Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 192 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Empatie
Demková, Tereza ; Kosziba,, Klaudia (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Vybrala jsem si pro svojí praktickou bakalářskou práci téma empatie. Jelikož tato vlastnost může rozkrývat nejen moje rodinné problémy, se kterými se setkávám v dnešní době. Vysoká rozvodovost manželských párů a neochotné přijímání zodpovědnosti za své děti, jsou problémy, které jsou obecně známé. Mám však opakovanou zkušenost s tím, že obecně známým věcem se málokdy věnuje osobní zájem. Má práce se skládá ze třech obrazů, namalovaných olejovými barvami na plátně, které nejsou natažené na rámy. Jsou adjustované, jako fotografie či kresby. Jedná se o autoportréty vycházejících z mých zkušeností s psychoterapií a mého rodinného zázemí. Zvolená instalace těchto tří obrazů, by měla evokovat pohled do nitra člověka spíše v lékařském slova smyslu. Domnívám se, že malby i instalace obrazů, můžou dobře fungovat pro kladení si otázek okolo rodiny, empatie a vizuálního umění.
Zkušenosti osob s neobvyklou sexuální preferencí s terapií
Vejdovská, Barbora ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Dymešová, Gabriela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zkušeností nedelikventních osob s poruchami sexuální preference s psychoterapií. Cílem práce je porozumět zkušenostem nedelikventních osob s poruchami sexuální preference s psychoterapií a zhodnotit, zda je psychoterapie efektivním intervenčním nástrojem vhodným pro preventivní působení. Dále bude posouzen efekt psychoterapie na snižování rizikovosti spáchání sexuálního deliktu u nedelikventních osob. V teoretické části práce jsou nejprve představeny poruchy sexuální preference, včetně jejich klasifikace. Dále je pozornost věnována rozlišení sexuální deviace a sexuální delikvence. Následuje část věnující se stigmatizaci osob s poruchami sexuální preference. Na závěr teoretické části je přiblížena léčba poruch sexuální preference, dostupnost léčby v rámci České republiky a činnosti projektu Parafilik. Ve výzkumné části práce jsou představeny sexuální preference deseti mužů, včetně obtíží, které jim jejich odlišná sexualita přináší. Data byla získána prostřednictvím standardizovaného nástroje STABLE-2007 a polostrukturovaného rozhovoru. Následně byla data analyzována kvalitativní metodou IPA (Interpretativní fenomenologická analýza). Výsledky výzkumu naznačují, že psychoterapeutické působení dosáhlo pozitivních výsledků u devíti z deseti klientů s neobvyklou sexuální...
Spektrum psychoterapie z hlediska integrální teorie Kena Wilbera
Rosendorfová, Johana ; Chrz, Vladimír (vedoucí práce) ; Tylš Adámková, Jana (oponent)
V této teoretické práci nejprve představuji vlastní kondenzaci vývoje integrální (strukturálně- hierarchické) teorie vývoje vědomí Kena Wilbera. V druhé části se věnuji srovnání Wilberovy teorie s teorií psychodynamickou, ze které původně sám Wilber vyšel a následně ji opustil. Hlavní figurou porovnání tu bude pojetí transpersonálního vývoje Michaela Washburna, které je zakotveno v neo-jungiánském přístupu. V komparaci se ukazuje, že jedním z hlavních diferenčních znaků transpersonálních teorií je téma pre/trans záměny a umístění U-obratu, potažmo přístup k podstatě procesu regrese ve vývoji osobnosti. Poté se v klíčové části zamýšlím nad možnostmi propojením integrální teorie a psychoterapie a ukazuji, že se jedná o teorii, která umožňuje systematicky uvažovat také o psychických obtížích a psychoterapeutických směrech. Při analýze úrovní vědomí integrální teorie se odhaluje, že přechody mezi jednotlivými úrovněmi jsou místy možné krize self. Psychoterapie tu může nabídnout oporu a provázení, které lze specificky zaměřit na úskalí v daném bodu obratu. KLÍČOVÁ SLOVA integrální teorie, pre/trans záměna, regrese, vývoj vědomí, transpersonální psychologie, psychoterapie
Techniky land artu v arteterapii
KAMARÝTOVÁ, Anna
Tato bakalářská práce zkoumá potenciál využití land artových uměleckých strategií v arteterapii. V teoretické části se zabývá historií land artu. Dále rozebírá jednotlivé tvůrčí principy land artu a jejich možné terapeutické využití. Jsou zde uvedeny také příklady z praxe. V praktické části jsou popsány zkušenosti z workshopu, během nějž respondenti tvořili a reflektovali díla inspirovaná land artem. Praktická část se zabývá také interpretačními možnostmi land artového díla.
Možnosti uplatnění psychologa v oblasti předporodní psychoprofylaktické péče
Sýkora, Jan ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Matoušová, Milada (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti uplatnění psychologa v procesu psychoprofylaktické péče o rodičku, případně oba nastávající rodiče. Teoretická část se pokouší vymezit pojem předporodní psychoprofylaktické péče a zmapovat situaci z hlediska významných osobností v oblasti předporodní psychoprofylaktické péče a z hlediska historických souvislostí. Dále se pokouší vymezit úkoly předporodní psychoprofylaktické péče, seznámit se strukturou kurzů a prozkoumat jednotlivé porodní alternativy. Realizovaný výzkumný projekt kvalitativním způsobem zkoumá význam role psychologa v průběhu těhotenství nastávající matky a v oblasti prenatální péče o fetus. Zvolenou metodou polostrukturovaného rozhovoru zjišťuje jak potřeby a postoje těhotných žen, zejména ve třetím trimestru, tak zkušenosti psychologů, danou oblastí se zabývající.
