Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementácia metodiky projektového riadenia v spoločnosti zameranej na vývoj webových a mobilných aplikácií
Fronc, Dominik
Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení v podmínkách společnosti zaměřené na vývoj webových a mobilních aplikací. Práce představuje současnou problematiku projektového řízení a analyzuje vybrané zástupce metodik používaných při vývoji softwaru, kde popisuje jejich výhody, nevýhody a formu použití. Práce přináší významné statistické zjištění s ohledem na úspěchy projektů a analyzuje aktuální trend používaných projektových metodik. Praktická část této práce je zaměřena na popis a analýzu prostředí společnosti, pro vhodné stanovení metodiky řízení softwarových projektů. V práci je vybrána nejvhodnější metodika s ohledem na kritéria společnosti, která je implementována na dvou reálných pilotních projektech. Na závěr nechybí zhodnocení dosažených výsledků podle zadaných kritérií.
Usage of Agile Methodologies in Software Development Management
Brejčáková, Simona ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The proposed bachelor thesis deals with agile software development. The theoretical part is devoted to the description of traditional and agile methodologies and their comparison. Agile methodologies such as Scrum, Extreme programming and agile tools such as Kanban, Test Driven Development and Feature Driven Development are described in more detail below. Furthermore, was carried out the current state analysis of the company, which used some tools of agile management. Based on analysis, are proposed the solutions to problems that were discovered.
Aplikace agilní metodiky v projektovém řízení
Szuchan, Patrik ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práca pojednáva o zmenách pre zefektívnenie projektového riadenia, vývoja a práce vo vývojových tímoch zavedením agilnej metodiky Scrum. Začiatok diplomovej práce sa venuje teoretickým východiskám a základným pojmom, ktoré sú použité v ďalších častiach práce. Analytická časť rozoberá súčasný stav softvérovej divízie. V návrhovej časti je na základe výsledku analýzy vytvorený návrh zmien v projektovom riadení použitím agilnej metodiky, ktorej cieľom je zefektívnenie projektového riadenia a vývoja softvéru. Záverom návrhovej časti sú spracované ekonomické zhodnotenia návrhu a jeho prínosy pre divíziu.
Výběr a implementace systému pro řízení softwarového vývoje
Pajgerová, Dominika ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá projektovým manžmentom v prostredí softvérového vývoja. Popisuje problematiku a spôsob implementácie metodiky PRINCE2 Agile do vývojového oddelenia so zameraním na agilné prístupy. Súčasťou práce je konfigurácia časti informačného systému dedikovaného pre podporu projektového riadenia.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Jahôdka, Daniel ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému spoločnosti KPA ONE s.r.o., a návrhom potrebných zmien. Prvá časť sa zaoberá teoretickými východiskami. Nasledujúca časť obsahuje stručný popis spoločnosti a potrebné analýzy firmy a informačného systému. Z prevedených analýz sú následne definované potrebné zmeny informačného systému. V poslednej časti sú zhodnotené ekonomická náročnosť týchto zmien a prínosy jednotlivých inovácií.
Přístup k řízení projektů
Mikulčík, Ondřej ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením ve zvolené společnosti působící v oboru informačních technologií. Analýza zkoumá současný stav projektového řízení a nástrojů využívaných pro jeho podporu a další skutečnosti, které by mohly mít vliv na následný výběr nového vhodného přístupu k řízení projektů a podpůrných nástrojů.
Softwarová podpora projektového řízení s využitím metodiky Scrum
Greň, Lukáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Projekty v oddělení Výzkumu a vývoje jsou ve společnosti Seznam.cz plánovány a řízeny agilní projektovou metodikou Scrum. Společnost poptává informační systém, ve kterém by mohla zachytit proces vývoje projektu touto metodikou. Informační systém musí obsahovat veškeré odlišnosti procesu ve společnosti oproti obecné metodice a implementovat napojení na další firemní systémy.
Automatizované testování webových aplikací
Běloch, Tomáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatizací v procesu testování webových aplikací. Teoretická část je zaměřena na zajišťování kvality softwarových produktů a služeb. V práci je dále rozebrána problematika automatizace dílčích druhů testování a jsou popsány některé testovací nástroje. Podrobněji se pak teoretická část zabývá nástrojem Selenium a systémy pro kontinuální integraci. Praktická část se zaměřuje na podrobnou analýzu, návrh a realizaci automatizovaných testovacích skriptů pro službu Claudu společnosti IBA CZ, s. r. o. V závěru práce je shrnut její přínos pro autora a společnost a nastíněn další plánovaný vývoj.
Softwarová podpora projektového řízení
Habarta, Lukáš ; Ščuglík, František (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tématem této práce je řízení projektu a popis programového řešení pro podporu řízení projektu, které bylo v rámci práce implementováno. První část obsahuje popis základních pojmů z oblasti řízení projektu a popis samotného řízení projektu. V druhé části práce je popsána technická analýza řešení a samotná implementace webové aplikace pro podporu řízení projektu.
Optimaization of Project Management by Implementation of Agile Methodology
Gergeľ, Frederik ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The thesis deals with optimization of project management in a custom web development company. The theoretical part is devoted to the description of traditional and agile approaches of project management. The analytical part describes the current state of project management. The main part of the thesis consists of optimization of project management by agile SCRUM method, case study implementation and evaluation of benefits and costs of introduced change.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.