Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní
Čermáková, Žofie ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Mezinárodní spolupráce při správě daní Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem mezinárodní spolupráce při správě daní. Vzhledem ke globalizaci, která umožňuje daňovým subjektům provozovat ekonomické aktivity víceméně kdekoliv se tato problematika stala velice aktuální. I když správní spolupráce v oblasti daní má svůj počátek ve středověku, největší vývoj zaznamenala v posledních desetiletích. Hlavními aktéry na poli spolupráce jsou kromě jednotlivých států mezinárodní, mezivládní organizace jako například OECD a OSN a samozřejmě také Evropská unie. Všichni tyto aktéři vydávají právní předpisy, které upravují mezinárodní spolupráci při správě přímých daní. Nejdůležitějšími předpisy na mezinárodní úrovni jsou především bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které tvoří základ spolupráce mezi státy. Dalším důležitým předpisem je multilaterální Úmluva o vzájemné správní spolupráci jíž se účastní již 146 jurisdikcí. Nelze opomenout ani Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD a OSN, které jsou hojně využívány při uzavírání již zmíněných bilaterálních smluv. Hlavním právním předpisem Evropské unie týkajícího se tohoto tématu je směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC). Tato směrnice a další, kterými byla novelizována upravují průběh mezinárodní spolupráce při správě...
Práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní ve vztahu k základním zásadám správy daní
Lebeda, Alan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Diplomová práce byla zaměřena na provedení analýzy a zhodnocení stavu současné právní úpravy práv a povinností osob zúčastněných na správě daní ve vztahu k základním zásadám správy daní. Klíčovým právním předpisem relevantním ke zpracovávanému tématu, je daňový řád, který obsahuje základní přehled zásad aplikovatelných subjekty správy daní v praxi. Základní zásady správy daní společně s ostatními právními zásadami, které by bylo možné při správě daní rovněž použít, představují vůdčí principy daňového práva procesního, pro který mají stěžejní význam v podobě ústavně nebo zákonně regulovaných korektivů. Oproti předchozí právní úpravě obsažené v zákoně o správě daní a poplatků došlo k lepší systematizaci zásad a tím i k efektivnějšímu využití ve styku zejména daňových subjektů se správci daně. Úvodní kapitoly představují právní rozbor ústředních institutů procesní úpravy daňového práva, jakými je zejména odlišení správy daní a daňového řízení, jejich vzájemný vztah a komparace vůči ostatním typům řízení v oblasti veřejného práva. Při analýze práv a povinnosti uplatňovaných při správě daní nelze pominout problematiku jednotlivých stadií daňového řízení, opravné prostředky anebo zvláštní více či méně formalizované postupy správců daně. Obsahem třetí kapitoly je rozbor aktuální právní úpravy osob...
Zajišťovací příkazy v teorii a praxi finanční správy a správních soudů
Vondráková, Michala ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Zajišťovací příkazy v teorii a praxi finanční správy a správních soudů Abstrakt Tato práce pojednává o institutu zajišťovacích příkazů, jak jsou definovány v zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Práce má za cíl analyzovat, jak byly zajišťovací příkazy používány Finanční správou a následně posuzovány Nejvyšším správním soudem. V první části práce jsou zajišťovací příkazy rozebrány teoreticky, tedy jejich funkce, způsob a podmínky použití i jejich ukončení. Také je v této části upozornění na statistiku vydaných zabezpečovacích příkazů. Podkladem pro tuto část práce jsou především komentáře Daňového Řádu od Baxy a Kaniové a Lichnovského, dále nová publikace na téma zajišťovacích příkazů od Vladimíra Balcara a články odborníků na toto téma z řad daňových poradců, Tomáše Hajduška a Jana Rambouska. Druhá část práce obsahuje rozbor pěti judikátů, které společně prokazují, že zajišťovací příkazy nejsou ani negativní, ani pozitivní, pouze záleží na jejich využití správcem daně. Pro ilustraci situace byly vybrány judikáty, které jak ruší, tak i potvrzují zajišťovací příkazy za posledních několik let. Jedná se konkrétně o následující rozsudky: Ve věci společnosti Českomoravská olejářská komanditní společnost (4 Afs 22/2015-104), který definoval, jak je třeba vyvažovat předpoklady pro vydání zajišťovacích příkazů. Dále je...
