National Repository of Grey Literature 50 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Comparison of the use of reclaimed areas in the North Bohemian Brown Coal Basin for the needs of recreation and tourism
Peksová, Eliška ; Fialová, Dana (advisor) ; Boudný, Zdeněk (referee)
Comparison of the use of reclaimed areas in the North Bohemian Brown Coal Basin for the needs of recreation and tourism Abstract Revitalization of industrial areas in the form of recultivation has been on the increase in the last several years. The recultivated sites are becoming significant regions for tourism. This bachelor`s thesis is a comparative study of recultivation projects in the North Bohemia brown coal mining region. The goal is to evaluate the recreational function of selected recultivation projects. Further determined were the types recultivation, area of the recultivated region, and the type of area utilization. Also, an analysis of web pages was made with the target of comparing promotion and engagement of the public and private sectors in the examined recultivation projects. The work evaluates activities of interest and attractions in the areas. The first part of the work includes a list of literature and terminology. Also described are the individual recultivation projects. In the last part, projects are evaluated within the framework of activities of interest and attractions and the importance for the tourism. Key words: reclamation, tourism, recreation, North Bohemian Brown Coal Basin
A torso of a landscape. The story of a baroque landscape of northern Bohemia.
Drápalová, Kristýna ; Macek, Petr (advisor) ; Adamcová, Kateřina (referee)
(English) This study has two aims. First, to reconstruct the landscape arrangement of the northern tip of the North Bohemian Basin at the end of the baroque era, focusing on compositional relationships between landscape dominants, both in a scale of pilgrim areas, castles, churches and monasteries and in a scale of chapels and small sculptural and architectonic monuments. The second aim is to, on the example of this - in baroque era extraordinarily rich landscape - examine the phenomenon of the Czech baroque landscape by comparing conclusions of the reconstruction with the widespread conception of compositional principles of baroque landscape. For this purpose, a comprehensive catalogue of architectonic and sculptural monuments in the researched area at about 1780, was compiled. Thereafter a map was created, that shows not only the objects as such, but also the compositional relationships between them. The most important resource for the map was a collection of maps of the First military mapping of Bohemia. In the text, the landscape is described through the perspective of a baroque pilgrim, browsing the landscape along the old roads of three selected routes. The conclusions are then summarized in the final chapter. As a result of my study, I came to the conclusion, that neither the researched...
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Půdní poměry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Obecná charakteristika rostlých půd Sokolovska. Obecná charakteristika antropogenních půd Sokolovska. Závěry pro oblast hospodářsky významných rekultivací a pro oblast revitalizace, resp. obnovy krajinných prvků.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Soubor opatření k realizaci naučně-rekreačního využití Hornojiřetínské výsypky a její okolí
R-PRINCIP Most ; ENKI o.p.s., Třeboň ; ARTECH s.r.o., Litvínov ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; LARECO, Praha ; Pixová, Kateřina ; Šímová, Petra ; Svoboda, Ivan ; Sixta, Jan ; Vojnar, Jiří ; Linhart, Josef ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Přikryl, Ivo ; Šťastný, Karel ; Bejček, Vladimír ; Sklenička, Petr
Vymezení území (Hornojiřetínská výsypka - vznik a základní charakteristiky). Historický vývoj území Hornojiřetínské výsypky. Cíle a předpokládané přínosy souboru opatření, metody. Zóny Hornojiřetínské výsypky: zóna zvýšeného návštěvnického zájmu A1, zóny návštěvnického zájmu A2 až A6, zóny zvýšeného zájmu ochrany přírody B1 a B2, zóny zájmu ochrany přírody B3 a B4. U jednotlivých zón je uvedena obecná charakteristika, vegetace, fauna, navržená prioritní funkce zóny, stávající negativní vlivy, návrh opatření a náklady na realizaci opatření.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Zpřístupnění významných lokalit hnědouhelných výsypek
LARECO, Praha ; Sklenička, Petr
Zpřístupnění lokalit bylo navrženo vesměs formou cyklostezek s ohledem na vzdálenosti mezi nimi. Tytéž cyklostezky jsou využívány jako stezky pro pěší. Studie uvádí přehled současného stavu a navrhování cyklostezek v jednotlivých lokalitách v souvislosti s ukončováním jejich těžební činnosti.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Návrh metodiky obnovy funkcí krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň
Návrh metodiky by se měl po dopracování stát metodickým podkladem pro budoucí řešení úkolů souvisejících s obnovou funkce krajiny narušené povrchovou těžbou a zaplnit mezeru v rámci současné legislativy i rekultivační praxe. Návrh je prioritně zaměřen na velkolomy v oblasti severočeských hnědouhelných pánví, lze ho však přiměřeně použít i pro malolomové provozy. Návrh metodiky respektuje zásady trvale udržitelného rozvoje nově vznikající krajiny při zohlednění multidisciplinárního přístupu ověřovaného praxí v konkrétních podmínkách dotčených regionů.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Ekologická sukcese na současných hnědouhelných výsypkách (informační systém)
LARECO, Praha ; Sklenička, Petr
Zpráva obsahuje závěrečné botanické a zoologické zhodnocení vybraných důlních výsypek, hodnocení jednotlivých výsypkových ploch. Popis geografického informačního systému, který by v rámci projektu vytvořen. Tabulky jednotlivých lokalit s jejich popisem.
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním
Rückl, Pavel
Hodnotící zpráva je pouze dílčí zprávou, která bude dále doplňována a rozšiřována. Projekt bude zaměřen na konkrétní ucelenou oblast a výzkum orientován na poznání všech hlavních i zdánlivě podružných faktorů, které vlivem dlouhodobé, zejména povrchové těžby, navazujících průmyslových aktivit a hustého osídlení působí degradaci krajiny. Výzkum se zaměří na geologické, geochemické a hydrogeologické okolnosti vývoje "průmyslové krajiny". Z výsledků výzkumu by měly vyplynout možnosti celkové revitalizace krajiny, obnovy jejich přirozených funkcí a udržitelného využití krajiny při zachování jejího osídlení. Výsledky by měly být podány formou, která umožní začlenění konkrétních doporučených opatření do přípravy nové územně plánovací dokumentace.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Postrekultivační využití území
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Horáček, Radek ; Vrbová, Marie ; Svoboda, Ivan
Dílčí úkol se zabývá vymezenou oblastí Mostecka. Jeho součástí je analýza zahraničních zkušeností, návrh na vybudování cyklistických stezek a pěších turistických tras včetně turistického autookruhu ve vymezeném území v okolí města Mostu.

National Repository of Grey Literature : 50 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.