Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Práce s atypickou dětskou skupinou se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností
Pavlatová, Aneta ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností u atypické dětské skupiny, konkrétně u skupiny dětí v dětském domově. Cílem výzkumného šetření je zjistit, zda lze u této specifické skupiny provést program se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Dále se snaží identifikovat oslabené oblasti sociálních dovedností u těchto dětí a vytvořit aktivity, které by dané oblasti podpořily a rozvíjely. Teoretická část pojednává sociálních dovednostech o psychosociálním vývoji dětí v mladším školním věku. Jsou zde popsána specifika vývoje u dětí vyrůstajících v dětském domově, a také zásady práce s dětskou skupinou a možnosti rozvoje sociálních dovedností u dětí. Empirická část obsahuje popis metodologického designu, prezentaci a analýzu získaných dat na základě pozorování a práce s dětmi. V první části se zabývá analýzou úryvků z pozorování dětí při cílené práci a v druhé části analyzuje téma, která se v průběhu výzkumného šetření objevovala nejčastěji. Práce je obohacena o podrobné kazuistiky dětí a úryvky z výzkumného deníku, který byl veden po celou dobu práce s dětmi. Ve výsledcích jsou popsány konkrétní oblasti sociálních dovedností, ve kterých děti selhávají a dále jsou zde reflektována témata mající vliv na úspěšnost systematické práce s dětmi. Díky rok trvajícímu výzkumnému šetření bylo...
Sociální schopnosti a dovednosti odsouzených mužů
Humpálová, Hana ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda jsou sociální schopnosti a dovednosti odsouzených mužů stejné jako sociální schopnosti a dovednosti mužů dosud nikdy netrestaných. V rámci teoretické části je podrobněji rozebrána problematika vězeňství včetně konkrétních problémů, se kterými se český vězeňský systém potýká. Kromě přeplněnosti věznic k nim patří např. vysoká recidiva a s ní související nedokonalá postpenitenciární péče, prizonizace, nedostatek soukromí a intimity odsouzených. Dále jsou rozebrány možné dopady uvěznění na psychiku vězňů - u odsouzených se častěji objevují stavy apatie, vězni ztrácí sociální kontakty vně věznice, ztrácí také možnost rozhodovat o sobě samém a svém životě. V teoretické části je také popsán Tématicko apercepční test, který byl zadán dvěma skupinám účastníků výzkumu - skupině odsouzených mužů a skupině mužů nikdy netrestaných. Tématicko apercepční test byl poté vyhodnocen pomocí Škály sociální orientace a získaná data interpretována ve výzkumné části bakalářské práce.
Partnerské vztahy u osob se schizofrenním onemocněním
Říhová, Anna ; Loneková, Katarína (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá partnerskými vztahy u osob se schizofrenním onemocněním (F20). Cílem této studie bylo zjistit, jaký význam přisuzují ženy a muži se schizofrenií v období mladé dospělosti partnerským vztahům, jaké mají zkušenosti, ideály a očekávání. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. V první části je popsáno onemocnění schizofrenie, jeho specifika, etiologie, epidemiologie, symptomatologie, deficit v oblasti sociální i kognitivní a současné způsoby léčby zaměřené na psychosociální intervenci. V druhé části je prezentováno téma partnerských vztahů u zdravých osob, aby navázala třetí část, tedy samotné téma partnerských vztahů u osob se schizofrenním onemocněním. V empirické části se vychází z kvalitativní metodologie. Byly zrealizovány polostrukturované rozhovory s 11 respondenty mapující problematiku partnerských vztahů a sexuality. Zjištěné výsledky jsou podrobně popsány a diskutovány s dostupnou odbornou literaturou. V závěru práce jsou doporučeny další výzkumy a intervence v oblasti sociálních vztahů u osob se schizofrenií.
