhalení diference mezi pohlavími a zároveň posloužila i k syntéze získaných studií zabývajících se touto problematikou. Nejvýznamněji se vliv pohlaví projevil u motivace nezávazného sexu, v menší míře pak u motivace hledání lásky, přátel, používání aplikace z důvodu jednoduchosti komunikace skrze online prostředí a z důvodu pocitu dobrodružství. Žádný efekt pohlaví naopak nebyl nalezen u motivace užívání...
Rozdíly v důvodech pro používání seznamovací aplikace Tinder s ohledem na gender uživatelů
Holá, Martina ; Mazáková Šetinová, Markéta (vedoucí práce) ; Kotík, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem Tinder, konkrétně se zaměřuje na důvody pro využívání aplikace Tinder s ohledem na gender uživatelů v České republice podle teorie užití a uspokojení a zda je chování uživatelů v souladu se sociobiologickou teorií. Teorie užití a uspokojení se zaměřuje na odhalení, proč a jak lidé používají mass média pro uspokojení potřeb, v tomto případě Tinder. Kdežto sociolobiologická teorie vysvětluje přirozený výběr partnerů. Pro výzkum byl využit dotazník jako metoda sběru dat. Celkový počet respondentů byl 261, z toho 137 žen a 124 mužů. Jako nejčastější důvod vyšlo "nezávazné randění" a poté "dlouhodobý vztah". U žen samotných výsledky kopírovaly celkové, ale u mužů zvítězil "sex". Výsledek kopíruje předchozí výzkumy a teorii užití a uspokojení, jelikož muži v tomto vzorku používají Tinder hlavně pro sex a fyzické uspokojení, kdežto ženy spíše pro sociální uspokojení. V otázce, zdali jsou výsledky v souladu se sociobiologickou teorií, se výzkum ukázal v rozporu, ale některé prvky teorie jsou stále přítomny, např. muže stále více než ženy zajímá, zda jsou ženy fit a hubené, kdežto ženy sice tolik vzhled jako muže nezajímá, ale stále se chtějí prezentovat, že jsou fit, hubené a sexy.
Seznamovací online aplikace optikou teorie užití a uspokojení
Šulcová, Karolína ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Seznamovací online aplikace zásadně změnily podobu online seznamování. Jsou dostupné na mobilním telefonu a jsou založené na prostorové blízkosti uživatelů a jednoduchém ovládaní. Tato diplomová práce se zaměřuje na uživatele těchto aplikací. Vychází při tom z teorie užití a uspokojení, která předpokládá, že mediální publikum je aktivní a média využívá k uspokojení svých potřeb. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem uživatelé používají seznamovací aplikace a jaké důvody je k používání vedou. Pro sběr dat jsem zvolila kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Nejdříve bylo provedeno online dotazníkové šetření, následovaly polostrukturované rozhovory s uživateli aplikací. Výzkum prokázal, že důvod používání a přístup k aplikacím se u každého jedince liší a mohou se během používání měnit. Klíčová slova seznamovací aplikace, Tinder, seznamování přes internet, teorie užití a uspokojení, aktivní publikum, smíšený výzkum
Vnímání reklamních sdělení v prostoru online seznamek se zaměřením na Tinder
Dobiášová, Tereza ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Tématem bakalářské práce je vnímání reklamních sdělení v prostoru online seznamek se zaměřením na Tinder. Cílem práce je prozkoumat, jak čeští uživatelé vnímají dosavadní reklamy, se kterými se v aplikaci setkali, a zjistit jejich otevřenost a postoje ke konkrétním sdělením. Explorativní výzkum se dále zabývá různými reklamními formáty, které aplikace nabízí, a reakcemi na ně. Výsledky prezentují dosavadní uživatelské zkušenosti s reklamami v aplikaci a reakce na konkrétní sdělení a formáty reklam. Poznatky z práce lze využít jako ukazatel pro značky, které zvažují investici do nového reklamního média.