Využití kognitivně-behaviorální terapie v odvykání kouření: přehled literatury
Brdičková, Naděžda ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Rolová, Gabriela (oponent)
Východiska: Zanechání kouření je spojeno s významným zdravotním přínosem. Přehled literatury o účinnosti kognitivně-behaviorální terapie (KBT) v odvykání kouření by pomohl rozpoznat prokazatelně účinné intervence a umožnil informovanější rozhodování o způsobech léčby. Cíl: Cílem této teoretické přehledové práce je zmapovat účinnost KBT a jejích jednotlivých prvků v odvykání kouření pomocí nesystematické rešerše. Metody: V databázi PubMed bylo pomocí klíčových slov vyhledáno 272 review publikovaných v anglickém jazyce v posledních 10 letech. Ta byla selektována a doplněna o další články na celkový počet 108 zpracovaných článků. Výsledky: Účinnost KBT jako samostatné léčby i léčby zvyšující účinek farmakoterapie v odvykání kouření byla prokázána v rozsáhlých klinických studiích, a to jak v individuálním (RR proti minimální intervenci 1.57 (1.40 - 1.77)), tak ve skupinovém (RR proti svépomocnému programu 1.88 (1.52 - 2.33)) poradenství. Účinnost se zvyšovala s intenzitou terapie. Analýza účinnosti jednotlivých složek KBT ukázala signifikantně pozitivní efekt závazku, zpětné vazby k chování, společenské odměny, identity spojené se změněným chováním a finanční odměny. Signifikantně negativní dopad měly dvě techniky, informace o emočních důsledcích a přerámování lapsu. Nepodařilo se prokázat účinnost...
Etické problémy při užití vybraných prostředků umělé inteligence pro zvládání úzkosti a deprese
Grepl, Václav ; Fošum, Jan (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnými etickými problémy při užití umělé inteligence jako podpůrného terapeutického nástroje pro zvládání úzkostných stavů. Rozvoj v oblasti umělé inteligence má vzrůstající klinický význam pro její využití v oblasti péče o duševní zdraví. Systémy založené na umělé inteligenci často přebírají některé podpůrné úkoly i v oblasti terapeutických intervencí, které dříve poskytovali kliničtí psychologové. Jedním z hlavních nástrojů psychoterapie je psychoterapeutický rozhovor vedený mezi pacientem a terapeutem. Rozhovor má nezastupitelný význam pro vytvoření terapeutického vztahu, stanovení diagnózy a vlastní terapeutický proces. Tradiční model psychoterapie se rozšiřuje, protože část péče o duševní zdraví začínají v některých technologicky vyspělých zemích nyní poskytovat z kapacitních důvodů i konverzační systémy, vedoucí prostřednictvím umělé inteligence terapeutický rozhovor s příjemcem terapie. Pro eticky odpovědné klinické využívání umělé inteligence je třeba identifikovat možné etické důsledky jejího narůstajícího využívání v oblasti péče o duševní zdraví a vytvořit podklady pro rozhodování o dynamice a mezích jejího využívání, stejně jako dodržovat zásady vývoje umělé inteligence konformní s etickými principy. Cílem diplomové práce je identifikovat a popsat hlavní etické...
Hranice mezi sociální prací a psychoterapií v klinické praxi Sociální práce
ŠVECOVÁ, Denisa
Ve své bakalářské práci se zabývám znalostmi psychoterapie studentů oboru sociální práce, které získali v průběhu studia a jejich využitím v budoucím zaměstnání. Dále řeším, zdali si studenti uvědomují své kompetence a s tím související hranici sociální práce a psychoterapie.
Virtuální realita v psychologii a psychoterapii
KAFKA, Dominik
Bakalářská práce se zabývá využitím virtuální reality v psychologii a psychoterapii. K tomu využívá design přehledové studie a čerpá z databází. Nejprve čtenáře seznamuje s obecnými informacemi o virtuální realitě, s jejím účelem a vlastnostmi. Dále následuje kapitola o virtuální realitě v psychologii, kde se práce zaobírá výhodami a nevýhodami virtuální expozice a aktuálním psychologickým výzkumem, jako je prostorová percepce či virtuální vzdělávací prostředí. Posledním tematickým okruhem je virtuální realita a léčba, jež je věnován terapii fóbií, léčbou posttraumatické stresové poruchy, látkové závislosti, bolesti, obezity a dalšími obtížemi, u nichž byla zjišťována efektivita použití virtuální expozice. Zvláštní důraz je v práci kladen na popis vybraných aplikací virtuální reality, a to pro možnost utvoření lepší představy o průběhu její expozice. V následné diskuzi jsou shrnuta zjištění z využitých výzkumů a je také vyvozena efektivita užití virtuální reality v jednotlivých oblastech terapie. Jsou zde také představena aktuální doporučení a potenciál přikládaný jednotlivým možnostem využití virtuální reality v psychologii i psychoterapii. Mezi hlavní klíčová slova vyhledávání patří: virtuální realita, VR, VRET, psychologie, psychoterapie, imerze, léčba, expozice, simulace a dále specifická klíčová slova nutná pro doplnění obsahu dílčích kapitol.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 192 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.