Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti
Švestka, Yadviga ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Havíř, David (vedoucí práce)
Zaměření diplomové práce spočívá v optimalizaci marketingového mixu společnosti Nobilis Tilia. Práce je strukturována do tří hlavních částí.První část podrobně rozebírá teoretická východiska v oblasti marketingu, což napomáhá hlubšímu porozumění dané problematice. Následující část se věnuje analýze aktuálního stavu společnosti v kontextu její marketingové mixu. Závěrečná třetí část práce pak přináší konkrétní návrhy na její zdokonalení, jež vycházejí z provedených analýz a také z výsledků marketingového výzkumu.
Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku
Odehnal, Martin ; Malíř, Jan (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení výkonnosti podniku zabývajícího se zakázkovou výrobou doplňků stravy. Práce je rozdělena na teoretickou, výpočetní a hodnotící část. K hodnocení výkonnosti jsou využity vybrané ukazatele finanční analýzy, jejich soustavy, ekonomická přidaná hodnota, a nakonec strategická analýza SWOT. V poslední části jsou vývoje jednotlivých ukazatele pomocí grafů zhodnoceny, porovnány s oborovými průměry, doporučenými hodnotami a mezi sebou.
Ekonomické a finanční dopady pandemie COVID-19 v konkrétním podniku
Luu, Anna ; Linh, Nguyen Sao (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce je zaměřená na problematiku pandemie COVID-19 a jejího dopadu na ekonomickou situaci vybraného podnikatelského subjektu v letech 2018-2022. Teoretická část práce obsahuje důležité poznatky týkající se pandemie koronaviru a také jsou zde podrobně rozebrány ukazatele finanční analýzy, které jsou aplikovány k výpočtům v analytické části. V analytické části je podrobný popis vybrané společnosti a je zde provedena finanční analýza za účelem zjištění finanční a ekonomické situace podniku. Poslední část popisuje opatření, která se opírá o výsledky vypočtené finanční analýzy a obsahuje návrhy na zlepšení situace vybraného podniku.
Podnikatelský záměr – rozšíření podnikatelských aktivit
Smejkalová, Ema ; Dedková, Aneta (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší vytvoření podnikatelského plánu na rozšíření podnikatelských aktivit akciové společnosti. Předmětem je nákup frézy na výrobu frézovaných desek včetně příslušenství a provedení nutných stavebních úprav. Práce je rozdělena do třech částí. V první části se nachází teoretická východiska, v druhé části je analyzován současný stav. Třetí část je zaměřena na vlastní návrhy řešení. Investice je naplánována, vyhodnocena a porovnána se současným stavem nákupu desek již frézovaných. Dále jsou v práci zahrnuty účetní a daňové aspekty spojené s pořízením a financováním dlouhodobého majetku.
Faktory ovlivňující řízení vybraného florbalového klubu
Marušíková, Klára ; Opelík, Daniel (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Faktory ovlivňující řízení vybraného florbalového klubu Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je pomocí interní a externí analýzy florbalového klubu TJ Znojmo LAUFEN CZ odhalit klíčové faktory, které mají vliv na řízení florbalového klubu. Metody: V rámci výzkumu byla provedena analýza vnitřního prostředí, PEST analýza, Porterův model 5 sil a SWOT analýza. Pro sestavení analýz byla použita data z analýzy dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky z těchto analýz byly shrnuty a ohodnoceny ve SWOT analýze, ze které vyplynula strategie, na základě které byla stanovena soustava cílů. Výsledky: Jako nejvýznamnější faktory se ukázaly v analýze především dobré vztahy klubu se sponzory, možnost využívat sportovní halu města, odchod hráčů a nedostatek tréninkových prostor. Mezi nejpravděpodobnější a nejperspektivnější příležitosti patří možnost získání dotací na novou halu za pomocí navýšení finančních prostředků od města nebo sponzorů, díky kterým by klub splnil požadavky pro využití dotačního programu od NSA. Co klubu hrozí je nárůst substitutů a konkurence. Zatím se ho to však netýká a nepatří to tak mezi problémy, na základě kterých, by vedení klubu mělo nějak měnit jejich dlouhodobé plánování. Klíčová slova: strategický management, strategická analýza, SWOT analýza, PEST analýza
Návrh zdokonalení marketingového mixu ve výrobním podniku
Procházka, Filip ; Machala, Jan (oponent) ; Havíř, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zdokonalení marketingového mixu divize logistických a manipulačních prostředků společnosti Massag, a.s. působící na trhu B2B. V teoretické části jsou popsány základní marketingové pojmy a zvolené nástroje. V analytické části jsou popsané analýzy aplikovány na prostředí podniku a na základě zjištěných výsledků vytvořeny návrhy na zdokonalení marketingového mixu.
Návrh marketingového mixu u komerční nemovitosti určené k pronájmu
Husová, Michaela ; Husa, Drahoslav (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout nový marketingový mix pro zlepšení efektivnosti podnikání v komerční nemovitosti na náměstí Svobody ve Znojmě. V první části práce jsou popsány a vysvětleny základní pojmy z oblastí marketingu a marketingového mixu. Další část je věnována na provedení analýz jak externích, tak interních na zjištění současného stavu budovy a následně jsou vyhodnoceny a zjištěny nedostatky. V poslední části jsou vypracovány vlastní návrhy na možné praktické zlepšení marketingového mixu v nemovitosti.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Novotný, David ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti ATEX – spol. s.r.o. První část se zaměřuje na cíle práce a použité metody. Druhá část je věnována problematice z teoretického hlediska. V následující části je představena analyzovaná společnost, která je podrobena strategické analýze. Čtvrtá část diplomové práce je věnována samotnému benchmarkingu společnosti s vybranými konkurenty. Poslední část se zabývá návrhy vedoucími ke zlepšení finanční a obchodní výkonnosti podniku.
Rozvoj obchodních aktivit sportovního areálu
Pírková, Kateřina ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit organizace Hroch z.s. Teoretická část shrnuje poznatky ohledně neziskových organizací, jejich managementu či marketingu a současně představuje metody použité v práci. Analytická část poskytuje obraz o vnitřním a vnějším prostředí organizace a analyzuje jejich interakce. V návrhové části jsou shrnuta doporučení vedoucí k rozvoji organizace a jejich obchodních aktivit.
Risk Management in International Operating Company
Štefanča, Matúš ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to critically analyse Slovalco, inc. Identify the risks, which are influencing the company and create a proposal on how to mitigate or minimise the potential threats to the company. The thesis is divided into three parts: theoretical framework, analytical part and, proposal part. Theoretical framework is dedicated for explaining the necessary terms and defining the key models, which are used in the thesis. Analytical part is analysing the current situation in the company and identifying critical risks. Proposal part is for proposing a solution to critical risks and implementing the changes in the company.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.