Zralost dítěte pro vstup do mateřské školy
Králová, Barbora ; Opravilová, Eva (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit zralost dětí starších dvou let a posoudit možnost jejich zařazení do mateřské školy, popřípadě jiné formy veřejné výchovy, před dosažením třetího roku života. V první kapitole teoretické části je popsán názor Evropské rady na předškolní vzdělávání, která prosazuje institucionální péči v souladu s trendem podpory rovnosti žen a mužů. Dále je zmíněna situace v členských státech EU při plnění "barcelonských cílů" z roku 2002. Druhá kapitola se zabývá současnou situací v České republice, oporou v legislativě, především novelou zákona o rodičovském příspěvku, a následně stávající nabídkou forem péče pro děti předškolního věku. Třetí kapitola je věnována samotným dětem. Jejich rodině, faktorům, které děti ovlivňují a dále zejména potřebám dítěte, věkovým a individuálním zvláštnostem. Poslední kapitola teoretické části je věnována zralosti dítěte mladšího tří let z pohledu vývojové psychologie. Praktická část mapuje zralost dětí z mateřské školy, jeslí a domácího prostředí. Zaznamenává pozorování tří dětí při prvotní adaptaci na mateřskou školu a dále výsledky ověřování zralosti a připravenosti vybraného vzorku dětí z mateřské školy, jeslí a domácího prostředí v oblastech sociálních dovedností, řeči a samostatnosti a sebeobsluhy. Závěr práce je věnován porovnání...
Integrace žáků školního věku s atypickým autismem
Szkanderová, Ivana ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Shrnutí: Práce pojednává o integrovaných žácích s poruchou autistického spektra (PAS), kterým byl diagnostikován atypický autismus, zároveň se zabývá jejich sociálními dovednostmi a schopnostmi tyto dovednosti iniciovat. První část se zabývá obecně teorií autismu, dále pak atypickým autismuem. Další kapitola této práce je věnována integrovanému vzdělávání, možnostem integrace a individuálnímu vzdělávacímu plánu, podle kterého se integrované děti s poruchou autistického spektra vzdělávají. Třetí kapitola se věnuje sociálním dovednostem obecně, současně se zabývá sociálními dovednostmi integrovaných dětí s poruchou autistického spektra. Poslední kapitola, věnovaná praktickému výzkumu s využitím metody případové studie, se zabývá sociálními dovednostmi chlapců s atypickým autismem a jejich využití v praxi. Cílem práce je shrnout a formulovat dostupné informace o sociálních dovednostech dětí s poruchou autistického spektra, kterým byl diagnostikován atypický autismus. Zároveň zjišťuje, zda tyto integrované děti s PAS dokážou samy sociální kontakt iniciovat.
Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení se zaměřením na začínající učitele
Štěrbová, Nina ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Práce "Sociální dovednosti učitelů a možnosti jejich rozvíjení, se zaměřením na začínající učitele" se zabývá možností využití videotréninku interakcí k rozvoji sociálních dovedností začínajících učitelů. Teoretická část práce uvádí analýzu dnešního stavu pre- a postgraduálního vzdělávání, zaměřuje se na osobnost a sociální dovednosti učitelů, především na dovednosti komunikační. Praktická část zkoumá, zda dochází k rozvoji sociálních dovedností začínajících učitelů při užití metody videotrénink interakcí, která je k tomuto účelu upravena. Data získaná pozorováním 23 učitelů jsou analyzována pomocí programu V.I.P. Výsledkem je poznatek, že metoda videotrénink interakcí se významně podílí na celkovém rozvíjení sociálních dovedností učitele. Pozitivní vliv má videotrénink interakcí na aktivaci studentů, zejména na souhlasný příjem studentů učitelem a na parafrázování výroků studentů
Osobnostní a sociální výchova a její vliv na klima třídy
Ulvrová, Renata ; Krčmářová, Tereza (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Práce se zaměřuje na téma klimatu školní třídy a jeho zlepšování pomocí metod osobnostní a sociální výchovy v konkrétní třídě, kde autorka působí jako třídní učitelka. Teoretická část se zabývá třídním klimatem a jeho charakteristikou. Popisuje, co ovlivňuje, jakými metodami se dá zkoumat a čím je ovlivňováno. V praktické části autorka využívá metody akčního učitelského výzkumu ke zkoumání klimatu ve své třídě a věnuje se také vlastní sebereflexi z pohledu začínajícího učitele. V průběhu jednoho školního roku průběžně monitoruje klima ve třídě primární školy a stanovuje nejefektivnější cesty k jeho zlepšení. Výsledky výzkumu ukazují, že metody osobnostní a sociální výchovy mají na klima třídy větší vliv, pokud jsou realizovány nenucenou a přirozenou formou. KLÍČOVÁ SLOVA: Klima třídy, akční učitelský výzkum, začínající učitel, sociální dovednosti, sebereflexe, Začít spolu, osobnostní a sociální výchova, spolupráce, vztahy, prepuberta, problémový žák, metoda.
