Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 899 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza vybraných učebnic občanské výchovy z hlediska genderu
Šilpochová, Daniela ; Hyánková, Tereza (vedoucí práce) ; Ondráček, Vojtěch (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou tří vybraných učebnic občanské výchovy pro 6. ročník základní školy z hlediska genderu. Cílem bylo za pomoci kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy zjistit, zda jsou v učebnicích ženy a muži vyobrazeni v genderově stereotypních rolích či nikoli a v jakém počtu jsou zastoupeni. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů pohlaví a gender, genderové socializaci, genderu v prostředí školy a nakonec genderu v jazyce. Praktická část je věnována samotné analýze učebnic. Výsledkem analýzy je zjištění, že jsou ve všech učebnicích ve výrazné početní převaze muži nad ženami. Genderová korektnost učebnic se však s postupem času zvyšuje. KLÍČOVÁ SLOVA gender, genderové role, genderové stereotypy, učebnice, občanská výchova, škola
Výchova jako problém u Radima Palouše
Dytrych, Ondřej ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Hlavním tématem práce je promýšlení specifického smyslu výchovy a vzdělávání ve filosofii Radima Palouše. Z této základní problematiky specifičnosti výchovy jako přivádění k rozumění celku (řádu) světa u Palouše budeme dále explikovat klíčové motivy. Mezi tyto motivy patří především existence člověka jako bytosti od-povědné za celek světa a ostatních lidí. Dále problém školy jako specifické temporální situace překračující každodenní shon (ascholia) a provoz, zkrátka kvaltování, a scholé jako svobody k sobě, která se rozvíjí ve schopnosti dialogického se-tkávání se sebou i s druhými. Tato základní půda bude konkretizována též v dějinné dimenzi propojováním pro Palouše důležitých myslitelů (především Sokrates, Komenský, Patočka).
Gender ve škole se zaměřením na občanské vzdělávání
Volejníková, Lucie ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Ondráček, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce "Gender ve škole se zaměřením na občanské vzdělávání" se zabývá problematikou genderu ve školním prostředí. Teoretická část práce se zaměřuje na genderovou identitu, genderové stereotypy, genderovou rovnost a reprodukci genderových rolí ve školách. Zvláštní pozornost je také věnována osobnosti učitelů a učitelek a jejich roli v reprodukci genderu. Význam jejich postojů je analyzován v kapitole subjektivní teorie. Hlavní výzkumné otázky, které jsem si při psaní kladla byly: Jaký je postoj konkrétního učitele občanské výchovy k tématu genderu? Jak se postoj učitele občanské výchovy k genderovým tématům projevuje ve výuce občanské výchovy a jaký to má vliv na žáky a žákyně? Empirická část diplomové práce byla proto zaměřená na případovou studii začínajícího učitele občanské výchovy, kterou jsem zjišťovala prostřednictvím výzkumné sondy. Pro hlubší porozumění výzkumného problému jsem využila kombinaci tří metod, a to konkrétně polostrukturovaný rozhovor, zúčastněné pozorování a focus group. Klíčová slova: gender, genderový stereotyp, škola, subjektivní teorie, výchova k občanství
Podpora žáků s duševními poruchami na vybrané SŠ
Hejhalová, Tereza ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
1 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje výskytu duševních poruch u adolescentů a poskytování podpory prostřednictvím školních poradenských služeb. Toto téma je aktuální a vyžaduje rozsáhlou diskusi a zvýšenou pozornost veřejnosti vzhledem k stále narůstající problematice duševního zdraví mladých lidí. Cílem práce je nejen objasnit, ale i podrobně popsat problematiku duševních poruch u adolescentů, se zvláštním zaměřením na školní poradenské pracoviště a jeho pracovníky. Teoretická část práce předkládá analýzu základních pojmů spojených se zdravím, adolescencí a duševními poruchami. Zahrnuje také výčet nejčastějších duševních poruch vyskytujících se v tomto věkovém období. Kromě toho se detailně věnuje analýze školního poradenského systému, což poskytuje hlubší pohled na strukturu a organizaci poskytované podpory. Praktická část práce využívá kvalitativního výzkumu, který zahrnuje pozorování školního prostředí, analýzu školních dokumentů a rozhovory s pracovníky školního poradenského pracoviště. Tyto metody umožní nahlédnout do praktické stránky poskytování pomoci a podpory žákům s duševními poruchami ve vybraném školním prostředí. Výzkumná část se zaměřuje na podrobnou analýzu poskytovaných poradenských služeb v dané škole, včetně identifikace nejčastějších duševních poruch žáků. V závěru diplomové práce je...
Mění se dětský hrdina? Proměna hodnotové orientace žáka mladšího školního věku.
Nováčková, Jitka ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Práce se zaměřuje na hodnotovou orientaci žáka 1. stupně základní školy při hledání vzorců chování a jeho budoucího směřování. V teoretické části definuje žáka z pohledu vývojové psychologie, především stručně popisuje vývoj myšlení, vnímání, řeči, citový a sociální vývoj a vývoj morálního usuzování. Popisuje rozdíly ve vývoji a chování dívky a chlapce. Věnuje se teoriím hodnot obecně i ve vztahu k žákům mladšího školního věku. Všímá si různých vlivů, které žáka formují a které mohou jeho rozhodování změnit. V empirické části dotazníkovým šetřením zjišťuje preference žáka při hledání dětského hrdiny, hodnotový žebříček žáka a jeho morální postoje. Dotazníkové šetření je doplněno o dvě práce s jednou třídou, z nichž první dotazníkovému šetření předcházela a druhá jej doplňovala. V závěru empirické části je provedena komparace výsledků s výsledky předchozích průzkumů. Nebyla potvrzena hypotéza, že by žáci nejvíce hledali své vzorce chování ve virtuálním prostředí. Výsledky a komparace naopak potvrdily hypotézu, že žáci v dlouhodobém horizontu vnímají a uznávají stejné hodnoty. Výsledky výzkumu prováděného v roce 2023 nepotvrdily trend, který naznačovaly výsledky průzkumu v roce 2012. Žáci 1. stupně základní školy stále hledají vzorce chování, a to především ve svém okolí. V budoucím směřování se...
Ochrana zdraví a bezpečí v prostředí základní školy
Hýbler, Filip ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Předložená diplomová práce řeší v teoretické části problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví na základních školách, zabývá se prevencí a statistikou úrazů. Hlavním tématem je školní úrazovost, bezpečnostní rizika a sociální bezpečí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které s danou problematikou souvisejí, taktéž platná legislativa a doporučení. Praktická část této práce je rozdělena na dvě části. V prvním úseku je výzkum získaných dostupných informací z archívu školy, porovnání s informačními databázemi z internetu a metodickými pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V druhém úseku praktické části pedagogického výzkumu je využito kvalitativní metody sběru dat, a to rozhovoru s pedagogy, jejich zkušenosti s úrazy, riziky a sociální bezpečností ve školách související s jejich praxí. Dále je využito kvantitativní metody sběru dat, konkrétně metodu dotazníku. V dotazníkovém šetření jsou zjišťovány znalosti respondentů, spadající do platné legislativy na problematiku bezpečí ve škole, evidence úrazů, bezpečnostní gramotnost. Analýzou nejčastějších úrazů ve školním prostředí. Získaná data jsou přehledně zpracována do tabulek pomocí deskriptivní statistiky a kruhových a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 899 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.