Zajišťovací příkazy
Šedová, Kristýna ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
1 Abstrakt Zajišťovací příkazy Diplomová práce se zabývá zajišťovacími příkazy s cílem zhodnotit, zda se jedná o nezbytný prostředek pro efektivní správu daní nebo o institut, který razantně a neúměrně zasahuje do ústavně chráněných základních práv daňových subjektů. Práce nejprve uvádí vybrané základní zásady správy daní, které mohou mít v řízení o zajištění daně své místo. Dále jsou shrnuta relevantní ustanovení daňového řádu s důrazem na daňové řízení a instituty placení daní, která jsou následována zákonnou úpravou zajišťovacího příkazu včetně procesních následků a možných legislativních změn. Stěžejním předmětem práce je rozbor vybraných výkladových problémů zajišťovacího příkazu z hlediska judikatury správních soudů a praxe finanční správy, a to především jeho právní povahy, nezbytných předpokladů pro jeho vydání, jeho likvidační povahou a procesními otázkami. Provedená analýza slouží jako podklad pro závěrečnou část zabývající se možnostmi obrany proti zajišťovacímu příkazu v řízení o zajištění daně, řízení soudním i exekučním, která je doplněna i šetřením veřejné ochránkyně práv. Zajišťovací příkaz dává správci daně pravomoc, jak zajistit daň v okamžiku, kdy ještě není splatná nebo stanovená a jsou zde přítomné obavy o její budoucí nedobytnost. Tento prostředek tak umožňuje zabezpečit úhradu daně,...
Vybrané postupy při správě daní
Hanák, Radim ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Vybrané postupy při správě daní Abstrakt Předmětem mé práce je část správy daní, které je podroben každý subjekt na území České republiky, a jejímž účelem je ověření zda tento splnil veškeré své zákonné povinnosti ve vztahu k daním, a zda přiznal správci daně veškerý majetek, který podléhá zdanění. Jedná se o oprávnění správce daně ve vztahu k pravomoci stanovit výši daně. Za tím účelem je správce daně vybaven oprávněními v rámci vyhledávací činnosti, a je rovněž oprávněn zahájit specifický postup prověření správnosti daňového tvrzení ještě před vyměřením daňové povinnosti. Tyto postupy jsou do značné míry vzájemně provázány. Ve své práci podávám zevrubnou analýzu těchto institutů jak jednotlivě, tak ve vzájemném kontextu a vzájemné provázanosti, s důrazem právě na kontrolní postup. Právní úpravu rozebírám v rámci jejího vývoje, v kontextu právní úpravy Evropské unie, v rámci správní praxe, a především v rámci konkrétních rozsudků správních soudů. Cílem práce je upozornit daňové subjekty na veškerá rizika, která při využití těchto postupů v praxi hrozí, a upozornění na zákonné limity těchto postupů, které jsou správci daně povinni dodržovat. Tedy poskytnout komplexní zhodnocení současné právní úpravy. Jsou rozebrány specifika v rámci speciální úpravy v rámci různých druhů daňových povinností. Rovněž je...
Vybrané postupy při správě daní
Schwarzová, Lucie ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Shrnutí Vybrané postupy při správě daní Předmětem této práce je právní úprava postupů při správě daní, konkrétně především daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností. K 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád, který tyto postupy upravil podrobněji, než tomu bylo v zákoně o správě daní a poplatků. Tato diplomová práce měla za cíl popsat a analyzovat současnou právní úpravu těchto institutů, zmínit důvody vzniku této úpravy, upozornit na mezery, které se v daňovém řádu vyskytují, a navrhnout jejich možná řešení. Taktéž se tato práce vypořádává s judikaturou, a to jak starší, ale stále použitelnou, tak také postupně se vyskytující judikaturou novější, týkající se nového daňového řádu. První kapitola se zabývá správou daní v obecné rovině. Popisuje historický vývoj správy daní, zaměřuje se na předmět a účel správy daní a následně rozebírá základní zásady správy daní. Tyto zásady musí správce daně i osoby zúčastněné na správě daní ctít i při postupech při správě daní. Druhá kapitola se zabývá postupy při správě daní. Nejprve jsou vymezeny pojmy řízení, postupů a úkonů správce daně, následně se zaměřuji společné znaky všech postupů. Dále jsou pak stručně charakterizovány všechny postupy upravené daňovým řádem: vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření, daňová kontrola a postup k odstranění...
Práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní ve vztahu k základním zásadám správy daní
Lebeda, Alan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Diplomová práce byla zaměřena na provedení analýzy a zhodnocení stavu současné právní úpravy práv a povinností osob zúčastněných na správě daní ve vztahu k základním zásadám správy daní. Klíčovým právním předpisem relevantním ke zpracovávanému tématu, je daňový řád, který obsahuje základní přehled zásad aplikovatelných subjekty správy daní v praxi. Základní zásady správy daní společně s ostatními právními zásadami, které by bylo možné při správě daní rovněž použít, představují vůdčí principy daňového práva procesního, pro který mají stěžejní význam v podobě ústavně nebo zákonně regulovaných korektivů. Oproti předchozí právní úpravě obsažené v zákoně o správě daní a poplatků došlo k lepší systematizaci zásad a tím i k efektivnějšímu využití ve styku zejména daňových subjektů se správci daně. Úvodní kapitoly představují právní rozbor ústředních institutů procesní úpravy daňového práva, jakými je zejména odlišení správy daní a daňového řízení, jejich vzájemný vztah a komparace vůči ostatním typům řízení v oblasti veřejného práva. Při analýze práv a povinnosti uplatňovaných při správě daní nelze pominout problematiku jednotlivých stadií daňového řízení, opravné prostředky anebo zvláštní více či méně formalizované postupy správců daně. Obsahem třetí kapitoly je rozbor aktuální právní úpravy osob...
Lhůty při správě daní
Alexa, Karel ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent) ; Karfík, Zdeněk (oponent)
Lhůty při správě daní Lhůty plní v právu nezastupitelnou úlohu. Mají místo všude tam, kde má být provedení určitého úkonu (výkon práva či pravomoci nebo splnění povinnosti) omezeno v čase tak, aby po uplynutí stanovené doby bylo možné definitivně konstatovat, že takový úkon proveden nebyl a s tímto případem pak spojit předvídané právní následky. Hlavním účelem lhůty je tak časové ohraničení stavu nejistoty stran toho, zda úkon proveden bude či nikoli a podle toho určit, jestli nastane následek provedení úkonu anebo následek zmeškání lhůty. Ani právní úprava správy daní se bez lhůt samozřejmě neobejde. Leckdy je totiž třeba pro provedení úkonu vymezit přiměřený čas. Takový čas pak má být vymezen lhůtou. Jinak by bylo možné pouze říci, že úkon již proveden byl, anebo že ještě proveden nebyl, nikoli však, že již proveden být měl. Pokud by pak ten, kdo mohl nebo měl úkon provést, takový úkon neprovedl, celý proces správy daní by mohl ustrnout v čase. Cílem této práce je nejprve prozkoumat institut lhůt v jeho obecných základech. Právní věda se totiž obecnými vlastnostmi lhůt zabývá spíše parciálně. Tomu je věnována obecná část této práce. V první kapitole obecné části autor nejprve vymezuje pojem správy daní. Jako určitý úvod do problematiky lhůt autor pojal výklad o fenoménu času a jeho významu v...
Legislating against Tax Avoidance
Kamínková, Petra ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Kamínková, Petra: Legislating against Tax Avoidance Abstrakt v českém jazyce Způsob, jakým se nadnárodní korporace vyhýbají zdanění, je v poslední době terčem kritiky mnoha vlád i světové veřejnosti. Cílem této práce je analyzovat, jakými způsoby se mohou státy takovému chování bránit. Zvláštní pozornost je věnována české právní úpravě. První kapitola práce přibližuje základní principy mezinárodního zdanění. Druhá kapitola je věnována nejpoužívanějším metodám vyhýbání se zdanění a nástrojům, které státy používají pro zabránění konkrétním typům nežádoucích transakcí a uspořádání. Z analýzy výhod i slabých stránek těchto nástrojů vyplývá, že jsou do jisté míry účinné, avšak nemohou postihnout všechny způsoby vyhýbání se zdanění. Třetí kapitola se věnuje soudním doktrínám a obecným pravidlům proti vyhýbání se zdanění. Jejich společným znakem je snaha o postihnutí těch typů transakcí, které zákonodárce nepředvídal. Díky své obecnosti a neurčitosti jsou velmi účinné, avšak současně výrazně zasahují do zásady právní jistoty. Měly by být proto používány jen ve výjimečných případech. Poslední kapitola představuje soubor doplňkových nástrojů, které slouží ke zlepšení komunikace mezi daňovými poplatníky a správci daně. Díky těmto nástrojům získávají státy potřebné informace včas a mohou tak účinně reagovat na...
Splnění daňové povinnosti k vybraným daním při insolvenčním řízení právnické osoby
NGUYENOVÁ, Michaela
Insolvenční a daňové zákony jsou hlavními tématy mé práce. Vysvětluji zde spojení těchto dvou zákonů v závislosti na insolvenčním řízení při správě daní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.