Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti tvorby digitálního modelu terénu v GIS
PLIC, Vítězslav
Tato bakalářská práce si klade za cíl porozumět jednotlivým možnostem tvorby digitálních modelů v programu ArcGIS. Cílem této práce bylo porovnání DMT vytvořených různými metodami sběru dat a porovnání různých interpolačních technik pro vybrané území. V teoretické části byla vytvořena literární rešerše, která měla za cíl přiblížit tvorbu digitálních modelů. V práci bylo nastíněno získávání podkladových dat pro tvorbu DMT, různé způsoby modelování, a v neposlední řadě přehled interpolačních metod využívaných v GIS. V praktické části bylo využito části katastrálního území Třísov, kde pomocí dat získaných digitalizací mapového díla ZM 10 a z geodetického zaměření byly vytvořeny DMT. Dále proběhlo porovnání interpolačních metod na několika digitálních modelech vytvořených z geodeticky zaměřených dat. Výsledkem této práce bylo porovnat jednotlivé metody tvorby DMT a jeho interpolací rastrovou kalkulačkou. Dále pak proběhlo vyhodnocení nejvhodnější interpolační metody pro tento model.
Postoj generace Z k ochraně online soukromí a sběru dat pro účely personalizované reklamy
Kubiš, František ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním dopadu personalizované reklamy na ochranu soukromí uživatelů sociálních sítí, konkrétně Facebooku a Instagramu. V teoretické části je proto nejprve vymezen pojem soukromí, dále charakterizována generace Z a nakonec popsán společný byznys model sociálních sítí Facebooku a Instagramu, založený na personalizované reklamě a sběru dat. V praktické části práce jsou vyhodnoceny hloubkové rozhovory se zástupci české generace Z a na základě získaných dat je zjišťováno, jaké povědomí má česká generace Z o fungování personalizované reklamy, o rozsahu souvisejícího sběru dat a nakonec je zkoumán i celkový postoj a přístup k otázce ochrany online soukromí.
Možnosti analýzy dat ze sběrnice CAN
Krišková, Mahulena ; Pančík, Juraj (oponent) ; Belák, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi sběru a analýzy dat ze sběrnice CAN. Popisuje sběrnici od jejího historického vývoje po současnost, a zároveň rozebírá principy jejího fungování. Cílem bylo navrhnout metody snímání dat a jejich následnou interpretaci pro potřeby soudního inženýrství, především v otázkách jízdní dynamiky. Samotné zprávy na sběrnici nejsou standardně zašifrovány, běžný uživatel není schopen rozpoznat, co konkrétní zpráva reprezentuje. Jsou představeny jednotlivé metody pro snímání, zpracování a analýzu dat. Analytická část se soustředí na samotný proces získávání dat ze sběrnice CAN a možnostmi dekódování. Z několika softwarů byl vybrán jeden, pomocí něhož byla provedena experimentální část.
Unit for signal acquisition and processing in rainwater management
Slabý, Vojtěch ; Knobloch, Jan (oponent) ; Tománek, Radek (vedoucí práce)
The thesis describes the unit's design for signal acquisition in the rainwater recollection system, designing a power supply and a firmware. The mainboard contains thirteen inputs from sensors and signals, a power supply with four outputs and a connection to the ultrasound module. The board consumption is 6 W. The thesis also describes the design of every part of the control board and a programming approach.
Systém pro zpracování naměřených hodnot fyzikálních veličin
Škutová, Miroslava ; Pohl, Lukáš (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá celkovým návrhem systému pro měření a vizualizaci fyzikálních veličin. Důraz je dbán na modularitu systému. V práci jsou navrženy moduly pro měření environmentálních veličin, spotřebu teplé vody a spotřebu energie. Byl vytvořen program pro sběr a ukládání dat do databáze časových řad. Naměřené fyzikální veličiny jsou v reálném čase zobrazeny v interaktivním webovém rozhraní.
Analýza kryptografických operací na různých architekturách procesoru
Kubík, Hynek ; Gerlich, Tomáš (oponent) ; Lieskovan, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje kryptografické operace a algoritmy na různých architektůrách serverových procesorů. Práce ve své teoretické části se zabývá rozborem jednotlivý kryp- tografických algoritmů, architektůrama procesoru, výpočetnímy clustru a HPC. Pro rea- lizaci analýzy je zhotovena aplikace, která provede v závislosti na vstupních parametrech, zvolené architektůře a konfigurace zvolené uživatelem měření výkonosti jednotlivých ope- rací. Výsledky z výkonnostních měření a různých kryptografických operacích a architek- turách a s různými vstupními parametry jsou následně prezentovány v aplikaci ve formě grafů.
