Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 599 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Paluga, Juraj ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
The thesis focuses on evaluating the information system of a company that develops applications for predicting and monitoring transmission systems. The main goal is to enhance the work efficiency and security of the information system. The thesis is divided into three parts: the first part clarifies basic theoretical concepts, the second part analyzes the current state, and the third part, based on the second, contains proposals for improving the current state.
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Kopecký, Marek ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Choceňská mlékárna s.r.o. za období 2018–2022 a následným podáním návrhů na zlepšení její finanční situace. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První z nich je věnována cílům a metodice při jejím zpracování. Následuje teoretická část, která je zaměřena na vysvětlení důležitých nástrojů, ukazatelů a postupů finanční a strategické analýzy. Ve třetí části je nejprve představen vybraný podnik a následně provedena analýza jeho současného stavu, která je podkladem pro čtvrtou – poslední část. Ta patří vlastním návrhům opatření a řešení, jež by měla zlepšit finanční výkonnost podniku.
Ekonomické a finanční dopady pandemie COVID-19 v konkrétním podniku
Březinová, Barbora ; Gláserová, Jana (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje vyhodnocení ekonomické situace státní společnosti České dráhy, a. s. v letech 2018-2022, kdy je v tomto období zahrnuta i problematika pandemie COVID-19. První část práce charakterizuje pojmy důležité k danému tématu, kterou se samotná bakalářská práce zabývá. Druhá část je věnována výpočtu a vyhodnocení samotných ukazatelů pomocí metod uvedených v teoretické části. Poslední část práce je založena na základě výsledků analytické části a její součástí je návrh opatření, které by vedlo k zlepšení aktuální finanční situace.
Hodnocení výkonnosti podniku
Záhumenský, Marek ; Hornungová, Jana (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Zameranie tejto bakalárskej práce je na vyhodnotenie výkonnosti spoločnosti ZAMA interiér s.r.o. pomocou finančnej analýzy vychádzajúcej z výkazov spoločnosti a následným porovnaním s dvomi konkurenčnými firmami. V prvej časti sa budeme venovať problematike danej témy, predstavíme si kľúčové pojmy, analýzy a spôsoby ako ich vieme počítať. V druhej časti aplikujem jednotlivé analýzy na vybranú spoločnosť, porovnám s konkurenčnými podnikmi a vyhodnotím dosiahnuté výsledky . Tretia časť je zameraná na návrhy na zlepšenie, ktoré vychádzajú z možností zistených na základe finančnej analýzy.
Ekonomická analýza sportovního areálu Pod Palackého vrchem v Brně
Šatníková, Zuzana ; Zouharová, Jitka (oponent) ; Lepková, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na celkovou analýzu multifunkčního komplexu Sportovního areálu Pod Palackého vrchem Vysokého učení technického v Brně. Pomocí vybraných analýz vnějšího a vnitřního prostředí je posouzeno správné fungování areálu. Dílčí část práce se zabývá provozem Sportovní haly Pod Palackého vrchem a optimalizací ceníků v ní nastavených služeb. V závěru jsou zpracovány doporučení a návrhy na změny.
Návrh marketingové strategie pro salón D.B.Art - Dagmar Bencová
Morávková, Jana ; Škerlová, Dagmar (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu marketingové strategie pro Salón D.B.Art – Dagmar Bencová působící v oblasti služeb. Analyzuje externí a interní okolí podniku. Na základě zjištěných analýz je za pomocí teoretických poznatků navržena marketingová strategie. Strategie obsahuje konkrétní doporučení vedoucí v konečném důsledku především ke zvýšení tržního podílu.
Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb
Daniel, Petr ; Křenek, Petr (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních zákazníků, kde jsou nedostatky a tyto nedostatky minimalizovat nebo úplně odstranit. S pomocí strukturovaného dotazníku a dalších analytických metod vylepšit spokojenost se službami a prodejem zboží u stávajících i možných budoucích zákazníků. Výsledkem práce jsou návrhy na zlepšení celkové marketingové politiky firmy.
Expansion Strategy of Burda Auction, s.r.o. into Germany
Sikora, Martin ; Komárek,, Jaroslav (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
The thesis analyses the possibility of expansion of Burda Auction, s.r.o. into German market with philately. It includes analytical methods and theoretical knowledge which is then used for analysis of German market with philately and analysis of competition environment. Then it proposes suitable expansion strategies for the entry of Burda Auction, s.r.o. into the German market.
Podnikatelský záměr na založení penzionu se zaměřením na agroturistiku
Stískalová, Radka ; Kupec, Tomáš (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení rodinného penzionu zaměřeného na agroturistiku v malé obci Dolní Újezd v Olomouckém kraji. Cílem práce je na základě provedených analýz navrhnout a zhodnotit možnost realizace, včetně finančního plánu a plánu rizik.
Podnikatelský záměr na založení obchodu
Urbanská, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro založení obchodu s pralinkami v Pardubicích. V první části jsou položeny teoretické základy pro vypracování podnikatelského záměru formou podnikatelského plánu. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýzy trhu a konkurence. Jeho součástí jsou také marketingový plán, realizační plán a finanční plán pro následující roky podnikání. Závěrem je zhodnocen pomocí metod návratnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 599 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.