Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní
Čermáková, Žofie ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Mezinárodní spolupráce při správě daní Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem mezinárodní spolupráce při správě daní. Vzhledem ke globalizaci, která umožňuje daňovým subjektům provozovat ekonomické aktivity víceméně kdekoliv se tato problematika stala velice aktuální. I když správní spolupráce v oblasti daní má svůj počátek ve středověku, největší vývoj zaznamenala v posledních desetiletích. Hlavními aktéry na poli spolupráce jsou kromě jednotlivých států mezinárodní, mezivládní organizace jako například OECD a OSN a samozřejmě také Evropská unie. Všichni tyto aktéři vydávají právní předpisy, které upravují mezinárodní spolupráci při správě přímých daní. Nejdůležitějšími předpisy na mezinárodní úrovni jsou především bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které tvoří základ spolupráce mezi státy. Dalším důležitým předpisem je multilaterální Úmluva o vzájemné správní spolupráci jíž se účastní již 146 jurisdikcí. Nelze opomenout ani Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD a OSN, které jsou hojně využívány při uzavírání již zmíněných bilaterálních smluv. Hlavním právním předpisem Evropské unie týkajícího se tohoto tématu je směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC). Tato směrnice a další, kterými byla novelizována upravují průběh mezinárodní spolupráce při správě...
Zajišťovací příkazy
Šedová, Kristýna ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
1 Abstrakt Zajišťovací příkazy Diplomová práce se zabývá zajišťovacími příkazy s cílem zhodnotit, zda se jedná o nezbytný prostředek pro efektivní správu daní nebo o institut, který razantně a neúměrně zasahuje do ústavně chráněných základních práv daňových subjektů. Práce nejprve uvádí vybrané základní zásady správy daní, které mohou mít v řízení o zajištění daně své místo. Dále jsou shrnuta relevantní ustanovení daňového řádu s důrazem na daňové řízení a instituty placení daní, která jsou následována zákonnou úpravou zajišťovacího příkazu včetně procesních následků a možných legislativních změn. Stěžejním předmětem práce je rozbor vybraných výkladových problémů zajišťovacího příkazu z hlediska judikatury správních soudů a praxe finanční správy, a to především jeho právní povahy, nezbytných předpokladů pro jeho vydání, jeho likvidační povahou a procesními otázkami. Provedená analýza slouží jako podklad pro závěrečnou část zabývající se možnostmi obrany proti zajišťovacímu příkazu v řízení o zajištění daně, řízení soudním i exekučním, která je doplněna i šetřením veřejné ochránkyně práv. Zajišťovací příkaz dává správci daně pravomoc, jak zajistit daň v okamžiku, kdy ještě není splatná nebo stanovená a jsou zde přítomné obavy o její budoucí nedobytnost. Tento prostředek tak umožňuje zabezpečit úhradu daně,...
Vybrané postupy při správě daní
Hanák, Radim ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Vybrané postupy při správě daní Abstrakt Předmětem mé práce je část správy daní, které je podroben každý subjekt na území České republiky, a jejímž účelem je ověření zda tento splnil veškeré své zákonné povinnosti ve vztahu k daním, a zda přiznal správci daně veškerý majetek, který podléhá zdanění. Jedná se o oprávnění správce daně ve vztahu k pravomoci stanovit výši daně. Za tím účelem je správce daně vybaven oprávněními v rámci vyhledávací činnosti, a je rovněž oprávněn zahájit specifický postup prověření správnosti daňového tvrzení ještě před vyměřením daňové povinnosti. Tyto postupy jsou do značné míry vzájemně provázány. Ve své práci podávám zevrubnou analýzu těchto institutů jak jednotlivě, tak ve vzájemném kontextu a vzájemné provázanosti, s důrazem právě na kontrolní postup. Právní úpravu rozebírám v rámci jejího vývoje, v kontextu právní úpravy Evropské unie, v rámci správní praxe, a především v rámci konkrétních rozsudků správních soudů. Cílem práce je upozornit daňové subjekty na veškerá rizika, která při využití těchto postupů v praxi hrozí, a upozornění na zákonné limity těchto postupů, které jsou správci daně povinni dodržovat. Tedy poskytnout komplexní zhodnocení současné právní úpravy. Jsou rozebrány specifika v rámci speciální úpravy v rámci různých druhů daňových povinností. Rovněž je...