Sběr dat z otevřených zdrojů a jejich využití v kybernetické bezpečnosti
Gašparová, Marta ; Malina, Lukáš (oponent) ; Paučo, Daniel (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce se zaměřuje na sběr dat z otevřených zdrojů, které lze využít v kybernetické bezpečnosti, na analýzu OSINT nástrojů a návrh vlastního nástroje, který získává data. Teoretická část rozebírá získávání dat v rámci etického hackingu, a to, v jaké fázi penetračního testování je extrakce dat klíčová. Po prozkoumání OSINT nástrojů praktická část rozebírá navržený vlastní nástroj, napsaný v programovacím jazyku Python. Nástroj umožňuje interakci přes API rozhraní s jinými OSINT nástroji, jako je Censys, crt.sh nebo DNSDumpster. Vlastní nástroj po zadání IP adresy nebo domény cílové společnosti je schopen vyhledat základní údaje, jako je lokace, názvy DNS a aktivní služby. Nástroj také umí na základě cílového URL zobrazit přítomné i chybějící bezpečnostní hlavičky protokolu HTTP na dané webové stránce. SSL/TLS certifikáty, subdomény a emaily cílové společnosti jsou také vyhledávány na základě zadané domény.
Digitalizace diagnostických dat z frekvenčních měničů s využitím technologie B&R Aprol Edge Controller
Mičulka, Tomáš ; Poliščuk, Radek (oponent) ; Lang, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává problematiku sběru diagnostických dat z frekvenčních měničů s důrazem na využití B&R EdgeControlleru. Práce se zabývá komunikací mezi měničem a zařízením, dále ukládáním dat pro pozdější analýzu a vizualizací. V realizaci projektu je vytvořena demonstrační verze projektu. V tomto demu je vytvořena komunikace s měničem, pomocí protokolu Powerlink, dále logika pro historizací a v neposlední řadě vizualizace ve formě procesní grafiky a webových reportů.
Webová a mobilní aplikace pro sběr a vizualizaci meteorologických dat
Šturala, Martin ; Musil, Petr (oponent) ; Caha, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá vývojem webové aplikace v .NET 5 a mobilní aplikace pro operační systém Android. Aplikace byly vytvořeny pro sběr a vizualizaci dat z meteostanice, která byla vyvinuta v předchozích letech v rámci diplomové práce Ing. Petra Mlčáka. Webová aplikace poskytuje REST API pro sběr dat z meteostanice a odesílání dat pro mobilní aplikaci, také poskytuje uživatelské webové rozhraní pro vizualizaci dat z meteostanice a jejich správu. V první části jsou popsány veličiny, které meteostanice měří a odesílá na server. V druhé části je popsán návrh databázové struktury pro ukládání dat. Třetí část práce je zaměřena na vývoj webové aplikace v ASP.NET, její části a strukturu. Popsány jsou také funkce a jejich význam ve webovém rozhraní. Čtvrtá část práce popisuje návrh a vývoj mobilní aplikace a principy využité pro získávání a zobrazení dat. V závěru jsou zhodnoceny výsledky práce a způsob testování aplikací.
Možnosti intervencí organizačního rozvoje: příklad vybrané organizace
Jechová, Klára ; Mudd, Dana (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
v českém jazyce Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané stavební firmy, především zavedením empirické sondy do oblasti zhodnocení vztahů ve vybrané pracovní skupině organizace, a posléze možnostmi aplikace potřebných intervencí. Vybraná pracovní skupina se skládá převážně ze členů administrativního oddělení podniku. Cílem práce bylo určení diagnózy interního a zčásti externího prostředí firmy a následné poskytnutí zpětné vazby organizaci o možné implementaci změn. Diagnóza byla provedena pomocí vybraných metod a technik rozhovorů, SWOT analýzy, asociačních cvičení a sociometrického testu. Závěrečná doporučení jsou orientována především na plánování konkrétních zásahů ve firmě a také na vypracování potenciálního postupu poradce při implementaci návrhů. Pro možnou realizaci takového poradenského procesu práce nastiňuje časový plán a dále upozorňuje na jistá úskalí, která mohou během realizační fáze vzniknout. V závěru práce je doporučováno, aby byli s výslednými daty seznámeni všichni pracovníci dané skupiny. Prostřednictvím takového kroku se poté snadněji vytvoří pozitivní atmosféra pro případnou implementaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.