Metaanalýza: Motivace uživatelů používat mobilní aplikace sloužící k seznamování
Petrová, Angelika Nelly ; Soukup, Petr (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na motivace uživatelů zakládat si účet v rámci mobilních aplikací sloužících k seznamování. Práce zpracovává formou statistické analýzy již vzniklé studie zabývající se stejnou či obdobnou tématikou. Hlavním cílem této práce je spočítat velikosti účinků jednotlivých motivů ve spojitosti s pohlavím respondentů. V diplomové práci je nejdříve popsána historie online seznamování, jednotlivé mobilní aplikace zahrnuté do metaanalýzy, chování uživatelů v konkrétních fázích užívání těchto aplikací (nastavení profilu, selekce profilu ostatních, komunikace a její vývoj v čase), následuje metodologická část práce, kde je popsána již samotná metaanalýza, průběh její tvorby, její slabé i silné stránky. V další kapitole prezentuji výsledky proběhlé metaanalýzy a jejich interpretace, nechybí ani reflexe vlastní práce a doporučení pro budoucí výzkumy. Analýza napomohla k odhalení diference mezi pohlavími a zároveň posloužila i k syntéze získaných studií zabývajících se touto problematikou. Nejvýznamněji se vliv pohlaví projevil u motivace nezávazného sexu, v menší míře pak u motivace hledání lásky, přátel, používání aplikace z důvodu jednoduchosti komunikace skrze online prostředí a z důvodu pocitu dobrodružství. Žádný efekt pohlaví naopak nebyl nalezen u motivace užívání...
Rozdíly v důvodech pro používání seznamovací aplikace Tinder s ohledem na gender uživatelů
Holá, Martina ; Mazáková Šetinová, Markéta (vedoucí práce) ; Kotík, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem Tinder, konkrétně se zaměřuje na důvody pro využívání aplikace Tinder s ohledem na gender uživatelů v České republice podle teorie užití a uspokojení a zda je chování uživatelů v souladu se sociobiologickou teorií. Teorie užití a uspokojení se zaměřuje na odhalení, proč a jak lidé používají mass média pro uspokojení potřeb, v tomto případě Tinder. Kdežto sociolobiologická teorie vysvětluje přirozený výběr partnerů. Pro výzkum byl využit dotazník jako metoda sběru dat. Celkový počet respondentů byl 261, z toho 137 žen a 124 mužů. Jako nejčastější důvod vyšlo "nezávazné randění" a poté "dlouhodobý vztah". U žen samotných výsledky kopírovaly celkové, ale u mužů zvítězil "sex". Výsledek kopíruje předchozí výzkumy a teorii užití a uspokojení, jelikož muži v tomto vzorku používají Tinder hlavně pro sex a fyzické uspokojení, kdežto ženy spíše pro sociální uspokojení. V otázce, zdali jsou výsledky v souladu se sociobiologickou teorií, se výzkum ukázal v rozporu, ale některé prvky teorie jsou stále přítomny, např. muže stále více než ženy zajímá, zda jsou ženy fit a hubené, kdežto ženy sice tolik vzhled jako muže nezajímá, ale stále se chtějí prezentovat, že jsou fit, hubené a sexy.
Seznamovací online aplikace optikou teorie užití a uspokojení
Šulcová, Karolína ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Seznamovací online aplikace zásadně změnily podobu online seznamování. Jsou dostupné na mobilním telefonu a jsou založené na prostorové blízkosti uživatelů a jednoduchém ovládaní. Tato diplomová práce se zaměřuje na uživatele těchto aplikací. Vychází při tom z teorie užití a uspokojení, která předpokládá, že mediální publikum je aktivní a média využívá k uspokojení svých potřeb. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem uživatelé používají seznamovací aplikace a jaké důvody je k používání vedou. Pro sběr dat jsem zvolila kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Nejdříve bylo provedeno online dotazníkové šetření, následovaly polostrukturované rozhovory s uživateli aplikací. Výzkum prokázal, že důvod používání a přístup k aplikacím se u každého jedince liší a mohou se během používání měnit. Klíčová slova seznamovací aplikace, Tinder, seznamování přes internet, teorie užití a uspokojení, aktivní publikum, smíšený výzkum
Vliv nových médií na Sex Dating
Botha, Marek ; Macek, Jakub (vedoucí práce) ; Fiala, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá tím, jaké to je (ne)uspět při navazování digitálního, ale i tělesného kontaktu. Tato studie si klade za úkol více přiblížit jednu z forem sociální interakce - sex dating a zkoumá, jakou roli hrají aplikace založené na geolokaci v jeho současné podobě. Praktická část je řešena formou kvalitativního výzkumu na vzorku 18 aktivních uživatelů metodou hloubkových rozhovorů a porovnává zkušenosti, které mají heterosexuálně a homosexuálně orientovaní uživatelé s tímto neanonymním digitálním prostředím sjenocující fyzicky se pohybující jedince do jednoho fluidního virtuálního místa. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.