Právní prostředky ochrany při správě daní
Kolobov, Ivan ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Právní prostředky ochrany při správě daní Abstrakt. Cílem mé diplomové práci je analýza jednotlivých právních ochranných prostředků při správě daní a s nimi souvisejících základních zásad správy daní, příslušné judikatury správních soudů a Ústavního soudu České republiky, pomocí metody deduktivní, analytické a komparatistické. Při řešení diplomové práce jsem provedl analýzu jednotlivých právních ochranných prostředků při správě daní, s nimi souvisejících základních zásad správy daní, příslušné judikatury správních soudů a Ústavního soudu České republiky. Strukturu své diplomové práce jsem zpracoval tak, aby byl naplněn cíl diplomové práce. V první kapitole, která se nazývá "Správa daní" dávám definici správy daně, popisuji předmět správy daní, správce daní, provádím rozbor a analýzu jednotlivých základních zásad správy daní, provádím rozbor vztahu daňového řádu a správního řádu V druhé kapitole, která se nazývá " Právní prostředky ochrany při správě daní", uvádím definici právního prostředku ochrany, diferencuji právní prostředky ochrany do čtyř skupin: Řádné prostředky ochrany, mimořádné prostředky ochrany, dozorčí prostředky, prostředky sloužící k ochraně osob zúčastněných na správě daní. Popisuji společné náležitostí právních prostředků ochrany a povinnosti správce daně při jejich posuzování. V třetí...
Administrativní náklady výběru daní
Vašata, Marek ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přímými administrativními náklady zdanění, které vznikají na straně veřejného sektoru. Hlavním cílem práce je kvantifikovat přímé administrativní náklady výběru daní v České republice v letech 2014 a 2015.. Ke splnění tohoto cíle je využita metoda přepočteného pracovníka, která je v práci podrobně vysvětlena a jejíž využití je pro podobné výpočty nejrozšířenější. První část se stručně věnuje daňové teorii. Ve druhé části se nachází teorie administrativních nákladů. Praktická část je obsažena ve třetí a čtvrté kapitole. Třetí kapitola je věnována výpočtu administrativních nákladů pro jednotlivé daně a čtvrtá část se zabývá porovnáním těchto nákladů v roce 2015.
Vybrané postupy při správě daní
Schwarzová, Lucie ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Shrnutí Vybrané postupy při správě daní Předmětem této práce je právní úprava postupů při správě daní, konkrétně především daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností. K 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád, který tyto postupy upravil podrobněji, než tomu bylo v zákoně o správě daní a poplatků. Tato diplomová práce měla za cíl popsat a analyzovat současnou právní úpravu těchto institutů, zmínit důvody vzniku této úpravy, upozornit na mezery, které se v daňovém řádu vyskytují, a navrhnout jejich možná řešení. Taktéž se tato práce vypořádává s judikaturou, a to jak starší, ale stále použitelnou, tak také postupně se vyskytující judikaturou novější, týkající se nového daňového řádu. První kapitola se zabývá správou daní v obecné rovině. Popisuje historický vývoj správy daní, zaměřuje se na předmět a účel správy daní a následně rozebírá základní zásady správy daní. Tyto zásady musí správce daně i osoby zúčastněné na správě daní ctít i při postupech při správě daní. Druhá kapitola se zabývá postupy při správě daní. Nejprve jsou vymezeny pojmy řízení, postupů a úkonů správce daně, následně se zaměřuji společné znaky všech postupů. Dále jsou pak stručně charakterizovány všechny postupy upravené daňovým řádem: vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření, daňová kontrola a postup k odstranění...