Využití technik a metod dramatické výchovy k rozvoji sociální komunikace dětí předškolního věku v rámci dlouhodobého projektu "Co viděla moje ruka"
Hovorková, Jiřina ; Holemá, Irena (vedoucí práce) ; Ferklová, Alžběta (oponent)
Jiřina Hovorková: Diplomová práce pojednává o možnostech využití metod a technik dramatické výchovy v rámci dlouhodobého projektu k rozvoji a podpoře prosociálních dovedností vybrané skupiny dětí předškolního věku. V teoretické části je věnována pozornost charakterizaci předškolního období věku dítěte z vývojového hlediska, metodám a technikám dramatické výchovy, dále je zde kapitola věnována rámcovému vzdělávacímu programu, další kapitola je věnována projektovému vyučování. V praktické části diplomové práce byla snaha porovnat úroveň prosociálních dovedností skupiny dětí, ve které jsou integrované děti s postižením s běžnou skupinou předškolních dětí. Dalším z cílů projektu bylo motivovat děti k tvořivé spolupráci na výrobě hmatové knihy a záznamu na CD nosiči.
Canisterapie jako podpůrný činitel při rozvoji sociálních dovedností a komunikace u dětí s poruchou autistického spektra
Mrzenová, Kateřina ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá canisterapií jako podpůrným činitelem při rozvoji sociálních dovedností a komunikace u dětí s poruchou autistického spektra a vychází ze studia odborné literatury a analýzy poznatků vlivu této terapie na rozvoj osobnosti jedinců s poruchou autistického spektra. V úvodní části práce je zpracováno téma poruch autistického spektra s důrazem na sociální charakteristiky a komunikaci jedinců s poruchou autistického spektra, druhá část práce se zaměřuje na oblast canisterapie, její metody a formy a rovněž její speciálně pedagogické použití. Ve třetí části práce je zpracována případová studie chlapce s poruchou autistického spektra docházejícího pravidelně na canisterapii. V diplomové práci jsou použity následující metody: analýza odborné literatury, zúčastněné pozorování, neformální rozhovor, dotazník, analýza videozáznamů a analýza dat případové studie. Výsledkem práce je zjištění, že canisterapie působí jako podpůrný činitel při rozvoji sociálních dovedností a neverbální komunikace u dětí s poruchou autistického spektra. Působení canisterapie jako podpůrného činitele na rozvoj verbální komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se nepodařilo prokázat. Získané výsledky mohou přispět k častějšímu využívání canisterapie při práci s jedinci s poruchou autistického spektra, a...
Sociální dovednosti učitelů angličtiny v edukačních interakcích na středních školách
Dvořák, Petr ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Šírová, Eva (oponent) ; Píšová, Michaela (oponent)
Cílem předkládané disertační práce je charakterizovat sociální dovednosti učitele jako součást jeho profesní kompetence a vymezit jejich význam ve výuce angličtiny komunikativní metodou v edukačních interakcích ve školních třídách na střední škole. V úvodu stanovujeme paradigmata práce - společenská, filozofická, pedagogicko-psychologická a lingvisticko- didaktická. Teoretická část je rozdělena na čtyři oddíly. První oddíl pojednává o procesech učení a osvojování cizího jazyka a vymezuje lingvisticko-didaktický rámec práce v podobě komunikativně-funkčního přístupu k jazyku a z něj vycházející komunikativní metody. V druhém oddíle terminologicky třídíme a popisujeme procesy interakce a komunikace ve škole s akcentem na cizojazyčnou výuku. Pozornost věnujeme funkci a obsahu edukační interakce a komunikace ve školních třídách, hlavním aktérům těchto procesů - učiteli a dospívajícím žákům. Akcentujeme specifika cizojazyčné edukační interakce a její sociální stránku. Ve třetím oddíle teoretické části definujeme a konkretizujeme sociální dovednosti učitele a vymezujeme jejich vztah k ostatním dovednostem v profesní kompetenci učitele angličtiny. V závěrečném oddíle sumarizujeme teoretickou diskusi a vymezujeme sociálně- dovednostní aspekty cizojazyčné edukační interakce, jako je afekt a vytváření...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.