Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,696 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kopečná, Monika ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku MYVET consulting s.r.o. za období 2017 - 2020. V první části se nachází teoretická východiska práce, cíle a metodika. Druhá část práce je zaměřená na analyzovanou společnost a jsou zde využity získané informace z teoretické části k výpočtu finanční analýzy. Třetí část práce pak obsahuje vlastní návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace společnosti.
Business Plan Proposal for a Company
Kratochvílová, Aneta ; Ulč, Jakub (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on the proposal of a business plan and the development of the brand Lusk, which sells sportswear for women through an e-shop and social media. The thesis is divided into three main parts. The first part contains the theory on the topic, which is necessary for the second, analytical part of this bachelor thesis. The analytical part examines the internal and external environment of the brand and its current state. The third, proposal part includes recommendations for brand development and an overall summary of the bachelor thesis.
Strategie rozvoje firmy
Plachká, Julie ; Marciánová, Pavla (oponent) ; Pirožek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie dalšího rozvoje společnosti provozující malé mexické bistro a food truck v Brně. V teoretické části jsou mimo jiné definovány klíčové pojmy a poznatky o problematice rozvoje malých podniků. Analytická část aplikuje vybrané analytickovýzkumné metody na data obdržena jak z primárních, tak sekundárních zdrojů a poskytuje vyhodnocení aktuální situace společnosti. Návrhová část se soustředí na návrh konkrétní strategie a jeho zhodnocení.
Návrh dílčí části informačního systému
Okhotnikov, Vadim ; Koch, Miloš (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vypracování návrhu dílčí části informačního systému pro společnost TheSoul Publisng. Bylo vypracováno řešení pro automatizaci procesu vykazování, který se dříve prováděl ručně. Součástí práce je analýza a ekonomické vyhodnocení navrhnutého řešení.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Bartoníčková, Klára ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti XYZ, s. r. o. s využitím metody Balanced Scorecard. Závěrečná práce zahrnuje tři hlavní části. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a poznatky, které jsou důležité pro vypracování analytické a návrhové části. Analytická část se zabývá představením společnosti a analýzou současného stavu. To obnáší zhodnocení finanční situace a provedení strategické analýzy vybrané společnosti. Poslední část práce je zaměřena na implementaci metody Balanced Scorecard, přičemž jsou zde navržena doporučení a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku, které vycházejí z teoretických poznatků a analytické části diplomové práce.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Motáňová, Kristýna ; Srbová, Pavla (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku OLMA a.s. za období 2018 až 2022. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezeny pojmy a metody finanční analýzy. Část druhá je zaměřena na finanční analýzu současného ekonomického stavu vybrané společnosti pomocí zvolených ukazatelů. V poslední části jsou představeny vlastní návrhy na zlepšení dané situace společnosti.
Studie proveditelnosti vybrané aktivity / produktu
Pekař, Šimon ; Marciánová, Pavla (oponent) ; Pirožek, Petr (vedoucí práce)
Hlavním tématem této bakalářské práce je zpracování studie proveditelnosti pro novou stolní hru, tak aby práce uvedla podklady pro realizování, případně zamítnutí tohoto podnikatelského záměru. Práce se zaměřuje na tři části. Výrobní část, která navrhuje ideální metody výroby, dle požadavků produktu a nákladů. Ve druhé části se práce zaměří na analýzu vnějšího prostředí pomocí analýz trhu, cílové skupiny, PESTLE či Porterova modelu pěti sil. Závěrečná část zhodnocuje ekonomickou výhodnost projektu. Zde je zpracován marketingový mix produktu, analýza bodu zvratu, analýza návratnosti ROI a analýza SWOT. Tyto analýzy pracují s informacemi z analýz vnitřního a vnějšího prostředí. Nakonec je zpracována rozvaha a výkaz zisků a ztrát.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Jelínek, Petr ; Sobotková, Nikola (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti SMC Industrial Automation CZ s. r. o. v letech 2018-2022. Práce je celkem rozdělena na 3 části. První částí je část teoretická, kde jsou popsány základní pojmy finanční analýzy a jejich ukazatelé. Druhá část je praktická, která obsahuje výpočet a hodnocení jednotlivých ukazatelů. Poslední část je návrhová, kde se nachází možnosti pro zlepšení finanční situace společnosti. Tyto návrhy byly konzultovány s vedením společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šolcová, Helena ; MBA, Tomáš Šafařík, (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Dřevodílo Rousínov mezi lety 2018-2022 a předkládá návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou definovány jednotlivé ukazatele finanční analýzy, které jsou následně využity v praktické části práce. Praktická část v sobě zahrnuje současný stav podniku a jsou provedeny výpočty jednotlivých ukazatelů. Poslední část obsahuje celkové zhodnocení výsledných výpočtů a návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Toman, Martin ; Štukavec, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení obchodní a finanční výkonnosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. pomocí metody benchmarkingu. Práce je celkově rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou nezbytná pro řešení dané problematiky. V následující kapitole je charakterizována zkoumaná společnost a je zde také popsána strategická analýza podniku. Ve třetí části této práce je již realizován samotný benchmarking společnosti s vhodně zvolenými konkurenčními podniky. Závěrečná část obsahuje podrobný popis návrhů na zlepšení obchodní a finanční výkonnosti podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,696 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.