Legislating against Tax Avoidance
Kamínková, Petra ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Kamínková, Petra: Legislating against Tax Avoidance Abstrakt v českém jazyce Způsob, jakým se nadnárodní korporace vyhýbají zdanění, je v poslední době terčem kritiky mnoha vlád i světové veřejnosti. Cílem této práce je analyzovat, jakými způsoby se mohou státy takovému chování bránit. Zvláštní pozornost je věnována české právní úpravě. První kapitola práce přibližuje základní principy mezinárodního zdanění. Druhá kapitola je věnována nejpoužívanějším metodám vyhýbání se zdanění a nástrojům, které státy používají pro zabránění konkrétním typům nežádoucích transakcí a uspořádání. Z analýzy výhod i slabých stránek těchto nástrojů vyplývá, že jsou do jisté míry účinné, avšak nemohou postihnout všechny způsoby vyhýbání se zdanění. Třetí kapitola se věnuje soudním doktrínám a obecným pravidlům proti vyhýbání se zdanění. Jejich společným znakem je snaha o postihnutí těch typů transakcí, které zákonodárce nepředvídal. Díky své obecnosti a neurčitosti jsou velmi účinné, avšak současně výrazně zasahují do zásady právní jistoty. Měly by být proto používány jen ve výjimečných případech. Poslední kapitola představuje soubor doplňkových nástrojů, které slouží ke zlepšení komunikace mezi daňovými poplatníky a správci daně. Díky těmto nástrojům získávají státy potřebné informace včas a mohou tak účinně reagovat na...
Splnění daňové povinnosti k vybraným daním při insolvenčním řízení právnické osoby
NGUYENOVÁ, Michaela
Insolvenční a daňové zákony jsou hlavními tématy mé práce. Vysvětluji zde spojení těchto dvou zákonů v závislosti na insolvenčním řízení při správě daní.
Daň z příjmů fyzických osob v České republice a Spojených státech amerických
Doubravová, Lucie ; Rytířová, Lucie (vedoucí práce) ; Tepperová, Jana (oponent)
Diplomová práce popisuje problematiku daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve Spojených státech amerických a srovnává na případových studiích zdanění rodiny se dvěma dětmi ve Spojených státech amerických a v České republice. Cílem je ověřit, zda daňové zatížení rodiny s průměrnými příjmy v USA a v ČR odpovídá statistikám OECD a daňové zatížení rodiny se dvěma dětmi je přibližně stejné. Dílčí srovnání probíhá u rodiny s nadprůměrnými příjmy ze zaměstnání a zkoumá, zda rozdíly mezi dvěma státy ve zdanění bude materiální natolik, aby byl poplatník motivován vstoupit na trh práce v zahraničí. Druhá případová studie se věnuje rozdílům ve zdanění ve Spojených státech amerických z hlediska různých skupin poplatníka a potvrzuje, že průměrný benefit při podávání společného daňového přiznání manžely je 450 USD ročně. Práce dále popisuje mezinárodní zdanění s pomocí smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pojmy jako daňové rezidentství, daňovou spravedlnost a daňovou efektivnost.
Comparison of the development of tax administration in Czech Republic, Austria and Slovakia
Bošanská, Ivana ; Vítek, Leoš (vedoucí práce) ; Pavel, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá komparací vývoje daňových správ v ČR, Rakousku a na Slovensku a to konkrétně prostřednictvím administrativních nákladů výběru daní v různých oblastech daňové správy (zaměstnanci, informační technologie). V první části se práce orientuje na charakteristiku základních teoretických oblastí týkajících se zadaného tématu. Následně je věnována zvýšená pozornost zhodnocení vývoje daňových správ vybraných zemí za období převážně od roku 2005 do roku 2013. V závěru dochází ke komparaci a nastínění odlišností ve vývoji daňových správ sledovaných zemí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.